Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie EKOLES, s.r.o., Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár

Stavebné povolenie EKOLES, s.r.o., Fučíkova 628/20, 987 01 PoltárVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad zastúpený starostom obce pre miestne a účelové komunikácie podľa §3a zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a §120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa §117 stavebného zákona a § 5 ods.1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v súlade so zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva stavbené povolenie pre žiadateľaEkoles s.r.o., Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár, IČO: 36 697311  podal dňa 19.11.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Protipožiarna lesná cesta Liešnica – rekonštrukcia“ na pozemkoch parc. č. pozemkoch KN-C 9812/2 a KN- C 9628/2, 9628/1 (KN-E 7382) v k. ú. Kokava nad Rimavicou v stavebnom konaní. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.


 
 
ÚvodÚvodná stránka