Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Významné osobnosti obce

Doc. RNDr. Milan Bobro CSc.

Doc. RNDr. Milan Bobro CScDoc., RNDr. Milan Bobro, CSc., geológ, vedeckovýskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ sa narodil 15. júna 1940 v Kokave nad Rimavicou v učiteľskej rodine. Otec Štefan Bobro, riaditeľ meštianskej školy, kultúrny pracovník. Matka Mária, rodená Beracková-Madarásová, učiteľka, kultúrna pracovníčka, choreografka. Rodičia viedli v Kokave nad Rimavicou folklórny súbor Kokavan. Ženatý, s manželkou mal dvoch synov, starší Martin, Ing., ekonóm a mladší Igor, Ing., architekt. Brat Ivan Bobro, Ing.
Ako mladý chlapec chodil s rodičmi na nácvik folklórneho súboru, kde sa naučil spievať všetky kokavské piesne. Keď jeho otec Š. Bobro založil v Kokave detský súbor, stal sa jeho najmladším členom. Zúčastnil sa vystúpenia v Ostrave v roku 1946 ako sólový spevák v pásme Priadky, kde mal ako šesťročný veľký úspech. Dobre hral na akordeóne a spolu s bratom pomáhali pri nácvikoch súboru.
Základnú školu navštevoval v rokoch 1946-1954 v rodnej obci, prešiel študovať na jedenásťročnú strednú školu do Hnúšte, kde v roku 1957 maturoval. Odmalička mal záľubu v zbieraní kameňov a minerálov, táto záľuba mu zostala a ovplyvnila aj jeho rozhodnutie stať sa geológom. V rokoch 1957-1962 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor základný geologický výskum. Pracoval v skupine prof. Goreka pri spracovaní geologickej mapy Vysokých Tatier (list Bystrá). Štúdium ukončil v roku 1962 ako promovaný geológ.
Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1963-1967 v Geologickom prieskume (GP) Lučenec, v rokoch 1964-1965 bol jeho vedúcim. V tomto období pracoval na vyhľadávaní kremeňov na Slovensku. V roku 1965 bol preložený do Jelšavy na prieskum ložiska Miková. Samostatne riešil pokračovanie produktívneho karbónu medzi povodím riek Rimava a Ipeľ. V rámci vládnej úlohy spracoval ekonomické perspektívy prieskumu a dobývania mastenca na Slovensku. Počas práce v GP vypracoval viacero projektov, ktoré boli realizované (kremeň, mastenec, maltoviny, íly).
V roku 1967 pri budovaní Ústavu vlastností hornín SAV Košice sa prihlásil do konkurzu, na základe ktorého bol prijatý za riadneho odborného pracovníka. Ústav bol v roku 1975 premenovaný na Banícky ústav a v roku 1992 na Ústav geotechniky SAV v Košiciach. Pracoval tu v oddelení fyzikálno-chemických vlastností hornín, ktoré bolo neskôr premenované na oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve. Oddelenie viedol RNDr. Jozef Kupka, DrSc., pod ktorého odborným vedením pracoval. Samostatne riešil otázky mineralógie a petrografie tuhých zložiek banských aerosolov a neskôr aj aerosolov voľného ovzdušia v oblasti činnosti banských podnikov. Hodnotil vplyv tejto činnosti na zložky životného prostredia vo vzťahu k hygienickým normám.
V súlade so zameraním prác v oddelení nastúpil v roku 1971 na externú ašpirantúru na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej (BF VŠT) Košice. Kandidátsku dizertačnú prácu odovzdal v roku 1977 na tému: „Štúdium jemnodispergovaných minerálov v banskom pracovnom prostredí.“ Táto jeho práca bola presunutá na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave, kde kandidatúru obhájil vo februári 1980. Od toho času sa stal samostatným riešiteľom etapových úloh ŠPZV, expertíz a zmluvných úloh.
Počas svojej predchádzajúcej práce bol poverený BF VŠT v Košiciach funkciou konzulant diplomantov. V roku 1985 začal externe prednášať na PF UK Bratislava, BERG fakulte TU Košice, ako vysokoškolský učiteľ prednášal na katedre mineralógie a petrológie mineralógiu jemnodispergovaných častíc v tuhej fáze aerosolov pracovného a životného prostredia. Z tohto predmetu boli vydané v spolupráci s doc. RNDr. Pavlom Fejdim, CSc. študijné skriptá v roku 1996.
V poslednom období podobnú tematiku so zameraním na životné prostredie prednášal na STF, BERG F TU v Košiciach, súčasne bol poverený vedením diplomových prác študentov aj doktorantov. Na Ústave bol školiteľom v odbore mineralurgia a environmentálne technológie. Od roku 1977 pracoval v MO SZOPK ako člen predsedníctva a zúčastňoval sa na aktuálnych poduja-tiach zväzu, výchovných a vedecko-popularizačných. ÚV SZOPK mu v roku 1990 udelil vyznamenanie I. stupňa - Zlatú medailu za zásluhy a rozvoj SZOPK.
Pri usporadúvaní vedeckých konferencií zodpovedal za vedeckú a odbornú náplň, bol stálym zodpovedným redaktorom zborníkov týchto konferencií a sympózií. Sezónne prednášal na PF UK v Bratislave, SPU Nitra, detašovanom pracovisku Fakulty ekonomiky a manažmentu v Košiciach a na BERG fakulte TU v Košiciach.
RNDr. Milan Bobro, CSc. patril medzi špičkových vedeckých pracovníkov oddelenia a Ústavu geotechniky SAV v Košiciach. Bol erudovaný výskumný pracovník, ktorý svojou špecificitou odborného zamerania geológ-mineralóg mal široké uplatnenie vo viacerých oddeleniach ústavu aj mimo neho.
Obrazom jeho odbornej a vedeckej spôsobilosti je celý rad osobných publikácií v kolektíve riešiteľov z oddelenia a tiež v spolupráci s odborníkmi iných inštitúcií. Množstvo publikácií je výsledkom jeho samostatnej tvorivej práce, kde sa zameriaval na problémy vplyvov banského pracovného prostredia, na životné prostredie oblastí, kde banícky priemysel ešte pracuje alebo pracoval. Charakterizuje dosah a rozsah tejto činnosti, ako aj širšej antropogennej činnosti najmä na chránené oblasti a prírodné útvary. V pokročilom veku trpel cukrovkou, po dovŕšení 68. roku života nastali aj problémy so srdcom. Po operácii srdca náhle zomrel v košickej nemocnici 18.7.2008. Urna s telesnými pozostatkami bola uložená na cintoríne v Kokave nad Rimavicou.


 
ÚvodÚvodná stránka