Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Deň otvorených dverí na Akadémii ozbrojených síl, kurzy matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúškyVytlačiť
 

Dňa 14. 2.2018 sa uskutoční na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí. Organizátorom je rektorát Akadémie.  Začiatok  09.30 h. - aula AOS, predpokladané ukončenie 13.00 h.
Ešte pred konaním dňa otvorených dverí sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v termíne od 29. januára do 2. februára a v náhradnom termíne od 5. do 9. februára 2018 opakovane v poradí už 8. turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl, ktorého sa môžu zúčastniť záujemcovia o bakalárske,  magisterské a inžinierske štúdium.  Cieľom je dosiahnuť takú pripravenosť študentov, aby nie len úspešne absolvovali prijímacie konanie, ale boli zároveň pripravení aj úspešne absolvovať celé vysokoškolské štúdium. V minulom školskom roku bolo úspešných na prijímačkách iba 30% uchádzačov, ktorí sa prípravy nezúčastnili a 95% tých, ktorí sa jej zúčastnili.  V školskom roku 2018/19 sa predpokladá znovu približne 800 záujemcov o štúdium. Prijatých bude 124 najlepšie pripravených študentov.  Vzhľadom k dostatočnému záujmu sa uskutočnia kurzy ešte aj v neskorších termínoch.
Kurzy zabezpečujú a organizujú informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na čísle  0905622170.  Na tomto čísle zároveň poskytnú záujemcom bližšie informácie o priebehu a organizácii kurzu. Telefonovať je možné denne v dobe od 10.00 do 24.00 hod. a to aj v sobotu a v nedeľu. Je možná aj osobná návšteva v Liptovskom Mikuláši, ktorú treba predom nahlásiť.
Príchod účastníkov do L. Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu v kasárňach, vydané raňajky a zahájená výuka.
Výuka matematiky bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny.  Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 19 tematických celkov, ktoré budú náplňou prijímacej skúšky. Príprava zo psychotestov bude prebiehať v dobe od 19.00 do 22.00 hod. Bude zameraná na zvládnutie inteligenčných, osobnostných a emocionálnych predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium, ktoré budú náplňou výberového konania. Súčasťou kurzu je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, previerky fyzickej zdatnosti, previerky zo psychickej spôsobilosti, priebehu prijímačiek a potom vlastného vysokoškolského štúdia, včetne zaradenia na výkon funkcie v ozbrojených silách. Vzhľadom k individuálnej forme konania kurzu pozývame na daný turnus len malú skupinu študentov, aby sa každému z nich mohli v dostatočnej miere venovať. Čas ukončenia výuky vo večerných hodinách nie je preto časovo prísne limitovaný
Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, občerstvenie, študijné materiály.  Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, osobné doklady,  peniaze pre úhradu kurzu, prípadne aj veci na športovanie.  Je možné uhradiť cenu kurzu aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára.
V prípade záujmu o účasť žiadame študenta nahlásiť jeho čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v  L. Mikuláši, z dôvodu zabezpečenia jeho odvozu na ubytovňu.
Účastníci obdržia  potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v škole.

 

 


 
 

POZVÁNKA na Valné zhromaždenie Urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

Urbárska a pasienková spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Kokava nad Rimavico, Vás pozýva na Valné zhomaždenie Urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo  v Kokave nad Rimavicou, ktoré sa bude konať dňa: 24. februára 2018 o 13:00 hod. v kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou
Program:

 1. prezentácia od 12:00 do 13:00 hod.
 2. otvorenie, schválenie programu
 3. voľba dvoch overovateľov zápisníc, členov mandátovej a návrhovej komisie, voľba zapisovateľky
 4. správa výboru o hospodárení spoločenstva a nakladaní s majetkom v roku 2017
 5. správa dozornej rady za rok 2017
 6. predloženie ročnej účtovnej závierky za rok 2017 a návrhu na rozdelenie zisku
 7. správa mandátovej komisie
 8. diskusia, zodpovedanie dotazov
 9. návrh na uznesenie
 10. schválenie uznesenia

 
 

ZIMA 2018Vytlačiť
 

IMG_9112.jpg

IMG_9118.jpg

IMG_9129.jpg

IMG_9160.jpg

IMG_9160.jpg

IMG_9208.jpgIMG_9227.jpg


 
 

Deň otvorených dverí na akadémii ozbrojených sílVytlačiť
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL,  KURZY MATEMATIKY A PRÍPRAVA ZO PSYCHOTESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

PRIEBEH DŇA OTVORENÝCH DVERÍ  
V Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa konal 22. novembra 2017 „Deň otvorených dverí“ pre stredoškolskú mládež, ktorá má záujem študovať na tejto vysokej vojenskej škole. Jeho cieľom bolo obšírne informovať záujemcov o podmienkach prijatia na štúdium, o študijných programoch, o vojenskom programe, o finančnom, logistickom zabezpečení študenta, a tiež o jeho záväzkoch. V samotnom programe dňa odzneli podrobnejšie informácie o prijímacom konaní a požiadavkách na znalosti, telesnú kondíciu a zdravotný stav uchádzača, tiež dôležité termíny (do 28. 2. 2018 zaslanie prihlášok, 2. - 4. 5. 2018 – vedomostné skúšky).
     Prítomným boli jednotlivo predstavené akreditované študijné programy denného bakalárskeho, inžinierskeho/magisterského štúdia, ktoré je možné na akadémii študovať, a to Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Elektronické zbraňové systémy, Bezpečnosť a obrana štátu. Predstavené boli z hľadiska obsahu a zamerania predmetov, špecializácie, profilu absolventa, uplatnenia v ozbrojených silách a v civile.
     Prvýkrát boli na takomto podujatí predstavené nové študijné možnosti, ktoré z hľadiska vojenskej prípravy zastrešuje Akadémia ozbrojených síl na iných vysokých školách.
     Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo približne 470 záujemcov – stredoškolákov z celej SR, ktorí si po teoretickej a informatívnej časti DOD mohli prezrieť odborné učebne a laboratóriá školy. Tiež sa mohli v areáli objektu AOS zoznámiť s praktickými ukážkami zbraní a vojenského programu študentov.

 KURZY  MATEMATIKY  A PRÍPRAVA ZO PSYCHOTESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

     V termíne od 11. do 15. decembra 2017 a v náhradnom termíne od 18. do 22. decembra 2017 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši opakovane v poradí už 6.turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemcovia o vysokoškolské štúdium. 
    Kurz zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170.  Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka matematiky bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 19 tematických celkov, ktoré sa požadujú na prijímaciu skúšku.  Príprava zo psychotestov bude prebiehať v dobe od 19.00 do 22.00 hod. Bude zameraná na zvládnutie inteligenčných,osobnostných a  emocionálnych predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, občerstvenie a študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu. Je možné uhradiť cenu kurzu aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu na ubytovňu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.
     Po skúsenosti z minulých rokov predpokladáme aj v tomto školskom roku veľký záujem o štúdium (800 uchádzačov), prijatých bude 124 najlepšie pripravených študentov a preto prípravné kurzy budú pokračovať opakovane aj v ďalších termínoch. Súčasťou kurzu je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, psychodiagnostických testov, previerky fyzickej zdatnosti a podávania prihlášok na štúdium. Forma prevedenia je individuálna, to znamená, že sa každému študentovi venujeme osobne, čo však zároveň limituje počet účastníkov v jednom turnuse.  Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na číslo:   0905 622170. Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu alebo v nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

         Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy:  pplk.v.v.Ing.Emil Toma

Informačné, poradenské a konzultačné služby
v oblasti vysokého  školstva  a  vzdelávania,
pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25,
031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 35162708,  DIČ: 44021777
Tel.:  0905 622170,  0911 622170, 044 5524804
Email:  vysoke.skoly.toma@stonline.sk


 
 

Riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

Starosta obce Kokava nad Rimavicou podľa ustanovenia § 12 odst.1 a podľa § 13 odst.2, písm. a, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva r i a d n e rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou, ktoré sa uskutoční dňa 9. novembra 2017 (štvrtok ) o 14.30 hod.
vo veľkej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kokave nad Rimavicou.

Pozvánka


 
 

Príďte do FS KOKAVANVytlačiť
 

FS Kokavan.jpg


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

images.jpgOkresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučeneci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár
od 18.7.2017 od 12:00 hod do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

 


 
 

Prednáška Separovanie odpaduVytlačiť
 

Dňa 8.6.2017 sa na obecnom úrade uskutočnila prednáška zameraná na tému: "Separovanie odpadu". V jednej vyučovacej hodine sme tretiakom stručne porozprávali ako a čo separovať, prečo je dôležité separovať, žiaci sa zahrali ekologické hry. Dúfajme, že sme urobili spoločne s týmito deťmi aspoň malý krôčik k zodpovednému ekologickému správaniu, že sa budú snažiť separovať aj doma, aby sme množstvo odpadu, ktorý sa odváža na skládky, spoločnými silami čo najviac zmenšili.
Prednáška o separovaní odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170608_100149.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170608_100203.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Nebezpečné vypaľovanie trávnatých porastovVytlačiť
 

Vypaľovanie trávyToto jarné obdobie je typické tým, že vzniká množstvo požiarov v dôsledku nerozvážneho a nezákonného vypaľovania tráv a bylinných porastov, pri ktorých musia zasahovať hasiči. Požiare sa veľakrát rozšíria do lesných porastov alebo ohrozujú iný majetok  Nezriedka sa takéto vypaľovanie skončí tragicky - usmrtením alebo zranením osôb.
Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej  - podnikateľovi pokuta do výšky  16 596 €. 
Upozorňujeme občanov, že vypaľovanie trávy je nezákonné a hlavne nebezpečné.


 
 

Prípravné kurzy matematiky na prijímacie skúšky pre záujemcov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl Gen. M.R. ŠTEFÁNIKA v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2017/2018Vytlačiť
 

Uchádzači o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši majú možnosť využiť dve formy prípravy na prijímacie skúšky a to individuálnu formu kurzu alebo skupinovú formu kurzu, prípadne aj obidve.

SKUPINOVÁ  FORMA KURZU MATEMATIKY
Táto forma prípravy sa uskutoční na Akadémii iba jednorázovo v trvaní šesť dní. Prvá časť sa uskutoční v trvaní troch dní koncom februára a pokračovať sa bude druhou časťou začiatkom marca. Nevýhodou skupinovej formy prípravy je to, že prednášajúci učiteľ vzhľadom k väčšiemu počtu účastníkov nemá dosť časového priestoru sa osobitne individuálne venovať každému účastníkovi kurzu, čím sa môže stať to, že niektorí študenti so slabšími vedomosťami a s pomalším chápaním v oblasti matematickej logiky nemusia porozumieť dostatočne prednášanej problematike. Preberanie otázok zo psychodiagnostických testov, ktoré budú súčasťou výberového konania nie je náplňou skupinovej formy kurzu matematiky.

INDIVIDUÁLNA FORMA KURZU MATEMATIKY
Táto forma prípravy sa nám veľmi osvedčila už v minulých rokoch, kde z celkového počtu takto pripravovaných študentov bolo na prijímacích skúškach úspešných až 82 percent. V súčasnosti takáto forma prípravy už v Liptovskom Mikuláši  prebieha a to po týždňových turnusoch. Začína vždy v pondelok o 10.00 hodine a končí v piatok o 14.00 hodine. Najbližší kurz bude v termíne od 16. do 20. januára a v náhradnom termíne od 23. do 27. januára 2017 a budeme ho následne opakovať aj v ďalších týždňoch. Prednosťou tejto formy prípravy je to, že si na daný týždeň pozveme do kurzu len malú skupinku z prihlásených študentov (najviac šesť), aby sme sa pri vysvetľovaní problémov mohli venovať každému z nich osobitne a pokračujeme vo výklade ďalej až potom, keď máme istotu, že všetci problém zvládli, aby po návrate domov boli schopní sa ďalej bez ďalšej pomoci individuálne pripravovať. Preto aj ukončenie vyučovacieho dňa nie je vo večerných hodinách  časovo limitované. Doporučujeme sa zúčastniť takejto formy prípravy predovšetkým študentom z negymnaziálnych stredných škôl, kde matematika je len okrajovým predmetom a tiež študentom, ktorí s matematikou nie sú najlepší priatelia a individuálny prístup pri vysvetľovaní im pomôže danú látku dostatočne pochopiť. Po skúsenostiach z minulých rokov  však evidujeme účasť aj veľa výborných študentov z gymnázií. Súčasťou individuálnej formy kurzu je aj to, že vo večerných hodinách po skončení matematiky  preberieme otázky zo psychodiagnostických testov, ktoré budú súčasťou výberového konania. Záujemcovia o túto formu kurzu sa môžu prihlásiť telefonicky na čísle 0905622170, kde im budú zároveň poskytnuté ďalšie a upresňujúce informácie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rámci kurzu budú účastníkom poskytnuté informácie o podmienkach prijímacieho konania, previerke psychickej a fyzickej spôsobilosti
účastníci individuálnej formy kurzu budú naviac oboznámení aj s náplňou psychodiagnostických testov
poplatok za kurz, ubytovanie a stravovanie  môžu účastníci individuálnej formy kurzu uhradiť po príchode do kurzu alebo u sociálne slabších rodín aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára
účastníci kurzov budú môcť využiť vo večerných hodinách po skončení výučby pre relaxáciu športové zariadenia
účastníci individuálnej formy kurzu obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v škole ktorú navštevujú
účastníci individuálnej formy kurzu majú možnosť si prehliadnuť objekt Akadémie dňa 18.1.2017 v rámci dňa otvorených dverí
záujemcovia o individuálnu formu kurzu matematiky nás môžu v Liptovskom Mikuláši navštíviť alebo v prípade záujmu o účasť v kurze, prípadne za účelom získania ďalších podrobnejších a upresňujúcich informácií nám môžu zatelefonovať na čísla:  0905622170,  0911622170
osobnú návštevu treba predom telefonicky nahlásiť, je možné prísť aj v sobotu alebo v nedeľu, telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu

KONTAKT
Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy pplk.v.v.Ing. E.Toma
Nábrežie 1734/25, 031 01 Liptovský Mikuláš
telefón:  0905622170, 0911622170, 0445524804 
e-mail:  vysoke.skoly.toma@stonline.sk

 


 
 

Miestna ľudová knižnica oznamujeVytlačiť
 

Miestna ľudová knižnica v Kokave nad Rimavicou
oznamuje občanom, že vďaka FONDU  NA PODPORU  UMENIA,

logo
zakúpila 95 nových titulov v hodnote 1000 €, ktoré je možné  zapožičať si v knižnici.


 
 

Plán vývozu komunálneho odpadu pre rok 2017Vytlačiť
 

Január 09.1.2017 23.1.2017  
  10.1.2017 24.1.2017  
Február 06.2.2017 20.2.2017  
  07.2.2017 21.2.2017  
Marec 06.3.2017 20.3.2017  
  07.3.2017 21.3.2017  
Apríl 03.4.2017 18.4.2017  
  04.4.2017 19.4.2017  
Máj 02.5.2017 15.5.2017 29.5.2017
  03.5.2017 16.5.2017 30.5.2017
Jún 12.6.2017 26.6.2017  
  13.6.2017 27.6.2017  
Júl 10.7.2017 24.7.2017  
  11.7.2017 25.7.2017  
August 07.8.2017 21.8.2017  
  08.8.2017 22.8.2017  
September 04.9.2017 18.9.2017  
  05.9.2017 19.9.2017  
Október 02.10.2017 16.10.2017 30.10.2017
  03.10.2017 17.10.2017 31.10.2017
November 13.11.2017 27.11.2017  
  14.11.2017 28.11.2017  
December 11.12.2017 26.12.2017  
  12.12.2017 27.12.2017  

 


 
 

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom MikulášiVytlačiť
 

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši oznamuje mladých občanov, záujemcov o vysokoškolské štúdium, že v akademickom roku 2017/2018 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch. Viac informácií v súbore na stiahnutie. 

Súbor na stiahnutie Studium.pdf Studium.pdf (43 kB)

 
 

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO Vytlačiť
 

V Mikroregióne SINEC-KOKAVSKO sú výborné podmienky na rozvoj letnej i zimnej turistiky, organizujú sa tu tradičné folklórne festivaly. V rámci domáceho i zahraničného cestovného ruchu nepatrí zatiaľ tento región k tým známejším, hoci sa v ňom nachádza dostatok turistických lákadiel. Oproti iným strediskám cestovného ruchu sú v tomto kúte Slovenska aj miesta, ktorých sa zatiaľ príliš „nedotkla civilizácia“, čo uvítajú najmä návštevníci vyhľadávajúci pokojné prežitie dovolenky bez stresov. Jednou z možností, ako týchto klientov prilákať, je využívanie kvalitných propagačných a prezentačných materiálov.
Naším nápadom bolo vytvoriť a vydať prezentačný materiál /skladačku/ Kostoly a kaplnky Mikroregiónu SINEC - KOKAVSKO. Prezentačný materiál sme spracovali v jazykových mutáciách - slovenčine, nemčine, angličtine. Skladačka je propagáciou historickej architektúry kostolov a kaplniek, ktoré sú zaujímavé a tým chceme upozorniť domácich a zahraničných návštevníkov na ich hodnoty. Skladačka je z plnofarebného materiálu so základnou textovou informáciou o kostole resp. kaplnke.
Zhotovením skladačky PEXESO - ako ďalšieho druhu prezentačného materiálu,  upozorníme na krásy a zaujímavosti nášho mikroregiónu hravou formou  aj deti materských a základných škôl.  Zrealizovali sme výstupy s kvalitným fotografiami z regiónu (príroda, história a súčasnosť) a grafikou, aby čo najlepšie prispeli k naplneniu cieľov projektu.
Aj týmto spôsobom sa posilní schopnosť mikroregiónu marketingovo sa presadiť v oblasti pritiahnutia nových domácich i zahraničných záujemcov o cestovný ruch, prírodné krásy i ľudové tradície regiónu.
Vytvorením skladačiek Kostoly a kaplnky Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a skladačky PEXESO budeme zvyšovať   informovanosť nielen návštevníkov a turistov, ale rozšírime informácie aj všetkým domácim občanom, obyvateľom blízkeho či  vzdialenejšieho okolia, čím budeme podporovať rozvoj cestovného ruchu a regionálny turizmus.
Propagačné materiály – skladačky  budú tiež slúžiť na výstavách a iných možnostiach prezentácie pri návštevách a výmenných akciách, ktoré bude Mikroregión SINEC-KOKAVSKO poriadať a zúčastňovať sa spolu s ostatnými mikroregiónmi.

Aj touto cestou ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu projektu.


Milada Kochanová  
manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO


 
 

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia Vytlačiť
 

Čistenie komínaVážení občania, s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.
V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.
Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelných výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách:

 • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.
Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadením alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami nechajte to na odborníka - kominára.


 
 

OZNÁMENIE o možnosti nahliadnutia do ZBIEROK ZÁKONOVVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou oznamuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov, všetkým obyvateľom obce, že dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z uvedeného zákona vyplýva, že Zbierku zákonov SR vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR v listinnej podobe a elektronickej podobe prostredníctvom Slov-Lexu. Elektronická podoba zbierky zákonov je právne záväzná rovnako ako listinná podoba.
Z ustanovenie § 15 zákona vyplýva, že „O všetkom čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa to stalo známym každému, koho sa to týka /v prenesenom zmysle to znamená „neznalosť zákona neospravedlňuje“/. 
odľa § 23 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. je každá obec povinná: „zabezpečiť aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky zákonov a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením výtlačku. Úhrada je príjmom obce.“

         Obyvatelia obce Kokava nad Rimavicou môžu do Zbierky zákonov Slovenskej republiky vedenej v elektronickej podobe nahliadnuť v úradných hodinách obce v dobe od 8:00 do 15:00 hod. na obecnom úrade v kancelárii č. 103 (sekretariát)        Vyhotovenie prípadného informatívneho výtlačku zo zbierky zákonov je spoplatnené sumou 0,10 Eur za jednu stranu výtlačku.

 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 

Zaburinenie pozemkov - ilustračné fotoOkresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ).

Viac v súbore na stiahnutie.

Súbor na stiahnutie upozornenie.pdf upozornenie.pdf (72.2 kB)

 
 

VÝSLEDKY volieb do NR SR 2016Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení SSE-D, a.s. v našej obciVytlačiť
 

Logo SSE-D, a.s.Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že v priebehu mesiaca január 2016 bude uskutočňovať v našej obci odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Občania - vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami sú povinní umožniť zamestnancom SSE-D a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE-D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia stromov a porastov. Bližšie informácie v prílohe.

Súbor na stiahnutie Príloha.pdf Príloha.pdf (76.3 kB)

 
 

Posedenie pri guľáši SZZP v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

posedenie pri guľášiAj takto sa stretávajú členovia ZO SZZP v Kokave n/R. Treba poďakovať celému výboru tejto organizácie, ktorá v priebehu roka robí pekné podujatia pre svojich členov. V lete sa chodia kúpať, v jeseň a na jar na túry, pampuškové posedenie s hudbou a zúčastňujú sa takmer všetkých podujatí v obci. Predsedníčka, Elena Gibalová, drží túto organizáciu pevne v rukách. Má okolo 250 členov nielen z Kokavy, ale aj z okolitých obcí. Naši seniori môžu ísť príkladom aj mladej generácii.

Janka Krotáková

 

fotogaléria


 
 

Otvorenie rozhľadne na SlopoveVytlačiť
 

Rozhľadňa na SlopoveKroky viac ako stovky turistov z regiónu Malohont i jeho okolia smerovali v sobotu 22. augusta 2015 k rozhľadni na Laze Slopovo, ktorá bola v tento deň oficiálne otvorená. Výbornú atmosféru spestrili heligonkári i piloti paraglidingu a rogál.
Rozhľadňa bola postavená pre potešenie z krásneho výhľadu a radosť nás všetkých. Pričinili sa o to desiatky ľudí od pracovníkov MAS a zhotoviteľa stavby, cez dobrovoľníkov, ktorí osadili zvon na rozhľadni až po projektanta a pracovníkov dotknutých inštitúcií, ktorí riešili rôzne povolenia. Všetkým vám, ktorí ste nám pri výstavbe rozhľadne a jej otvorení pomohli, zo srdca ďakujeme.

 


 
 

Nové kontajnery na separovanie použitého šatstvaVytlačiť
 

OznamVážení občania, na Daxnerovej ulici a na Rovienke boli umiestnené kontajnery na separovanie textilu. Do týchto kontajnerov je možné vhadzovať použité šatstvo, obuv, ale aj plyšové hračky. Takýto kontajner je umiestnený aj vo dvore obecného úradu. 
Textilný odpad je potrebné ešte doma uzavrieť do vriec a vhodiť do kontajnera.


 
 

Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA 59. ročníkVytlačiť
 

Dňa 12.6.2015 v rámci 3. etapy Medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA 59. ročník prechádzal pelotón aj cez našu obec.

 

 

 

fotogaléria


 
 

Stretnutie Heligónkarov 2015Vytlačiť
 

heligónkari 2015V sobotu 6.6.2015 sa v sále DK v Kokave nad Rimavicou konalo už XVIII. ročník Stretnutia Heligónkarov, okrem domácich heligónkarov sa predstavili heligónkari z rôznych obcí a miest Slovenska ako aj rodinné zoskupenia heligónkarov.

 

 

fotogaléria


 
 

DEŇ DETÍ - Slovenský Červený kríž miestny spolok Kokava nad Rimavicou Vytlačiť
 

deň detíV sobotu 6.6.2015 sa konala na amfiteátri krásna akcia "Hraj,zbieraj,vyhrávaj,, Deň detí v Kokave nad Rimavicou.

Pre deti bola pripravená cesta rozprávkovým lesom,súťaže a tanečné animácie,facepainting, tvorivé dielne, medveď ako aj ďalšie atrakcie ako skákací hrad, trampolína, kolotoče. 

Ukážky práce polície, hasičov, záchranárov a vojakov. Každé dieťa, ktoré absolvovalo cestu rozpravkovým lesom získalo sladkú odmenu.

 

Deti mali v cene vstupného občerstvenie zdarma ako aj cukrovú vatu.

Ďakujem členkám Slovenského červeného kríža z miestneho spolku v Kokave nad Rimavicou za takúto krásnu  akciu pre deti.

 

fotogaléria


 
 

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA Vytlačiť
 

Slovenský národ mal v minulosti niekoľko zaujímavých osobnosti, ktoré ho nielen zviditeľňujú a obohacujú až po súčasnosť, ale majú významný dopad na dianie, formovanie a život Slovákov.

Medzi naväčšie postavy slovenskej histórie patril a j Ľudovít Štúr. V 19. storočí, keď náš národ nemohol používať svoju materinskú reč v úradnom jazyku, objavil sa na scéne našich dejín mladý  21 ročný Ľudovít Štúr.

Tento rok si pripomíname 200sté výročie jeho narodenia.

Pre žiakov Kokavy, Utekáča a verejnosť prišiel spraviť prednášku o tomto dejateľovi  doc.PaedDr. Július Lomenčík PhD. Na prednáške sa zúčastnilo približne 30 ľudí. Ľudovít Štúr bol postava

v slovenkých dejinách, ktorej ekvivalent rovnosti je ťažké nájsť. Zaslúžil sa o uznanie nášho jazyka vo svete a o jeho kodifikáciu - uvedenie do života, čo znamenalo vydávať noviny, knihy, vyučovať v rodnom jazyku. Mnohokrát bol učiteľom bez honoráru, bol jazykovedcom a politikom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Upozornenie na správne separovanie plastového odpaduVytlačiť
 

upozornenieObecný úrad v Kokave nad Rimavicou žiada občanov, aby venovali väčšiu pozornosť pri separovaní plastového odpadu. Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, tertrapaky, hliníkové obaly z paštét, PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, a pod. 
Tento odpad je ale potrebné poumývať, ak sa umyť nedá, treba ho vhodiť do zmesového odpadu. Odvezenie plastového odpadu má obec bezplatne. Pri odvezení plastového odpadu, ktorý je znečistený, bude tento zaradený do zmesového komunálneho odpadu a obec za jeho odvezenie a likvidáciu musí zaplatiť. Stalo sa to aj pri poslednom vývoze plastov, keď bol tak znečistený a zapáchajúci, že bol zatriedený do zmesového odpadu a spoplatnený.
Prosíme vás preto, aby ste venovali tomuto problému dostatočnú pozornosť, aby sme neplatili nemalé prostriedky za to, za čo nemusíme, keď sa správame ekologicky.

Plastové obaly preto pred vyhodením treba poumývať, znížiť ich objem napr. stlačením, zošliapnutím. Kontajnery prosíme zatvárať, aby do nich nenatiekla dažďová voda.
Za pochopenie ďakujeme.


 
 

Oznam SPP, a.s., Prechod na nový odorant zemného plynuVytlačiť
 

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vám dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude v našej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.
prechod na nový odorant zemného plynuNový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu. Táto odlišnosť v chemickom zložení spôsobuje, že odorant Spotleak 1007:
 

 • má intenzívnejší, výraznejší zápach než THT
 • zápach čo do čuchového vnímania človekom je obdobný ako zápach THT avšak s miernym odtieňom zápachu sírovodíka
 • najmä v prvých mesiacoch, kedy sa budú plynovody nasycovať novým odorantom, budú dávky pridávaného odorantu vyššie než štandardne. Preto sa môžu vyskytovať prípady intenzívnejšieho zápachu plynu, než na aký sme doteraz zvyknutí.
 • do doby, kým si obyvateľstvo zvykne na nový odorant resp. mierne odlišný zápach, je potrebné aby boli ľudia ostražití a každý zápach v domácnosti či inde preverili, aby nedošlo najmä v prvých mesiacoch k zámene zápachu plynu so zápachom napr. kanalizácie, silne pokazených vajec, hniloby z pivnice a pod.
 • je potrebné, aby akékoľvek podozrenie na problém so zápachom plynu alebo podráždenie a vplyv na zdravie človeka či zvierat, občania ihneď nahlásili na Poruchovú linku – plyn 0850 111 727, ktorú nepretržite 24 hodín denne prevádzkuje naša spoločnosť.
 • odorant Spotleak 1007 nie je toxický, nie je to jed. Prevádzkové koncentrácie odorantu v zemnom plyne sú veľmi malé (v rozsahu len niekoľkých miligramov na meter kubický plynu). Pri horení odorizovaného plynu sa odorant spáli, takže bežný spotrebiteľ za normálnych podmienok vôbec neprichádza s odorantom do styku.

Cieľom našej komunikácie je poskytnúť občanom dostatočné množstvo informácií o prechode na
nový odorant zemného plynu a zároveň im poskytnúť kontakt, na ktorý sa môžu v prípade potreby
obrátiť.


 
 

Čitateľský kráľ 2015Vytlačiť
 

čitateľský kráľKnižnica každoročne vyhodnocuje najlepšieho detského čitateľa – čitateľského kráľa. Toto pomenovanie môže dostať len také dieťa, ktoré si v období od januára – do apríla požičia najviac detských knižiek a samozrejme ich aj prečíta. 
Viac sa dočítate TU.


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 

zaburinenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. 

Viac v súbore na stiahnutie.


 
 

Noc s Andersenom 2015Vytlačiť
 

Dňa 19. marca 2015 sa už po deviaty krát uskutočnila v Miestnej ľudovej knižnici Noc s Andersenom.

Akcie sa zúčastnilo 11 detí bola prítomná hosťka z Novohradského múzea, ktorá deti oboznámila s ľudovou slovesnosťou a s jarnými zvykmi  v našom regióne. 

Deti počas večera čítali rozprávky, porovnávali prečítané rozprávky a každé dieťa si zahralo postavičku z vybrane rozprávky. Na spestrenie si deti zahrali aj slovné hry zamerané na cvičenie pohotovosti v hľadaní slov. 


 
 

Rozlúčka s fašiangami Vytlačiť
 

Rozlúčka s fašiangamiS fašiangami sme sa rozlúčili 14. febru-ára 2015, teda v poslednú fašiangovú sobotu, kedy sa konala pochôdzka ma-siek ulicami obce. Pripravili si ich čle-novia FS Kokavan. Možno aj vás vykrú-tili alebo si s vami zaspievali a popriali vám veselé fašiangy. Nezabúdajme, že práve fašiangové zábavy odpútavajú ľudí od každodenných starostí, ktoré život prináša.
Veselosť je liekom pre zdravie a soľou pre život.
Vtipné masky vykrútili aj zamestnancov obecného úradu, ktorí pripravovali pre našich občanov zabíjačkové špeciality. Zabíjačka sa vydarila, aj keď neprišlo toľko ľudí, ako sme očakávali, ale pred-sa, pekné počasie a chuť na dobré fa-šiangové jedlá vylákali niekoľko Ko-kavčanov na našu tržnicu, kde sme zažili ozajstné fašiangové popoludnie.

FašiangyKeďže bol Deň svätého Valentína, večer o 18,00 si mohli zaľúbenci, ale aj rodiny s deťmi vypustiť svoj balón šťastia. Súčasťou podujatia bol aj pekný ohňo-stroj. Túto akciu nám pripravil pán Ivan Demian z Tisovca.
 

 

 

 

 

Janka Krotáková

fotogaléria zabijačka, masky

fotogaléria valentínska brána

 


 
 

Fašiangové pampuškové posedenieVytlačiť
 

pumpuškové posedenieZO SZZP v Kokave pripravilo pre svo-jich členov Fašiangové pampuškové posedenie. Uskutočnilo sa 13. febru-ára 2015 o 15,00 hodine v Kultúrnom dome. Do tanca a na dobrú náladu hrali hudobníci zo Šoltýsky. Všetci prítomní si pochutnali na výborných pampuškách, ktoré napiekli šikovné ruky členiek ZO. Tu treba povedať, že staršia generácia sa rada zabáva, pretože priestor vestibulu KD je zaplnený do posledného miesta.

Janka Krotáková

fotogaléria

 


 
 

Výsledky REFERENDA 2015Vytlačiť
 

Prezident Slovenekj republiky rozhodnutím č 320/2014 Z.Z. vyhlásil referendu, v ktorom oprávnení     občania dňa 7.februára 2015 rozhodnú v otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem        zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?      
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené       osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?                                                                              
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho   správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

  

    Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu:
otázka č. 1 Počet hlasov "ANO" 84 64 126 274
  Počet hlasov "NIE" 10 5 8 23
otázka č. 2 Počet hlasov  "ANO" 84 64 122 270
  Počet hlasov "NIE" 9 5 11 25
otázka č. 3 Počet hlasov "ANO" 83 61 120 264
  Počet hlasov "NIE" 8 8 12 28

 

 

Okrsky Počet zapíssaných občanov Vydané HP Spolu Vydané hlasovacie lístky %
Okrsok č. 1 764 4 768 95 12,37
Okrsok č. 2 807 5 812 69 8,50
Okrsok č. 3 780 2 782 135 17,26
Spolu: 2351 11 2362 299 12,66

 


 
 

Novoročná prechádzka turistického oddieluVytlačiť
 

Pohľad zo Slopova

Pohľad zo Slopova

Kokavský turisti

Pohľad na Kokavu nad Rimavicou zo Slopova


 
 

Nové číslo Kokavských zvestí - december 2014Vytlačiť
 

Kokavske zvesti


 
 

Činnosť turistického oddielu v roku 2014Vytlačiť
 

Turistika 2014Pešia turistika. Nepýta od človek veľa, len jednoduchú aktivitu – chôdzu, ale na druhej strane poskytuje množstvo pozitívnych účinkov. Okrem zdravého pohybu na čerstvom vzduchu a poznávania krajiny, poskytuje psychickú relaxáciu, ktorá je potrebná v  bežnom živote plnom stresu
Aj tento rok kokavskí turisti zorganizovali a absolvovali niekoľko turistických podujatí a prešli kopce v okolí rodnej obce ale aj Nízke a Vysoké Tatry a Slovenský raj.

Viac informácií TU.


 
 

Zriadenie odboru živnostenského podnikania v PoltáriVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že na Okresnom úrade v Poltári je od 01.09.2014 je zriadené i detašované pracovisko odboru živnostenského podnikania. Kancelária je na druhom poschodí v budove Okresného úradu Poltár. Úradné hodiny sú:

pondelok, utorok, štvrtok -  od 8.00 do 15.00 hod.
streda - od 8.00 do 17.00 hod.
piatok - od 8.00 do 14.00 hod.

 


 
 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOUVytlačiť
 

Miestna volebná komisia v Kokave nad Rimavicou vyhlasuje

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU

Z celkového počtu zapísaných voličov 2390 sa volieb zúčastnilo 1430 voličov t.j. 59,83 %

 

Kandidáti na starostu obce:
P.č. Meno, priezvisko, vek, povolanie Politická strana Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu Poradie
1. Ján Chromek, Ing., 49 r., technik SMER-SD 377 341 325 1043 1
3. Viliam Tisovčík, Ing., 56 r., technik ĽS N. Slovensko 38 57 53 148 2
4. Iveta Weisenpacherová Bc., 41 r., riaditeľka NOVA 38 42 60 140 3
2. Peter Sihelský, 34 r., eletrom.-živnostník NEKA 23 25 19 67 4

 

Kandidáti na poslancov:
P.č. Meno, priezvisko, vek, povolanie Politická strana Okrsok č. 1 Okrsom č. 2 Okrsok č. 3 Spolu Poradie
32. Michal Žák, 36 r., živnostník NEKA 162 162 174 498 1
02. Štefan Aschenbrenner, Mgr., 66 r., dôchodca SMER-SD 156 155 167 478 2
14. Martin Krištof, 34 r. živnostník NEKA 141 175 151 467 3
10. Juraj Hronec, Ing., 56r., podnikateľ SMER-SD 113 136 186 435 4
26. Anna Šuleková, 68 r., dôchodkyňa SMER-SD 113 103 168 384 5
25. Janka Štechová, 39 r., nezamestnaná SNS 125 118 121 364 6
12. Zdenka Jirsová, 57 r., robotníčka SMER-SD 119 110 127 356 7
05. Ján Becáni, Mgr., 27 r., právnik SNS 96 115 138 349 8
08. Dušan Gaštan, 47 r., dôchodca SMER-SD 111 97 135 343 9
16. Iveta Masárová, Ing., 45 r., referent SMER-SD 88 102 133 323 10
27. Jaroslav Švantiak, 62 r., dôchodca SMER-SD 135 90 82 307 11
31. Július Zajac, 66 r., dôchodca SMER-SD 75 107 104 286 12
04. Ľubomíra Bavalová, Ing., 38 r. inž. ekonóm KDH 80 89 104 273 13
18. Katarína Mišanková, Ing., 52 r., učiteľka NOVA 65 91 115 271 14
24. Elena Sirotiaková, 59 r., dôchodkyňa NEKA 91 99 77 267 15
11. Ján Hudec, 62 r., dôchodca SMER-SD 79 94 86 259 16
06. Vladimír Beracko, 34 r., živnostník NOVA 57 97 104 258 17
28.  Viliam Tisovčík, Ing., 56 r., technik ĽS N. Slovensko 71 75 83 229 18
30. Iveta Weisenpacherová, Bc., 41 r., riaditeľka NOVA 67 62 88 217 19
17. Zdenko Matušiak, 34 r., podnikateľ NEKA 42 118 52 209 20
09. Bohumil Habran, 50 r., podnikateľ NEKA 67 53 83 203 21
29. Stanislav Vrábeľ, 45 r. dôchodca NEKA 46 94 60 200 22
21. Stanislav Ridzoň, 49 r. nezamestnaný KSS 40 43 87 170 23
20. Alica Pénerová, 63 r., dôchodkyňa NOVA 46 59 46 151 24
22. Janka Sendreiová, 47 r., speváčka NOVA 74 44 19 137 25
03. Peter Bajan, 23 r., živnostník NOVA 50 37 47 134 26
19. Mariana Pehelová, Mgr., 31 r., TSP SRK 51 31 41 123 27
13. Erik Knopp, 23 r., kuchár-čašník ĽS N. Slovensko 20 29 25 74 28
07. Erik Furák, 21 r., technik ĽS N. Slovensko 11 35 12 58 29
15. Marian Kuruc, 65 r., dôchodca SDS 23 22 12 57 30
01. Mira Antalová Bieniková, 49 r., brusička skla ĽS N. Slovensko 12 18 24 54 31
23. Ján Severíni, 56 r., súkromný podnikateľ KSS 10 17 15 42 32

 


 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje Vytlačiť
 

oznamS príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti.
V poslednom období, postupom plynofikácie obcí, postupne ubúdalo požiarov spôsobených klasickými tepelnými spotrebičmi na tuhé palivo (sporáky, kachle, kotly UK) a samovznietením uhlia, no ďalším vývojom a ekonomickou situáciou rodín sa k vykurovaniu tuhým palivom opäť vraciame, kde hlavným palivom je drevo.
Vo veľkej miere sa začalo objavovať vykurovanie kozubovými telesami, ktorých používanie je znovu v móde nielen v rekreačných chalupách a chatách, ale aj v rodinných domoch.
Požiare vzniknuté od týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a neodbornou inštaláciou, ktorú si užívatelia zvyčajne vykonávajú svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebným úradom. Týmto sa však dopúšťajú priestupku nielen voči stavebnému zákonu, ale aj na úseku ochrany pred požiarmi, pretože fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 písm. i) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť odborné preskúšanie komínov po stavebných úpravách na telese komína a pred pripojením spotrebiča na komín osobou s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov – kominárom,  ktorý o  tomto vydá majiteľovi doklad.
Podobne aj rekonštrukcie chát, chalúp a výstavbu kozubov si ich užívatelia zvyčajne vykonávajú sami, alebo ich zveria tzv. odborníkom na všetko. Títo ľudia, ktorí vykonávajú stavebné práce všetkého druhu však často nemajú základné znalosti z výstavby komínov a kozubov. S výhľadom ušetrenia finančných prostriedkov si však neuvedomujú, že svojím počínaním nielenže môžu spôsobiť veľké materiálne škody na svojom alebo cudzom majetku, ale ohrozujú zdravie a životy seba a svojich blízkych.
Požiare vznikajú hlavne nedodržaním bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií, ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.
Veľa evidovaných požiarov tvoria požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne. Je to dôsledok absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Termíny kontroly a čistenia komínov sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v § 20 t.j. ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov a komína s vložkou raz za 12 mesiacov, ak je pripojený spotrebič na tuhé palivo, tak sa kontrola a čistenie vykonáva raz za 4 mesiace. Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.
Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrolách aj v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru sú zlý technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod.
V prvom rade by sme mali na vykurovanie používať len spotrebiče typizované, ktoré boli testované a schválené. K týmto spotrebičom by mal byť dodaný od výrobcu návod na používanie. Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa tohto návodu, mala by byť jeho prevádzka bezpečná. Ak nám návod na používanie chýba, treba sa riadiť pokynmi uvedenými vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínu a dymovodu. Táto vyhláška obsahuje okrem požiadaviek na inštaláciu palivových spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania aj technické podmienky na výstavbu a prevádzkovanie komínov a dymovodov, na pripájanie palivových spotrebičov a stanovuje bezpečné vzdialenosti spotrebičov a dymovodov od horľavých materiálov.

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné, aby palivové spotrebiče, dymovody a komíny boli správne zapojené, udržiavané a konštrukčne i funkčne bezpečné. Každý z nás si musí uvedomiť, že za bezpečnosť pri vykurovaní zodpovedá svojím konaním,  správnymi rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

 


 
 

Večer strašidielVytlačiť
 

Večer strašidiel

 Dňa 30.10.2014 sa deti z našej materskej škôlky osobne stretli so strašidlami, strigami, mátohami a rôznymi strašidelnými postavami. Prešli v lampiónovom sprievode  „ďalekú“ cestu od škôlky spolu so svojimi rodičmi, učiteľkami a kamarátmi až na námestie našej obce k fontáne. Museli sa vzdať strachu a prejsť popod  pekelnú bránu, kde im strašidlá za ich statočnosť darovali sladkosti. Krásna akcia plná detských zážitkov a možno aj strachu sa končila vypustením balónov šťastia do neba.

 

 

fotogaléria


 
 

Október mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Stretnutia s dôchodcamiMesiac október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v Kokave nad Rimavicou niekoľko stretnutí so seniormi:

20.10. – ZO SZPB  - posedenie s členmi

21.10. – ZO SZZP a Klub dôchodcov – stretnutie s jubilantmi a seniormi organizácie

21.10. – podujatie organizované ZPOZ na Obecnom úrade

21.10. – podujatie pre všetkých seniorov obce organizované MKS - vystúpil sólista opery SND z Bratislavy - Mgr. art. Ivan Ožvát. Pozvali sme vynikajúceho speváka, prítomným zaspieval úryvky zo známych operiet a nestarnúce melódie, ktoré potešili a pohladili dušu každého poslucháča. I keď bol tento program venovaný staršej a strednej generácii zdarma, divákov prišlo málo, ale aj napriek tomu odchádzali z programu spokojní a nadšení, dokonca si zakúpili aj CD nosič vystupujúceho umelca. Preto sa natíska otázka, čo do budúcna? Oplatí sa objednávať program profesionálnych umelcov, keď sála zíva prázdnotou?

Jana Krotáková

fotogaléria

 


 
 

Upozornenie pre chodcovVytlačiť
 

oznamKrajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje chodcov, že dňom 01.01.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť pokutu.
V tejto súvislosti odporučujeme chodcom umiestniť reflexný prvok na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela na horných alebo dolných končatinách bližšie ku vozovke - stredovej deliacej čiare.

Ďakujeme, že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.


 
 

REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇVytlačiť
 

   11. októbra 2014 sa uskutočnila v našej obci po prvýkrát súťaž vo varení tradičných jedál.

         Mikroregión SINEC-KOKAVSKO, ktorému predsedá náš starosta, Ing. Ján Chromek a Obec Kokava nad Rimavicou boli organizátormi Regionálneho gurmánskeho dňa, ktorého zámerom bola súťaživosť jednotlivých družstiev v príprave a varení tradičných jedál obcí nášho regiónu. Mikroregión prezentovala aj pani Milada Kochanová, tajomníčka, ktorá mala na starosti prvotnú prípravu podujatia – pozvánky, propozície, plagáty. Program moderovala Jana Krotáková a Július Zajac st. O jesennú výzdobu sa postaralo MKS, ktoré zároveň ďakuje Zuzke Dekanovej za krásne vyrezané tekvičky a rodine Janke Radičovej.                                                                                                                                                                                                 

regionálny gurmánsky deň

Od 8,00 do 9,00 sa konala prezentácia súťažných družstiev

od 9,00 do 12,00 príprava jed

ál

od 12,00 do 13,00 ochutnávka jedál a hodnotenie porotou

o 13,00 hod. vyhodnotenie súťaže

Tradičné chutné jedlá pripravovali prihlásené družstvá z Utekáča 2 družstvá – HUTNÍČKY A MAJSTRI SVETA, z Klenovca – SUSEDIA SPOZA KOPCA, Hnúšte – SPOD SINCA, z Hradišťa – PRE HRADIŠTE, OBEC UHORSKÉ, BRDÁRI Z VEĽKEJ VSI, TUPPERWARE TÍM z Rimavskej Soboty  a tri družstvá z Kokavy nad Rimavicou – KOKAVSKÍ HOKEJISTI, KOTOŠKÁRI a SENIORKY V AKCII. Odborná porota  v zložení: MUDr. Andrea Baníková, Július Zajac st. a Mgr. Štefan Aschenbrenner hodnotila vzhľad, chuť, vôňu, konzistenciu ako i servírovanie jedla.

Porota mala ťažkú úlohu, pretože všetky navarené jedlá boli vynikajúce, ale rozhodla takto:

1. miesto súťažné družstvo PRE HRADIŠTE z Hradišťa, navarili zaujímavú a chutnú fugasovu kapustnicu
2. miesto Kotoškári z Kokavy n/R. – pripravili celé menu: strapkáč, krompľaníke s meltou a harovce
3. miesto Kokavskí hokejisti – varili bryndzové halušky a halušky s kapustou

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Každé družstvo dostalo ďakovný list za účasť.

Zvyšné porcie jedál ponúkli súťažiaci na ochutnávku pre účastníkov podujatia za symbolický príspevok.

Sprievodným podujatím bolo vystúpenie heligonkárov, ľudovej hudby folklórneho súboru Kokavan a Dychovej hudby Kokavčanka.

Mikroregión Sinec-Kokavsko a Obec Kokava nad Rimavicou ďakuje všetkým obciam, ktorých družstvá sa zúčastnili tohto pekného podujatia. K výbornej atmosfére prispelo aj krásne slnečné počasie. Návštevníkom sa podujatie páčilo, takže o rok sa stretneme znova.

Jana Krotáková

 

fotogaléria 

 


 
 

Oslavy 70. výročia SNPVytlačiť
 

Kladenie vencov28. augusta 2014 sa uskutočnili spomienkové oslavy 70. výročia SNP v Kokave nad Rimavicou. Pietnym aktom položenia kytíc pri pamätníku padlých si Kokava uctila tých, ktorí bojovali v SNP a v boji padli za našu slobodu. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce, Ing. Ján Chromek, príležitostnú báseň zarecitovala pani poslankyňa Anna Šuleková. Dychová hudba Kokavčanka prispela svojím vystúpením k dôstojným oslavám tohto významného výročia v dejinách slovenského národa. Usporiadateľmi týchto osláv boli Obec Kokava nad Rimavicou a MO SZPB v Kokave. Celé podujatie ukončila Jana Krotáková.
Po pietnom akte si účastníci mohli posedieť na námestí pri fontánke, kde koncertovala Dychová hudba Kokavčanka.

fotogaléria


 
 

Slovenské rekordy na Koliesku 2014Vytlačiť
 

Od agusta má už aj tradičný slovenský odev svojich zástupcov v Knihe slovenských rekordov. Na festivale Koliesko 2014 v Kokave nad Rimavicou sa tam dostali plátené gate (gäty) a kožené krpce. Gate vyrobila 71-ročná Kokavčanka Rozália Murínová. Tento odev mal dĺžku 154 centimetrov a obvod pása 182 cm. Plátno, z ktorých ušila gate tkala do potrebnej dĺžky viac ako rok, no za jeden večer ich komplet ušila. Do maxigatí z kolieska sa zmestia aj štyria dospelí ľudia.
Certifikátom z Knihy slovenských rekordov sa  môže pochváliť aj 59-ročný Ľubomír Medveď z Čierneho Balogu. Jeho krpce z hovädzej kože majú dĺžku 38 centimetrov, čo predstavuje veľkosti 18 alebo 60. Šitie krpcov trvalo pánovi Medveďovi asi jeden a pol dňa.  Sú to najväčšie krpce vyrobené na Slovensku, práve na Koliesku v Kokave nad Rimavicou.

Najväčšie gate a krpce

Najväčšie gate


Certifikát - krpce

Certifikát - gate


 


 
 

Vitajte medzi namiVytlačiť
 

V nedeľu 17. augusta 2014 sme privítali v Evanjelickom kostole a.v. v Kokave nad Rimavicou brata kaplána Mgr. Vladimíra Ticháňa.  V mene celého cirkevného zboru sa mu prihovorili  zborový  dozorca Ondrej Bálint  a presbyterka Ing. Jaroslava Maceková.

Mgr. Vladimír Ticháň  pochádza z Leštín na Orave. Študoval na Evanjelickej bohosloveckej  fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ordinovaný za kňaza bol v roku 2013  vo Vranove nad Topľou. Kokavský cirkevný zbor je jeho druhým pôsobiskom, doteraz  bol kaplánom v CZ Lučenec.

Brat kaplán, vítame Vás  v Kokave nad Rimavicou, v našom chráme  i v našich srdciach !

K. Mišanková


 
 

UPOZORNENIE na znečisťovanie verejných priestranstiev a vodných tokovVytlačiť
 

Životné prostredieV posledných dňoch sa v našej obci znovu rozmohlo znečisťovanie verejných priestranstiev našimi občanmi všetkým neporiadkom, čo majú vo dvoroch alebo v záhradách. Upozorňujeme týchto občanov, že obec nie je povinná odvážať všetok neporiadok, ktorý vyprodukujú  na svojich nehnuteľnostiach.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad t.j.  tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina a iné, si musia občania, ktorí vlastnia záhrady uskladňovať na vlastných kompostoviskách alebo ho môžu odviesť na obecné kompostovisko, ktoré je v areáli poľnohospodárskeho družstva s prístupom z Kyseľova.
Ďalším porušovaním zákona o odpadoch, vodách a tiež všeobecne záväzného nariadenia obce  je vyhadzovanie komunálneho odpadu a zelene  do koryta vodného toku.
Občania vyhadzujúci odpad na ulicu alebo do vodného toku  narúšajú čistotu a kultúrnosť prostredia ostatným spoluobčanom, ktorí zákon a VZN obce neporušujú a snažia sa o to, aby naša obec bola čistá a nevytvárali sa živelné skládky. Taktiež sa zvyšujú náklady obce na odstraňovanie takýchto skládok.
Žiadame občanov, aby toho, kto takéto živelné skládky na verejných priestranstvách vytvára, nahlásili na Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou, aby mu mohla byť  uložená pokuta v zmysle VZN, prípadne mu boli vyfakturované náklady za odstránenie takejto skládky.

Neznečisťujme si sami prostredie, v ktorom žijeme.


 
 

Rozlúčka s evanj. a.v. farárom ThDr. Martinom RieckymVytlačiť
 

Za 12 rokov služby duchovného pastiera ďakujeme

rozlučka s evanj. faráromV nedeľu 20. júla mal poslednú kázeň v našom evanjelickom  kostole brat farár ThDr. Martin Riecky. Po 12 rokoch na pozícii farára Cirkevného zboru ECAV v Kokave nad Rimavicou  sa rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do Levíc. Ako zborový  farár uskutočnil mnoho pozitívnych zmien  v duchovnej aj materiálnej oblasti, pravidelne zviditeľňoval  cirkevný zbor na stránkach Evanjelického posla, Kokavských zvestí  aj na internete. Zorganizoval  podujatia s celoobecnou pôsobnosťou  - spomienku na sté výročie zhorenia Kokavy i spomienku na sté výročie posvätenia dominanty našej obce – evanjelického chrámu. Jeho záľube v histórii vďačíme za to, že fasáda kostola bola opravená presne podľa historických fotografií  i  za  zreštaurovanie pri požiari  zachovaného pôvodného vstupu do sakristie. Aj  jeho pričinením sme boli jedným z prvých cirkevných zborov na Slovensku, ktorý mal svoj vlastný erb. ThDr. Martin Riecky vyučoval  na tunajšej škole evanjelické náboženstvo a podarilo sa  mu pritiahnuť  deti a mladých ľudí na mnohé zaujímavé akcie. Dohliadal na  rozvíjanie nášho cirkevného zboru a jeho členov  po každej stránke. Bol naozaj naším duchovným pastierom, za čo mu všetci ďakujeme a do budúcnosti želáme všetko dobré.

 

fotogaléria


 
 

Nekalé praktiky podomových predajcov energiíVytlačiť
 

oznamVážení občania, upozorňujeme vás, že aj v našej obci vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií. Niektorí z nich používajú nekalé obchodné praktiky. Zaznamenali sme prípady, kedy prehlasujú, že Stredoslovenská energetika zaniká a kvôli zmenám v spoločnosti je potrebné podpísať novú zmluvu. Ubezpečujeme vás, že Stredoslovenská energetika zostáva naďalej vašim spoľahlivým dodávateľom energií a akékoľvek tvrdenia o nutnosti podpisu nových zmlúv sú nepravdivé.

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok môžete kontaktovať Zákaznícku linku Stredoslovenskej energetiky na telefónnom čísle 0850 111 468, kde vám radi poradia alebo e-mailovú adresu domacnosti@sse.sk, kde môžete získať potrebné informácie. V prípade, že ste už zmluvu na dodávku elektriny alebo plynu s podomovým predajcom podpísali a nie ste s ňou spokojní, môžete ju do 14 pracovných dní od podpísania vypovedať. Praktické informácie ohľadom podomového predaja energií nájdete aj na stránke www.sse.sk/podomovypredaj.

 


 
 

JUNIÁLES - vystúpenie žiakov ZŠVytlačiť
 

juniálesDňa 22.06.2014 sa konalo vystúpenie žiakov Základnej školy v Kokave nad Rimavicou, ktorým sa rozlúčili so školským rokom 2013/2014.

 

fotogaléria


 
 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Kokave nad Rimavicou konané dňa 24.05.2014Vytlačiť
 

Por.č. Názov strany Okrsok č.1 Okrsok č.2 Okrsok č.3 Spolu %
1.

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

6 5 1 12 4,21
2.

Kresťanskodemokratické hnutie

1 1 4 6 2,11
3.

SMER - sociálna demokracia

49 35 53 137 48,07
4.

Slovenská ľudová strana

2 1 0 3 1,05
5.

Národ a Spravodlivosť- naša strana

2 0 1 3 1,05
6.

Magnificat Slovakia

2 1 2 5 1,75
7.

DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA

0 0 0 0 0,00
8.

7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA

0 0 1 1 0,35
9.

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

0 0 0 0 0,00
10.

Strana TIP

1 2 3 6 2,11
11.

Ľudová strana Naše Slovensko

10 19 10 39 13,68
12.

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

2 0 1 3 1,05
13.

NOVÝ PARLAMENT

0 0 1 1 0,35
14.

MOST-HÍD

0 1 0 0 0,35
15.

Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

4 1 0 5 1,75
16.

Strana demokratického Slovenska

1 1 0 2 0,70
17.

Strana zelených

0 0 0 0

0,00

18.

VZDOR - strana práce

0 0 1 1 0,35
19.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

2 1 4 7 2,46
20.

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

3 2 6 11 3,86
21.

Sloboda a Solidarita

1 1 1 3 1,05
22.

Strana moderného Slovenska

0 2 0 2 0,70
23.

Komunistická strana Slovenska

1 4 2 7 2,46
24.

ÚSVIT

0 1 0 1 0,35
25.

Strana občianskej ľavice

0 0 0 0 0,00
26.

Slovenská národná strana

5 6 5 16 5,61
27.

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2 4 6 12 4,21
28.

PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana

         
29.

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

         

 
 

Okrsok zapísaní voliči voličský preukaz spolu volilo %
č.1 783 4 787 98 12,45
č.2 804 4 808 91 11,26
č.3 790 0 790 105 13,29
spolu 2377 8 2385 294 12,33

 


 
 

Podujatia knižniceVytlačiť
 

V týchto dňoch sa v našej miestnej knižnici konali podujatia venované knihe a aktuálnemu Dňu Európy 2014.
Viac informácií - TU.


 
 

Kladenie vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmomVytlačiť
 

kladenie vencovUž po 69-krát rozkvitol orgován v mieri. Po 69-krát sa vraciame v spomienkach k májovým dňom 1945, kedy sa skončila II. svetová vojna a bol porazený fašizmus.

Pri tejto príležitosti položili  kytice kvetov zástupcovia Obce Kokava n./R. a ZO SZPB 7. mája  o 11, 00 hodine v Parku padlých hrdinov. Pietnym aktom sme si uctili pamiatku tých, čo bojovali a v boji padli za našu slobodu.

 

námestiekladenie vencovkladenie vencovkladenie vencovkladenie vencovkladenie vencovkladenie vencovkladenie vencov


 
 

Noc s Andersenom v knižnici 2014Vytlačiť
 

Noc s AndersenomTak, ako aj v predchádzajúce roky, aj tento rok sa deti zo základnej školy spolu s knihovníčkou p. Annou Murínovou rozhodli zapojiť do medzinárodnej akcie "Noc s Andersenom".
Viac informácií o tejto krásnej akcii TU.
 

Ďalšie zaujímavé podujatia organizované knižnicou TU.


 
 

Výsledky volieb prezidenta SR v II. kole v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 


Voľby 2014

Výsledky pre jednoltivých kandidátov
Por.č. Meno a priezvisko okrsok č.1 okrsok č.2 okrsok č.3 spolu percento získaných hlasov
1. FICO Robert, doc,JUDr.CSc.49r.predseda vlády SR 214 236 239 689 62,41 %
2. KISKA Andrej, Ing., 51 r. manažér 97 165 153 415 37,59 %


 

Účať voličov
Okrsok č. Zapísaných voličov Zúčastnených voličov Percentuálna účasť
1. 779 313 40,18 %
2. 806 407 50,50 %
3. 790 396 50,13 %
Spolu 2375 1116 46,99 %

 


 
 

Koliesko 2014Vytlačiť
 

Plagát Kolieska 2014Tak, ako každý rok, pozývame v dňoch 31.7. až 3.8. 2014  všetkých domácich a cezpoľných fanúšikov folklóru na Koliesko 2014 - folklórny festival, počas ktorého sa zabavíte, zatancujete si, zaspievate si, vypijete si.... Každý rok je dobrá nálada....


 
 

Výsledky volieb prezidenta SR v I. kole v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

volby 2014
Okrsok
Zapísaní voliči Zúčastnení voliči Percentuálna účasť
1 780 242 31,03 %
2 798 343 42,98
3 792 340 42,93
Spolu 2370 925 39,03

     

Por.č. Meno kandidáta počet hlasov v 1. okrsku počet hlasov v 2. okrsku počet hlasov v 3. okrsku počet hlasov spolu percento získaných hlasov
1. FICO Robert, doc.JUDr.,CSc., 49r., predseda vlády SR 120 144 153 417 45,23 %
2. KISKA Andrej, Ing., 51 r. manažér 39 87 65 191 20,72 %
3. PROCHÁDZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD,41r., poslanec NRSR a vysok.pedagóg 26 35 37 98 10,63 %
4. KŇAŽKO Milan, 68 r. herec 20 27 44 91 9,87 %
5. MEZENSKÁ Helena, Mgr. 40 r.poslan.NR SR 12 21 11 44 4,77 %
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r. poslanec NR SR 13 4 9 26 2,82 %
7. ŠIMKO Jozef, JUDr,63 r. primátor mesta R.Sobota 5 9 10 24 2,60 %
8.

FISCHER Viliam, prof.MUDr.CSc,FICS,75 r.lekár-kardiochirurg

1 3 5 9 0,98 %
9. JURIŠTA Ján, PhDr. 69 r. vysokoškol. pedagóg 3 4 1 8 0,87 %
10. BÁRDOS Gyula,55 r. pedagóg 1 2 1 4 0,43 %
11. MARTINČKO Stanislav, 61 r. gener.riadit.spoločnosti 0 3 1 4 0,43 %
12. BEHÝL Jozef , Mgr., 57 r. občiansky aktivista 0 2 1 3 0,33 %
13. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. 70.r. advokát 2 0 0 2 0,22 %
14. MELNÍK Milan, prof. RNDr. DrSc,75 r. vysokoš.pedag 0 0 1 1 0,11 %


 


 
 

Masky v kokavských uliciachVytlačiť
 

MaskyDňa 1.3.2014 sa v našej ozýval spev a hudba, ktoré sprevádzali sprievod masiek po kokavských uliciach. Ani tento rok nechýbala tradičná pochôdzka mládeže v maskách po dedine na konci fašiangového obdobia. Chodili od domu k domu a od ľudí dostávali slaninku, klobásky a iné dobroty. Typickú atmosféru slovenského zvykoslovia vniesli do ulíc Kokavy členovia folklórneho súboru Kokavan a kokavskí heligonkári. Vtipné masky vyšli do kokavských ulíc a potešili, vykrútili, aby  boli občania Kokavy zdraví a šťastní po celý rok.
Veselosť je soľou pre život a liekom pre zdravie.

fotogaléria


 
 

Fašiangové pampúšikové posedenie 2014Vytlačiť
 

PampúšikyZO SZZP v Kokave n/Rimavicou v spolupráci s MKS organizovala dňa 21.2.2014 v kultúrnom dome v Kokave fašiangové posedenie svojich členov s výbornými pampúšikmi, dobrou hudbou a náladou. Na začiatku privítala všetkých predsedníčka ZO p. Elenka Gibalová a pán starosta Ing. Ján Chromek. Chvíle členom  spríjemnili členky súboru moderného tanca STORM a Zuzka Margitanová hrou na gitare a spevom . Táto akcia má každoročne úspech, dúfame, že sa takto stretneme aj o rok.

fotogaléria


 
 

Upozornenie Okresného riaditeľstva HaZZ v LučenciVytlačiť
 

Vypaľovanie trávyOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ) ako príslušný orgán v  zmysle § 21 a  § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení  neskorších predpisov  u p o z o r ň u j e na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v dôsledku dlhotrvajúceho sucha. a  zvýšenou návštevnosťou lesov. Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období je v dôsledku toho, že   občania, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia  porušujú  predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú suchú trávu a kríky, pričom požiare sa veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok a zakladajú oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.    Nezriedka sa takéto vypaľovanie skončí tragicky - usmrtením alebo zranením osôb. Najčastejšími príčinami lesných požiarov minulých rokoch bolo  zakladanie ohňov v prírode,  vypaľovanie trávy, fajčenie a úmyselné zapálenie.
Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej  - podnikateľovi pokuta do výšky  16 596 €.  Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vyxkonávať hliadkovú činnosť  zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov.


 
 

Ples 2014Vytlačiť
 

Dňa 15.februára 2014 sa  uskutočnil ples v kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou. Organizátorom bolo MKS v Kokave nad Rimavicou, tak ako každý rok. Do tanca hrala hudba Akcent z Lučenca, jedlo bolo dobré, zábava výborná. V kultúrnom programe vystúpila tanečná skupina STORM, v ktorej tancujú dievčatá z Kokavy pod vedením Mgr. Evy Švingálovej a Janky Obročníkovej. I keď je každý rok menej a menej účastníkov plesu, zábava je vždy výborná, účastníci odchádzajú vytancovaní v skorých ranných hodinách.

fotogaléria


 
 

Valentín 2014Vytlačiť
 

Valentínska bránaDeň svätého Valentína, čas lásky nám pripomína. MKS v Kokave n/Rimavicou zorganizovalo dňa 14.2.2014 pred kultúrnym domom bozkávanie zamilovaných párov a ako vyplynulo počas večera aj kamarátskych párov pod Valentínskou bránou. Po bozku vypustili svoj balón šťastia. Súčasťou podujatia bol aj pekný ohňostroj a srdiečka lásky.
Pekná akcia so zamilovanou hudbou a láskou.....

fotogaléria


 
 

Podujatia v Miestnej ľudovej knižnici v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

Miestna ľudová knižnica v Kokave nad Rimavicou pod vedením p. Anny Murínovej pripravuje pre naše deti a mládež rôzne  súťaže vedomostí, náučné stretnutia, spoločné posedenia pri knihe, spoločné čítania a mnoho ďalších zaujímavých podujatí. Nebolo tomu inak ani v januári a februári tohto roku..... viac


 
 

Fašiangové podujatie v maskách 2014Vytlačiť
 

karnevalFašiangové podujatie v maskách pre deti sa konalo 31. januára 2014 od 17,00 hodiny v Kultúrnom dome. V sprievode rodičov navštívili toto podujatie aj tie najmenšie detičky oblečené do krásnych masiek, ktoré im ušili šikovné mamičky. V nich sa odrazila nápaditosť a tvorivosť. Tak sa na tomto podujatí stretli zaujímavé masky, modernejšie postavy zo súčasných filmov a hlavne veľa pekných rozprávkových postavičiek. Každý rok je na čo sa pozerať a deti sa do chuti vyšantia pri dobrej hudbe. Keďže je veľmi ťažké vybrať najkrajšie masky, odmenené bývajú všetky deti malými cenami.
Jana Krotáková

fotogaléria


 
 

Vážení milovníci folklóruVytlačiť
 

2% z daneZdruženie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO je jedným z hlavných organizátorov folklórneho festivalu KOLIESKO, ktoré sa koná každý rok v Kokave nad Rimavicou. V tomto roku to bude už  XXIV. ročník  - od 31.7. do 3.8. 2014.
Oznamujeme Vám, že aj Združenie KOLIESKO je každý rok zaregistrované ako prijímateľ  2% z daní. Ak ste sa ešte nerozhodli komu venovať 2% zo svojich odvedených daní a ste milovníkom a obdivovateľom folklóru, ponúkame vám práve naše Združenie KOLIESKO.

Potrebné údaje k vyplneniu tlačiva na poukázanie 2% zo zaplatenej dane:
Obchodné meno alebo názov:
Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO

Sídlo: 985 05 Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája č. 10

Právna forma: Občianske združenieIČO: 37829084

Aktuálne informácie a potrebné tlačivá nájdete na: www.rozhodni.sk

Združenie KOLIESKO vám ďakuje za podporu.


 
 

Oznámenie údajov za malé zdroje znečistenia ovzdušia Vytlačiť
 

Zdroj znečistenia ovzdušiaObec Kokava nad Rimavicou  u p o z o r ň u j e   všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2013, že podľa § 6, ods. 4  zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní, a to aj v prípade, ak v uvedenom roku nemenili spôsob vykurovania, v termíne  do 15. februára 2014 písomne nahlásiť na Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou nasledovné údaje:


1/ typ a príkon prevádzkovaného malého zdroja
2/ druh paliva a jeho spotrebu za obdobie prevádzky v roku 2013

Vzor tlačiva  „O Z N Á M E N I E" údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia  na rok 2014 podľa skutočných  údajov v roku 2013“ sa nachádza aj na internetovej stránke Obce Kokava nad Rimavicou pod tlačivami "Životné prostredie"


 
 

Informácie pre chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných a chovateľov farmových chovov zveriVytlačiť
 

oznamObec Kokava nad Rimavicou zverejňuje informácie pre chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných a chovateľov farmových chovov zveri o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných povinností vlastníkov  pri chove HZ v roku 2014.


 
 

Fašiangy v minulosti a dnes Vytlačiť
 

Ktovie od kedy sa u nás tradujú fašiangy, dni neviazanej ľudskej veselosti, zvykov, obyčajov, zábav a plesov.fašiangy
Málokto vie, prečo sú fašiangy raz krátke inokedy dlhé. Ich dĺžka je podmienená začiatkom 40 dňového pôstneho obdobia, ktorý sa vždy začína tak, aby veľkonočná nedeľa bola vždy prvou nedeľou po prvom jarnom splne. To znamená, že termín Veľkej noci môže byť od 22. marca do 25. apríla. Tento rok je fašiangové obdobie dlhé, trvá až do 4. marca, lebo 5.marca je Popolcová streda.
V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky, priadky, dedinské zábavy a konalo sa mnoho svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam proti pôsobeniu negatívnych síl. Mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Z toho dôvodu si ľudia vyhotovovali a obliekali masky najrôznejších zvierat. Do Kokavy prichádzali takéto masky z Utekáča a k nim sa potom pridali i Kokavčania. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli predpísané žiadne predpisy, tresty, pravidlá, odriekanie. Naopak zo špajzy alebo z „ padláša“  zmizlo veľa mäsa a pitia. Tradičným jedlom tohto obdobia bolo obradové pečivo – u nás pampušky, slaninka s klobáskou, huspenina (v Kokave studeno). Po fašiangoch nasleduje štyridsaťdňový pôst, pred ktorým si máme všetkého dopriať! Zvykom teda bolo sa poriadne najesť a dobre zabaviť.
Fašiang končil pochovávaním basy. Pri tomto symbolickom pohrebe miestni občania v prestrojení za farára, organistu, kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých prítomných.
Typickú pieseň pre všetky kraje na obdobie fašiangov určite dobre poznáte:
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.

Vážení občania, počas fašiangov môžete navštíviť v Kokave tieto podujatia:
31.1.2014 o 17,00 hod. – Detské fašiangové podujatie v maskách
14.2. o 18,00 hod.          – Bozkávanie pod Valentínskou bránou a vypúšťanie balónov šťastia
15.2. 2014                       – Reprezentačný ples
21.2. 2014                       – Pampuškový večierok
1.3. 2014                          – Pochôdzka masiek po obci – rozlúčka s fašiangami


 
 

Privítanie Nového roka 2014Vytlačiť
 

Ohňostroj 2014Vítanie Nového roka 2014 v Kokave nad Rimavicou sa uskutočnilo 1. januára o 16.30 hod. na námestí. Rok 2014 sme privítali novoročným príhovorom starostu obce Ing. Jána Chromeka, krátkym programom pozdravili občanov členovia FS Kokavan. Celé podujatie sme ukončili krásnym ohňostrojom.
Termín vítania nového roka - 1. januára sme už po druhýkrát zvolili preto, lebo sa ho môžu zúčastniť celé rodiny aj s malými deťmi alebo starší ľudia, teda generácie, pre ktoré je polnočné vítanie nového roka ešte nevhodné alebo už náročné.

V roku 2014 Vám želáme veľa zdravia, šťastia, úspechov v pracovnom a osobnom živote, lásky blízkych osôb, priateľov, porozumenie a splnené predsavzatia.

fotogaléria


 
 

Vianočný volejbalový turnajVytlačiť
 

VolejbalVolejbalu v Kokave nad Rimavicou sa darí.  Dňa 28. decembra 2013 sa  už tradične stretli priaznivci volejbalu na  spoločnom vianočnom turnaji v telocvični základnej školy. Celkom 35 prihlásených hráčov striedalo set za setom až do neskorých popoludňajších hodín. Hralo  šesť družstiev, víťaz zápasu musel  zvládnuť dva víťazné sety. Družstvá boli zmiešané (muži a ženy) a hráči nezostali nič dlžní kreatívnemu prístupu k názvom svojich tímov. Na palubovke  sa stretli Baltazárovci s Rolničkami, alebo Opekance s Kónusmi, alebo družstvo Ivana bojovalo  so Snežienkami. Podľa pravidiel hralo každé družstvo s každým. Aj technika a stratégie  boli odlišné, aj museli byť, lebo do zápasov nastupovali aj dve generácie. No spoločná bola radosť z hry a pohybu. Víťazmi turnaja  sa stali Kónusy – mladá krv, ale všetci sa zhodli na tom, že víťazmi sú všetci a takéto športové stretnutia treba zopakovať. Turnaj organizačne zabezpečili Sveťka Sojková, Michal a Jožko Leškovci, za čo im patrí poďakovanie. To patrí aj  vedeniu základnej školy za  poskytnutie telocvične na všetky turnaje v roku.  -am-


 
 

Vianočné zvyky v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

BetlehemVianoce prichádzajú každý rok ticho, nenápadne a po celý rok ich očakávame, pretože sú oslavou mieru, domova a rodinného šťastia. Prinášajú pokoj a porozumenie medzi ľuďmi.
Z histórie vieme, že vianočné a novoročné koledovanie má pohanský pôvod. Už pred vyše tisícročím ľudia žijúci na území Slovenska slávili Vianoce.
V Kokave nad Rimavicou tieto zvyky pretrvávajú dodnes a v pôvodnej podobe ich uchováva a prezentuje folklórny súbor KOKAVAN. K vianočným zvykom a tradíciám patrí v Kokave predovšetkým chodenie s Betlehemom. Tento zvyk priniesli do Kokavy pred vyše polstoročím vrchári, ktorí bývali na okolitých lazoch, kolešniach. Po teplej štedrej večeri sa poobliekali betlehemci do teplých kožúškov a brodili sa snehom k susedovcom zavinšovať šťastné a štedré Vianoce. Kroj bol vtedy súčasťou každodenného odevu. Takto mohli ľudia stretnúť troch pastierov, anjela a Berda. Anjel nosí so sebou malé jasličky, v ktorých sa narodil Ježiško a jemu Betlehemci obetujú dary. Pastieri boli oblečení v kokavskom kroji, na hlavách mali takzvané čákovy s farebnými stuhami, na nohách čierne čižmy, anjel bol v bielej košeli s bielou čiapkou a berdo mal na sebe úbor z baranej kože, na hlave čiapku s tejto kože s otvormi na oči, ústa a nos. Cez plece mal previazané hrubé lano, na konci ktorého mal priviazanú pucku – kožený vak naplnený pieskom. Týmto vakom udieral ľudí pre šťastie.
Takto chodili z domu do domu, vinšovali šťastné Vianoce a v každom dome zahrali celý Betlehem. Každá odrastená generácia koledníkov naučí koledovať ďalších chlapcov a tak sa tradícia šíri z pokolenia na pokolenie. Každá rodina niečím koledníkov pohostí, sladkosťami, koláčami, nalejú pálenky, ale len keď sú koledníci starší  a dajú nejakú korunku.
Tradícia Betlehemu sa v Kokave uchováva počas Štedrého večera a l. sviatku vianočného. Betlehemci navštevujú aj Svätú omšu, hlavne na Štedrý večer o polnoci, kedy sa na nich teší hlavne tá mladšia generácia, pre ktorú sú veľkým a radostným zážitkom. Okrem Betlehemcov chodili po Kokave predtým vinšovať aj deti, naučili sa krásne koledy, vinše a tak prinášali do domov radosť. Šťastie nosili cigánky, ktoré radi navštevovali príbytky a spievali pekné piesne. Okrem toho nevšedný zážitok mali domácnosti aj s ľudovej cigánskej muziky, ktorá chodievala vyhrávať počas sviatkov do príbytkov.
Okrem týchto zvykov sa v Kokave tak ako v iných oblastiach pred Vianocami vypeká a vyvárajú sa tradičné jedlá, ktoré nechýbajú v žiadnej rodine. V starých kokavských rodinách sú to hlavne opekance s makom alebo s bryndzou, hríbová polievka s údeným mäsom a klobásou, niekde kapustnica, údené rebrá s klobásou a na druhý deň pečená hus alebo kačka. Na vianočnom stole by nemali chýbať ani oblátky s medom. Ryba v Kokave nebola tradičným jedlom. Ani v jednej domácnosti nesmie chýbať krásne vyzdobená jedlička, smrečok alebo dnes už umelý stromček, ktorému  ale chýba typická vôňa.
K tradíciám patria aj Služby Božie a Svätá omša. Obidva kostoly – evanjelický aj katolícky sú počas vianočných sviatkov plné ľudí, dnes už aj neveriacich, ktorí tam idú naozaj len cez tieto veľké sviatky.
Cez Vianoce myslíme na svojich blízkych, kupujeme im darčeky, aby sme im urobili radosť, hoci mnohokrát je milšia naša prítomnosť, napríklad u starých rodičov, ako darček. Preto si spoločne želajme, aby aj tie tohoročné Vianoce boli krásne, voňavé, radostné, aby nikto nemal pocit, že je sám.


 
 

Od Ondreja do Troch kráľovVytlačiť
 

Vianočné vystúpenieDňa 13.12. sa v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou uskutočnil program  s názvom Od Ondreja do Troch kráľov - vianočný program žiakov ZŠ a FS KOKAVAN spojený s výstavou a predajom vianočných ozdôb.
V prvej časti programu sa predstavili žiaci ZŠ a v druhej časti v programe Od Ondreja do Troch kráľov sa predstavil folklórny súbor Kokavan, ktorý svojím vystúpením priblížil dobu dávnominulú, obdobie Vianoc, kedy chodili v Kokave vinšovníci z domu do domu vinšovať šťastné a požehnané vianočné sviatky. Nechýbali betlehemci s berdom ( tak sa v Kokave hovorí Kubovi, postavičke oblečenej v ovčom rúne), ktorí zahrali návštevníkom celé betlehemské divadielko, ako sa zachovalo podávaním z pokolenia na pokolenie. Celý deň sa niesol v atmosfére prichádzajúcich Vianoc. Obec pripravila pre občanov pravú domácu zabíjačku s ochutnávkou kokavských zabíjačkových špecialít. Na podujatí nechýbali ľudoví výrobcovia, ktorí okrem ponuky svoje umenie aj predvádzali. Tak sa mohli návštevníci priučiť niektorému ľudovému remeslu, ktoré je aktuálne hlavne v predvianočnom období ( výzdoba perníkov, výroba bábik zo šúpolia a príprava vianočných ikebán).

fotogaléria - zabíjačka
fotogaléria - vianočné vystúpenie a výstava vianočných ozdôb


 
 

Daň za ubytovanieVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou vyberá daň za ubytovanie na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 5/2012.
ROČNÁ SADZBA DANE:
Daň za ubytovanie na celom území mesta je 0,35 eura na osobu a prenocovanie.

PLATITEĽOM DANE JE:
Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.

PLATITEĽOM DANE JE:
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ:
Platiteľ dane – prevádzkovateľ, daňovník, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní tohto zariadenia na Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou a vyplniť  registračný list.
Platiteľ je povinný viesť preukázateľnú evidenciu o ubytovaných osobách hostí v písomnej alebo elektronickej forme za sledované obdobie v „knihe ubytovaných hostí“.
Platiteľ je povinný po skončení štvrťroka správcovi dane vyhotoviť hlásenie o počte ubytovaných hostí s vypočítaním sumy dane na samostatnom tlačive a do 10 kalendárnych dní ho doručiť správcovi dane.

PLATENIE DANE:
Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daň priznáva na účet správcu dane, poštovou poukážkou, prípadne v pokladni správcu dane.

Tlačivá - správa daní a poplatkov

 • - registračný list
 • - štvrťročné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí

 
 

Výsledky II. kola volieb na predsedu BBSKVytlačiť
 

Voľby 2013Prinášame Vám volebné výsledky II. kola volieb na predsedu BBSK, ktoré sa konali dňa 23.11.2013. V tabuľke  sú uvedené výsledky, ktoré jednotliví kandidáti dosiahli v našej obci.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb, ďakujeme za účasť.

Súbor na stiahnutie II.kolo_BBSK.pdf II.kolo_BBSK.pdf (20.2 kB)

 
 

Pripomenuli sme si 90. výročie knižnice v našej obciVytlačiť
 

90. výročie knižniceDňa 21. novembra 2013 sa uskutočnilo stretnutie pri príležitosti 90. výročia vzniku Miestnej ľudovej knižnice v Kokave nad Rimavicou. K veľmi príjemnej atmosfére podujatia prispeli aj mladé talenty - žiačky Základnej umeleckej školy v Poltári svojou hrou na hudobné nástroje a spevom. Hosťom sa prihovoril p. starosta obce Ing. Ján Chromek, riaditeľka MKS p. Janka Krotáková a samozrejme knihovníčka miestnej knižnice p. Anna Murínová, ktorá v tejto knižnici pracuje už 25. rok. Za všetky odpracované roky jej ďakujeme. Ďakujeme jej aj za všetky podujatia, ktoré hlavne pre mladých čitateľov, stále pripravuje a motivuje ich sadnúť si k dobrej knihe.
Na záver sa uskutočnila malá recepcia, na ktorej všetko dobré a veľa čitateľov knižnici popriali aj ďalší prítomní hostia.

fotogaléria


 
 

Návšteva z Liptovskej KokavyVytlačiť
 

Návšteva z Liptovskej KokavyDňa 29. septembra 2013 sme v evanjelickom a.v. kostole v Kokave nad Rimavicou privítali vzácnu návštevu. V pekné slnečné nedeľné ráno nás navštívil  autobusový zájazd evanjelikov z Liptovskej Kokavy. Návštevu viedol evanjelický farár z Liptovskej Kokavy Mgr. Mário ČInčurák a zborový dozorca PhDr. Milan Strnisko. Navštívili nás bratia a sestry, ktorí tvoria miestny evanjelický spevokol pozostávajúci z viac ako 20 členov a niektorí miestni veriaci. Týmto spôsobom nám vlastne vrátili našu návštevu spred roka v Liptovskej Kokave. Na spoločných službách Božích tentoraz v tej našej Kokave sa stretli kokavčania z dvoch kútov Slovenska, z Liptovskej a Rimavskej Kokavy.  Slovo Božie kázal hosť Mgr. Mário Činčurák. S históriou a súčasnosťou evanjelikov v Liptovskej Kokave nás oboznámil dozorca PhDr. Milan Strnisko. Spoločné služby Božie spevom obohatil spevokol z Liptovskej Kokavy, ako aj náš miestny z Kokavy nad Rimavicou. Po skončení služieb Božích si hostia prezreli  interiér a exteriér nášho chrámu Božieho. S jeho históriou ich oboznámil miestny farár ThDr. Martin Riecky.  Po spoločnom obede sme sa prešli po našom námestí a hostí sme odprevadili na autobus v nádeji, že sa opäť v blízkej dobe stretneme, tentoraz v Liptovskej Kokave.

ThDr. Martin Riecky

fotogaléria


 
 

10 spoločných rokovVytlačiť
 

10. spoločných rokovMikroregión Sinec – Kokavsko v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom v Kokave nad Rimavicou a OZ RODON Klenovec pripravil dňa 5. októbra 2013 (sobotu) podujatie venované 10. výročiu svojho vzniku -   10 SPOLOČNÝCH ROKOV v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou. Podujatie bolo spojené s prezentáciou obcí, členov mikroregiónu a kultúrnym programom a otvorili ho členky Tanečnej skupiny STORM z Kokavy nad Rimavicou. Predseda mikroregiónu Ing. Ján Chromek krátkym príhovorom priblížil založenie, činnosť a poslanie mikroregiónu – združenia obcí, občianskych združení a podnikateľov, aktivity, úspešné projekty a podujatia usporiadané počas 10-tich spoločných rokov .
Moderátorkou podujatia bola Janka Krotáková, ktorá postupne priblížila jednotlivé  obce a trochu „vyspovedala“ primátora a starostov otázkami. Pýtala sa ich na to, čo sa im podarilo počas ich pôsobenia vo funkciách zástupcov/ štatutárov mesta a obcí. Ďalej na zaujímavosti – čo by doporučili vidieť návštevníkom a turistom v meste a obciach, aké majú plány do budúcnosti – čo by chceli ešte zrealizovať. Počas komentárov o  členoch mikroregiónu prebiehala súčasne aj obrazová prezentácia o ich činnosti, zaujímavých aktivitách, podujatiach.
Prezentáciu spracovala Mgr. Stanislava Zvarová aj na základe podkladov manažérky mikroregiónu Milady Kochanovej.
Hovorené slovo a prezentácie boli popretkávané tancom, spevom, hrou na heligónke a gitare. V kultúrnom programe sa predstavili deti z Materskej školy v Utekáči, tanečníci moderného tanca SMT BZUČO z Hnúšte, tanečníci FS VEPOR z Klenovca, heligonkári Ján Kožiak st. a Ján Kožiak ml. z FS VEPOR Klenovec, sólová speváčka Alžbetka Váradiová z DFS Mladosť z Klenovca v doprovode heligonkára Jána Kožiaka st.,  Zuzka Margitanová – spev s gitarou a domáci tanečníci FS KOKAVAN a TS STORM z Kokavy nad Rimavicou.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia – Ing. Jánovi Chromekovi ako predsedovi mikroregiónu, Janke Krotákovej, Mgr. Stanislave Zvarovej, Milade Kochanovej, zvukárom – Pavlovi Vančíkovi, Jaroslavovi Spišiakovi, fotografovi Petrovi Vranskému, účinkujúcim a všetkým členom mikroregiónu – primátorovi, starostom a podnikateľom.


Milada Kochanová, manažérka MR Sinec- Kokavsko

fotogaléria


 
 

Spomienka na Pavla BútoraVytlačiť
 

Večer autentického folklóruDňa 27.09.2013 o 19.00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave sa uskutoční program "Večer autentického folklóru", ktorý bude venovaný spomienke na choreografa, folkloristu a nášho rodáka  Mgr.art. Pavla Bútora.


 
 

Zmena v dopravných obmedzeniach na ceste III/256 12 UtekáčVytlačiť
 

Dňom 26.06.2013 bolo OÚ pre CD a PK Lučenec vydané povolenie na úplnú uzávierku časti štátnej cesty III/526 12 medzi obcou Utekáč a hranicou okresu PT a Brezno s určenou obchádzkovou trasou na cestách II/526 a II/529 cez Hriňovú a Lom nad Rimavicou. Nakoľko správca komunikácie BB RSC a.s. Lučenec v maximálnej miere sprejazdnila úsek cesty III/526 12 Kokava nad Rimavicou – Utekáč a následne aj úsek po hranicu okresu Poltár a Brezno, v zmysle príslušného povolenia a určenia dopravného značenia vydaného OÚ pre CD a PK Lučenec  uvedená lokalita od obce Utekáč až po hranicu okresu Poltár,Brezno v spomínanej  časti štátnej cesty  sa od 07.00 hod. dňa 19.07.2013  sprístupňuje pre vstup motorovými vozidlami do 3,5t (s výnimkou dopravnej obsluhy a SAD). Z uvedeného vyplýva, že cesta bude sprístupnená v obidvoch smeroch pre vozidlá do 3,5t okrem dopravnej obsluhy a SAD


 
 

Zborový deň kokavských evanjelikovVytlačiť
 

zborovy denDňa 13. júla 2013 sa v priestoroch farskej záhrady pri evanjelickom kostole uskutočnilo stretnutie evanjelikov žijúcich v našej obci. Zamerané bolo hlavne na najmaladšiu generáciu, ktorá si prišla na svoje pri hraní vodného futbalu. Deti sa zabavili aj na skákacom hrade, hode šípok na nafukovací terč, pri hraní stolného hokeja, či stavaní veže z drevenných dielcov. Stretnutie otvoril zborový farár Mgr. Martin Riecky. Guláš pre všetkých prítomných varil zborový kurátor Július Zajac so zborovým dozorcom Ondrejom Bálintom. Pri príprave im pomáhali ochotné členky presbyterstva. Priebeh pri športových súťažiach sledovala a vyhodnocovala Ing. Katarína Mišanková. Víťazné družstvá boli odmenené sladkou odmenou a diplomom. Prežili sme solu pekné, nezabudnuteľné  chvíle, ako jedna veľká duchovná rodina.


Mgr. Martin Riecky, ev.a.v. Farár

fotogaléria


 
 

Posledná rozlúčka s Pavlom BútoromVytlačiť
 

Pavol BútorPavol Bútor 6.2.1948 Rimavská Sobota –5.7.2013 Bratislava Mgr. art. folklorista, tanečník, choreograf, kultúrno-osvetový pracovník, umelecký vedúci súboru Lipa
Narodil sa 6. februára 1948 v Rimavskej Sobote, krstený bol 22.2.1948 v kokavskom kostole, kde bol 14.5.1961 aj konfirmovaný. Otec Michal Pavel Bútor (1.10.1917 Klenovec-25.10.1998) mal prímenie Bratík, vynikajúci folklorista a ochotník, matka Irena, rod. Greksáková (28.3.1923-2007), veľa rokov tancovala vo folklórnej skupine, aktívna členka ČSČK. Brat Beloslav (19.10.1953-16.11.2000 Likier, poch. Kokava n/Rim.) bol štátnym zamestnancom, bývalý člen detského súboru Kokavanček. Manželka Edita, rod. Éhnová, (4.1.1951 Iňa-), 25 rokov pracovala ako programová pracovníčka v PKO v Bratislave, pracuje v Mestskej knižnici. Sobášili sa 9.3.1974 na MNV v Kokave nad Rimavicou. Syn Pavol, (23.8.1974 Bratislava-), účinkoval vo folklórnom súbore Lipa, v súbore moderného tanca Torzo, jeden rok pôsobil v balete SND a rok v Bratislavskom divadle tanca. V súčasnosti pracuje v SNR v Augsburgu a Rostoku. Druhý syn Peter, (11.12.1980 Bratislava-).
Základnú školu skončil v rokoch 1954-1963 v Kokave. Tanec dostal do vienka po svojich rodičoch, už ako štvorročný chlapec začal tancovať v školskom folklórnom súbore v Kokave nad Rimavicou, neskôr v dospelom súbore. Strednú všeobecnovzdelávaciu školu začal navštevovať v roku 1963 v Poltári, po pol roku prestúpil na SVŠ do Šafárikova. V rokoch 1963-1966 tu tancoval v súbore Čierťazeň, ktorý vtedy predstavoval absolútnu špičku vo folklórnom hnutí v celej ČSSR,  pod vedením nestora slovenských choreografov Mikuláša Senku z Muránskej Lehoty, znalca gemerského folklóru. Od neho sa veľa rokov učil, aj potom keď 17 rokov pôsobil v Dubnici n/Váhom, vo folklórnom súbore Vršatec. Zo súborom Čierťazeň sa zúčastnil umeleckých zájazdov v Rakúsku 2x, v Taliansku, Francúzsku, Španielsku a v Portugalsku.  V roku 1966-1967 bol profesionálnym tanečníkom v PUĽS-e Prešov, z ktorým vystupoval v ZSSR a v Juhoslávii. V rokoch 1967-1969 popri vojenskej prezenčnej službe účinkoval v súbore Jánošík Brno.
V rokoch 1969-1974 študoval na VŠMU v Bratislave, odbor choreografia slovenského ľudového tanca ako prvý žiak v triede profesora Štefana Nosáľa. Súčastne pôsobil ako tanečník a sólista umeleckého súboru Lúčnica. Účinkoval pri zahraničných umeleckých zájazdoch v Japonsku, Juhoslávii, ZSSR, Kanade, Kube, Mexiku, Chile, Peru, Guatemale, Hondurase, Rumunsku, Poľsku, Bulharsku, Maďarsku.
V rámci choreografickej a pedagogickej praxe na VŠMU aktívne pôsobil jeden rok v súbore Kopaničiar, kde vytvoril dve choreografie a štyri roky v súbore Zobor v Nitre, kde vytvoril dva celovečerné programy. Počas celého štúdia na VŠMU pomáhal súboru Kokavan. Svoje oduševnenie pre folklór a Kokavu preukázal nezištnou spoluprácou a choreografickou pomocou,  súboru Kokavan vytvoril niekoľko choreografií, ktoré sú v repertoári dodnes, dával podnety a návrhy na skvalitnenie práce súboru.
Po ukončení VŠMU od 1.7.1974 až do 30.8.1975 pracoval na Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, ako metodik pre ľudový tanec a súčasne ako tanečný pedagóg folklórneho súboru Partizán v Slovenskej Ľupči spolu s Igorom Kovačovičom. Od 15.9.1975 nastúpil ako zástupca vedúceho ZK ROH CHZJD v Bratislave a vedúci choreograf súboru Dimitrovec (v roku 1991 sa premenoval na súbor Lipa), kde pôsobil 37 rokov, pričom súbor viedol až do svojej smrti. So súborom absolvoval umelecké vystúpenia v Poľsku, Nórsku, Fínsku, Švédsku, ZSSR, Juhoslávii, Bulharsku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Kanárske ostrovy, Mallorka, Kanada, India, Belgicko, NSR, Rakúsko, Holandsko, Anglicko, Maďarsko, Česko, Mexiko, Cuba, Kostarika, všade tam popri reprezentácii súboru, ľudového prejavu Slovenska, reprezentoval aj svoju rodnú obec Kokavu.
Prvé choreografie, ktoré vytvoril, boli v Kopaničiari, v Zobore, Kokavane, Lúčnici a vo Vršatci. Diplomovú prácu obhájil choreografiami v súboroch Lúčnica - „Vyhadzovaná“ (párové tance z okolia Trenčína), v repertoári je dodnes, ZOBOR - „V Raslaviciach pri muzike“ (suita tancov z Vyšných Raslavíc Krucena, sólo Magyar, ceperka, čardáš), za ktorú  získal na Akademickom Zvolene „74“ cenu „Za najlepšiu choreografiu“. Počas svojej choreografickej praxe vytvoril vyše 60 choreografií v súboroch Lúčnica, SĽUK, Lipa, Vršatec, Zemplín, Zobor, Ponitran, Kokavan, Rimavan, Sinec, Šarišan, Hriňovčan, Jánošík - Brno, Górnik Český Tešín. Spolupracoval s krajanskými folklórnymi súbormi Nádej z Paríža, Limbora z New Yorku, Mladé srdcia zo Sydney a folklórnymi skupinami z Juhoslávie, MĽR, Poľska a Lužických Srbov v bývalej NDR.
V roku 1991 prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Nitre na katedre folkloristiky a regionalistiky. Vyše 30 rokov pôsobil v programových komisiách folklórnych slávností v Detve,  Myjave a vo Východnej, kde bol od roku 1971, členom programovej rady a v rokoch 1994-1998 riaditeľom Folklórneho festivalu Východná. Za svojej umeleckej praxe vytvoril viac ako sto umeleckých programov pri rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach a festivaloch. Recenzie o jeho programoch a rôzne články súvisiace s jeho aktivitami v oblasti folklóru, ako aj s činnosťou v súbore Dimitrovec (Lipa), sú zachytené v kronikách súboru. Jeho meno je uvedené v encyklopédii Slovenska a odborných publikáciách (Zálešák, Leščák, Švehlák a pod.) Krátky čas pôsobil ako riaditeľ SĽUK-u.
Od roku 2001 pracoval ako odborný pracovník pre folklórne súbory a scénický folklór v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Svoju pozornosť venoval práci pre folklórne hnutie na Slovensku najmä ako lektor pre folklór a člen porôt a programových komisií folklórnych festivalov. Jeho srdcu ulahodil aj folklórny festival Východná, ktorý má bohatú a dlhoročnú tradíciu. V rokoch 2000 až 2005 pôsobil ako predseda Programovej rady tohto festivalu. Okrem Východnej spolupracoval aj na vzniku jednotlivých ročníkov kokavského festivalu Koliesko. Kedysi sa Pavel Bútor o Východnej vyjadril takto: „Keď som v roku 1964 po prvý raz tancoval ako tanečník detského folklórneho súboru Kokavan z Kokavy nad Rimavicou na doskách vo Východnej, vôbec som netušil, že na festivale vo Východnej ešte budem tancovať ako člen Lúčnice, že budem Východnej pomáhať, tvoriť, pripravovať nové programy, režírovať, šéfovať programovej rade, jednoducho – že budem jedným z mnohých zapálených nadšencov, ktorí 50 rokov budovali Východnú ako festival. Folklórny festival Východná ma naučil počúvať a vnímať múdrych ľudí a priblížiť sa im v čistote srdca, ktoré bilo pre tradície.“
Jeho zdravotný stav sa v poslednom čase zhoršoval. Po krátkom pobyte v nemocnici zomrel 5. júla 2013 na zlyhanie srdca a iné vnútorné choroby. Folklórny svet stráca jeho odchodom vynikajúceho odborníka ľudovej kultúry Slovenska. Pochovaný bol 12. júla 2013 v kokavskom cintoríne vedľa svojich najbližších. Kokavu celý svoj život miloval ako rodnú matku. Česť jeho nehynúcej pamiatke, nech mu je rodná kokavská zem ľahká.
Dielo:  -  výber z bohatej choreografie:
­ V Raslaviciach pri muzike. 1974, suita tancov z Vyšných Raslavíc; Vyhadzovaná. 1974, párové tance z okolia Trenčína; Tekovské Kolesá. 1975, ženské rytmické tance z obcí Hronské Kľačany, Rybník, Čajkov a Starý Tekov; S plátnom. 1980, dievčenská tanečná hra znázorňujúca tkanie plátna; Idú dievky idú. 1985, jarné chorovody zo Sedlíc, Spiš; Parobský. 1993, mužské tance zo Šariša a Zemplín; Chodenie s Urbanom. 1993, zvyky žien pri priadkach podľa námetu Jána Škodu, ved. FS Dobrona z Dobrej Nivy; Keď sa mi zídeme. 1993, tanečný obrázok z  Podpoľania; Palicový. 1999, mužské tance z Gemera.
Literatúra a pramene:
­ Encyklopédia Slovenska I. Bratislava, VEDA 1977, s.515; Hudobný adresár. Slovenský hudobný fond, Bratislava 1987, s. 138; Kokavské zvesti. roč. 6, máj 1998, s. 7; List Pavla Bútora autorovi z27.10.1999. Archív autora; Nedeľná Pravda 23.12.1988, s. 6; REPČOK, Š.: Kronika organizovaných foriem folklóru v Kokave nad Rimavicou. Bratislava, Prebudená pieseň 2001, s. 118

fotogaléria

 


 
 

100 rokov posvätenia evanjelického chrámu BožiehoVytlačiť
 

100 rokov posvätenia evanjelického chrámu BožiehoDňa 30. júna 2013, sa konali v evanjelickom cirkevnom zbore Kokava nad Rimavicou slávnostné služby Božie, pri príležitosti stého výročia posvätenia chrámu Božieho. V kostole všetkých prítomných privítal Ondrej Bálint, dozorca cirkevného zboru, ako aj Ing. Ján Chromek, starosta obce. Slávnosti sa zúčastnil  generálny biskup PhDr. Miloš Klátik, PhD ktorý v kázni slova Božieho priblížil históriu posvätenia miestneho kostola a povzbudil všetkých kokavčanov, aby ho neobchádzali, ale aby ho navštevovali a vždy s láskou sa oň starali. Všetkých prítomných pozdravil a povzbudil  vytrvať vo viere aj generálny dozorca doc. MUDr. Imrich Lukáč CSc. Slávnosti sa zúčastnila aj  Mgr. Iveta Korenková, konseniorka Rimavského seniorátu, Mgr. Ondrej Majling, farár z cirkevného zboru Hrachovo, ako aj Mgr. Martin Riecky, domáci zborový farár.  Toto chrámové spoločenstvo bolo umocnené aj prislúžením sviatosti Večere Pánovej, ku ktorej mnohí   s radosťou pristúpili. Slávnosti sa zúčastnili aj potomkovia farára Samuela Bancíka, ktorý sa pred sto rokmi zaslúžil o postavenie súčasného kostola. Prítomní boli aj mnohí potomkovia farárov, ktorí počas sto rokov pôsobili v Kokave nad Rimavicou, ako aj ďalší vzácni hostia  a rodáci. Slávnostnú atmosféru spestril piesňami aj miestny evanjelický spevokol. Slávnosť sa skončila mohutným spevom evanjelickej hymny Hrad prepevný je Pán Boh náš. Po skončení pri slávnostne prestretom stole pokračovali vzájomné rozhovory prítomných hostí počas spoločného stolovania. Rozchádzali sa      s hlbokým zážitkom vo svojom srdci.  Nech nás Pán Boh požehná, aby sme kráčali  v šľapajach našich predkov, chránili a budovali  si našu kresťanskú vieru.

Mgr. Martin Riecky, evanjelický farár.

 

fotogaléria


 
 

Detský folklórny festival v LučenciVytlačiť
 

detsky folklórny festival26. apríla sa uskutočnil v Lučenci Detský folklórny festival, na ktorom sa zúčastnili aj naše deti. Mladšie detičky získali s choreografiou Húsky bronzové pásmo a staršie deti DFS Kokavan zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku.


 
 

Upozornenie pre držiteľov psov na území obce Kokava nad RimavicouVytlačiť
 

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný do 30 dní splniť si ohlasovaciu povinnosť vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti k dani za psa. Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.
Pri zapísaní do evidencie obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku psa. Známka nie je prenosná na iného psa. V zmysle VZN obce č. 4/2008 o chovaní a držaní psov na území obce,  je zakázané vodiť psov na ihriská a voľný pohyb psov na verejných priestranstvách
Ak pes chovaný (držaný) na území obce Kokava nad Rimavicou nie je nahlásený do evidencii psov, ktorú vedie referát daní a poplatkov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. a VZN č. 4/2008). Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási referátu daní a poplatkov, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo, nezabráni voľnému pohybu psa, okrem priestorov na to určených.          

Nezabudnite!
Podľa nového zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti od. 1.11.2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá (psy, mačky a fretky) povinnosť označenie čipom.  Pre spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred 1. 11.  2011 platí dvojročné prechodné obdobie počas ktorého musia byť začipované, pretože od 30. septembra 2013 bude táto povinnosť už platiť BEZ VÝNIMKY pre všetky spoločenské zvieratá. 
Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru - mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.
Za nedodržanie novej povinnosti sa ukladá pokuta až do výšky 370 EUR!

Platenie dane za psa.
Daň za psa sa platí bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2009. Za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku.


 
 

Spisovateľka Eva Biela Brndiarová v knižnici.Vytlačiť
 

IMG_0774.jpgPrestaň plniť túžby iných a začni so svojimi. Snívaj a splň si svoje sny a pošli do čerta všetkých, ktorí ti v tom bránia. Nauč sa povedať nie. (Sila lásky)

V takomto duchu sa niesla beseda so slovenskou spisovateľkou Evou Bielou Brndiarovou, ktorá prišla 7.12.2017 do knižnice, aby nám predstavila svoju tvorbu. Jej knihy zachytávajú problémy obyčajného mladého človeka jeho sny a túžby. Nepripraveného na dravosť súčasného sveta, jeho nežičlivosť, ale cez to všetko túžiaceho po láske.
Želáme pani spisovateľke nech nás aj naďalej potešuje ďalšími knihami. A našim čitateľom veľa pekných čitateľských zážitkov.

Anna Murínová

IMG_0764.jpg

IMG_0767.jpg

IMG_0770.jpg

 

IMG_0783.jpg


 
 

Na počiatku bolo slovo LUTHER 2017 500 rokov od reformácieVytlačiť
 

IMG_9505.jpgV tomto roku uplynie 500 rokov od reformácie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili v evanjelickom cirkevnom zbore v Kokave nad Rimavicou bohoslužby  a to v nedeľu 15. októbra o 10,00 hodine v evanjelickom chráme.

Ďakujem pánovi farárovi Vladimírovi Ticháňovi za krásne a veľmi poučné služby Božie, ktoré boli dnes - 15.10.2017 v našom chráme, v Kokave nad Rimavicou. Okrem slova Božieho sme si vypočuli veľmi zaujímavú prednášku o živote reformátora Martina Luthera s premietaním fotografií. Ešteže sa viac ako pred 500 rokmi narodil, inak neviem, či by sme ako evanjelici existovali. Organistka zo žilinského konzervatória pani Gáborová zahrala na organe skladby nemeckého evanjelika J.S.Bacha - krásne. Tiež sme si pripomenuli 50. výročie postavenia novej fary v Kokave za pôsobenia vtedajšieho pána farára Jozefa Lettricha. Po službách Božích sa uskutočnil krátky pietny akt pri novozrekonštruovanom pamätníku venovanom padlým Kokavčanom v I. svetovej vojne. Kvety k pamätníku položili starosta obce Kokava n/R. – Ing. Ján Chromek, starosta obce Utekáč – Miroslav Barutiak a farár ev.a.v.cirkvi v Kokave – Mgr. Vladimír Ticháň. Tento akt otvorila krásnou piesňou dirigentka spevokolu ev.a.v. cirkvi v Kokave Mgr. Svetlana Križáková. Pomodlila sa seniorka RIS Viktória Lisáková, požehnaním prispel i pán farár rímskokatolíckej cirkvi v Kokave pán Matejka, na záver zaspieval cirkevný spevokol. Nech náš Pán požehná všetkým, ktorí prispeli k tomuto úžasnému nedeľnému dopoludniu.

Jana Krotáková

fotogaléria


 
 

Príprava vlastivednej monografie Obce Kokava nad RimavicouVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou pripravuje komplexné odborné dielo, ktoré by v jednom celku a zároveň prístupným (populárno-vedným) spôsobom reflektovalo jej prírodné a spoločenské danosti.
Z uvedených dôvodov sme pristúpili k prípravným prácam, postupnej bádateľskej i zostavovateľskej realizácii a napokon aj k vydaniu knihy pod názvom „Kokava nad Rimavicou – vlastivedná monografia“.
Pre zabezpečenie organizačných, koncepčných, výskumných a realizačných úloh vedúcich k splneniu naznačeného cieľa – knižnému vydaniu monografie bola Obecným zastupiteľstvom schválená redakčnú radu v nasledujúcom zložení:
Ing. Ján Chromek (predseda), prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (hlavný zostavovateľ a vedúci sekcie História); RNDr. Katarína Gaálová (vedúca sekcie Príroda), PhDr. Ivan Murín, PhD. (vedúci sekcie Etnológia), Pavol Haluka (vedúci sekcie Kultúra), PhDr. Igor Machajdík (vedúci sekcie Šport),Jaroslav Spišiak (vedúci sekcie Fotodokumentácia) a Janka Krotáková (tajomníčka). – Všetci menovaní vyjadrili s prijatím týchto funkcií súhlas a pracujú na získavaní materiálov v jednotlivých sekciách.
Do konca roka 2016 sme zabezpečili práce, ktoré sme si naplánovali. Sú to  správy vedúcich sekcií o aktuálnej situácii v ich sekciách s ťažiskom na otázky súvisiace s odovzdaním (finalizáciou) príspevkov od jednotlivých autorov  a stave ich redakčných úprav vedúcimi sekcií
Pripravili sme podklady pre vyúčtovanie autorských honorárov pre autorov, ktorí svoje práce odovzdali.

Finančné zabezpečenie celého projektu realizujeme z kumulovaných prostriedkov, a to najmä z rozpočtu a iných zdrojov obce Kokava nad Rimavicou, Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR, vhodných grantov ako aj darov od sponzorov, s tým, že celá účtovná a kontrolná agenda je v réžii Obce Kokava nad Rimavicou.

Súbor na stiahnutie Monografia.pdf Monografia.pdf (278.9 kB)

 
 

Adventný pozdrav žiakov ZŠ Vytlačiť
 

Žiaci ŽS v Kokave nad Rimavicou pripravila dňa 13.12.2016 pre občanov Adventný pozdrav s predajom vianočných ozdôb a medovníčkov a s krátkym kultúrnym programom. Výťažok z predaja poputuje tým, ktorí to najviac potrebujú.


 
 

Posvätenie adventného vencaVytlačiť
 

V prvú adventnú nedeľu – 27.11.2016 sme sa stretli na našom námestí pri fontáne, na ktorej je krásny adventný veniec. Je súčasťou našich hlavne cirkevných tradícií a používa sa pri duchovnej príprave na Vianoce. Avšak, skutočný pôvod nie je presne známy. Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu.
Symbolika adventného venca je krásna. Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. S Adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie a krajšie. Preto sme sa stretli symbolicky – zástupcovia obce, rímskokatolíckej aj evanjelickej cirkvi, ale aj neveriaci, ktorí  prišli, aby sa zúčastnili posvätenia  krásneho adventného venca, ktorý pripravili zamestnanci Obecného úradu a dobrovoľní pracovníci, za čo im patrí poďakovanie.

Podujatie otvoril starosta obce, Ing. Ján Chromek, adventný veniec posvätil Mgr. Jozef Bednárik, farár rímskokatolíckej cirkvi  a požehnal ho Mgr. Vladimír Ticháň, farár ev.a.v. cirkvi. Zároveň sa rozhorela na venci prvá adventná sviečka. K príjemnej atmosfére prispeli aj spevokoly obidvoch cirkví.

Jana Krotáková

 


 
 

Kód 7 a najšťastnejšia krajina.Vytlačiť
 

Jozef BanášKto nevie o takejto krajine, nech si vezme prečítať knihu od pána Jozefa Banáša Kód 7, v ktorej túto krajinu - Bután, autor navštívil.

15.11.2016 pán Banáš navštívil aj nás v Kokave, kde nám po 6 rokoch predstavil svoje ďalšie knihy - bescelery, ktoré mu v ostatnom období vyšli. Na besedu prišla necelá 30tka poslucháčov, ktorí vnímavo sledovali rozprávanie. Poslucháči sa dozvedeli návod na šťastie, o tom, že ľudia sú v Butáne vďační za to, že môžu pre Vás urobiť dobrí skutok a nečakajú ako u nás, že sa im to vráti. Vzájomne si pomáhajú a sú hrdí na svoju krajinu, ktorá nemerá bohatstvo podľa HDP, ale podľa šťastia svojich obyvateľov.

Autor hovoril aj o manipulácii občanov médiami, o ich zavádzaní. O slovenskej mentalite a tým aj nesprávnom zmýšľaní.

Po viac ako dvojhodinovej besede sa konala autogramiáda a rozlúčanie sa. Dúfame, že nie na dlhý čas.

Myslím, že stretnutie s takouto osobnosťou dnešného slovenského kultúrno-spoločenského života, bolo pre všetkých "šťastím" a obohatením.

A.M.
 

Fotogaléria


 
 

Turistický oddielVytlačiť
 

Ľudské telo je na chôdzu skvele prispôsobené a tak človek často dokáže zvládnuť  poriadne dlhé prechádzky. Po takých má človek pocit skvele vykonanej práce a radosť, že urobil niečo pre svoje zdravie. Je samozrejme príjemný zážitok, keď sú takéto vychádzky v nádherných scenériách.  Matka príroda je schopná vytvoriť také diela, o ktorých by sa ľudom mohlo iba snívať. A tak sa aj kokavský turistický oddiel  v každom ročnom období  snaží vyberať pre svojich priaznivcov trasy hlavne v okolí rodnej obce, ale aj ďalej,  aby si tieto krásy našej nádhernej prírody vychutnali a taktiež niečo spravili pre svoje zdravie. Aj tento rok sme začali NovoročnýmNovoročný pochod pochodom z Havrilova, cez Sedlo Pereš, Cisársku hoľu a Slopovo do Kokavy nad Rimavicu, v marci Farkaška-Dielsme prešli 

z Kokavy n.R. , cez Kečku, Farkašku, Lipovo, Diel  späť do Kokavy n.R. V apríli smeLátky- Drahová z Látok cez Bratkovicu prišli k Prameňu Ipľa a cez Vrch Drahovú do Drahovej . V apríli sme si ešte zo  Skorušiny popod Železnú bránu   pozreli krásy našej krajiny z Klenovského Vepra. Klenovský Vepor

 

 

 

 

 

 

V máji  sme si pozreli okolie Stožka – Slatinské Lazy, Klokoč.Stožok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V júni sme zorganizovali autobusový zájazd na  Spišský hrad. V auguste sme navštíviliZápadné Tatry a zdolali sme Baranec (2185m.n.m).

Spišský hrad

  

 

 

 

 

 

 

 

Baranec

Elena Doricková


 
 
ÚvodÚvodná stránka