Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

HRIŇOVSKÁ 100 horský ultramaratón a diaľkový pochod Vytlačiť
 

48381841_2544163828933388_5111869306900054016_o.jpgPozývame vás srdečne na horský ultramaratón a diaľkový pochod Hriňovská stovka, ktorá sa bude konať 15.-16. júna 2019 vo Veporských a Stolických vrchoch. Podujatie s trasou dlhou 124 km určené pre jednotlivcov organizuje o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL v spolupráci s Turistickým klubom Filozof a s bežcami a turistami z Banskej Bystrice, Lučenca a Utekáča.

Kategórie:
Muži
Ženy​
Účastnícky príspevok:
25 EUR na osobu (o spôsobe úrady príspevku budú prihlásení účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu).
Prezentácia účastníkov:
Prezentácia účastníkov v piatok 14. júna bude prebiehať v Hriňovej v budove Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 do 23.00 hod. V sobotu 15. júna ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 do 05.40 hod. *
Štart:
Hriňová, Podpolianske námestie o 06.00 hod.* Prosíme Vás, aby ste na štart prišli s dostatočným časovým predstihom.
Občerstvovacie stanice a kontrolné stanovištia:
Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi resp. s nápojmi a jedlom. Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, prevážne vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery. Nižšie nájdete ich zoznam vrátane umiestnenia, vzdialenosti od štartu a časového limitu.
K1 Táňovo, rázcestie (10,5. km) - časový limit: sobota 15. júna do 08:30 hod. ✽ BEŽCI LUČENEC ✽
K2 Bratkovica (20. km) - časový limit: sobota 15. júna do 10:45 hod.
K3 Havrilovo (38. km) - časový limit: sobota 15. júna do 15:15 hod. ✽ TURISTI Z KST CLARA UTEKÁČ ✽
K4 Chorepa, sedlo (49. km) - časový limit: sobota 15. júna do 17:45 hod. ✽ RUNNINGTEAM ZV ✽
K5 Kokava nad Rimavicou (56. km) - časový limit: sobota 15. júna do 19:30 hod.
K6 Ďubákovo (74,5. km) - časový limit: sobota 15. júna do 24:00 hod.
K7 Málinec (87. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 03:00 hod.
K8 Hrnčiarky (100. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 06:15 hod.
K9 Dobroč (105. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 07:30 hod.
K10 Vrchdobroč (117. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 10:00 hod.

Kontrolné stanovištia budú označené ceduľami uvádzajúcimi číslo kontrolného stanovišťa, miesto, vzdialenosť od štartu, časový limit, ako aj vzdialenosť a stúpanie k ďalšiemu živému kontrolnému stanovišťu a jeho limit.
Na trase nebudú kontrolné body s heslami, kliešťami, fixkami a pod. (“neživé” kontroly bez dobrovoľníkov). Na trase treba počítať s minimálne jedným tajným kontrolným stanovišťom (živá kontrola). Jeden chýbajúci záznam z kontrolného stanovišťa znamená diskvalifikáciu účastníka.
Časový limit:
Celkový časový limit pre absolvovanie trasy Hriňovskej stovky je 30 hodín (do 12.00 hod. * v nedeľu 16. júna 2019).
Cieľ:
Cieľ Hriňovskej stovky sa nachádza v Hriňovej v areáli Základnej školy na Školskej ulici.​
V cieli bude pre Vás pripravené občerstvenie a nápoje. Účastníci Hriňovskej stovky budú mať možnosť prenocovať v telocvični základnej školy (zo soboty na nedeľu).

​Upozornenia:
Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy trasy, zmeny programu podujatia alebo zrušenia podujatia. V prípade takýchto zmien budú prihlásení účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu.
Vzhľadom na náročnosť trasy odporúčame, aby účastníci mali pred štartom na Hriňovskej stovke absolvované aspoň jedno podujatie so stokilometrovou trasou.
Pohoria, ktorými prechádza trasa Hriňovskej stovky, sú domovom medveďa hnedého ako aj ďalších druhov divej zveri.
Kontakt: hrinovska100@gmail.com

www.hrinovska100.sk


 
 

Výsledky VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - II. koloVytlačiť
 


 
 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ), ako príslušný orgán v zmysle § 21  a § 28 zákona NR SR č.314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení   neskorších predpisov
                                                     V á s       u p o z o r ň u j e
na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Nebezpečenstvo vzniku požiarov je v jarnom období  umocnené dlhotrvajúcim suchom a zvýšenou návštevnosťou lesov. Najčastejšími príčinami lesných požiarov je zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  porastov bylín, kríkov a stromov, fajčenie a deti bez dozoru. Na základe analýzy požiarovosti za posledné roky  vyplýva, že najviac požiarov vzniká v mesiacoch marec, apríl a august.  Až jedna tretina požiarov vzniká cez víkendové dni. Z uvedeného rozboru vyplýva, že v jarnom období  a najmä cez víkendové dni  treba zvýšiť účinnosť opatrení zameraných na ochranu lesov pre požiarmi. Na zabezpečovaní preventívnych opatrení  pri ochrane lesov pred požiarmi sa musia podieľať všetci vlastníci, správcovia a užívatelia lesných pozemkov.                   


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky za účelom výberového konania na predmet zákazky:
"Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kokave nad Rimavicou"
viac informácií TU


 
 

Oznámenie o predaji neupotrebiteľného majetku LIAZ nákladné vozidloVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou  ponúka na predaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok Škoda 706 MS 24 LIAZ. Viac informácií TU.


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energieVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD") oznamuje, že dňa 20.03.2019 od 7.30 hod. do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Zoznam odberných miest je uvedený v súbore na stiahnutie. 

Súbor na stiahnutie Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (763.7 kB)

 
 

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOUVytlačiť
 

Plagátik-marec-jún2019.jpg


 
 

Vypaľovanie-to nikdy nerob!Vytlačiť
 

Zákaz vypaľovania trávyVypaľovanie trávy nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy, napomáha rozširovanie agresívnych druhov rastlín, ničí drobné živočíchy, čím prichádzajú o potravu vyššie zvieratá. Každý rok sa nájdu nezodpovední jednotlivci, ktorí tento zákaz nerešpektujú. Poškodzujú tak životné prostredie a ohrozujú seba i okolie. Ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak niekto je svedkom porušenia zákona, mal by to nahlásiť na linku tiesňového volania 112, prípadne na políciu (158).
Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku.
Plošné vypaľovanie trávy a porastov ohrozujúce životného prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero zákonov. Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane prírody a krajiny, ako aj zákon o ochrane pred požiarmi. Na zakladanie ohňa v prírode sa odporúča využiť oficiálne ohniská a rešpektovať všetky predpisy, pravidlá a obmedzenia, ktoré pre danú lokalitu platia. V prípade, ak nezodpovední občania spôsobia požiar, hrozí im okrem pokuty aj trestné stíhanie.


 
 

Povinná registrácia chovu ošípaných Vytlačiť
 

Obec kokava nad Rimavicou upozorňuje chovateľov, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia -  Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky,o identifikácii a registrácii zvierat.
Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Na základe týchto skutočností Obec Kokava nad Rimavicou  oznamuje všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne. Každý chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma ošípanú (bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný registrovať tento chov.

Postup registrácie:

  • chovateľ vyplní tlačivo žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat,
  • chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z. z. vyplní tlačivo registrácie chovu,
  • vyplnené tlačivá chovateľ doručí na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Lučenci, Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec

Viac informácií chovatelia získajú: na telefónnom čísle: 043 422 1481 (Veterinárna a potravinová správa v Lučenci), e-mailovej adrese: Riaditel.LC@svps.sk a na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Nesplnenie registračnej povinnosti je sankcionovateľné. V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.

 

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat Ziadost.pdf Ziadost.pdf (58.9 kB)
Usmernenie pri postupe
registrácie chovu s jednou
ošípanou na domácu spotrebu
Usmernenie.pdf Usmernenie.pdf (187.3 kB)

 
 

Dôležité : Separujme!Vytlačiť
 

Separujme!V súvislosti s prijatím zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov chceme informovať a apelovať na občanov našej obce, aby v čo najväčšej miere separovali odpad. Prijatím tohto zákona sa zvýšili poplatky za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku. Podľa nového zákona bude výška poplatku záležať od miery separovania odpadu občanmi. Čím viac odpadu vyseparujeme, tým budeme mať menší poplatok za uloženie nevyseparovaného odpadu na skládke. Prehľad poplatkov v závislosti na miere separovania uvádzam v tabuľke č.1.

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Tabuľka č.1

 V roku 2018 bola v našej obci miera separovania len 21 %, čo znamená, že poplatok za uloženie odpadu na skládke v roku 2019 bude 10 eur za tonu, doteraz bol poplatok  5,04 eur za tonu. V roku 2020, ak nebudeme dostatočne separovať, bude až 22 eur za tonu. Z tabuľky č.1 sami vidíte, že poplatok sa bude na ďalšie roky zvyšovať. Znížiť si ho môžeme jedine čo najväčším odseparovaním recyklovateľných zložiek z odpadu (plastov, skla, kovov, papiera, elektroodpadu, jedlých olejov, biologicky rozložiteľného odpadu – zelený odpad zo záhrad, šatstva) tak, aby čo najmenej odpadu bolo uloženého na skládku. V roku 2018 bol z našej obce odvezený na skládku komunálny odpad v množstve 792 ton a my sa musíme snažiť, aby sme množstvo tohto odpadu čo najviac znížili.  V roku 2019 sa poplatok za komunálny odpad v našej obci nezvyšoval, v budúcich rokoch však zvýšenie tohto poplatku bude nevyhnutnosťou. Preto musíme všetci spoločnými silami popracovať na miere separovania, na zodpovednom prístupe k separovaniu, na vedeniu našich detí k separovaniu, v opačnom prípade sa bude poplatok za komunálny odpad (ktorý je v súčasnosti 17 eur na osobu a rok) každým rokom zvyšovať.


 
 
Položky 1-10 z 44
ÚvodÚvodná stránka