Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Urbárska a pasienková spoločnosť

S T A N O V YURBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO  KOKAVA  NAD  RIMAVICOU

Námestie 1. mája č. 1, 985 05 KOKAVA nad Rimavicou

Členovia Urbárskej a pasienkovej spoločnosti, Pozemkové spoločenstvo Kokava nad Rimavicou podľa platnej právnej úpravy zákona NR SR číslo 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení, na zhromaždení dňa 22.02.2014 po uzatvorení zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti schvaľujú tieto


S T A N O V Y

Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

Článok I.
Názov a sídlo spoločenstva

Názov spoločenstva: URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ        
                                      SPOLOČENSTVO  KOKAVA  NAD  RIMAVICOU
Sídlo:                            Námestie 1. mája č. 1, 985 05  Kokava nad Rimavicou


Článok II.
Spoločná nehnuteľnosť

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 ods. 1 zákona NR SR číslo. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak a je zapísaná na Okresnom úrade Poltár a Okresnom úrade Rimavská Sobota na listoch vlastníctva:

List vlastníctva číslo 183 z katastrálneho územia Rimavica, okres Rimavská Sobota
E KN parcela číslo výmera v m2 druh pozemku  
1267/ 2 570121 Lesné pozemky  

List vlastníctva číslo 1749 z katastrálneho územia Kokava nad Rimavicou, okres Poltár
C KN parcela číslo výmera v m2 druh pozemku  
580/ 1 60 Zastavané plochy  
580/ 2 286 Zastavané plochy  
580/ 3 46 Záhrady  
581 72 Ostatné plochy  
602/ 2 384 Záhrady  
606/ 1 490 Zastavané plochy  
606/ 2 108 Zastavané plochy  
606/ 3 30 Zastavané plochy  
607/ 1 209 Zastavané plochy  
607/ 2 175 Záhrady  
608/ 1 1475 Zastavané plochy  
608/ 2 41 Zastavané plochy  
608/ 3 83 Záhrady  
615 49 Zastavané plochy  
622 56 Zastavané plochy  

List vlastníctva číslo 3259 z katastrálneho územia Kokava nad Rimavicou, okres Poltár
C KN parcela číslo výmera v m2 druh pozemku  
2075/ 3 40 Zastavané plochy  
E KN parcela číslo výmera v m2 druh pozemku  
3809/ 1 2465407 Lesné pozemky  
3811/ 42 295228 Lesné pozemky  
4131 2514353 Lesné pozemky  
stavba súpis. č. na parcele číslo popis stavby   
2287 2075/ 3 Sklad  

List vlastníctva číslo 2652 z katastrálneho územia Kokava nad Rimavicou, okres Poltár
E KN parcela číslo výmera v m2 druh pozemku  
3813/ 90 4671 Trvalé trávne porasty  

List vlastníctva číslo 3308 z katastrálneho územia Kokava nad Rimavicou, okres Poltár
E KN parcela číslo výmera v m2 druh pozemku  
2150 57546 Trvalé trávne porasty  
2151/ 1 3314156 Trvalé trávne porasty  
2152 57546 Ostatné plochy  
2161 715014 Trvalé trávne porasty  
3805/ 1 58158 Trvalé trávne porasty  
3806 13034 Trvalé trávne porasty  
3807 9884 Trvalé trávne porasty  
3808 9538 Trvalé trávne porasty  
3813/ 1 495605 Trvalé trávne porasty  

Celková výmera parciel zapísaných na liste vlastníctva číslo 183 z katastrálneho územia Rimavica a listoch vlastníctva číslo 1749, 3259, 2652 a 3308 z katastrálneho územia Kokava nad Rimavicou, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov pozemkového spoločenstva je spolu 10 583 865  m².
Celková výmera parciel zapísaných na liste vlastníctva číslo 183 z katastrálneho územia Rimavica a listoch vlastníctva číslo 1749, 3259, 2652 a 3308 z katastrálneho územia Kokava nad Rimavicou, s ktorou nakladá Slovenský pozemkový fond podľa § 10 ods. 1 zákona NR SR číslo  97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je 15391,35 m².
Celková výmera parciel zapísaných na liste vlastníctva číslo 183 z katastrálneho územia Rimavica a listoch vlastníctva číslo 1749, 3259, 2652 a 3308 z katastrálneho územia Kokava nad Rimavicou, s ktorou nakladá Slovenský pozemkový fond podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR číslo  97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je 659480,98 m².

 


Článok III.
Ciele, pôsobnosť a úlohy spoločenstva

1. Cieľom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať veci vyplývajúce z vlastníctva k spoločnej veci.
2. Pozemkové spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti:
• hospodári v lesoch v súlade s osobnými predpismi
• môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitného predpisu (zákona č.        455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).
1. Úlohou spoločenstva je ochrana a zveľaďovanie majetku spoločenstva, obhajovať záujmy svojich členov, zastupovať členov spoločenstva pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a so štátnymi organizáciami pôdneho a lesného hospodárstva pri riešení otázok súvisiacich s užívaním spoločnej nehnuteľnosti.
2. Spoločenstvo sa riadi zákonom o pozemkových spoločenstvách a ostatnými všeobecne záväznými predpismi ako i stanovami, zmluvou o spoločenstve a uzneseniami svojich orgánov.
3. Prostriedky spoločenstva sú:
•  hnuteľný a nehnuteľný majetok a ich výnosy
•  príjem z hospodárenia a inej činnosti
• dary alebo iný príjem
1. Spoločenstvo hospodári podľa rozpočtu schváleného zhromaždením a vedie účtovníctvo podľa platných predpisov.


Článok IV.
Členstvo, člen spoločnej nehnuteľnosti

1. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti.
2. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá /fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností, alebo ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané/, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. bod 2. Pôsobnosť zhromaždenia písm. a), b), d), h)  a i).
3. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.
4. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Pristúpenie k zmluve o spoločenstve sa uskutoční písomným vyhlásením člena, v ktorom bude uvedené, že ako nadobúdateľ podielu spoločnej nehnuteľnosti pozemkového spoločenstva „URBÁRSKA A  PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  KOKAVA  NAD  RIMAVICOU “pristupuje k zmluve o založení spoločenstva, ktorá bola schválená dňa 22.02.2014. K písomnému vyhláseniu doloží list vlastníctva, ktorým preukazuje nadobudnutie vlastníctva, a to do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti.
5. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve (§ 140 Občianskeho zákonníka). Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru spoločenstva písomne, pričom v ponuke uvedie i kúpnu cenu. Výbor spoločenstva uverejní túto ponuku na najbližšom zhromaždení. Ak o podiel na zhromaždení spoločenstva neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, možno ho predať tretej osobe. Toto isté platí i pri bezodplatnom prevode vlastníckeho práva.
6. Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel, ktorému zodpovedá pripadajúca výmera menšia ako 2000 m².
7. Členovia spoločenstva majú právo zúčastniť sa zhromaždenia osobne, alebo sa môžu dať zastúpiť iným členom pozemkového spoločenstva alebo inou osobou a to na základe písomného splnomocnenia.
8. Člen vykonáva svoje práva cestou zhromaždenia a hlasovania na ňom, podávaním podnetov a sťažností prostredníctvom dozornej rady.
9. Podiel člena spoločenstva na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa rozdelí podľa počtu podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Zhromaždenie spoločenstva určí každoročne uznesením sumu, ktorá pripadá na podiel člena. Výplatu podielu uskutoční výbor pozemkového spoločenstva osobne členovi spoločenstva po predložení občianskeho preukazu na proti podpis, prípadne po predložení splnomocnenia, ktorým člen splnomocní inú osobu na prevzatie dividend /na splnomocnení sa vyžaduje úradne overený podpis/, alebo na osobný účet člena, resp. poštovou poukážkou.
10. Daň z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. uhradí pozemkové spoločenstvo.

1. Práva a povinnosti člena spoločenstva, vznik a zánik členstva

1. Člen má právo:
• zúčastňovať sa zasadnutia zhromaždenia,
• voliť a byť volený do orgánov pozemkového spoločenstva,
• predkladať návrhy na zlepšenie činnosti pozemkového spoločenstva,
• poberať úžitky dosiahnuté činnosťou spoločenstva, podieľať sa na príjmoch a výdajoch spoločenstva,
• požadovať informácie o stave spoločenstva, podieľať sa na riadení, rozvoji a kontrole činnosti spoločenstva (priamo hlasovaním na zhromaždení, osobnou účasťou v orgánoch spoločenstva, alebo prostredníctvom volených orgánov spoločenstva),
• nahliadať do zoznamu členov spoločenstva a žiadať a robiť si z neho výpisy,
• navrhovať kandidátov do orgánov spoločenstva


1. Člen je povinný:
• plniť uznesenia zhromaždenia, dodržiavať ustanovenia zmluvy o spoločenstve, stanovy,
• podieľať sa na úhrade nákladov, ktoré nie sú kryté výnosmi /úhrada straty/ podľa svojho podielu na spoločnej nehnuteľnosti.

    
1. Členstvo zaniká:
• úmrtím člena,
• prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti,
• zánikom spoločenstva, ktorého je členom.


