Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

zmluvy 2018

Zmluvy » subjekt: Obec Kokava nad Rimavicou » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 160
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
161/2018Jozef Pisoň, Sládkovičova 138/20, 985 05 Kokava nad RimavicouDodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3/2001Predĺženie doby nájmu0,00 €29.12.201831.12.2022
160/2018AKZENT BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 BratislavaDodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 6/2005Predĺženie doby nájmu a zmena identifikačných údajov nájomcu0,00 €29.12.201831.12.2022
159/2018Beáta Caganová, Daxnerova 756/11, Kokava nad RimavicouDodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. 2/2007Predĺženie doby nájmu0,00 €29.12.201831.12.2022
158/2018SALLE, s.r.o. Rovienka 1284/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. 2/2009Predĺženie doby nájmu13,75 € (jednotková)29.12.201831.12.2019
157/2018Martin Klepkoň, Vyšné Hrady 187/37, Brezovica Kúpna zmluva - traktorkúpa motorového vozidla ZETOR 8441 Proxima18 600,00 €19.12.2018nestanovený
156/2018Poliačijová Melánia Bakulíniho 24 Kokava nad RimavcouNájomná zmluva 31/2018Prenájom hrobových miet II A 5916,60 €18.12.2018nestanovený
155/2018Škorňová Katarína Majerská cesta 65 Banská BystricaNájomná zmluva 30/2018Prenájom hrobových miet A 2529,95 €18.12.2018nestanovený
154/2018Vladimír Olšiak a manž. Zlata Olšiaková, rod. Šivarová, trvale bytom 960 01 Zvolen, Nogradyho 576/16Kúpno-predajná zmluva č.11/2018 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku registra C parcela číslo 7400/487 ostatná plocha o výmere 97 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 v pomere k celku. 970,00 €11.12.2018nestanovený
153/2018Ing. Zoltán LUKÁČ - autorizovaný stavebný inžinier, Rádayho 16, 984 01 LučenecZmluva o dielovypracovať projektovú dokumentáciu stavby : „Rekonštrukcia starej časti MŠ v obci Kokava nad Rimavicou“5 880,00 €6.12.2018nestanovený
152/2018Peter Vranský, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Sládkovičova 77/4 Zmluva o dielo č.47/2018 uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)nafotiť podujatia v obci, ktoré sa budú konať od septembra do decembra 2018, zhotoviť fotografie, zverejniť na sociálnych sieťach a odovzdať na CD nosičoch z každej akcie osobitne. Zároveň nafotiť obec Kokavu n/Rim. v ročných obdobiach jeseň a zima. 350,00 €6.12.2018nestanovený
151/2018Mgr. Michaela Škodová, Železničná č. 45, 987 01 Poltár Zmluva o dielo č. 73/2018 v zmysle ustanovení autorského zákona č. 185/2015 Z. z. a súvisiacich predpisovvyhotoviť na základe svojich vedeckých a odborných poznatkov 2 prednášky pre deti ZŠ : Kalendárene zvyky20,00 €5.12.2018nestanovený
150/2018Ing. Ondrej Babík, 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 1547/7Kúpno-predajná zmluva č.10/2018 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipozemok registra C parcela číslo 7774/171 zastavaná plocha o výmere 409 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho v podiele 1/1 v pomere k celku4 090,00 €27.11.2018nestanovený
149/2018STROJ-PRÁCE STRIGÁČ, s.r.o., M. Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dieloVykonávanie zimnej údržby pozemných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Kokava nad Rimavicou 28,80 € (jednotková)24.11.2018nestanovený
148/2018Miroslav Brilinský, Rúbanisko I/18, 984 03 LučenecZmluva o dielo č. LC 18667/2018Dodanie a montáž plastových okien a vertikálnych žalúzií2 238,84 €22.11.2018nestanovený
147/2018KVOZ – Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom, Kokava nad Rimavicou, Huta č. 31. 985 05 Kokava nad RimavicouDodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2006 o nájme nebytových priestorovDoba nájmu sa predlžuje o dobu určitú 3 (tri) - mesiace - a to: od 01.01.2019 - do 31.03.2019.0,00 €21.11.2018nestanovený
146/2018Jakub Šuniar, Huta 695/8, Kokava nad RimavicouNájomná zmluva č. 6/2018 prenájom pozemkuPredmetom tejto nájomnej zmluvy je prenájom pozemku – vedenom na Okresnom úrade Poltár, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Kokava nad Rimavicou na liste vlastníctva č. 126, a to: - pozemok parcela registra C - č. 568/2 – ostatná plocha, ktorý je vo vlastníctve obce, vo výmere 238 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou, v zmysle uznesenia OZ č. 3/2018-B/19, zo dňa 21. júna 2018. 1,00 € (jednotková)10.11.2018nestanovený
145/2018HR 2008 CONSULTING s.r.o Zastúpená: Erikom Hanyusom, konateľom, Kraskova 577/5, 979 01 Rimavská Sobota Nájomná zmluva č. 5/2018 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Predmetom tejto nájomnej zmluvy je prenájom pozemku – vedenom na Okresnom úrade Poltár, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Kokava nad Rimavicou na liste vlastníctva č. 1825, a to: - pozemok parcela registra C - č. 7774/161 a časti pozemku parcela registra C – 7400/1, ktoré sú vo vlastníctve obce, vo výmere 1,5 ha, nachádzajúce sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou, rekreačná oblasť Kokava – Háj, pod lyžiarskym vlekom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa v zmysle uznesenia OZ č. 5/2018-B/4, zo dňa 27. septembra 2018.  100,00 € (jednotková)10.11.2018nestanovený
144/2018Nosáľ Miroslav Huta 50 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 29/2018Prenájom hrobových miet E 509, 510,511,512,51349,75 €9.11.2018nestanovený
143/2018Antal Ján THK 4 Banská BystricaNájomná zmluva 28/2018Prenájom hrobových miet C 175,176,17729,85 €9.11.2018nestanovený
142/2018Jaroslav Bambura, rod. Bambura a manž. Mária Bamburová, rod. Kubošeková, obaja trvale bytom 985 05 Kokava nad Rimavicou, Kyseľovo 123/2 Kúpno-predajná zmluva č.09/2018 o prevode vlastníctva nehnuteľnosti predáva kupujúcim pozemok registra C parcela číslo 185/2 trvalý trávny porast o výmere 30 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 v pomere k celku.  150,00 €23.10.2018nestanovený
141/2018Svoma, s.r.o., Pojavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo č. 08/10/2018Zhotovenie diela"Asfaltovanie miestnych komunikácií v Kokave nad Rimavicou"62 656,14 €17.10.2018nestanovený
140/2018Babjak Jaroslav Vlkovo 1222/27 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 27/2018Prenájom hrobových miet B 232,233, D 138,137, A 136,137,13859,70 €16.10.2018nestanovený
139/2018Mária Hašková, rod. Hrozová, trvale bytom 984 01 Lučenec, Adyho 32, Kúpno-predajná zmluva č.08/2018 o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Obec Kokava nad Rimavicou predáva kupujúcej pozemok registra C parcela číslo 7774/174 zastavaná plocha o výmere 60 m2 do výlučného vlastníctva kupujúcej v podiele 1/1 v pomere k celku 600,00 €16.10.2018nestanovený
138/2018Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dielo č.Z-S-2018-000359-00Zhotovenie diela „Dodávka a montáž plynovej kondenzačnej technológie v obecnom úrade“ 33 220,80 €12.10.2018nestanovený
137/2018PRODEM, Peter Uhrin, štatutárny zástupca, Hrabovská 145, 985 25 HradišteZmluva o dielo č. 5/2018vyhotoviť kompletnú dokumentáciu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kokava nad Rimavicou na roky 2018 - 2022 800,00 €12.10.2018nestanovený
136/2018Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 TrenčínZmluva o dielo č. 72/2018vybudovanie detského ihriska V obci Kokava nad Rimavicou 19 704,00 €4.10.2018nestanovený
135/2018Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o., M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod BradlomRámcova zmluva č. 18/022poskytovanie služieb externého manažmentu pri implementácií projektu z OP KŽP (Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou) 990,00 €4.10.2018nestanovený
134/2018E.C.A. spol. s r.o. Komenského 3, 98401 Lučenec SVKKúpna zmluva Číslo zmluvy: Z201833904_ZZáhradné kompostery -zhodnocovanie BRKO78 400,00 €3.10.2018nestanovený
133/2018Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva č. 53/POD-607/18 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci PODObnova zelene v obytnej zóne (Daxnerova)1 588,40 €2.10.2018nestanovený
132/2018Úrad vlády SR Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 773/2018Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež8 700,00 €2.10.2018nestanovený
131/2018Denisa Malčeková, rod. Poláková a manž. Roman Malček, 984 01 Lučenec, J.Smreka 9,Kúpno-predajná zmluva č. 07/2018 o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 400,00 €31.8.2018nestanovený
130/2018LSM - STAV, s.r.o. Mieru 43, Hrachovo, 98052ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranamivykonanie diela – stavebných prác a to konkrétne rekonštrukciu bytového domu na ulici F. S. Figuliho 441/4.23 820,00 €28.8.2018nestanovený
129/2018Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/09Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP: Kompostery pre domácnosti v obci Kokava nad Rimavicou84 700,00 €1.9.2018nestanovený
128/2018RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. Zmluva o dielo č. 70/2018Vyhotovenie odborného posudku/recenzie časti Geologická stavba a nerastné suroviny ako súčasť diela Vlastivedná monografia50,00 €31.8.2018nestanovený
127/2018Doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. Zmluva o dielo č. 71/2018Vyhotovenie odborného posudku/recenzie časti Geomorfologické pomery ako súčasť diela Vlastivedná monografia40,00 €31.8.2018nestanovený
126/2018Komendová Janka Rovienka 1288/15 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 262018Prenájom hrobových miet II A 18116,60 €23.8.2018nestanovený
125/2018Golian Peter Vlkovo 1246/3 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 25/2018Prenájom hobových miest II A 18016,60 €21.8.2018nestanovený
124/2018Vojtech Kelemen a manž. Mgr. Zuzana Kelemenová, 984 01 Lučenec, T.G.Masaryka 349/13Kúpno-predajná zmluva č.06/2018 o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Predaj pozemku 190,00 €21.8.2018nestanovený
123/2018Máziková Mária Figuliho 7 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 24/2018Prenájom hrobových miet F 1909,95 €15.8.2018nestanovený
122/2018prof. Viera Féglová, PhD., Dunajská 2331/64, 81108 Bratislava – Staré mestoZmluva o dielo č. 66/2018odborné hodnotenie celého FF Koliesko - FF KOLIESKO 2018  150,00 €2.8.20185.8.2018
121/2018Ondrej Galbička, Nová 665/9, 922 21 Moravany nad VáhomZmluva o dielo č. 65/2018príprava tanečnej choreografie pre FS Kokavan - KOLIESKO 2018  100,00 €4.8.20185.8.2018
120/2018Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky , Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava IČO: 00681156ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - ZM_SEP-IMRK2-2018-001906Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou0,00 €4.8.2018nestanovený
119/2018Martin Felbaba, Kotoška 263/22, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 64/2018prezentácia Slovenského rekordu Najväčšie gate a Najväčšie krpce v Remeselnej uličke - KOLIESKO 2018 50,00 €2.8.20184.8.2018
118/2018Ľubomír Medveď, Jánošovka 397, 976 52 Čierny BalogZmluva o dielo č. 63/2018prezentácia Slovenského rekordu Najväčšie gate a Najväčšie krpce v Remeselnej uličke - KOLIESKO 2018 50,00 €2.8.20184.8.2018
117/2018Janka Sojková, ul. Klokočová 735, 981 01 HnúšťaZmluva o dielo č. 62/2018 účinkovanie v Remeselnej uličke – Za potokom - KOLIESKO 2018 50,00 €2.8.20184.8.2018
116/2018Kristína Žilíková, Prievrana 40, 987 01 PotárZmluva o dielo č. 61/2018: účinkovanie vo Dvore Jurka a Ďurka v Remeselnej uličke - KOLIESKO 2018 50,00 €2.8.20184.8.2018
115/2018Rozália Murínová, Kotoška 24, 985 05 Kokava nad Rimavicou Zmluva o dielo č. 60/2018prezentácia Slovenského rekordu Najväčšie gate a Najväčšie krpce v Remeselnej uličke - KOLIESKO 2018 50,00 €2.8.20184.8.2018
114/2018Katarína Chromeková,Lúčna 7, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 59/2018moderovanie programov počas FF KOLIESKO 2018. 70,00 €2.8.20184.8.2018
113/2018Lukáč Kukuľa,Furkačka 265, 976 68 HeľpaZmluva o dielo č. 58/2018účinkovanie v programe Ozveny života a Dvor Paľa Bútora – FF KOLIESKO 2018.  300,00 €2.8.20184.8.2018
112/2018Ladislav Zupko,Parková č. 7, 986 01 FiľakovoZmluva o dielo č. 57/2018: výroba a predvádzanie dreveného kolotoča na podujatí : FF KOLIESKO 2018 v programe Detský dvor 250,00 €2.8.20184.8.2018
Položky 1-50 z 160
ÚvodÚvodná stránka