Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

KAMEROVÝ SYSTÉM

ilustračné foto kameraZáverečná správa o realizácii projektu v oblasti situačnej prevencie

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Kamerový systém Obce Kokava nad Rimavicou

Obec/mesto: Kokava nad Rimvicou

Miesto realizácie projektu (obec/mesto a kraj alebo Slovenská republika): Kokava nad Rimavicou, Banskobystrický kraj,  Slovenská republika

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 12/BB/2015

Organizácia zodpovedná za projekt:  Obec Kokava nad  Rimavicou

Osoba zodpovedná za projekt: Ing. Ján Chromek, starosta obce

Participujúce subjekty:

Miestne a vecne príslušný útvar Policajného zboru SR – OO PZ v Poltári,  Základná škola s MŠ  v Kokave nad Rimavicou,  poslanci obecného zastupiteľstva, Obecný dobrovoľný hasičský a požiarny zbor  v Kokave nad Rimavicou, členovia občianskych hliadok.

Stručná charakteristika projektu:   

Projekt vybudovania kamerového systému sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa - komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce formou situačnej prevencie.

Monitorovací kamerový systém pozostáva zo:

1 ks  Automatickej otočnej farebnej  vonkajšej kamery   s nočným videním 
3 ks  -  vonkajšej kompaktnej kamery s IR prisvietením, umiestnených v exteriéry vybraných objektov,
optickej siete, ktorej kabeláž bude vedená po elektrických betónových stĺpoch, vrátane aktívnych prvkov siete aj napájacích zálohovaných zdrojov,
záznamového zariadenia NVR umiestneného v dátovom rozvádzači v budove obecného úradu,
káblovej inštalácie v interiéri aj exteriéri vytipovaného objektu na prenos signálu snímacej kamery,
káblovej inštalácie napojenia na zdroj elektrickej energie v napäťovej elektrickej  sústave  230 V.

Monitorovací kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov a záznamu na záznamové média pracuje v nepretržitej prevádzke . Automatická otočná kamera je umiestnená na budove  obecného úrade a monitoruje celé centrum obce, kamery č. 2 a 3 sú umiestnené taktiež na budove obecného úradu a jedna monitoruje centrálnu obchodnú ulici ul. Štúrovu a ďalšia park, dom kultúry , ev. kostol.

Kamera č. 4 je umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia a monitoruje  budovu obecného úradu, vchod do dvora obecného úradu a ďalšiu obecnú budovu. Súčasťou sú aj záložné zdroje napájania, ktoré počas výpadku el. energie zabezpečia monitorovanie. Centrálny dispečing sa nachádza v budove obecného úradu. Z hľadiska personálneho obsadenia je monitorovanie zabezpečené pracovníkmi obce v pracovnom čase, ktorý je stanovený v pracovnom poriadku obce. Zároveň je monitorovanie možné aj cez internet prostredníctvom PC, resp. mobilnej aplikácie. Prevádzkové náklady kamerového systému sú hradené z vlastných zdrojov rozpočtu obce.

Cieľ projektu: 

Projekt kamerového systému Obce Kokava nad Rimavicou  (ďalej len  „projekt“) vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných  javov na území  Obce Kokava nad Rimavicou. Realizácia projektu, ako aj formy situačnej prevencie vychádzajú z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce.

a/ Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v obci

b/ Zabezpečenie a posilnenie dozoru nad verejným poriadkom

c/ Propagácia monitorovacieho kamerového systému

Rozvoj spolupráce s odbornými orgánmi a organizáciami podieľajúcimi sa na plnení úloh prevencie kriminality ako sú policajný zbor  za účelom realizácie opatrení v oblasti ďalšieho rozvoja kamerového systému v obci a jeho trvalej udržateľnosti.