Článok V.
Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti

Orgánmi spoločenstva sú:
•  Zhromaždenie
• Výbor
• dozorná rada

• Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov a spôsobilý na právne úkony. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.
1. Volebné obdobie orgánov je 5 rokov.
2. O rokovaniach orgánov spoločenstva a jeho výsledkoch sa spisujú zápisnice, ktoré sa  
archivujú.

Článok VI.
Zhromaždenie


Najvyšším orgánom spoločnosti je zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.
Koná sa najmenej jedenkrát ročne.

1. Spôsob zvolávania

1. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“), ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá, a to písomnou pozvánkou. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie zhromaždenia v súlade so zákonom.
2. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výboru uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto a dátum zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel (na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecne ustanovenie o predkupnom práve, iba ak ide o prevod podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje fond) alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu (vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje fond, predkupné právo) výbor to uvedie v programe zasadnutie zhromaždenia. Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.
3. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia požiadali, postupuje sa v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách, teda zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad a má povinnosti výboru podľa bodu č. 1 a 2.
4. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvoláva obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestne príslušného obvodného lesného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.


1. Pôsobnosť zhromaždenia

Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
• schvaľovať zmluvu o založení spoločenstva a jej zmeny,
• schvaľovať stanovy a ich zmeny,
• voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva /výbor, dozorná rada/,
• rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti, ak to právne predpisy dovoľujú,
• rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva, rozhodovať o výkone práva poľovníctva, najmä schvaľovať návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy na výkon práva poľovníctva,
• schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
• rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
• rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
• rozhodovať o zrušení spoločenstva,
• rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

1. Uznášania schopnosť zhromaždenia a spôsob hlasovania

1. Uznášania schopnosť zhromaždenia ako aj počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 97/2013 Z.z. účinného ku dňu hlasovania.
2. Zhromaždenie rozhoduje o veciach uvedených v článku V. bod 2 písmeno a), b), d), h) a  i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. V ostatných prípadoch rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond (§10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách). Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
3. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa zákona č. 97/2013 Z.z. (§15 odst.2). Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach uvedených v článku V. bod 2 písm. a), b), c), d), h)  a i).
4. Hlasovanie je verejné.
5. Hlasovanie je tajné, ak to schváli nadpolovičná väčšina členov spoločenstva.
6. Zasadnutie zhromaždenia vedie predseda výboru alebo poverený člen výboru. Zhromaždenie si výlučne zo svojich členov zvolí dvoch overovateľov zápisnice. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina členov, ktorí sa zúčastnili zhromaždenia. Pri prezentácii dostane každý člen hlasovací lístok s uvedením svojho mena, priezviska, dátumu narodenia a počtom hlasov, ktoré mu patria. Členovia pozemkového spoločenstva hlasujú zdvihnutím hlasovacieho lístka. Po prezentácii zhromaždenie otvorí predseda zhromaždenia a po otvorení zasadnutia overí uznášania schopnosť zhromaždenia. Ak zhromaždenie nie je uznášania schopné, výbor zvolá opätovné zhromaždenie tak, aby sa konalo do troch mesiacov od termínu neúspešného zhromaždenia. Ak je zhromaždenie uznášania schopné, zvolí na návrh predsedu zhromaždenia dvoch overovateľov. Následne predseda oboznámi prítomných členov s navrhovaným programom zhromaždenia a zistí, či nie sú návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. Ak zistí, že zo strany členov pozemkového spoločenstva sú návrh na zmenu alebo doplnenie programu zhromaždenia, musí byť o nich hlasované. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu nasleduje diskusia, ktorú otvorí predseda zhromaždenia, do ktorej sa môže prihlásiť každý člen pozemkového spoločenstva. Člen pozemkového spoločenstva sa môže do diskusie prihlásiť aj viackrát. Ak dostali slovo všetci členovia, ktorí sa prihlásili do diskusie, predseda zhromaždenia diskusiu ukončí a dá hlasovať o všetkých návrhoch, ktoré navrhol výbor, dozorná rada a členovia spoločenstva. Po prejednaní všetkých bodov programu a prijatí uznesení, podpíše predseda, jeden člen výboru a dvaja overovatelia zápisnicu a predseda zasadnutie zhromaždenia ukončí.
7. Bodom programu každého zhromaždenia je správa výboru o výsledkoch hospodárenia pozemkového spoločenstva za uplynulé obdobie, správa o nakladaní s majetkom spoločenstva, správa o spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti, ako aj správa dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti.
8. O priebehu zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda zhromaždenia, jeden člen výboru a dvaja overovatelia. V zápisnici sa uvádza obsah uznesenia o ktorom sa hlasovalo, počet hlasov členov spoločenstva, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia, proti a počet hlasov členov spoločenstva, ktorí sa hlasovania zdržali. Na záver sa v zápisnici uvedie , či bolo uznesenia prijaté. Zápisnice zhromaždenia uchováva výbor a členovia spoločenstva sú oprávnení do nich kedykoľvek nahliadnuť.

1. Počet hlasov členov spoločenstva
Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o práva a povinnostiam taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. Pomer účasti členov spoločenstva je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti, ktorý je určený podľa percentuálneho podielu, ktorý pripadá na člena spoločenstva z celkovej výmery (prepočítaný na dve desatinné miesta).

 

Článok VII.
Výbor spoločenstva

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon o pozemkových spoločenstvách, zmluva o založení spoločenstva a ďalej o veciach, o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak o nich nemá rozhodovať iný orgán spoločenstva.
2. Výbor koná za členov spoločenstva (okrem podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje fond, alebo s ktorým fond nakladá z dôvodu, že ide o nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností, alebo ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané) pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
3. Výbor má 7 členov, a to predseda, podpredseda, finančný hospodár a ďalší štyria členovia. Členov výboru volí a odvoláva zhromaždenie. Členom výboru pozemkového spoločenstva môže byť len člen pozemkového spoločenstva. Výbor volí zo svojich členov predsedu spoločenstva.
4. Pokiaľ sa skončí niektorému členovi výboru funkcia pred uplynutím volebného obdobie (vzdaním sa funkcie, smrťou, odvolaním), novým členom výboru sa stane člen pozemkového spoločenstva, ktorý sa vo voľbách do výboru umiestnil na ďalšom voliteľnom mieste a je zvolený na dobu do konca volebného obdobia výboru.
5. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva, ktorého volí výbor zo svojich členov.
6. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.
7. Schôdze výboru zvoláva predseda, pričom na zasadnutie výboru pozýva aj predsedu dozornej rady alebo ním povereného člena dozornej rady.
8. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri, ktorým uje podpredseda, ktorý je oprávnený vykonávať len úkony potrebné na zachovanie činnosti spoločenstva.
9. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu o výške ktorej rozhodne predseda spoločenstva v závislosti od hospodárskych výsledkov pozemkového spoločenstva.
10. Výbor je uznášania schopný ak sú prítomní aspoň traja jeho členovia, Každý člen výboru má jeden hlas. Uznesenie výboru je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Zápisnice zo schôdze výboru podpisuje predseda a jeden člen výboru.
11. Do kompetencie výboru spoločenstva patrí:
• spravuje záležitosti spoločenstva v období medzi zhromaždeniam a to v súlade so zákonom,   zmluvou a uzneseniami zhromaždenia,
• riadi a kontroluje hospodársku činnosť pozemkového spoločenstva medzi konaniami  zhromaždení a to v súlade so zákonom, zmluvou a uzneseniami zhromaždenia,
• zabezpečuje plnenie uznesení zhromaždenia a dozornej rady,
• pripravuje a prejednáva návrh ročnej uzávierky, návrh spôsobu rozdelenia zisku a spôsobu úhrady straty, návrh rozpočtu na ďalší rok a predkladá ich zhromaždeniu,
• uzatvára, po schválení zhromaždením, zmluvu o prenájme výkonu práva poľovníctva,
• uzatvára zmluvu s odborným lesným hospodárom,
• posudzuje a schvaľuje ročné úlohy pestovnej, výchovnej a ťažobnej činnosti v súlade  s LHP,
• zvoláva zhromaždenie, ktorému predsedá predseda pozemkového spoločenstva
• vedie zoznam členov pozemkového spoločenstva,
• uzatvára zmluvy vyplývajúce z činnosti pozemkového spoločenstva,
• predkladá zhromaždeniu správu o činnosti pozemkového spoločenstva za uplynulý  rok,
• podáva návrh na zápis, zmeny v registri spoločenstiev.
• výbor schvaľuje mzdy a odmeny pre zamestnancov spoločnosti
• výbor rozhoduje o poskytnutí sponzorského daru jednotlivým organizáciám v priebehu roka pred konaním Valného zhromaždenia podľa dosahovaných priebežných hospodárskych výsledkov.


Článok VIII.
Dozorná rada

1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti členov spoločenstva. Za výkon svojej činnosti zodpovedá zhromaždeniu.
2. Dozorná rada má troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlúčiteľné s členstvom vo výbore.
3. Členov dozornej rady volí a odvoláva zhromaždenie.
4. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady, ktorého volí dozorná rada so svojich členov na svojom prvom zasadnutí.
5. Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu, ktorej výšku schvaľuje výbor spoločenstva podľa návrhu predsedu spoločenstva v závislosti od hospodárskych výsledkov spoločenstva.
6. Predseda dozornej rady riadi jej činnosť a zvoláva zasadnutia dozornej rady najmenej raz za kalendárny štvrťrok, vždy však pred zasadnutím zhromaždenia. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie dozornej rady aj častejšie, ak je to potrebné.
7. Dozorná rada je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Každý člen dozornej rady má jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov dozornej rady. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady.
8. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva, alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona o pozemkových spoločenstvách, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov. Dozorná rada má v takomto prípade povinnosti výboru uvedené v článku VI. bod 1. Spôsob zvolávania.
9. Dozorná rada prijíma podnety a sťažnosti od členov pozemkového spoločenstva, ktoré prejedná v lehote troch mesiacov od prijatia podnetu alebo sťažnosti a sťažovateľa alebo dodávateľa podnetu písomne informuje o spôsobe vybavenia.
10. Dozorná rada je povinná predkladať každému zhromaždeniu správu o svojej činnosti za obdobie, ktoré uplynulo od predchádzajúceho zhromaždenia členov spoločenstva.
11. Dozorná rada je oprávnená kontrolovať činnosť spoločenstva a najmä činnosť výboru spoločenstva.
12. Všetci členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do písomností spoločenstva ako aj do všetkých účtovných dokladov a výbor je povinný dozornej rade umožniť výkon tohto oprávnenia.

Článok IX.
Fond

1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti:
• nezistených vlastníkov, alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností
• ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané
1. Fond nemôže pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti sám užívať.
2. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. bod 2. Pôsobnosť zhromaždenia písm. a), b), d), h)  a i).
3. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje fond a sú vo vlastníctve štátu, predkupné právo.
4. Fond môže pozemky s výmerou zodpovedajúcou podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje a ku ktorým neboli uplatnené reštitučné nároky previesť do vlastníctva iných osôb. Na prevod vlastníctva k podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu sa vzťahujú obmedzenia podľa osobitných predpisov a ich hodnota sa určuje podľa osobitných predpisov.
5. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje fond vo vlastníctve štátu, predkupné právo. Fond ponúkne vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti predaj podielu vo vlastníctve štátu prostredníctvom výboru a určí primeranú lehotu na podanie písomnej žiadosti o prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti. Fond na základe písomnej žiadosti vlastníka alebo vlastníkov podielu spoločnej nehnuteľnosti uzavrie s vlastníkom alebo vlastníkmi podielu spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode podielov spoločnej nehnuteľnosti. Kúpna cena môže byť splácaná v lehote najneskôr do desiatich rokov odo dňa uzavretia zmluvy o prevode podielov. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti podáva fond po uzavretí zmluvy o prevode vlastníckeho práva a jej zverejnení podľa osobitných predpisov (zákon č. 211/2000 Z.z.).
6. Ak žiaden z vlastníkov neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž podľa osobitných predpisov, no len za rovnakých podmienok ako pri ponuke na prevod vlastníckeho práva k podielom spoločnej nehnuteľnosti.
7. Náklady spojené s určením hodnoty podielu spoločnej nehnuteľnosti, so zabezpečením technických podkladov a s úhradou správnych poplatkov potrebných na prevod podielov spoločnej nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.


Článok X.

Spoločenstvo vedie zoznam. Jeho vedenie zabezpečuje výbor pozemkového spoločenstva. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu.
Do zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia. Výbor ako orgán, ktorý vedie zoznam, je povinný umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu a je povinný vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu. Spoločenstvo je povinné každoročne do 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Článok XI.
Zrušenie a zánik spoločenstva


1. Spoločenstvo sa zrušuje:
• nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti jedným vlastníkom,
• dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
• premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo,
• vyhlásením konkurzu,
• rozhodnutím zhromaždenia.

1. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti (§70 až 75a Obchodného zákonníka).


Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy boli schválené zhromaždením dňa 22.02.2014.
2. Zrušujú sa Stanovy pozemkového spoločenstva zo dňa 25.02.2006.
3. Zrušujú sa všetky doteraz vydané poverenia.

V Kokave nad Rimavicou, 22.02.2014               
                                                                          Predseda spoločenstva   ....................


                                                                          Predseda dozornej rady  ...................

 

 


 
Stanovy.pdf(117.5 kB)Stanovy.pdf
ÚvodÚvodná stránka