Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja

Obec Kokava nad Rimavicou informuje verejnosť podľa §6 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektroých zákonov o Oznámení o  vypracovaní strate ...viac...


 

Stavebné povolenie - SSE-Distribúcia, a.s.

Obec Kokava nad Rimavicou ako príslušný stavebný úrad I. stupňa vydal stavebné povolenie pre stavbu  "VN 310-Kokava-Utekáč-rekonštrukcia v úseku 310/uv/4-310/uv/5“, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 55 ...viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442 151 v splnomocnení zástupcom EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 44 ...viac...


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Obec Kokava nad Rimavicou, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva podľa ...viac...


 

Rozhodnutie o poverení Poľovníckeho spolku Kokava-Háj vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor vydáva rozhodnutie o poverení Poľovníckeho spolku Kokava-Háj vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa §24 ods.1 a §26 záko ...viac...


 

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Obec Kokava nad Rimavicou, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ...viac...


 

Vyhlásenie výberového konania na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KOKAVE NAD RIMAVICOU  podľa §18a zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na výkon funkcie hlavného kontrolóra ob ...viac...


 

Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na prenájom

Obec Kokava nad Rimavicou, zastúpená starostom obce Ing. Jánom Chromekom zverejňuje v nadväznosti na § 9a, ods. 2 a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o ...viac...


 

Zrušenie výzvy na predkladanie ponúk

Obec Kokava nad Rimavicou r u š í v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky
" Manažér na ...viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Kokava nad Rimavicou zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby "Manažér na monitorovan ...viac...


 
Položky 11-20 z 24
ÚvodÚvodná stránka