Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana ovzdušia

Obec Kokava nad Rimavicou, ktorá je v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § ods. 2 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov predpisov a podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, vydáva súhlas

• podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia na zriadenie súhlas formou zá-väzného stanoviska na povolenie (zriadenie) stavby MZZO, a následne súhlasu na prevádzkovanie (užívania) MZZO,
• podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na zmeny používaných palív a surovín na povolenie zmeny už jestvujúceho technologického zariadenia (príp. aj zmeny paliva, suroviny, rozšírenia predmetu činnosti jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia),
• podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia:
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, s ktorými sa občan najčastejšie stretne, sú zariadenia (pričom za zariadenie sa považuje kotol, alebo skupina kotlov) na spaľovanie palív, t. j. každý kotol alebo technický aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív na účely využitia tepla. Za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa považujú tie, ktorých príkon je do 300 kW.

Výška ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia  sa určuje na základe údajov z oznámenia a VZN č. 3/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území Obce Kokava nad Rimavicou.

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta do výšky 663,87 €.

Na stiahnutie :
tlačivo - Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia


 
ÚvodÚvodná stránka