Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o predaji neupotrebiteľného majetku LIAZ nákladné vozidloVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou  ponúka na predaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok Škoda 706 MS 24 LIAZ. Viac informácií TU.


 
 

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vytlačiť
 

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny TU.


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energieVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD") oznamuje, že dňa 20.03.2019 od 7.30 hod. do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Zoznam odberných miest je uvedený v súbore na stiahnutie. 

Súbor na stiahnutie Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (763.7 kB)

 
 

Výsledky volieb prezidenta SR v I. kole v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 


 
 

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOUVytlačiť
 

Plagátik-marec-jún2019.jpg


 
 

Vypaľovanie-to nikdy nerob!Vytlačiť
 

Zákaz vypaľovania trávyVypaľovanie trávy nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy, napomáha rozširovanie agresívnych druhov rastlín, ničí drobné živočíchy, čím prichádzajú o potravu vyššie zvieratá. Každý rok sa nájdu nezodpovední jednotlivci, ktorí tento zákaz nerešpektujú. Poškodzujú tak životné prostredie a ohrozujú seba i okolie. Ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak niekto je svedkom porušenia zákona, mal by to nahlásiť na linku tiesňového volania 112, prípadne na políciu (158).
Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku.
Plošné vypaľovanie trávy a porastov ohrozujúce životného prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero zákonov. Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane prírody a krajiny, ako aj zákon o ochrane pred požiarmi. Na zakladanie ohňa v prírode sa odporúča využiť oficiálne ohniská a rešpektovať všetky predpisy, pravidlá a obmedzenia, ktoré pre danú lokalitu platia. V prípade, ak nezodpovední občania spôsobia požiar, hrozí im okrem pokuty aj trestné stíhanie.


 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk zákazka postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Kultúrno – výchovné občianske združenie Láčho drom Vytlačiť
 

Kultúrno výchovné občianske združenie Láčho drom, so sídlom Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou vyhlasuje Výzvu na dodávateľa stavebných prác, zákazka: Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou.

Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Názov:Kultúrno –výchovné občianske združenie Láčho dromSídlo: Huta 31, 985 05 Kokava nad RimavicouKrajina: Slovenská republika
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 25.03.201908:30 miestneho času.
V prípade, že uchádzač bude chcieť odovzdať ponuku osobne, odporúča sa dohodnúť sivopred čas u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie v prílohách.

Súbor na stiahnutie Zadanie.xlsx Zadanie.xlsx (62.5 kB)

 
 

Povinná registrácia chovu ošípaných Vytlačiť
 

Obec kokava nad Rimavicou upozorňuje chovateľov, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia -  Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky,o identifikácii a registrácii zvierat.
Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Na základe týchto skutočností Obec Kokava nad Rimavicou  oznamuje všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne. Každý chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma ošípanú (bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný registrovať tento chov.

Postup registrácie:

  • chovateľ vyplní tlačivo žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat,
  • chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z. z. vyplní tlačivo registrácie chovu,
  • vyplnené tlačivá chovateľ doručí na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Lučenci, Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec

Viac informácií chovatelia získajú: na telefónnom čísle: 043 422 1481 (Veterinárna a potravinová správa v Lučenci), e-mailovej adrese: Riaditel.LC@svps.sk a na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Nesplnenie registračnej povinnosti je sankcionovateľné. V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.

 

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat Ziadost.pdf Ziadost.pdf (58.9 kB)
Usmernenie pri postupe
registrácie chovu s jednou
ošípanou na domácu spotrebu
Usmernenie.pdf Usmernenie.pdf (187.3 kB)

 
 

Dôležité : Separujme!Vytlačiť
 

Separujme!V súvislosti s prijatím zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov chceme informovať a apelovať na občanov našej obce, aby v čo najväčšej miere separovali odpad. Prijatím tohto zákona sa zvýšili poplatky za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku. Podľa nového zákona bude výška poplatku záležať od miery separovania odpadu občanmi. Čím viac odpadu vyseparujeme, tým budeme mať menší poplatok za uloženie nevyseparovaného odpadu na skládke. Prehľad poplatkov v závislosti na miere separovania uvádzam v tabuľke č.1.

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Tabuľka č.1

 V roku 2018 bola v našej obci miera separovania len 21 %, čo znamená, že poplatok za uloženie odpadu na skládke v roku 2019 bude 10 eur za tonu, doteraz bol poplatok  5,04 eur za tonu. V roku 2020, ak nebudeme dostatočne separovať, bude až 22 eur za tonu. Z tabuľky č.1 sami vidíte, že poplatok sa bude na ďalšie roky zvyšovať. Znížiť si ho môžeme jedine čo najväčším odseparovaním recyklovateľných zložiek z odpadu (plastov, skla, kovov, papiera, elektroodpadu, jedlých olejov, biologicky rozložiteľného odpadu – zelený odpad zo záhrad, šatstva) tak, aby čo najmenej odpadu bolo uloženého na skládku. V roku 2018 bol z našej obce odvezený na skládku komunálny odpad v množstve 792 ton a my sa musíme snažiť, aby sme množstvo tohto odpadu čo najviac znížili.  V roku 2019 sa poplatok za komunálny odpad v našej obci nezvyšoval, v budúcich rokoch však zvýšenie tohto poplatku bude nevyhnutnosťou. Preto musíme všetci spoločnými silami popracovať na miere separovania, na zodpovednom prístupe k separovaniu, na vedeniu našich detí k separovaniu, v opačnom prípade sa bude poplatok za komunálny odpad (ktorý je v súčasnosti 17 eur na osobu a rok) každým rokom zvyšovať.


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kokava nad Rimavicou v roku 2018Vytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 podľa § 4 odsek 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Kokava nad Rimavicou je : 21%


 
 
Položky 1-10 z 44
ÚvodÚvodná stránka