Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, vydal dňa 14.03.2016 rozhodnutie č. OU-LC-PLO-2016/001127-3, ktorým zmenil hranicu spoločného poľovného revíru Kokava I. Proti rozhodnutiu bolo podané od ...viac...


 

Stavebné povolenie EKOLES, s.r.o., Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár

Obec Kokava nad Rimavicou ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad zastúpený starostom obce pre miestne a účelové komunikácie podľa §3a zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cest ...viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Ekoles s.r.o., Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár, IČO: 36 697311 podala dňa 19.11.2015 na tunajší stavebný úrad žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Protipožiarna lesná cesta Liešnica - re ...viac...


 

Územné rozhodnutie

Spoločnosť  APRO, s.r.o., so sídlom Trebišov - Kukučínova 2596/4 v zastúpení konateľom Ing. Jánom Stašom podala dňa 3.8.2015 na Mestskom úrade v Poltári návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestn ...viac...


 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a o nariadení ústneho pojednávania

Dňa 3.8.2015 podal navrhovateľa APRO, s.r.o., so sídlom Trebišov - Kukučínova 2596/4, v zastúpení konateľom Ing. Jánom Stašom, na Mestskom úrade v Poltári návrh na vydanie územného rozhodnutia o umies ...viac...


 
Položky 1-10 z 24

Úradná tabuľa

Upozornenie na výskyt invázneho druhu rastliny

V zmysle §7b ods. 4 zákona č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov upozorňuje Obec Kokava nad Rimavicou vlastníka pozemku parc.č. CKN 1025, druh pozemku záhrady, k. ...viac...


 

Oznámenie o o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa ...viac...


 

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Kokava nad Rimavicou, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa §82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správn ...viac...


 

Rozhodnutie o odkázaní na súd

Obec Kokava nad Rimavicou zastúpená  starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úra ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a pozvanie na ústne pojednávanie

Stavebníčka Mária Turoňová, bytom Tuhárske námestie 2, Lučenec podala dňa 31.12.2013  na Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná ch ...viac...


 
Položky 1-10 z 24
ÚvodÚvodná stránka