Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

životné prostredie

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajinyVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.
 

Spisová značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
KNR-458/2019 06.09.2019 06.09.2019 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - 1 ks orech na pozemku vedených v CKN parc.č. 362 ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kokava nad Rimavicou. Žiadateľ : Ján Nemčok, Utekáč 1322

 


 
 

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.
 

Spisová značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
KNR-448/2019 03.09.2019 04.09.2019 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - 1 ks orech na pozemku vedených v CKN parc.č. 803 ako záhrada v k.ú. Kokava nad Rimavicou. Žiadateľ : Magdaléna Matušková, Kukučínova 436/13, 985 05 Kokava nad Rimavicou

 

 


 
 

Územný plán obce Utekáč - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu územnoplánovacej dokumennácieVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou informuje verejnosť v zmysle §11 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektroých zákonov o vypracovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce utekáč".

Správa o hodnotení (SoH) a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na: http://www.enviroportal.sk/sk/eia

 


 
 

Rozsah hodnotenia Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - doplnenie TAP a TDPVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou, dotknutá obec v súlade s § 30 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo ROZSAH  HODNOTENIA  vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava pod č. 7197/2019-1.7/vt zo dňa 07.08.2019 k navrhovanej činnosti “Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - doplnenie TAP a TDP”, ktorej navrhovateľom je GREEN POWER RS, s.r.o., Kokava nad Rimavicou 1445, 985 05 Kokava nad rimavicou v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.

Do rozsahu hodnotenia možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou, referát životného prostredia, č. dverí 106, Námestie 1. mája č.1, 985 05 Kokava nad Rimavicou.
Rozsah hodnotenia je zverejnený na úradnej tabuli obce pred budovou Obecného úradu v kokave nad Rimavicou, Námestie 1. májač.1. V elektronickej podobe je k nahliadnutiu na internetovej stránke obce.
Verejnosť môže svoje písomné pripomienky k rozsahu hodnotenia predložiť do 10 pracovných dní od zverejnenia oznamu na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.


 
 

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajinyVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.
 

Spisová značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
KNR-371/2019 01.07.2019 01.07.2019 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - 2 ks smrek obyčajný na pozemkoch vedených v CKN parc.č. 7400/1ako ostatná plocha v k.ú. Kokava nad Rimavicou. Žiadateľ : Milada Jokmanová, Školská 14/879, Rimavská Sobota

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka