Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

POZVÁNKA na riadne rokovanie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

POZVÁNKA na  riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva
Starosta obce Kokava nad Rimavicou podľa ustanovenia § 12 odst.1 a podľa § 13 odst.2, písm. a, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  r i a d n e  rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou, ktoré sa uskutoční dňa
14. decembra  2017  (štvrtok )  o  14.00 hod.vo veľkej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kokave nad Rimavicou

P r o g r a m:

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného  zasadnutia OZ
 4. Odpovede na interpelácie  poslancov z predchádzajúceho rokovania
 5. Nakladanie s majetkom obce  ( predaje, prenájmy, rozpočtové opatrenia...)
  Rozpočtové opatrenie – 3/2017              Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúvŽiadosti o kúpu pozemkov. Úprava poplatkov v cenníku služieb. Schválenie bankovej záruky na zostatok úveru zo ŠFRB
 6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Kokava nad Rimavicou
 7. Stanovenie východiskových cien pre predaj pozemkov  na území obce na I. polrok 2018
 8. Návrh VZN č.7/2017 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka / dieťa materskej školy a školského zariadenia, so sídlom na území Obce Kokava nad Rimavicou na kalendárny rok  2018
 9. Návrh rozpočtu Obce Kokava nad Rimavicou vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ  na rok 2018 a viacročného  rozpočtu na roky 2019, 2020.
 10. Návrh plánu hlavných úloh a kontrolných akcií hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 11. Ústne správy o činnosti komisií od posledného zasadania  OZ
 12. Rôzne:   - Informácia o prijatých interných predpisoch obce (zásady vybavovania sťažností)  - Informácie o pripravovaných a realizovaných projektoch, prácach,  akciách   v obci   - Informácie z rokovaní  Zastupiteľstva BBSK,  Klubu starostov, Mikroregiónu Sinec – Kokavsko, MAS  a  Združenia  Skládky TKO 
 13. Interpelácie poslancov,  diskusia
 14.  Uznesenie
 15. Záver

Týmto Vás na uvedené rokovanie pozývam a prosím o osobnú dochvíľnu účasť.

Ing.  Ján  Chromek,   v. r.
starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka