Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Tlačivá

Životné prostredie

Žiadosť o súhlas na výrub drevín
 Ziadost_vyrub.doc (41 kB) (41 kB)

 
 Ziadost_vyrub.pdf (52.5 kB) (52.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 žiadsoť povolenie na stavbu MZZO.pdf (126.5 kB) (126.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 žiadsoťo suhlas na prevadzku MZZO.pdf (126.5 kB) (126.5 kB)

 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 Oznámenie údajov-tlačivo.pdf (134.2 kB) (134.2 kB)

 

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drob_stav.doc (38 kB) (38 kB)

 
 Ohlasenie_drob_stav.pdf (37.8 kB) (37.8 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác
 Ohlásenie stav upr.doc (40 kB) (40 kB)

 
 Ohlásenie stav upr.pdf (46.5 kB) (46.5 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Tlacivo_stav.povolenie.pdf (42.8 kB) (42.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 Tlacivo-zmena stavby pred dokon..pdf (24.7 kB) (24.7 kB)

 
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
 Tlacivo-zmena v uzivani.pdf (22.3 kB) (22.3 kB)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 Tlaciov-dodatoc.povolenie.pdf (26.6 kB) (26.6 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh na umiestnenie stavby.pdf (22.1 kB) (22.1 kB)

 
Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby
 Tlacivo-ziadost o predl.terminu.pdf (22.6 kB) (22.6 kB)

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Tlacivo-predl.platnosti SP.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 Ziadost na odstr.stavby.pdf (27.2 kB) (27.2 kB)

 
Návrh na kolaudáciu stavby
 Navrh na kolaudaciu stavby.pdf (26 kB) (26 kB)

 
Žiadosť o povolenie reklamného /informačného, propagačného/ zariadenia
 Ziadost na umiestn.reklam.zariad..pdf (22.3 kB) (22.3 kB)

 
Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru
 prehlasenie.pdf (12.2 kB) (12.2 kB)

 
Žiadosť o záväzné stanovisko
 ziadost_o_stanovisko.pdf (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf (33 kB) (33 kB)

 

Miestne komunikácie

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
 Ziadost o povolenie zvlast.uziv.komunik..pdf (22.2 kB) (22.2 kB)

 
Žiadosť o rozkopávkové povolenie
 Ziadost o rozkopavku.pdf (23.3 kB) (23.3 kB)

 
Žiadosť o uzávierku, obchádzku, odklon
 ziadost_o_uzavierku.pdf (25.2 kB) (25.2 kB)

 
Žiadosť o povolenie na vjazd (nad 10 m)
 ziadost_o_povolenie.pdf (20.9 kB) (20.9 kB)

 
Oznámenie o poruche na podzemnom vedení
 Oznamenie o poruche.pdf (14.2 kB) (14.2 kB)

 

Matrika

Vyhlásenie o zmene mena na jeho cudzojazyčný ekvivalent-plnoletá osoba
 zmena_mena.pdf (29.8 kB) (29.8 kB)

 
Oznámenie o určení druhého /tretieho/ mena - od 15 do 18 rokov
 zmena_mena-dieta od 15-18.pdf (22.8 kB) (22.8 kB)

 
Oznámenie o zrušení druhého /tretieho/mena - dieta od 15-18 rokov
 zrusenie_druheho_mena-15-18.pdf (23.3 kB) (23.3 kB)

 
Oznámenie o prijatí druhého /tretieho/ mena - do 15 rokov
 ozanm_o_urceni_mena-do 15 rokov.pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

 
Oznámenie o zrušení druhého /tretieho/ mena - do 15 rokov
 zrusenie_druheho_mena.pdf (21.6 kB) (21.6 kB)

 
Oznámenie o určení druhého /tretieho/ mena - plnoletá osoba
 urcenie_druheho_mena.pdf (29.5 kB) (29.5 kB)

 
Oznámenie o zrušení druhého /tretieho/ mena- plnoletá osoba
 zrusenie_mena-plnol_osoba.pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

 
Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska
 oznamenie_o_prijati_mena.pdf (21.7 kB) (21.7 kB)

 
Žiadosť o uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti
 ziadost_o_uzavretie_manz_mimo.pdf (27.9 kB) (27.9 kB)

 

Sociálne veci

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie.pdf (33.3 kB) (33.3 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 Ziadost_o_poskyt_jednoraz.davky.pdf (38.8 kB) (38.8 kB)

 
Žiadosť o nenávratnú finančnú výpomoc
 Ziadost_o_nenavratnu_vypomoc.pdf (38.5 kB) (38.5 kB)

 
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
 Vyhlasenie_o_majetku.pdf (16.2 kB) (16.2 kB)

 
Lekársky nález
 Lek_nalez.pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

 

Správa daní a poplatkov

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady a jeho výpočet
 Oznámenie a výpočet - drobné stavebné odpady.docx (13.8 kB) (13.8 kB)

 
 Oznamenie_vypocet.pdf (37.5 kB) (37.5 kB)

 
Ohlásenie zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi
 F2 - Ohlásenie zániku poplatkovej povinnosti.doc (91.5 kB) (91.5 kB)

 
 Ohlasenie_zaniku.pdf (70.1 kB) (70.1 kB)

 
Oznámenie k poplatku za komunálne odpady vznik alebo zmena poplatkovej povinnosti pre právnické osoby, podnikateľov a pre fyzické osoby, ktoré podnikajú
 U1-oznámenie poplatkovej povinnosti-podnik.rtf (297.8 kB) (297.8 kB)

 
 Oznamenie_pravnic_osoba_podnikatel.pdf (87.2 kB) (87.2 kB)

 
Oznámenie vzniku/zmeny* poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu
 F1 - Oznámenie vzniku, zmeny poplatkovej povinnosti - fyzická osoba.doc (82.5 kB) (82.5 kB)

 
 Oznamenie_o_vzniku_fyz_osoba.pdf (71.3 kB) (71.3 kB)

 
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

 
 Ziadost_o_znizenie_odpustenie.pdf (40.8 kB) (40.8 kB)

 
Štvrťročné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
 Stvrtrocne_hlasenie.pdf (41.4 kB) (41.4 kB)

 
Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie
 Registracny_list.pdf (40.9 kB) (40.9 kB)

 
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_FO_a_PO.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácie
 Ziadost_o_inf.doc (45.5 kB) (45.5 kB)

 
 Ziadost.pdf (19 kB) (19 kB)

 

Nakladanie s majetkom

Žiadosť o odkúpenie pozemku
 Ziadost.doc (29 kB) (29 kB)

 
 Ziadost.pdf (28.4 kB) (28.4 kB)

 

Evidencia budov

Čestné vyhlásenie
 Čestné vyhlásenie.rtf (35.8 kB) (35.8 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove
 Ziadost_sup_cislo.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Ziadost_sup_cislo.pdf (63.7 kB) (63.7 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka