Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór

Anna Beracková

 Anna Beracková

Adresa: Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou, Námestie 1. mája č.1, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Tel: 047/4293225

Mobil: 0903 647229

E-mail: anna.berackova.@kokava.sk


 

 

 

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

 Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
•    poslanca obecného zastupiteľstva
•    starostu
•    člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
•    iného zamestnanca obce
•    podľa osobitného zákona

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej  činnosti podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov.

Kontrolnej činnosti podlieha:
•    obecný úrad,
•    rozpočtová  organizácia zriadená obcou, ( príspevková organizácia zriadená obcou),
•    právnické  osoby, v  ktorých  má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
•    osoby,   ktorým  boli  poskytnuté  z   rozpočtu  obce  účelové  dotácie  alebo   návratné finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné výpomoci podľa  osobitného predpisu v  rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Úlohy hlavného kontrolóra
1. Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

 


 

Plán hlavných úloh a kontrolných akcií

Správa Hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
 S P R Á V A Hlavného kontrolóra i vykonanách kontrolách.pdf (64.8 kB) (64.8 kB)

 
NÁVRH - plán práce Hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 Plán práce Hôavného kontrolóra na I polrok 2019 - návrh.pdf (62.9 kB) (62.9 kB)

 
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kokava nad Rimavicou za rok 2017
 Správa o činnosti HK  za rok 2017.pdf (137.3 kB) (137.3 kB)

 
Plán hlavných úloh hlavného kontrolóra Obce Kokava nad Rimavicou na I. polrok 2017
 HK - plán práce na I polrok 2017 - návrh.pdf (174.4 kB) (174.4 kB)

 
Správa o činnosti HK za I. polrok 2016
 Správa o činnosti HK za rok 2016 - OZ   jan  - máj.pdf (284.6 kB) (284.6 kB)

 
Plán hlavných úloh a kontrolných akcií hlavného kontrolóra Obce Kokava nad Rimavicou na I. polrok 2016
 HK - plán práce na I polrok 2016.pdf (175.3 kB) (175.3 kB)

 
Správa o činnosti HK za rok 2015
 Správa o činnosti HK za rok 2015.pdf (239.8 kB) (239.8 kB)

 
Plán hlavných úloh a kontrolných akcií hlavného kontrolóra Obce Kokava nad Rimavicou na II. polrok 2015
 plan hlavnych uloh a kontrolnych akcii na II. polrok 2015.pdf (56.7 kB) (56.7 kB)

 
Správa o činnosti HK Obce Kokava nad Rimavicou za rok 2014
 Správa o činnosti HK Obce Kokava nad Rimavicou za rok 2014.pdf (166.2 kB) (166.2 kB)

 
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
 Sprava_HK_rok_2013.pdf (68.7 kB) (68.7 kB)

 
Plán hlavných úloh hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
 HK - plan.pdf (29.3 kB) (29.3 kB)

 
Plán hlavných úloh Hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
 Plan hlavnych uloh HK na II. polrok 2012.pdf (30.1 kB) (30.1 kB)

 
Plán hlavných úloh Hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
 Plan hlavnych uloh HK I.polrok 2012.pdf (30.4 kB) (30.4 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka