Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie Zmluvy o dieloVytlačiť
 

Kúltúrno - výchovné občianske združenie Lárho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou zverejňuje Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
1. objednávateľ: KVOZ Láčho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou, IČO 37828711
2. Zhotoviteľ:  S.T.A.V. BAR s.r.o., Štúrova ulica 470/14, Kokava nad Rimavicou, IČO 51861968

Predmet zmluvy: predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotroviť dielo"Prestavba objektu  na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou" v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčaťou súťažných podkladov k zákazke: "Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou" a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

 

 

 


 
 

Rozsah hodnotenia Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - doplnenie TAP a TDPVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou, dotknutá obec v súlade s § 30 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo ROZSAH  HODNOTENIA  vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava pod č. 7197/2019-1.7/vt zo dňa 07.08.2019 k navrhovanej činnosti “Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - doplnenie TAP a TDP”.
Viac informácií TU.


 
 

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

ilustracny obrazok požiaruOkresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci v súlase s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár od 2.7.2019 od 12:00 do odvolania

v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 


 
 

Rozvoz kompostérovVytlačiť
 

KompostérObec Kokava nad Rimavicou získala finančné prostriedky na nákup domácich kompostérov. Podľa zákona o odpadoch je občan povinný biologický odpad kompostovať. Kompostovanie výrazne prispieva k zníženiu hmotnosti vyhadzovaných odpadov.
V najbližších dňoch bude obec tieto kompostéry rozvážať do domáností. Rozvážať sa bude v popoludňajších hodinách od 12.00 hod. Kompostér si prevezme majiteľ rodinného domu na podpis. Kompostér nie je zložený. Pri každom kompostéri je aj návod na jeho zloženie a príručka ako kompostovať. Ak budete mať problém s jeho poskladaním, môžete požiadať o pomoc obecný úrad.
Rozvoz sa začne od stredy (t.j. 19.06.) a to takto:

Streda ulice: Dobšinského, Jánošíkova, Námestie požiarnikov, Námestie 1. mája
Štvrtok ulice: Sládkovičova, Kyseľovo, M. Hrebendu
Piatok ulice: Štúrova, Bakulíniho
Pondelok (24.6.) : Štúrova, Komenského
Utorok (25.6.): Hviezdoslavova, Červenej armády, Huta
Upresnenie harmonogramu bude denne prostredníctvom mietsneho rozhlasu. 
Zmena rozvozu vyhradená!
 


 
 

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiachVytlačiť
 

index.pngSlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybratých takmer 345 obcí, medzi nimi aj Naša obce. Do zisťovania je zaradených cca 4100 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštíví pracovník poverený funkciou opytovateľa, krorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR

 

 


 
 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

výsledky volieb EP.jpg


 
 

eKASAVytlačiť
 

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA_na výšku (3).jpgPrejdite na EKASU TERAZ.
Požiadajte o kód pre ekasu ešte dnes.

Bez neho od júla nič nenablokujete. Nenechajte si to na poslednú chvíľu.

www.financnasprava.sk
048/43 17 222


 
 

Výsledky VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - II. koloVytlačiť
 


 
 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ), ako príslušný orgán v zmysle § 21  a § 28 zákona NR SR č.314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení   neskorších predpisov
                                                     V á s       u p o z o r ň u j e
na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Nebezpečenstvo vzniku požiarov je v jarnom období  umocnené dlhotrvajúcim suchom a zvýšenou návštevnosťou lesov. Najčastejšími príčinami lesných požiarov je zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  porastov bylín, kríkov a stromov, fajčenie a deti bez dozoru. Na základe analýzy požiarovosti za posledné roky  vyplýva, že najviac požiarov vzniká v mesiacoch marec, apríl a august.  Až jedna tretina požiarov vzniká cez víkendové dni. Z uvedeného rozboru vyplýva, že v jarnom období  a najmä cez víkendové dni  treba zvýšiť účinnosť opatrení zameraných na ochranu lesov pre požiarmi. Na zabezpečovaní preventívnych opatrení  pri ochrane lesov pred požiarmi sa musia podieľať všetci vlastníci, správcovia a užívatelia lesných pozemkov.                   


 
 

Oznámenie o predaji neupotrebiteľného majetku LIAZ nákladné vozidloVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou  ponúka na predaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok Škoda 706 MS 24 LIAZ. Viac informácií TU.


 
 
Položky 1-10 z 43
ÚvodÚvodná stránka