Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a o nariadení ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a o nariadení ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Dňa 3.8.2015 podal navrhovateľa APRO, s.r.o., so sídlom Trebišov - Kukučínova 2596/4, v zastúpení konateľom Ing. Jánom Stašom, na Mestskom úrade v Poltári návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Realizácia optických sieti klaster KnR-1, Kokava nad Rimavicou, obec Utekáč, Šoltýska, Ďubákovo" umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Šoltýska a  Ďubákovo. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnenie líniovej stavby.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgánštátnej správy, podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) z znení neskorších predpisov a § 119 ods. 1 stavebného zákona určil pod č. OU-BB-OVBP2-2015/016568-MXb zo dňa 4.6.2015 ako stavebný úrad oprávený konať a vydaťrozhodnutie pre uvedenú stavbu Mesto Poltár.


 
 
ÚvodÚvodná stránka