Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

PROJEKT - Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Kokava nad Rimavicou

Názov projektu:

Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Kokava nad Rimavicou

Žiadateľ o NFP:
Obec Kokava nad Rimavicou

Poskytovateľ NFP:
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava

ITMS:
27120130694

Dĺžka realizácie aktivít projektu:
10/2014 – 09/2015
Ciele projektu:
Hlavný cieľ:
Skvalitnenie spolunažívania a životných podmienok obyvateľstva prostredníctvom občianskych hliadok členmi MRK v obci Kokava nad Rimavicou.

Špecifické ciele:
Z výšenie zapojenia členov MRK na zabezpečení poriadku a pokoja zamestnaním pracovníkov občianskej hliadky z radov MRK.
Skvalitnenie činnosti občianskej hliadky vzdelávaním a prípravou zamestnancov.

Cieľové skupiny:
Na základe uvedených zistení sa obec Kokava nad Rimavicou v spolupráci s členmi MRK v obci rozhodli riešiť identifikované problémy realizáciou všeobecnej osvety o spolunažívaní a poriadku, realizáciou občianskych hliadok členmi MRK.

Podrobnejší popis cieľovej skupiny:
Celkový počet členov MRK v obci – 456

Počet členov MRK zahrnutých do projektu priamo:
Počet členov MRK z obce Kokava nad Rimavicou, ktorí sú zamestnaní – 2 osoby (2x pracovná zmluva – občianska hliadka – 2 muži – všetko zmluvy na plný úväzok)
Počet ďalších členov MRK zahrnutých do projektu priamo – 400 problémových, ktorí vyžadujú zvýšenú pozornosť občianskej hliadky pre časté krádeže, výtržnosti a priestupky.

Plánované aktivity:
Aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovných miest a výkon práce občianskej hliadky – výber 3 zamestnancov do projektu aj z radov miestnych členov MRK obci Kokava nad Rimavicou, Organizačno-technické zabezpečenie aktivít občianskej hliadky, zabezpečenie odevu, ochranných a reflexných prvkov, tvorba záznamov z šetrení a zásahov, vyhodnotenia situácii na poradách a stretnutiach s občanmi, prijatie opatrení pre elimináciu priestupkov, spolupráca s inými inštitúciami verejného života, ap.
Aktivita č. 2 - Vzdelávanie a príprava zamestnancov – príprava a realizácia odborných školení na témy: Práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky. Základy trestného práva a trestný poriadok. Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Tímová práca a komunikácia. Praktické školenie priamo v teréne.

Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
Rozpočet projektu:
Celkový rozpočet: 21 919,00  EUR
Z toho nenávratný finančný príspevok: 20 823,05 EUR
Z toho vlastné zdroje obce: 1 095,95 EUR

Projekt je realizovaný z finančných zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

logo

 

Občianske hliadkyObčianske hliadky

Občianske hliadkyObčianske hliadky

Občianske hliadkyObčianske hliadky

 

 


 

Tlačová správa o realizácií projektu a jeho výsledkoch


 
ÚvodÚvodná stránka