Cieľová skupina: 

obyvatelia obce s dôrazom na ochranu rizikových skupín obyvateľstva - deti, mládež, ženy, starí ľudia – cca  3 200 osôb,
návštevníci obce v rámci rozvoja turistického ruchu, kultúrno-spoločenských podujatí – cca 20000 osôb.
právnické osoby (prevádzkovatelia prevádzok, predajní, pohostinstiev, prevádzok a firiem zriadených na podnikanie) –  30 subjektov, 
inštitúcie a organizácie  na území obce (železničná stanica, slovenská  sporiteľňa, pošta, evanjelický a katolícky kostol, evanjelická fara, katolícka fara, stanica RZS) –  8 subjektov,
subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (Obecný úrad, Základná škola, Materská škola, Kultúrny dom, Klub dôchodcov,   2 obecné bytovky,  Požiarna zbrojnica, Dom smútku, cintorín, športový areál so šatňami a multifunkčným ihriskom,  Fitnes,  amfiteáter, detské ihrisko, tržnica) – 16 objektov,

Vo vzťahu k jeho využitiu dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy, orgánmi samosprávy, právnickými osobami zabezpečujúcimi úlohy v oblasti prevencie kriminality je projekt využiteľný pre nasledovné cieľové skupiny:

profesionálni pracovníci v oblasti prevencie kriminality,
profesionálni pracovníci jednotlivých zložiek Policajného zboru SR,
orgány činné v trestnom konaní,
obecný úrad a komisie zriadené na riešenie problematiky verejného poriadku,
profesionálni pracovníci zložiek IZS,
dobrovoľní pracovníci a koordinátori prevencie na školách,

organizácie zaoberajúce sa výskumom a vývojom v oblasti prevencie kriminality.

Veľkosť cieľovej skupiny:

cca  20000 osôb.

Odborná príprava projektu (analýza počiatočného stavu, projektová príprava, výberové konania)

Obec  pred realizáciou  disponovala s kamerovým systémom, ktorý bol vybudovaný v roku 2007, tento bol však už zastaralý.  Pre nočné monitorovanie a monitorovanie exponovaných lokalít obce, kde dochádza k páchaniu priestupkov na úseku verejného poriadku, porušovaniu všeobecne záväzných nariadení obce na úseku životného prostredia, poškodzovaniu majetku obce, poškodzovaniu dopravného značenia, k dopravným priestupkom a pod., preto po vybudovaní nového existujúce kamery boli presunuté do širšieho centra obce a do cintorína.

V návrhu riešenia IP kamerového systému v Obci Kokava nad Rimavicou boli použité overené  technické a technologické postupy, ktoré vyhovujú najnovším trendom v budovaní kamerových systémov. Projekt bol prispôsobený veľkosti pridelenej dotácie, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 5 830,00 € bez DPH.

Následne bolo vykonané výberové konanie. Verejný obstarávateľ podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. vyhlásil výzvu formou prieskumu trhu – ako nie bežne dostupnú zákazku. O predloženie cenových ponúk boli požiadané tri spoločnosti: NETRONICS, s.r.o, Žarnovica, GEMINY, s.r.o., Kynceľová a SAK plus, s.r.o., Banská Bystrica. Úspešným uchádzačom sa stala firma  SAK plus, s.r.o.,  Majerská cesta 8/A,974 01  Banská Bystrica, pretože predložila najnižšiu cenu za predmet zákazky. Ich cenová ponuka bola 6694,80 € vrátane DPH. S úspešným uchádzačom bola dňa  23.10.2015 podpísaná zmluva o dielo na uvedený predmet zákazky.

Odborné zabezpečenie projektu:  SAK plus, s.r.o.,  Majerská cesta 8/A, 974 01  Banská Bystrica  – p. Stanislav Spišiak

Počet pracovníkov (kmeňoví a externí zamestnanci, dobrovoľníci): 

Na realizácii sa podieľalo celkom 5 osôb – poslanci OZ, zamestnanci obce a spolupracujúce subjekty - odborníci z technickej oblasti budovania kamerových systémov. V rámci praktickej realizácie projektu sa  ďalej podieľali  na jeho budovaní a zabezpečení podporných činností  ďalší dvaja zamestnanci obce (pri osadení stĺpa na  umiestnenie kamery a káblových rozvodoch) dvaja externí odborní pracovníci subjektu vybraného prostredníctvom verejného obstarávania a 6 zamestnanci boli zaškolení na obsluhu kamerového systému.    

Menný zoznam osôb realizujúcich aktivity v projekte (lektor, inštruktor, atď.)

p. Miroslav  Krošlák konateľ  zhotoviteľa  SAK plus, s.r.o., Banská Bystrica

p. Stanislav Spišiak, odborný pracovník a garant zhotoviteľa SAK plus, s.r.o. Banská Bystrica

p. Ing. Ján Chromek, starosta obce a pracovníci obce Anna Beracková, Elena Doricková, Veronika Siheľská, Jaroslav Spišiak a Ľubomír Repka, ktorí boli zaučení na obsluhu kamerového systému. 

Zoznam činností v rámci projektu a časový harmonogram:

Projekt bol  realizovaný od 01.11.2014 do 31.01.2016, pričom sa budú realizovať tieto aktivity:

Analýza rizikových lokalít, určenie miesta a technickej špecifikácie inštalovaných komponentov kamerového systému  - príprava projektu a predloženie  žiadosti -  November – december 2014
Spracovanie technickej dokumentácie – projekt  -   Marec 2015
Verejné obstarávanie na dodávateľa a zhotoviteľa projektu – Október 2015
Inštalácia prenosovej siete  -  30.10. 2015 – 30.11.2015
Inštalácia  kamier –  30.10. 2015 – 30.11.2015
Vybudovanie obslužného pracoviska 30.10. 2015 – 30.11.2015
Zaškolenie obslužného personálu kamerového systému, skúšobná prevádzka – 30.11.2015
Publicita projektu, záverečné vyhodnotenie projektu  od 15.12.2015 – do 31.1.2016

Prínos projektu

Čo sa vďaka projektu zmenilo: Zmodernizoval  a rozšíril sa kamerový systém v obci. Bezpečnostné kamery boli nainštalované vo vytypovaných lokalitách obce, podľa analýzy bezpečnostnej situácie z vlastných poznatkov a na základe odporúčaní miestne príslušného útvaru PZ. Umiestnenie obslužného pracoviska monitorovacieho kamerového systému je v objekte Obecného úradu v Kokave nad Rimavicou z dôvodu jeho efektívnej obsluhy, zabezpečenia  pred poškodením, aj s cieľom ochrany údajov ich spracovanie a poskytnutie dotknutým orgánom.  

Čo sa podarilo (konkrétne výsledky a úspechy): boli objasnené dva priestupky – jeden voči majetku obce a druhý týkajúca za porušovania verejného poriadku, resp. výtržnosti.

Čo sa nepodarilo (dôvody):  nemáme poznatky 

Finančný prínos (spôsobené škody a pod.):

Pre krátkosť času od realizácie projektu ešte  nebol zaznamenaný finančný prínos.

Hodnotenie zo strany verejnosti a zástupcov obce:

Hodnotenie  zo strany verejnosti je vysoko kladné a pozitívne a sú požiadavky o rozšírenie kamerového systém aj do ostatných častí obce.

Hodnotenie zo strany Policajného zboru:

Policajný zbor využíva záznamy kamerového systému, ale pre krátkosť času od realizácie projektu obec ešte nemá k dispozícií oficiálne hodnotenie zo strany PZ.

Aká je nadväznosť projektu na ďalšie aktivity obce v oblasti prevencie kriminality:

Preventívne pôsobí  na príčiny a  podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich objasňovaní,
operatívne vyrozumenie príslušných orgánov,  včasné zásahy  a pomoc obyvateľom v prípade   výskytu mimoriadnych udalostí (napr. dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti),
ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce, ochrana majetku obce, inštitúcií a podnikateľských subjektov.

Obec chce aj naďalej pokračovať v rozširovaní kamerového systému v ostatných častiach obce.

Ako bude ďalej pokračovať tento projekt (finančné, personálne zabezpečenie a pod.):

Zabezpečíme dlhoročné prevádzkovanie dôslednou starostlivosťou a údržbou kamerového systému 

Projekt bude po finančnej i personálnej stránke zabezpečovať obec. 

V Kokave nad  Rimavicou,  22. januára 2016 

 

                                                                                                                                                                                                           


 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka