Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

index.jpgStredoslovenská distribučná oznámuje v zmysle ustanovenia §31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že v termíne

od 19.3.2019 7:30 hod. do 19.3.2019 16:30 hod

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality na nižšie spomenutých odberných miestach:
 

Ulica Popisné číslo
Sídlisko Rovienka 1-7

 

Podrobný rozpis


 
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020Vytlačiť
 

index.jpg

ZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ  ŠKOLY  NA  ŠKOLSKÝ  ROK 2019/2020

Zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou oznamuje rodičom  detí,  ktorí majú záujem o MŠ  pre školský rok 2019/ 2020 , že:
TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – teda  ZÁPIS  -  je   od 02.05.2019 – 31.05.2019.

MIESTO NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
Materská škola,  Dobšinského 29, 985 05 Kokava nad Rimavicou

DO MATERSKEJ ŠKOLY MOŽNO PRIJAŤ:

  1. Dieťa od troch do šiestich rokov veku
  2. Prednostne sa prijímajú: (Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z..)
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú   v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej  
  • 3. V prípade voľnej kapacity na začiatku školského roku, alebo uvoľnenia miesta počas školského roka, budú zapísané deti prijímané podľa veku -  teda s  najvyšším vekom dieťaťa. 

FORMA  A PRIEBEH  ZÁPISU
Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni  pre Materskú školu.
Žiadosť si rodič môže vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo na www.zskokava.edupage.org alebo www.kokava.sk

K  ZÁPISU  JE  TREBA  PRINIESŤ:
Vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím k žiadosti je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára  pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím vyjadrenie príslušného odborného lekára.
ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, RESP. NEPRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ:
Po skončení zápisu zástupkyňa pre MŠ rozhodne o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5, odst. 13, písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5, odst. 4, písm. a) vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa do MŠ oznámi zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou   zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30. júna  2019.


 
 

Oznámenie o začatí konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec upovedomuje podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov účastníkov konania, že začalo nové konanie vo veci zmeny hranice poľovného revíru Kokava I.

Súbor na stiahnutie vyhlaska.pdf vyhlaska.pdf (76.6 kB)

 
 

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN Miestna ľudová knižnicaVytlačiť
 

Miestna ľudová knižnica v Kokave nad Rimavicou, že od 1.1.2019 nastala zmena otváracích hodín.

Pondelok                               07:30 - 11:30   -   12:30 - 15:30

Utorok                                    07:30  - 11:30   -  12:30 - 15:30

Streda                                    07:30 - 11:30   -  12:30 -  16:00

Štvrtok                                   07:30 - 11:30  -   12:30 - 14:30

Piatok                                     07:30 - 11:30   -  12:30 - 16:00

Sobota                                            ZATVORENÉ

Nedeľa                                            ZATVORENÉ


 
 

Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebuVytlačiť
 

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti.jpg


 
 

OFICIÁLNE VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 KOKAVA NAD RIMAVICOUVytlačiť
 

Kandidáti na starostu obce Kokava nad Rimavicou.jpg


 
 

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom MikulášiVytlačiť
 

erb akademieZáujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu.
Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky
Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania v predmete matematika bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov s možnosťou výberu prioritného odboru po nástupe na štúdium. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 95% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:
1.časť: Prípravný kurz matematiky na prijímacie skúšky (miesto konania: L. Mikuláš).
2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samoprípravy.
3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L. Mikuláš).
4.časť: Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky (doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L. Mikuláš)

     Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Najbližší sa uskutoční v termíne od 24. do 28. septembra a v náhradnom termíne od 1. do 5. októbra 2018.  Uchádzači sa môžu prihlásiť telefonicky na č. tel. 0905 622 170, kde im budú zároveň poskytnuté bližšie informácie.  Prichoď účastníkov do L. Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10:00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu v kasárňach, vydané raňajky a zahájená výuka. Výuka bude prebiehať denne v dobe od 10:00 do 20:00 hod. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie, denný dovoz a odvoz na výuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobné doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v Lipt. Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.
Konzultácie prebiehajú formou individuálneho prístupu, čo ale limituje možný počet účastníkov v danom turnuse. Individuálna forma prístupu (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky. Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná výuka v dobe od 10:00 do 20.00 hod. sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na č. tel. 0905 622 170.

Kontakt:
Informačné, poradenské a konzultačné služby
v oblasti vysokého školstva a vzdelávania,
pplk.v.v.Ing. Emil Toma
Adresa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1734/25
031 01 Liptovský Mikuláš
http://www.facebook.com/pripravnekurzyLM
mail: vysoke.skoly.toma@stonline.sk
Telefón: 0905622170,  0911622170, 044 5524804
IČO: 35162708,  DIČ: 440217774


 
 

KOKAVA NAD RIMAVICOU vlastivedná monografiaVytlačiť
 

Kokava-Plagát-FB.jpgVážení priatelia našej stránky, 28. júla 2018 sme slávnostne uviedli do života 760 stranovú monografiu obce Kokava nad Rimavicou. Tvorí ju 5 sekcií - Dejiny, Príroda, Kultúra, Etnológia a Šport, na ktorých sa podieľalo 56 autorov, recenzentov, korektorov a pod.
Obsahuje veľa fotografií, môžete na nich nájsť aj seba, alebo svojich blízkych.
Predávať sa bude v Miestnej ľudovej knižnici a v kancelárii MKS po 30 €.


 
 

Príďte do FS KOKAVANVytlačiť
 

FS Kokavan.jpg


 
 

Prednáška Separovanie odpaduVytlačiť
 

Dňa 8.6.2017 sa na obecnom úrade uskutočnila prednáška zameraná na tému: "Separovanie odpadu". V jednej vyučovacej hodine sme tretiakom stručne porozprávali ako a čo separovať, prečo je dôležité separovať, žiaci sa zahrali ekologické hry. Dúfajme, že sme urobili spoločne s týmito deťmi aspoň malý krôčik k zodpovednému ekologickému správaniu, že sa budú snažiť separovať aj doma, aby sme množstvo odpadu, ktorý sa odváža na skládky, spoločnými silami čo najviac zmenšili.
Prednáška o separovaní odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170608_100149.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170608_100203.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia Vytlačiť
 

Čistenie komínaVážení občania, s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.
V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.
Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelných výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách:

  • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.
Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadením alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami nechajte to na odborníka - kominára.


 
 

OZNÁMENIE o možnosti nahliadnutia do ZBIEROK ZÁKONOVVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou oznamuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov, všetkým obyvateľom obce, že dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z uvedeného zákona vyplýva, že Zbierku zákonov SR vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR v listinnej podobe a elektronickej podobe prostredníctvom Slov-Lexu. Elektronická podoba zbierky zákonov je právne záväzná rovnako ako listinná podoba.
Z ustanovenie § 15 zákona vyplýva, že „O všetkom čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa to stalo známym každému, koho sa to týka /v prenesenom zmysle to znamená „neznalosť zákona neospravedlňuje“/. 
odľa § 23 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. je každá obec povinná: „zabezpečiť aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky zákonov a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením výtlačku. Úhrada je príjmom obce.“

         Obyvatelia obce Kokava nad Rimavicou môžu do Zbierky zákonov Slovenskej republiky vedenej v elektronickej podobe nahliadnuť v úradných hodinách obce v dobe od 8:00 do 15:00 hod. na obecnom úrade v kancelárii č. 103 (sekretariát)        Vyhotovenie prípadného informatívneho výtlačku zo zbierky zákonov je spoplatnené sumou 0,10 Eur za jednu stranu výtlačku.

 


 
 

Otvorenie rozhľadne na SlopoveVytlačiť
 

Rozhľadňa na SlopoveKroky viac ako stovky turistov z regiónu Malohont i jeho okolia smerovali v sobotu 22. augusta 2015 k rozhľadni na Laze Slopovo, ktorá bola v tento deň oficiálne otvorená. Výbornú atmosféru spestrili heligonkári i piloti paraglidingu a rogál.
Rozhľadňa bola postavená pre potešenie z krásneho výhľadu a radosť nás všetkých. Pričinili sa o to desiatky ľudí od pracovníkov MAS a zhotoviteľa stavby, cez dobrovoľníkov, ktorí osadili zvon na rozhľadni až po projektanta a pracovníkov dotknutých inštitúcií, ktorí riešili rôzne povolenia. Všetkým vám, ktorí ste nám pri výstavbe rozhľadne a jej otvorení pomohli, zo srdca ďakujeme.

 


 
 

Nové kontajnery na separovanie použitého šatstvaVytlačiť
 

OznamVážení občania, na Daxnerovej ulici a na Rovienke boli umiestnené kontajnery na separovanie textilu. Do týchto kontajnerov je možné vhadzovať použité šatstvo, obuv, ale aj plyšové hračky. Takýto kontajner je umiestnený aj vo dvore obecného úradu. 
Textilný odpad je potrebné ešte doma uzavrieť do vriec a vhodiť do kontajnera.


 
 

Upozornenie na správne separovanie plastového odpaduVytlačiť
 

upozornenieObecný úrad v Kokave nad Rimavicou žiada občanov, aby venovali väčšiu pozornosť pri separovaní plastového odpadu. Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, tertrapaky, hliníkové obaly z paštét, PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, a pod. 
Tento odpad je ale potrebné poumývať, ak sa umyť nedá, treba ho vhodiť do zmesového odpadu. Odvezenie plastového odpadu má obec bezplatne. Pri odvezení plastového odpadu, ktorý je znečistený, bude tento zaradený do zmesového komunálneho odpadu a obec za jeho odvezenie a likvidáciu musí zaplatiť. Stalo sa to aj pri poslednom vývoze plastov, keď bol tak znečistený a zapáchajúci, že bol zatriedený do zmesového odpadu a spoplatnený.
Prosíme vás preto, aby ste venovali tomuto problému dostatočnú pozornosť, aby sme neplatili nemalé prostriedky za to, za čo nemusíme, keď sa správame ekologicky.

Plastové obaly preto pred vyhodením treba poumývať, znížiť ich objem napr. stlačením, zošliapnutím. Kontajnery prosíme zatvárať, aby do nich nenatiekla dažďová voda.
Za pochopenie ďakujeme.


 
 

Výsledky volieb prezidenta SR v I. kole v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

volby 2014
Okrsok
Zapísaní voliči Zúčastnení voliči Percentuálna účasť
1 780 242 31,03 %
2 798 343 42,98
3 792 340 42,93
Spolu 2370 925 39,03

     

Por.č. Meno kandidáta počet hlasov v 1. okrsku počet hlasov v 2. okrsku počet hlasov v 3. okrsku počet hlasov spolu percento získaných hlasov
1. FICO Robert, doc.JUDr.,CSc., 49r., predseda vlády SR 120 144 153 417 45,23 %
2. KISKA Andrej, Ing., 51 r. manažér 39 87 65 191 20,72 %
3. PROCHÁDZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD,41r., poslanec NRSR a vysok.pedagóg 26 35 37 98 10,63 %
4. KŇAŽKO Milan, 68 r. herec 20 27 44 91 9,87 %
5. MEZENSKÁ Helena, Mgr. 40 r.poslan.NR SR 12 21 11 44 4,77 %
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r. poslanec NR SR 13 4 9 26 2,82 %
7. ŠIMKO Jozef, JUDr,63 r. primátor mesta R.Sobota 5 9 10 24 2,60 %
8.

FISCHER Viliam, prof.MUDr.CSc,FICS,75 r.lekár-kardiochirurg

1 3 5 9 0,98 %
9. JURIŠTA Ján, PhDr. 69 r. vysokoškol. pedagóg 3 4 1 8 0,87 %
10. BÁRDOS Gyula,55 r. pedagóg 1 2 1 4 0,43 %
11. MARTINČKO Stanislav, 61 r. gener.riadit.spoločnosti 0 3 1 4 0,43 %
12. BEHÝL Jozef , Mgr., 57 r. občiansky aktivista 0 2 1 3 0,33 %
13. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. 70.r. advokát 2 0 0 2 0,22 %
14. MELNÍK Milan, prof. RNDr. DrSc,75 r. vysokoš.pedag 0 0 1 1 0,11 %


 


 
 

Valentín 2014Vytlačiť
 

Valentínska bránaDeň svätého Valentína, čas lásky nám pripomína. MKS v Kokave n/Rimavicou zorganizovalo dňa 14.2.2014 pred kultúrnym domom bozkávanie zamilovaných párov a ako vyplynulo počas večera aj kamarátskych párov pod Valentínskou bránou. Po bozku vypustili svoj balón šťastia. Súčasťou podujatia bol aj pekný ohňostroj a srdiečka lásky.
Pekná akcia so zamilovanou hudbou a láskou.....

fotogaléria


 
 

Vážení milovníci folklóruVytlačiť
 

2% z daneZdruženie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO je jedným z hlavných organizátorov folklórneho festivalu KOLIESKO, ktoré sa koná každý rok v Kokave nad Rimavicou. V tomto roku to bude už  XXIV. ročník  - od 31.7. do 3.8. 2014.
Oznamujeme Vám, že aj Združenie KOLIESKO je každý rok zaregistrované ako prijímateľ  2% z daní. Ak ste sa ešte nerozhodli komu venovať 2% zo svojich odvedených daní a ste milovníkom a obdivovateľom folklóru, ponúkame vám práve naše Združenie KOLIESKO.

Potrebné údaje k vyplneniu tlačiva na poukázanie 2% zo zaplatenej dane:
Obchodné meno alebo názov:
Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO

Sídlo: 985 05 Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája č. 10

Právna forma: Občianske združenieIČO: 37829084

Aktuálne informácie a potrebné tlačivá nájdete na: www.rozhodni.sk

Združenie KOLIESKO vám ďakuje za podporu.


 
 

Oznámenie údajov za malé zdroje znečistenia ovzdušia Vytlačiť
 

Zdroj znečistenia ovzdušiaObec Kokava nad Rimavicou  u p o z o r ň u j e   všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2013, že podľa § 6, ods. 4  zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní, a to aj v prípade, ak v uvedenom roku nemenili spôsob vykurovania, v termíne  do 15. februára 2014 písomne nahlásiť na Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou nasledovné údaje:


1/ typ a príkon prevádzkovaného malého zdroja
2/ druh paliva a jeho spotrebu za obdobie prevádzky v roku 2013

Vzor tlačiva  „O Z N Á M E N I E" údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia  na rok 2014 podľa skutočných  údajov v roku 2013“ sa nachádza aj na internetovej stránke Obce Kokava nad Rimavicou pod tlačivami "Životné prostredie"


 
 

Fašiangy v minulosti a dnes Vytlačiť
 

Ktovie od kedy sa u nás tradujú fašiangy, dni neviazanej ľudskej veselosti, zvykov, obyčajov, zábav a plesov.fašiangy
Málokto vie, prečo sú fašiangy raz krátke inokedy dlhé. Ich dĺžka je podmienená začiatkom 40 dňového pôstneho obdobia, ktorý sa vždy začína tak, aby veľkonočná nedeľa bola vždy prvou nedeľou po prvom jarnom splne. To znamená, že termín Veľkej noci môže byť od 22. marca do 25. apríla. Tento rok je fašiangové obdobie dlhé, trvá až do 4. marca, lebo 5.marca je Popolcová streda.
V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky, priadky, dedinské zábavy a konalo sa mnoho svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam proti pôsobeniu negatívnych síl. Mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Z toho dôvodu si ľudia vyhotovovali a obliekali masky najrôznejších zvierat. Do Kokavy prichádzali takéto masky z Utekáča a k nim sa potom pridali i Kokavčania. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli predpísané žiadne predpisy, tresty, pravidlá, odriekanie. Naopak zo špajzy alebo z „ padláša“  zmizlo veľa mäsa a pitia. Tradičným jedlom tohto obdobia bolo obradové pečivo – u nás pampušky, slaninka s klobáskou, huspenina (v Kokave studeno). Po fašiangoch nasleduje štyridsaťdňový pôst, pred ktorým si máme všetkého dopriať! Zvykom teda bolo sa poriadne najesť a dobre zabaviť.
Fašiang končil pochovávaním basy. Pri tomto symbolickom pohrebe miestni občania v prestrojení za farára, organistu, kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých prítomných.
Typickú pieseň pre všetky kraje na obdobie fašiangov určite dobre poznáte:
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.

Vážení občania, počas fašiangov môžete navštíviť v Kokave tieto podujatia:
31.1.2014 o 17,00 hod. – Detské fašiangové podujatie v maskách
14.2. o 18,00 hod.          – Bozkávanie pod Valentínskou bránou a vypúšťanie balónov šťastia
15.2. 2014                       – Reprezentačný ples
21.2. 2014                       – Pampuškový večierok
1.3. 2014                          – Pochôdzka masiek po obci – rozlúčka s fašiangami


 
 

Vianočné zvyky v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

BetlehemVianoce prichádzajú každý rok ticho, nenápadne a po celý rok ich očakávame, pretože sú oslavou mieru, domova a rodinného šťastia. Prinášajú pokoj a porozumenie medzi ľuďmi.
Z histórie vieme, že vianočné a novoročné koledovanie má pohanský pôvod. Už pred vyše tisícročím ľudia žijúci na území Slovenska slávili Vianoce.
V Kokave nad Rimavicou tieto zvyky pretrvávajú dodnes a v pôvodnej podobe ich uchováva a prezentuje folklórny súbor KOKAVAN. K vianočným zvykom a tradíciám patrí v Kokave predovšetkým chodenie s Betlehemom. Tento zvyk priniesli do Kokavy pred vyše polstoročím vrchári, ktorí bývali na okolitých lazoch, kolešniach. Po teplej štedrej večeri sa poobliekali betlehemci do teplých kožúškov a brodili sa snehom k susedovcom zavinšovať šťastné a štedré Vianoce. Kroj bol vtedy súčasťou každodenného odevu. Takto mohli ľudia stretnúť troch pastierov, anjela a Berda. Anjel nosí so sebou malé jasličky, v ktorých sa narodil Ježiško a jemu Betlehemci obetujú dary. Pastieri boli oblečení v kokavskom kroji, na hlavách mali takzvané čákovy s farebnými stuhami, na nohách čierne čižmy, anjel bol v bielej košeli s bielou čiapkou a berdo mal na sebe úbor z baranej kože, na hlave čiapku s tejto kože s otvormi na oči, ústa a nos. Cez plece mal previazané hrubé lano, na konci ktorého mal priviazanú pucku – kožený vak naplnený pieskom. Týmto vakom udieral ľudí pre šťastie.
Takto chodili z domu do domu, vinšovali šťastné Vianoce a v každom dome zahrali celý Betlehem. Každá odrastená generácia koledníkov naučí koledovať ďalších chlapcov a tak sa tradícia šíri z pokolenia na pokolenie. Každá rodina niečím koledníkov pohostí, sladkosťami, koláčami, nalejú pálenky, ale len keď sú koledníci starší  a dajú nejakú korunku.
Tradícia Betlehemu sa v Kokave uchováva počas Štedrého večera a l. sviatku vianočného. Betlehemci navštevujú aj Svätú omšu, hlavne na Štedrý večer o polnoci, kedy sa na nich teší hlavne tá mladšia generácia, pre ktorú sú veľkým a radostným zážitkom. Okrem Betlehemcov chodili po Kokave predtým vinšovať aj deti, naučili sa krásne koledy, vinše a tak prinášali do domov radosť. Šťastie nosili cigánky, ktoré radi navštevovali príbytky a spievali pekné piesne. Okrem toho nevšedný zážitok mali domácnosti aj s ľudovej cigánskej muziky, ktorá chodievala vyhrávať počas sviatkov do príbytkov.
Okrem týchto zvykov sa v Kokave tak ako v iných oblastiach pred Vianocami vypeká a vyvárajú sa tradičné jedlá, ktoré nechýbajú v žiadnej rodine. V starých kokavských rodinách sú to hlavne opekance s makom alebo s bryndzou, hríbová polievka s údeným mäsom a klobásou, niekde kapustnica, údené rebrá s klobásou a na druhý deň pečená hus alebo kačka. Na vianočnom stole by nemali chýbať ani oblátky s medom. Ryba v Kokave nebola tradičným jedlom. Ani v jednej domácnosti nesmie chýbať krásne vyzdobená jedlička, smrečok alebo dnes už umelý stromček, ktorému  ale chýba typická vôňa.
K tradíciám patria aj Služby Božie a Svätá omša. Obidva kostoly – evanjelický aj katolícky sú počas vianočných sviatkov plné ľudí, dnes už aj neveriacich, ktorí tam idú naozaj len cez tieto veľké sviatky.
Cez Vianoce myslíme na svojich blízkych, kupujeme im darčeky, aby sme im urobili radosť, hoci mnohokrát je milšia naša prítomnosť, napríklad u starých rodičov, ako darček. Preto si spoločne želajme, aby aj tie tohoročné Vianoce boli krásne, voňavé, radostné, aby nikto nemal pocit, že je sám.


 
 

Pripomenuli sme si 90. výročie knižnice v našej obciVytlačiť
 

90. výročie knižniceDňa 21. novembra 2013 sa uskutočnilo stretnutie pri príležitosti 90. výročia vzniku Miestnej ľudovej knižnice v Kokave nad Rimavicou. K veľmi príjemnej atmosfére podujatia prispeli aj mladé talenty - žiačky Základnej umeleckej školy v Poltári svojou hrou na hudobné nástroje a spevom. Hosťom sa prihovoril p. starosta obce Ing. Ján Chromek, riaditeľka MKS p. Janka Krotáková a samozrejme knihovníčka miestnej knižnice p. Anna Murínová, ktorá v tejto knižnici pracuje už 25. rok. Za všetky odpracované roky jej ďakujeme. Ďakujeme jej aj za všetky podujatia, ktoré hlavne pre mladých čitateľov, stále pripravuje a motivuje ich sadnúť si k dobrej knihe.
Na záver sa uskutočnila malá recepcia, na ktorej všetko dobré a veľa čitateľov knižnici popriali aj ďalší prítomní hostia.

fotogaléria


 
 

Zborový deň kokavských evanjelikovVytlačiť
 

zborovy denDňa 13. júla 2013 sa v priestoroch farskej záhrady pri evanjelickom kostole uskutočnilo stretnutie evanjelikov žijúcich v našej obci. Zamerané bolo hlavne na najmaladšiu generáciu, ktorá si prišla na svoje pri hraní vodného futbalu. Deti sa zabavili aj na skákacom hrade, hode šípok na nafukovací terč, pri hraní stolného hokeja, či stavaní veže z drevenných dielcov. Stretnutie otvoril zborový farár Mgr. Martin Riecky. Guláš pre všetkých prítomných varil zborový kurátor Július Zajac so zborovým dozorcom Ondrejom Bálintom. Pri príprave im pomáhali ochotné členky presbyterstva. Priebeh pri športových súťažiach sledovala a vyhodnocovala Ing. Katarína Mišanková. Víťazné družstvá boli odmenené sladkou odmenou a diplomom. Prežili sme solu pekné, nezabudnuteľné  chvíle, ako jedna veľká duchovná rodina.


Mgr. Martin Riecky, ev.a.v. Farár

fotogaléria


 
 

Posledná rozlúčka s Pavlom BútoromVytlačiť
 

Pavol BútorPavol Bútor 6.2.1948 Rimavská Sobota –5.7.2013 Bratislava Mgr. art. folklorista, tanečník, choreograf, kultúrno-osvetový pracovník, umelecký vedúci súboru Lipa
Narodil sa 6. februára 1948 v Rimavskej Sobote, krstený bol 22.2.1948 v kokavskom kostole, kde bol 14.5.1961 aj konfirmovaný. Otec Michal Pavel Bútor (1.10.1917 Klenovec-25.10.1998) mal prímenie Bratík, vynikajúci folklorista a ochotník, matka Irena, rod. Greksáková (28.3.1923-2007), veľa rokov tancovala vo folklórnej skupine, aktívna členka ČSČK. Brat Beloslav (19.10.1953-16.11.2000 Likier, poch. Kokava n/Rim.) bol štátnym zamestnancom, bývalý člen detského súboru Kokavanček. Manželka Edita, rod. Éhnová, (4.1.1951 Iňa-), 25 rokov pracovala ako programová pracovníčka v PKO v Bratislave, pracuje v Mestskej knižnici. Sobášili sa 9.3.1974 na MNV v Kokave nad Rimavicou. Syn Pavol, (23.8.1974 Bratislava-), účinkoval vo folklórnom súbore Lipa, v súbore moderného tanca Torzo, jeden rok pôsobil v balete SND a rok v Bratislavskom divadle tanca. V súčasnosti pracuje v SNR v Augsburgu a Rostoku. Druhý syn Peter, (11.12.1980 Bratislava-).
Základnú školu skončil v rokoch 1954-1963 v Kokave. Tanec dostal do vienka po svojich rodičoch, už ako štvorročný chlapec začal tancovať v školskom folklórnom súbore v Kokave nad Rimavicou, neskôr v dospelom súbore. Strednú všeobecnovzdelávaciu školu začal navštevovať v roku 1963 v Poltári, po pol roku prestúpil na SVŠ do Šafárikova. V rokoch 1963-1966 tu tancoval v súbore Čierťazeň, ktorý vtedy predstavoval absolútnu špičku vo folklórnom hnutí v celej ČSSR,  pod vedením nestora slovenských choreografov Mikuláša Senku z Muránskej Lehoty, znalca gemerského folklóru. Od neho sa veľa rokov učil, aj potom keď 17 rokov pôsobil v Dubnici n/Váhom, vo folklórnom súbore Vršatec. Zo súborom Čierťazeň sa zúčastnil umeleckých zájazdov v Rakúsku 2x, v Taliansku, Francúzsku, Španielsku a v Portugalsku.  V roku 1966-1967 bol profesionálnym tanečníkom v PUĽS-e Prešov, z ktorým vystupoval v ZSSR a v Juhoslávii. V rokoch 1967-1969 popri vojenskej prezenčnej službe účinkoval v súbore Jánošík Brno.
V rokoch 1969-1974 študoval na VŠMU v Bratislave, odbor choreografia slovenského ľudového tanca ako prvý žiak v triede profesora Štefana Nosáľa. Súčastne pôsobil ako tanečník a sólista umeleckého súboru Lúčnica. Účinkoval pri zahraničných umeleckých zájazdoch v Japonsku, Juhoslávii, ZSSR, Kanade, Kube, Mexiku, Chile, Peru, Guatemale, Hondurase, Rumunsku, Poľsku, Bulharsku, Maďarsku.
V rámci choreografickej a pedagogickej praxe na VŠMU aktívne pôsobil jeden rok v súbore Kopaničiar, kde vytvoril dve choreografie a štyri roky v súbore Zobor v Nitre, kde vytvoril dva celovečerné programy. Počas celého štúdia na VŠMU pomáhal súboru Kokavan. Svoje oduševnenie pre folklór a Kokavu preukázal nezištnou spoluprácou a choreografickou pomocou,  súboru Kokavan vytvoril niekoľko choreografií, ktoré sú v repertoári dodnes, dával podnety a návrhy na skvalitnenie práce súboru.
Po ukončení VŠMU od 1.7.1974 až do 30.8.1975 pracoval na Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, ako metodik pre ľudový tanec a súčasne ako tanečný pedagóg folklórneho súboru Partizán v Slovenskej Ľupči spolu s Igorom Kovačovičom. Od 15.9.1975 nastúpil ako zástupca vedúceho ZK ROH CHZJD v Bratislave a vedúci choreograf súboru Dimitrovec (v roku 1991 sa premenoval na súbor Lipa), kde pôsobil 37 rokov, pričom súbor viedol až do svojej smrti. So súborom absolvoval umelecké vystúpenia v Poľsku, Nórsku, Fínsku, Švédsku, ZSSR, Juhoslávii, Bulharsku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Kanárske ostrovy, Mallorka, Kanada, India, Belgicko, NSR, Rakúsko, Holandsko, Anglicko, Maďarsko, Česko, Mexiko, Cuba, Kostarika, všade tam popri reprezentácii súboru, ľudového prejavu Slovenska, reprezentoval aj svoju rodnú obec Kokavu.
Prvé choreografie, ktoré vytvoril, boli v Kopaničiari, v Zobore, Kokavane, Lúčnici a vo Vršatci. Diplomovú prácu obhájil choreografiami v súboroch Lúčnica - „Vyhadzovaná“ (párové tance z okolia Trenčína), v repertoári je dodnes, ZOBOR - „V Raslaviciach pri muzike“ (suita tancov z Vyšných Raslavíc Krucena, sólo Magyar, ceperka, čardáš), za ktorú  získal na Akademickom Zvolene „74“ cenu „Za najlepšiu choreografiu“. Počas svojej choreografickej praxe vytvoril vyše 60 choreografií v súboroch Lúčnica, SĽUK, Lipa, Vršatec, Zemplín, Zobor, Ponitran, Kokavan, Rimavan, Sinec, Šarišan, Hriňovčan, Jánošík - Brno, Górnik Český Tešín. Spolupracoval s krajanskými folklórnymi súbormi Nádej z Paríža, Limbora z New Yorku, Mladé srdcia zo Sydney a folklórnymi skupinami z Juhoslávie, MĽR, Poľska a Lužických Srbov v bývalej NDR.
V roku 1991 prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Nitre na katedre folkloristiky a regionalistiky. Vyše 30 rokov pôsobil v programových komisiách folklórnych slávností v Detve,  Myjave a vo Východnej, kde bol od roku 1971, členom programovej rady a v rokoch 1994-1998 riaditeľom Folklórneho festivalu Východná. Za svojej umeleckej praxe vytvoril viac ako sto umeleckých programov pri rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach a festivaloch. Recenzie o jeho programoch a rôzne články súvisiace s jeho aktivitami v oblasti folklóru, ako aj s činnosťou v súbore Dimitrovec (Lipa), sú zachytené v kronikách súboru. Jeho meno je uvedené v encyklopédii Slovenska a odborných publikáciách (Zálešák, Leščák, Švehlák a pod.) Krátky čas pôsobil ako riaditeľ SĽUK-u.
Od roku 2001 pracoval ako odborný pracovník pre folklórne súbory a scénický folklór v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Svoju pozornosť venoval práci pre folklórne hnutie na Slovensku najmä ako lektor pre folklór a člen porôt a programových komisií folklórnych festivalov. Jeho srdcu ulahodil aj folklórny festival Východná, ktorý má bohatú a dlhoročnú tradíciu. V rokoch 2000 až 2005 pôsobil ako predseda Programovej rady tohto festivalu. Okrem Východnej spolupracoval aj na vzniku jednotlivých ročníkov kokavského festivalu Koliesko. Kedysi sa Pavel Bútor o Východnej vyjadril takto: „Keď som v roku 1964 po prvý raz tancoval ako tanečník detského folklórneho súboru Kokavan z Kokavy nad Rimavicou na doskách vo Východnej, vôbec som netušil, že na festivale vo Východnej ešte budem tancovať ako člen Lúčnice, že budem Východnej pomáhať, tvoriť, pripravovať nové programy, režírovať, šéfovať programovej rade, jednoducho – že budem jedným z mnohých zapálených nadšencov, ktorí 50 rokov budovali Východnú ako festival. Folklórny festival Východná ma naučil počúvať a vnímať múdrych ľudí a priblížiť sa im v čistote srdca, ktoré bilo pre tradície.“
Jeho zdravotný stav sa v poslednom čase zhoršoval. Po krátkom pobyte v nemocnici zomrel 5. júla 2013 na zlyhanie srdca a iné vnútorné choroby. Folklórny svet stráca jeho odchodom vynikajúceho odborníka ľudovej kultúry Slovenska. Pochovaný bol 12. júla 2013 v kokavskom cintoríne vedľa svojich najbližších. Kokavu celý svoj život miloval ako rodnú matku. Česť jeho nehynúcej pamiatke, nech mu je rodná kokavská zem ľahká.
Dielo:  -  výber z bohatej choreografie:
­ V Raslaviciach pri muzike. 1974, suita tancov z Vyšných Raslavíc; Vyhadzovaná. 1974, párové tance z okolia Trenčína; Tekovské Kolesá. 1975, ženské rytmické tance z obcí Hronské Kľačany, Rybník, Čajkov a Starý Tekov; S plátnom. 1980, dievčenská tanečná hra znázorňujúca tkanie plátna; Idú dievky idú. 1985, jarné chorovody zo Sedlíc, Spiš; Parobský. 1993, mužské tance zo Šariša a Zemplín; Chodenie s Urbanom. 1993, zvyky žien pri priadkach podľa námetu Jána Škodu, ved. FS Dobrona z Dobrej Nivy; Keď sa mi zídeme. 1993, tanečný obrázok z  Podpoľania; Palicový. 1999, mužské tance z Gemera.
Literatúra a pramene:
­ Encyklopédia Slovenska I. Bratislava, VEDA 1977, s.515; Hudobný adresár. Slovenský hudobný fond, Bratislava 1987, s. 138; Kokavské zvesti. roč. 6, máj 1998, s. 7; List Pavla Bútora autorovi z27.10.1999. Archív autora; Nedeľná Pravda 23.12.1988, s. 6; REPČOK, Š.: Kronika organizovaných foriem folklóru v Kokave nad Rimavicou. Bratislava, Prebudená pieseň 2001, s. 118

fotogaléria

 


 
 

100 rokov posvätenia evanjelického chrámu BožiehoVytlačiť
 

100 rokov posvätenia evanjelického chrámu BožiehoDňa 30. júna 2013, sa konali v evanjelickom cirkevnom zbore Kokava nad Rimavicou slávnostné služby Božie, pri príležitosti stého výročia posvätenia chrámu Božieho. V kostole všetkých prítomných privítal Ondrej Bálint, dozorca cirkevného zboru, ako aj Ing. Ján Chromek, starosta obce. Slávnosti sa zúčastnil  generálny biskup PhDr. Miloš Klátik, PhD ktorý v kázni slova Božieho priblížil históriu posvätenia miestneho kostola a povzbudil všetkých kokavčanov, aby ho neobchádzali, ale aby ho navštevovali a vždy s láskou sa oň starali. Všetkých prítomných pozdravil a povzbudil  vytrvať vo viere aj generálny dozorca doc. MUDr. Imrich Lukáč CSc. Slávnosti sa zúčastnila aj  Mgr. Iveta Korenková, konseniorka Rimavského seniorátu, Mgr. Ondrej Majling, farár z cirkevného zboru Hrachovo, ako aj Mgr. Martin Riecky, domáci zborový farár.  Toto chrámové spoločenstvo bolo umocnené aj prislúžením sviatosti Večere Pánovej, ku ktorej mnohí   s radosťou pristúpili. Slávnosti sa zúčastnili aj potomkovia farára Samuela Bancíka, ktorý sa pred sto rokmi zaslúžil o postavenie súčasného kostola. Prítomní boli aj mnohí potomkovia farárov, ktorí počas sto rokov pôsobili v Kokave nad Rimavicou, ako aj ďalší vzácni hostia  a rodáci. Slávnostnú atmosféru spestril piesňami aj miestny evanjelický spevokol. Slávnosť sa skončila mohutným spevom evanjelickej hymny Hrad prepevný je Pán Boh náš. Po skončení pri slávnostne prestretom stole pokračovali vzájomné rozhovory prítomných hostí počas spoločného stolovania. Rozchádzali sa      s hlbokým zážitkom vo svojom srdci.  Nech nás Pán Boh požehná, aby sme kráčali  v šľapajach našich predkov, chránili a budovali  si našu kresťanskú vieru.

Mgr. Martin Riecky, evanjelický farár.

 

fotogaléria


 
 

Separovanie odpaduVytlačiť
 

Ako iste viete, v našej obci je zavedený separovaný zber odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z, o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Triedenie odpadov je jednoduché a dôležité. Ide o správnu vec pre prostredie, v ktorom žijeme dnes a ktoré zanecháme našim deťom a vnúčatám.

Preto sa pri každom nákupe zamyslite, či tú vec naozaj potrebujete a zvoľte radšej nákup bez obalov. Z každého tovaru raz vznikne odpad alebo odpad z obalov, z elektrozariadení alebo odpad pneumatík. Aj Vy môžete prispieť k ochrane životného prostredia triedením odpadu. 

Popis systému nakladania s komuýnálnym odpadom  TU.


 
 

Projekt Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra SR   

Názov projektu: Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou

Typ: dopytovo - orientovaný projekt

Trvanie projektu: 08.2017 do 07.2019

Opis projektu

Obec Kokava nad Rimavicou sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja v severnej časti okresu Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Obec má 2899 obyvateľov, z toho podľa Atlasu rómskych komunít je 16,5% z marginalizovanej rómskej komunity, čo predstavuje približne 500 obyvateľov z MRK. Projekt je zameraný na prestavbu objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra. Zriaďovateľom Komunitného centra v Kokave nad Rimavicou je Kultúrno - výchovné občianske združenie Láčho drom, ktoré sa dlhodobo zaoberá prácou s MRK.KVOZ Láčho drom sa v rámci svojich aktivít venuje riešeniu problémov, ktoré súvisia so sociálnym vylúčením a má záujem formovať optimálny spôsob spolužitia a spoluprácu občanov na regionálnej úrovni. Realizáciou dôjde k zvýšeniu lepšej dostupnosti komunitných služieb, k zlepšeniu poradenských služieb v oblasti osobnej hygieny a zdravotného stavu detí a dospelých, zlepšeniu dochádzky detí do školy, získanie návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, vedenia domácnosti a zdravej výživy, hospodárenie s financiami, nadobudnutia pracovných návykov a zručností dlhodobo znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, služieb zamestnanosti v prostredí MRK a tým k zvýšeniu zamestnateľnosti obyvateľov z MRK v obci Kokava nad Rimavicou.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

OP.jpg EU.pngwww.esf.gov.sk            www.minv.sk


 
 

Oslobodenie KOKAVYVytlačiť
 

IMG_9208.jpgPripomeňme si január 1945
Od skončenia druhej svetovej vojny uplynie v tomto roku už sedemdesiattri rokov. Priamych účastníkov vojny ubúda. Vymierajú. S nimi odchádzajú príbehy i spomienky na dobu, ktorá bolestivo zasiahla do osudov miliónov ľudí.
26. januára 2018  uplynie 73 rokov  aj od čias, kedy prišla sloboda  do Kokavy nad Rimavicou a skončila sa vojna aj pre obyvateľov našej obce.
Pri tejto príležitosti položia zástupcovia obce a ZO SZPB kvety k pamätníku padlých 25.1.2018  o 11,00 hodine. Počas tohto aktu bude odvysielaná relácia o oslobodení našej obce v miestnom rozhlase.
Pripomeňme si tie kruté zimné dni roku 1945, pripomeňme si históriu oslobodenia Kokavy nad Rimavicou.
Dvadsiatemu šiestemu januáru 1945 predchádzali ťažké časy, ľudia sa báli vyjsť do ulíc, pretože za dverami ich domovov mohla ich životy ukončiť guľka z ruky nepriateľa a práve 26. január 1945 sa stal dňom  kedy aj naša obec začala slobodne dýchať.
V Pamätnej knihe hasičského zboru sa o oslobodení Kokavy píše takto:
1. január 1945 – začínal sa streľbou nemeckých vojakov, ktorí po oslave Silvestra strieľaním vítali nový rok.
3. január 1945 – ráno o 5 hodine obstáli Nemci celú obec. Nikto sa nesmel z obce vzdialiť. Hliadky robili raziu v každom dome, kde legitimovali mužov a ženy a osoby, ktoré nemali osobné legitimácie s fotografiou predviedli na vojenské veliteľstvo. Na obrnených autách prišli členovia Gestapa, ktorí nariadili zhromaždiť všetkých mužov od 16 – do 65 rokov na námestie, kde bývalý partizán Antek, ktorý prešiel do služieb gestapa, vyberal jemu známych partizánov, alebo osoby, ktoré pomáhali partizánom. Zaistení boli: Alexander Bardy, Ján Bobro Sakáloš ml. a Július Kvietok.
134 mužov odviedli v popoludňajších hodinách do Tisovca. Zástupcovia obce sa zaviazali, že budú riadne nastupovať na práce pri kopaní zákopov v Hámre a pri Zlatne a nikto z nich sa nepokúsi o útek. Muži sa vrátili z Tisovca do Kokavy.
21. január 1945 – už v skorých ranných hodinách odchádzali kolóny nemeckých vojsk smerom do Tisovca, čo nasvedčovalo tomu, že ustupujú a blíži sa Červená armáda. Do tohto lomozu pred svitom dňa vniesli sa výkriky občanov: „Horí, horí....“ Obloha sa zafarbila do červena a plamene ožarovali okolie hospodárskej budovy Jána Zdúta Hájnika. Hospodársku budovu zapálili ustupujúci nemeckí vojaci z pomsty, lebo Ján Zdút Hájnik im odmietol dať zdarma seno pre kone. I napriek veľkému mrazu, následkom čoho mrzla voda v hadiciach a strojoch, podarilo sa včas požiar zlikvidovať.
Nálada občanov stávala sa z hodiny na hodinu tiesnivejšou, kto mohol opúšťal obec a utekal s rodinou ku kolešni. Nemeckí vojaci obsadzovali zákopy na Varte, Zahumní, Dieliku a Kečke, tiež niže obce, v Kyseľove, Chorepe a pri píle, kde boli kanóny, čo nasvedčovalo, že môže dojsť k boju.
23. január 1945 – o 5,00 hodine ráno vyhodili Nemci kamenný most cez Rimavicu pri Jandalovcoch na vyšnom konci a zaujali obranné postavenie pri píle. Delá odtiahli a postavili mínomety a guľomety do nastavaných zákopov. Následky detonácie vyhodeného mostu boli veľké. Kamene z mostu boli porozmetané v okruhu vyše 100 m a kde dopadli porozbíjali okná, značne poškodili strechy aj múry domov. Najviac bol poškodený dom Juraja Pinzika Blaniaka, ktorý bol skalami rozrúcaný.O 10,00 hodine predpoludním sa ozvali na Varte, Diele, Záhumní prvé výstrely z guľometov. Hneď na to zarachotilo aj rýchlopalebné delo spod Varty smerom do Bohatého a Zapače, odkiaľ Nemci očakávali ruskú armádu. Keďže nebola žiadna odveta Nemci prestali strieľať.
Sotva odbili na veži 3 hodiny zahvižďalo čosi vo vzduchu a hneď sa ozval výbuch prvej ruskej míny vystrelenej z Hámra. Dopadla na strechu domu Vojtecha Červeniča č. d. 422, rozbila strechu domu a vyhasila život Jána Švingála, kováča 48 ročného, ktorý v susednom dome sedel spokojne v kuchyni pri stole. V zápätí nasledoval druhý výbuch, ktorý vyhasil život Pavla Jesného, 43 ročného záhradníka, ktorý z okna izby hľadel,  kde sa výbuch stal. Strely mín dopadali hustejšie, vždy na iné miesto obce. O 5,00 hodine večer streľba ustala a bola zistená ďalšia obeť a to Oľga Jolana Porubcová, 37 ročná.
24. január 1945 – mínometná streľba pokračovala obojstranne.
25. január 1945 – boje trvali naďalej.
26. január 1945 – už od ranných hodín dopadali strely hustejšie a hustejšie do obce. Zúril boj. Tiesnivú náladu zvyšovalo ešte husté padanie snehu, ktorého napadlo 1 m. O 4,00 hodine popoludní otriasla sa zem silnými výbuchmi vyhodených mostov cez Kokavku a Rimavicu v obci, čo bolo predzvesťou, že nemecké vojská sa chystajú na ústup a ruské hliadky dosiahli okraj obce. Zvedavosť sa stala osudnou Pavlovi Greksákovi, 74 ročnému, ktorý vyšiel z úkrytu a chcel sa pozrieť na ulicu, či Nemci odišli, keď práve vybuchol  most cez Kokavku a veľký kameň z vyhodeného mostu zasiahol ho priamo do hlavy a usmrtil.
Pouličné boje trvali do 22,00 hodiny, kedy zaduneli posledné detonácie, vyhodeného železničného mostu na Pustom a zbytky nemeckého vojska odtiahli na tankoch smerom na Líniu.
27. január 1945 – za striedavého dopadu delostreleckých granátov prichádzali ruské vojská. Časť odchádzala smerom na Utekáč, časť smerom na Líniu.
29. január 1945 – neprehľadné kolóny ruských vojsk prechádzali cez obec smerom na Hriňovú a rumunskí vojaci tiahli smerom na Utekáč – Sihlu.
Obyvatelia odstraňovali množstvo snehu, aby uvoľnili cestu pre vojsko.
Počas bojov prišli o život ďalší občania, 26.1. – Štefan Podhorek a Ján Bubánsky a 27.1. – Elena Radičová.
Kokavu oslobodzovala 240. strelecká divízia generálmajora T. F. Umanského z 50. streleckého zboru generálmajora Merkulova. 28. januára bola oslobodená i osada Utekáč a všetky ostatné laznícke osady.
Miestny revolučný národný výbor za predsedovania  Jána Kapuru mal mnoho práce. Uvoľňovali cestu od snehu, čo bolo náročné, lebo mechanizmov nebolo. Po príchode rumunských jednotiek, prišla do obce i rumunská vojenská nemocnica a pre svoje potreby zabrali kaštieľ majiteľa Noveka. Keď odišli aj oslobodzovacie vojská z obce, občania sa pustili do opráv domov, striech, mostov, pretože pohľad na rozostrieľané múry, strechy a okná a budovy vôbec, bol žalostný.
V apríli 1945 miestne veliteľstvo Sovietskej armády dalo pozvážať do našej obce všetkých sovietskych vojakov, ktorí padli v bojoch v okolí Kokavy. V parčíku na námestí vtedy pomenovanom po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, dal Miestny revolučný národný výbor vykopať 22 hrobov, do ktorých bolo pochovaných 35 sovietskych vojakov. Po zriadení centrálneho sovietskeho vojenského cintorína vo Zvolene, v roku 1946  sovietskych vojakov exhumovali a previezli do Zvolena. Skromný pamätník, ktorý stojí v parčíku, postavila brigádnicky MO Československého zväzu mládeže v Kokave.
V regióne obce zahynulo i veľa nemeckých vojakov, z ktorých 22 je pochovaných v kokavskom cintoríne, ale veľa ich bolo odvezených do Nemecka.
Jar 1945 priniesla slobodu pre celé Slovensko. Samopaly partizánov dávno stíchli a hrmenie kanónov odvial čas. Občania Kokavy, hlavne tí starší, určite nezabudli na tých statočných spoluobčanov, ktorí posvätili tento kraj svojou preliatou krvou na frontoch SNP a v oslobodzovacích bojoch januárových dní roku 1945.
Vážení občania, tento krátky pohľad do histórie dní oslobodenia našej obce nám aspoň čiastočne priblížil osud tých dní, ktoré nám priniesli slobodu. Stojí za to si ich pripomínať a priblížiť ich aj generáciám, ktoré našťastie vedia čo je vojna len z filmov, kníh alebo rozprávania.
Pre nás všetkých by mali byť vojnové časy výstrahou, zdrojom poučenia, či pietnou spomienkou na tých, ktorí vo vojne položili svoje životy v presvedčení, že bojujú za krajší život budúcich pokolení.
Preto buďme hrdí na svojich predkov, vážme si hrdinstvo našich otcov, starých otcov, majme úctu k slobode, vážme si mier a pokoj, ktoré sú tak dôležité pre spokojný život každého z nás.
Od vojny uplynulo 73 rokov. Je to dosť v ľudskom živote. No málo pre tých, ktorí tie hrôzy prežili, na to, aby zabudli.
Vážení občania, zástupcovia obce Kokava nad Rimavicou a ZO SZPB položili kvety k pamätníku padlých v Parku pri kaštieli, čím sme si uctili pamiatku tých, ktorí bojovali a v boji padli za našu slobodu.
Nech je i táto spomienka hlasom za mier, ktorý si vrúcne želajú mierumilovné sily a ľudia na celom svete.                                  


 
 

Spisovateľka Eva Biela Brndiarová v knižnici.Vytlačiť
 

IMG_0774.jpgPrestaň plniť túžby iných a začni so svojimi. Snívaj a splň si svoje sny a pošli do čerta všetkých, ktorí ti v tom bránia. Nauč sa povedať nie. (Sila lásky)

V takomto duchu sa niesla beseda so slovenskou spisovateľkou Evou Bielou Brndiarovou, ktorá prišla 7.12.2017 do knižnice, aby nám predstavila svoju tvorbu. Jej knihy zachytávajú problémy obyčajného mladého človeka jeho sny a túžby. Nepripraveného na dravosť súčasného sveta, jeho nežičlivosť, ale cez to všetko túžiaceho po láske.
Želáme pani spisovateľke nech nás aj naďalej potešuje ďalšími knihami. A našim čitateľom veľa pekných čitateľských zážitkov.

Anna Murínová

IMG_0764.jpg

IMG_0767.jpg

IMG_0770.jpg

 

IMG_0783.jpg


 
 

Na počiatku bolo slovo LUTHER 2017 500 rokov od reformácieVytlačiť
 

IMG_9505.jpgV tomto roku uplynie 500 rokov od reformácie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili v evanjelickom cirkevnom zbore v Kokave nad Rimavicou bohoslužby  a to v nedeľu 15. októbra o 10,00 hodine v evanjelickom chráme.

Ďakujem pánovi farárovi Vladimírovi Ticháňovi za krásne a veľmi poučné služby Božie, ktoré boli dnes - 15.10.2017 v našom chráme, v Kokave nad Rimavicou. Okrem slova Božieho sme si vypočuli veľmi zaujímavú prednášku o živote reformátora Martina Luthera s premietaním fotografií. Ešteže sa viac ako pred 500 rokmi narodil, inak neviem, či by sme ako evanjelici existovali. Organistka zo žilinského konzervatória pani Gáborová zahrala na organe skladby nemeckého evanjelika J.S.Bacha - krásne. Tiež sme si pripomenuli 50. výročie postavenia novej fary v Kokave za pôsobenia vtedajšieho pána farára Jozefa Lettricha. Po službách Božích sa uskutočnil krátky pietny akt pri novozrekonštruovanom pamätníku venovanom padlým Kokavčanom v I. svetovej vojne. Kvety k pamätníku položili starosta obce Kokava n/R. – Ing. Ján Chromek, starosta obce Utekáč – Miroslav Barutiak a farár ev.a.v.cirkvi v Kokave – Mgr. Vladimír Ticháň. Tento akt otvorila krásnou piesňou dirigentka spevokolu ev.a.v. cirkvi v Kokave Mgr. Svetlana Križáková. Pomodlila sa seniorka RIS Viktória Lisáková, požehnaním prispel i pán farár rímskokatolíckej cirkvi v Kokave pán Matejka, na záver zaspieval cirkevný spevokol. Nech náš Pán požehná všetkým, ktorí prispeli k tomuto úžasnému nedeľnému dopoludniu.

Jana Krotáková

fotogaléria


 
 

Príprava vlastivednej monografie Obce Kokava nad RimavicouVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou pripravuje komplexné odborné dielo, ktoré by v jednom celku a zároveň prístupným (populárno-vedným) spôsobom reflektovalo jej prírodné a spoločenské danosti.
Z uvedených dôvodov sme pristúpili k prípravným prácam, postupnej bádateľskej i zostavovateľskej realizácii a napokon aj k vydaniu knihy pod názvom „Kokava nad Rimavicou – vlastivedná monografia“.
Pre zabezpečenie organizačných, koncepčných, výskumných a realizačných úloh vedúcich k splneniu naznačeného cieľa – knižnému vydaniu monografie bola Obecným zastupiteľstvom schválená redakčnú radu v nasledujúcom zložení:
Ing. Ján Chromek (predseda), prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (hlavný zostavovateľ a vedúci sekcie História); RNDr. Katarína Gaálová (vedúca sekcie Príroda), PhDr. Ivan Murín, PhD. (vedúci sekcie Etnológia), Pavol Haluka (vedúci sekcie Kultúra), PhDr. Igor Machajdík (vedúci sekcie Šport),Jaroslav Spišiak (vedúci sekcie Fotodokumentácia) a Janka Krotáková (tajomníčka). – Všetci menovaní vyjadrili s prijatím týchto funkcií súhlas a pracujú na získavaní materiálov v jednotlivých sekciách.
Do konca roka 2016 sme zabezpečili práce, ktoré sme si naplánovali. Sú to  správy vedúcich sekcií o aktuálnej situácii v ich sekciách s ťažiskom na otázky súvisiace s odovzdaním (finalizáciou) príspevkov od jednotlivých autorov  a stave ich redakčných úprav vedúcimi sekcií
Pripravili sme podklady pre vyúčtovanie autorských honorárov pre autorov, ktorí svoje práce odovzdali.

Finančné zabezpečenie celého projektu realizujeme z kumulovaných prostriedkov, a to najmä z rozpočtu a iných zdrojov obce Kokava nad Rimavicou, Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR, vhodných grantov ako aj darov od sponzorov, s tým, že celá účtovná a kontrolná agenda je v réžii Obce Kokava nad Rimavicou.

Súbor na stiahnutie Monografia.pdf Monografia.pdf (278.9 kB)

 
 

Adventný pozdrav žiakov ZŠ Vytlačiť
 

Žiaci ŽS v Kokave nad Rimavicou pripravila dňa 13.12.2016 pre občanov Adventný pozdrav s predajom vianočných ozdôb a medovníčkov a s krátkym kultúrnym programom. Výťažok z predaja poputuje tým, ktorí to najviac potrebujú.


 
 

Posvätenie adventného vencaVytlačiť
 

V prvú adventnú nedeľu – 27.11.2016 sme sa stretli na našom námestí pri fontáne, na ktorej je krásny adventný veniec. Je súčasťou našich hlavne cirkevných tradícií a používa sa pri duchovnej príprave na Vianoce. Avšak, skutočný pôvod nie je presne známy. Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu.
Symbolika adventného venca je krásna. Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. S Adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie a krajšie. Preto sme sa stretli symbolicky – zástupcovia obce, rímskokatolíckej aj evanjelickej cirkvi, ale aj neveriaci, ktorí  prišli, aby sa zúčastnili posvätenia  krásneho adventného venca, ktorý pripravili zamestnanci Obecného úradu a dobrovoľní pracovníci, za čo im patrí poďakovanie.

Podujatie otvoril starosta obce, Ing. Ján Chromek, adventný veniec posvätil Mgr. Jozef Bednárik, farár rímskokatolíckej cirkvi  a požehnal ho Mgr. Vladimír Ticháň, farár ev.a.v. cirkvi. Zároveň sa rozhorela na venci prvá adventná sviečka. K príjemnej atmosfére prispeli aj spevokoly obidvoch cirkví.

Jana Krotáková

 


 
 

Kód 7 a najšťastnejšia krajina.Vytlačiť
 

Jozef BanášKto nevie o takejto krajine, nech si vezme prečítať knihu od pána Jozefa Banáša Kód 7, v ktorej túto krajinu - Bután, autor navštívil.

15.11.2016 pán Banáš navštívil aj nás v Kokave, kde nám po 6 rokoch predstavil svoje ďalšie knihy - bescelery, ktoré mu v ostatnom období vyšli. Na besedu prišla necelá 30tka poslucháčov, ktorí vnímavo sledovali rozprávanie. Poslucháči sa dozvedeli návod na šťastie, o tom, že ľudia sú v Butáne vďační za to, že môžu pre Vás urobiť dobrí skutok a nečakajú ako u nás, že sa im to vráti. Vzájomne si pomáhajú a sú hrdí na svoju krajinu, ktorá nemerá bohatstvo podľa HDP, ale podľa šťastia svojich obyvateľov.

Autor hovoril aj o manipulácii občanov médiami, o ich zavádzaní. O slovenskej mentalite a tým aj nesprávnom zmýšľaní.

Po viac ako dvojhodinovej besede sa konala autogramiáda a rozlúčanie sa. Dúfame, že nie na dlhý čas.

Myslím, že stretnutie s takouto osobnosťou dnešného slovenského kultúrno-spoločenského života, bolo pre všetkých "šťastím" a obohatením.

A.M.
 

Fotogaléria


 
 

Turistický oddielVytlačiť
 

Ľudské telo je na chôdzu skvele prispôsobené a tak človek často dokáže zvládnuť  poriadne dlhé prechádzky. Po takých má človek pocit skvele vykonanej práce a radosť, že urobil niečo pre svoje zdravie. Je samozrejme príjemný zážitok, keď sú takéto vychádzky v nádherných scenériách.  Matka príroda je schopná vytvoriť také diela, o ktorých by sa ľudom mohlo iba snívať. A tak sa aj kokavský turistický oddiel  v každom ročnom období  snaží vyberať pre svojich priaznivcov trasy hlavne v okolí rodnej obce, ale aj ďalej,  aby si tieto krásy našej nádhernej prírody vychutnali a taktiež niečo spravili pre svoje zdravie. Aj tento rok sme začali NovoročnýmNovoročný pochod pochodom z Havrilova, cez Sedlo Pereš, Cisársku hoľu a Slopovo do Kokavy nad Rimavicu, v marci Farkaška-Dielsme prešli 

z Kokavy n.R. , cez Kečku, Farkašku, Lipovo, Diel  späť do Kokavy n.R. V apríli smeLátky- Drahová z Látok cez Bratkovicu prišli k Prameňu Ipľa a cez Vrch Drahovú do Drahovej . V apríli sme si ešte zo  Skorušiny popod Železnú bránu   pozreli krásy našej krajiny z Klenovského Vepra. Klenovský Vepor

 

 

 

 

 

 

V máji  sme si pozreli okolie Stožka – Slatinské Lazy, Klokoč.Stožok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V júni sme zorganizovali autobusový zájazd na  Spišský hrad. V auguste sme navštíviliZápadné Tatry a zdolali sme Baranec (2185m.n.m).

Spišský hrad

  

 

 

 

 

 

 

 

Baranec

Elena Doricková


 
 
ÚvodÚvodná stránka