Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

POZVÁNKA na riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

erb.jpgStarosta obce Kokava nad Rimavicou podľa ustanovenia § 12 odst.1 a podľa § 13 odst.2, písm. a, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  r i a d n e  rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou, ktoré sa uskutoční dňa   14. marca   2019  (štvrtok)  o  14.30 hod. 
vo veľkej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kokave nad Rimavicou

P r o g r a m:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ 
 4. Odpovede na interpelácie  poslancov z predchádzajúceho rokovania
 5. Nakladanie s majetkom obce /prenájmy a predaje, rozpočtové opatrenia, žiadosti o NFP/            *zrušenie uznesenia č. 9/2018-B/10, * dodatok ku  KPZ č.3/2018, *predaje nehnuteľného majetku,   * návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce, * žiadosti o  dotácie podľa VZN č. 1/2007,               * schválenie žiadosti o NFP   
 6. Plán hlavných úloh OZ, OR -  kalendár zasadnutí na rok 201
 7. -plány práce  Komisií OZ na rok 2019
 8. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
 9. Vymenovanie  vyraďovacej a likvidačnej komisie
 10. Plán kultúrnej činnosti  - kultúrny  kalendár na rok 2019
 11. Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra za rok 2018
 12. Zameranie v investičnej a neinvestičnej výstavbe obce v roku 2019
 13. Informácia o prijatí Smernice č. 2/2018  o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek
 14. Ústne správy o činnosti komisií od posledného zasadanie OZ
 15. Rôzne:  - Informácia o aktivitách organizácie „Zdravé región
               - Informácia o príprave a zabezpečení volieb prezidenta SR
              - Informácia o príprave  a zabezpečení volieb do Európskeho     parlamen
            - Informácie z rokovaní  Zastupiteľstva BBSK,  Klubu starostov,     Mikroregiónu Sinec - Kokavsko, MAS  a  Združenia  Skládky TKO 
 16. Interpelácie poslancov,  diskusia
 17. Uznesenie
 18. Záver

Týmto Vás na uvedené rokovanie pozývam a prosím o osobnú dochvíľnu účasť.

Ing.  Ján  Chromek,   v. r.                                                                                       starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka