Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,
že 6.8.2019  od 8:00 do 16:00 hod. a  8.8.2019 od 8:00 do 15:30 hod.
bude v našej obci prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia bude pre nasledovné odberné miesta:

6.8.2019  
ulica č. domov
Červenej armády 1-22
Chorepa 8-24
Požarina 1-7
8.8.2019  
Háj 0
Kokava nad Rimavicou 0

 


 
 

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

ilustracny obrazok požiaruOkresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci v súlase s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár od 2.7.2019 od 12:00 do odvolania

v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 


 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - lekáreňVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou zastúpená starostom - Ing. Jánom Chromekom vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásená na základe §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na:„Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor  - LEKÁREŇ  v Kokave nad Rimavicou“

Viac informácií TU


 
 

Rozvoz kompostérovVytlačiť
 

KompostérObec Kokava nad Rimavicou získala finančné prostriedky na nákup domácich kompostérov. Podľa zákona o odpadoch je občan povinný biologický odpad kompostovať. Kompostovanie výrazne prispieva k zníženiu hmotnosti vyhadzovaných odpadov.
V najbližších dňoch bude obec tieto kompostéry rozvážať do domáností. Rozvážať sa bude v popoludňajších hodinách od 12.00 hod. Kompostér si prevezme majiteľ rodinného domu na podpis. Kompostér nie je zložený. Pri každom kompostéri je aj návod na jeho zloženie a príručka ako kompostovať. Ak budete mať problém s jeho poskladaním, môžete požiadať o pomoc obecný úrad.
Rozvoz sa začne od stredy (t.j. 19.06.) a to takto:

Streda ulice: Dobšinského, Jánošíkova, Námestie požiarnikov, Námestie 1. mája
Štvrtok ulice: Sládkovičova, Kyseľovo, M. Hrebendu
Piatok ulice: Štúrova, Bakulíniho
Pondelok (24.6.) : Štúrova, Komenského
Utorok (25.6.): Hviezdoslavova, Červenej armády, Huta
Upresnenie harmonogramu bude denne prostredníctvom mietsneho rozhlasu. 
Zmena rozvozu vyhradená!
 

 

 

 

 

 

 


 
 

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiachVytlačiť
 

index.pngSlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybratých takmer 345 obcí, medzi nimi aj Naša obce. Do zisťovania je zaradených cca 4100 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštíví pracovník poverený funkciou opytovateľa, krorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR

 

 


 
 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

výsledky volieb EP.jpg


 
 

MAS Malohont podporí nápady občianskych organizáciíVytlačiť
 

Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás je určená výzva na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila Miestna akčná skupina (MAS) MALOHONT.
Grantový program MAS 2019 pod názvom Región občanom - občania regiónu je určený predovšetkým pre občianske organizácie pôsobiace na území MAS MALOHONT. S nápadmi, ktoré prispejú k zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 500 do 2 500 €.
Fantázii sa pritom medze nekladú. Môže ísť o kultúrne podujatie, tvorivé dielne alebo rekonštrukciu drobných pamätihodností v obciach, rovnako môže byť podporený farmársky trh aj kuchárska kniha alebo vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu či originálna forma propagácie regiónu. MAS MALOHONT vyčlenila tento rok na výzvu celkovo 18 000 €.
Pre získanie podpory z grantového programu MAS je potrebné premeniť váš nápad na projekt, vyplniť jednoduchý formulár a doručiť ho spolu s prílohami najneskôr do 31. mája 2019 do 16:00 hod. na adresu sídla MAS MALOHONT v Hrachove.
Pred vypĺňaním formuláru vám odporúčame prečítať si podmienky výzvy a včas si naplánovať konzultáciu projektu, ktorá je povinná.
O výbere projektov rozhodne na základe hodnotiacich kritérií Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru, pričom výsledky hodnotenia budú zverejnené v júni tohto roka.
Viac informácií nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2019 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Ing. Miroslava Vargová

manažérka MAS MALOHONT

Fotogaléria podporených aktivít


 
 

eKASAVytlačiť
 

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA_na výšku (3).jpgPrejdite na EKASU TERAZ.
Požiadajte o kód pre ekasu ešte dnes.

Bez neho od júla nič nenablokujete. Nenechajte si to na poslednú chvíľu.

www.financnasprava.sk
048/43 17 222


 
 

Výsledky VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - II. koloVytlačiť
 


 
 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ), ako príslušný orgán v zmysle § 21  a § 28 zákona NR SR č.314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení   neskorších predpisov
                                                     V á s       u p o z o r ň u j e
na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Nebezpečenstvo vzniku požiarov je v jarnom období  umocnené dlhotrvajúcim suchom a zvýšenou návštevnosťou lesov. Najčastejšími príčinami lesných požiarov je zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  porastov bylín, kríkov a stromov, fajčenie a deti bez dozoru. Na základe analýzy požiarovosti za posledné roky  vyplýva, že najviac požiarov vzniká v mesiacoch marec, apríl a august.  Až jedna tretina požiarov vzniká cez víkendové dni. Z uvedeného rozboru vyplýva, že v jarnom období  a najmä cez víkendové dni  treba zvýšiť účinnosť opatrení zameraných na ochranu lesov pre požiarmi. Na zabezpečovaní preventívnych opatrení  pri ochrane lesov pred požiarmi sa musia podieľať všetci vlastníci, správcovia a užívatelia lesných pozemkov.                   


 
 
Položky 1-10 z 45
ÚvodÚvodná stránka