Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Kalendár vývozu odpadu na rok 2019

 

Harmonogram vývozu odpadu 2019


 

Kalendár vývozu zmesového a separovaného odpadu v roku 2019

Program odpadového hospodárstva obce Kokava nad Rimavicou na roky 2016-2020

Kokava_nad_Rimavicou-POH-2016-2020.pdf(1 MB)Kokava_nad_Rimavicou-POH-2016-2020.pdf

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Kokava nad Rimavicou

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

Zmesový komunálny odpad (ďalej len ZKO) sa ukladá do označených zberných nádob.
1. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sa používajú v rámci celého územia obce takto:
a) 110 litrová kovová (KUKA) – pre rodinné domy, pre bytové domy, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na zber ZKO,
b) 1100 litrový kovový kontajner pre bytové domy, fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby na zber ZKO,
c) veľkoobjemový kovový kontajner – pre zber objemného odpadu (rozmiestnenie podľa dostupnosti pre obyvateľov, prístupnosť pre zvozovú techniku a počet obyvateľov),
d) malé smetné nádoby – na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev,
2. Interval vývozov zberných nádob na zmesový komunálny odpad je určený nasledovne:
a) pre rodinné domy a bytové domy – 1 x za 14 dní,
b) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby – 1 x za 14 dní a v závislosti na produkcii odpadu podľa dohody s obcou,
c) veľkoobjemové kontajnery – podľa potreby v závislosti od naplnenosti kontajnera.
3. V sporných prípadoch ohľadom intervalov vývozu rozhoduje po preverení skutočného stavu poverený pracovník obce.

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu (ďalej len DSO) je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. sklo, kovy, plasty, papier, lepenka a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.
Ak nie je možné drobný stavebný odpad znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí, prípadne si na vlastné náklady objednať veľkoobjemový kontajner na obecnom úrade.
Drobný stavebný odpad je následne zneškodňovaný na skládke odpadov Breznička.
Iné nakladanie s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre zber KO alebo jeho uloženie na iné miesto a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.


Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov


Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Každý pôvodca tohto odpadu je povinný zabezpečiť kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vo vlastných kompostoviskách alebo užívaných priestoroch a objektoch alebo každý pondelok v nepárny týždeň (keď nie je vývoz zmesového komunálneho odpadu) vyložiť zelený odpad na viditeľné miesto pred bránu, ktorý obec odvezie alebo  v iné dni odviesť na vlastné náklady na obcou zriadenú skládku biologicky rozložiteľného odpadu, kde sa ukladá odpad zo záhrad a nie biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod. – tzv. zelený odpad.
Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než obcou určené miesta.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Obec nemá na svojom území zavedený a zabezpečený triedený zber pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Je to umožnené ustanovením § 81 ods.21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,“.
Prevádzkovateľ kuchyne, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, prevádzkujúca zariadenie spoločného stravovania, je zodpovedná za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Elektroodpady z domácností

Obec Kokava nad Rimavicou má uzatvorenú zmluvu s oprávnenou osobou vykonávajúcou na území obce zber elektroodpadu min. 2 x ročne. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a miestnym rozhlasom).  V oznámených termínoch možno odovzdať elektroodpad vo dvore obecného úradu. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť do dvora na vlastné náklady.
Zakazuje sa rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu.
- patria sem: televízory, rádiá, počítačová a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskman, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka, kompaktná žiarivka, svietidlá voľne umiestnené alebo napevno zabudované, vreckové a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje a pod.,
nepatria sem: motorčeky na garážové brány, elektrické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, vírivky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, dekoratívne prvky a pod.,

 

Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky:

– zbierajú sa do farebných modrých 1100 l kontajnerov umiestnených na verejných priestranstvách a na dvore obecného úradu -   s vývozom  podľa potreby,
patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. Krabice je potrebné poskladať tak, aby zaberali čo najmenší priestor.
nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), plastové obaly a pod.,

sklo a sklenené obaly:

 - zbierajú sa do farebných zelených 1100 l kontajnerov umiestnených na  verejných priestranstvách a na dvore obecného úradu  - s vývozom podľa potreby,
patria sem: čisté fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,
nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).

plasty a plastové obaly,
kovy a kovové obaly,
viacvrstvové obaly:

  - zbierajú sa do farebných žltých 1100 l kontajnerov umiestnených na verejných priestranstvách a na dvore obecného úradu a žltých kuka nádob umiestnených v domácnostiach  -  s vývozom 1 x do mesiaca,
-patria sem: čisté číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapacky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky), PET fľaše, objemnejšie obaly je potrebné postláčať (napr. aj zašliapnutím) alebo poskladať tak, aby zaberali čo najmenší priestor.

 -nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Použité batérie a akumulátory

Na území obce Kokava nad Rimavicou je vytvorený systém zberu minimálne 2 x do roka zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom. V oznámených termínoch možno odovzdať použité batéria akumulátory vo dvore obecného úradu. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť do dvora na vlastné náklady.
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste použitých prenosných batérií a akumulátorov.
Je zakázané odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom napr. pouličným výkupcom.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Nespotrebované lieky je potrebné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu.

Jedlé oleje a tuky

Na zber je vhodný rastlinný olej a rastlinné a živočíšne tuky, ktoré zostávajú v domácnostiach ako odpad po príprave jedál. Obsah nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 15%. Nevhodné sú olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom, jedlom, kečupom a pod. Počas celého roka sa zbierajú donáškovým spôsobom do dvora obecného úradu najlepšie  v pôvodnej olejovej PET fľaši alebo ktorejkoľvek inej čistej a suchej PET fľaši. Takto naplnenú fľašu je pôvodca povinný dopraviť do dvora obecného úradu na vlastné náklady.

Textil a šatstvo

Použité šatstvo, obuv, ale aj plyšové hračky je možné priviesť do špeciálnych kontajnerov na zhromažďovanie tohto odpadu. Kontajnery sú umiestnené vo dvore obecného úradu a na verejných pristranstvách. Vyprázdňovanie kontajneru je uskutočňované bezplatne súkromnou firmou v intervale 1 x za 2 týždne.
Textilný odpad je potrebné ešte doma uzavrieť do vriec a vhodiť do kontajnera.


Spôsob zberu objemného odpadu

Zber a odvoz objemných odpadov z domácností sa vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi. Zber objemného odpadu je vykonávaný 2 x ročne (jarný a jesenný zber objemných odpadov) na miestach určených obecným úradom. V prípade potreby obec zabezpečí zber objemného odpadu v častejšom intervale.
O dni zberu objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov bude obec vopred informovať pôvodcov odpadu v obci obvyklým spôsobom.
- patrí sem : komunálny odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na zmesový komunálny odpad. Sú to najmä nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na zber komunálnych odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.


 

Možnosti separovania v obci

separujSeparáciou komunálneho odpadu sa znižuje množstvo odpadu, ktorý sa vyvezie na skládku. Tým sa znižujú poplatky za vývoz odpadu, jeho uloženie a zneškodnenie na skládke. Je v záujme každého občana, aby komunálny odpad separoval, pretože obec za vývoz separovaných zložiek neplatí.
Ak sa nebudeme snažiť znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa uloží na skládku, bude to mať dopad aj na výšku poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň si ničíme svoje životné prostredie.

V našej obci je možné separovať:

KOMODITA ČO TAM PATRÍ MOŽNOSTI UMIESTNENIA
plasty umyté fľaše od nealko nápojov, tetrapakové obaly, plechovky, PE tašky, vrecia, čisté nádoby od kozmetiky...
- objem odpadu je potrebné zmenšiť stlačením alebo zošliapnutím
1. kontajnery na separovaný zber   umiestnené v obci
2. v rod. domoch kuka nádoby žltej farby
3. kontajnery vo dvore obecného úradu
sklo biele aj farebné sklo 1. kontajnery na separovaný zber umiestnené v obci
2. kontajnery vo dvore obecného úradu
papier noviny, zošit, výkres, lepenka, katalóg, baliaci papier, telefónny zoznam... 1. kontajnery na separovaný zber umiestnené v obci
2. kontajnery vo dvore obecného úradu
elektroodpad televízory, chladničky, CD prehrávače, počítače.. 1. v termíne vyhlásenia v obecnom rozhlase, webstránke obce - doviesť do dvora obecného úradu
batérie a akumulátory vyradené autobatérie, akumulátory, monočlánkové batérie 1. v termíne vyhlásenia v obecnom rozhlase, webstránke obce - doviesť do dvora obecného úradu
biologicky rozložiteľný odpad pokosená tráva, lístie, zemina, konáre, piliny, hobliny, odpad z kuchyne 1. vyhradené priestranstvo v areáli poľnohospodárskeho družstva
drobný stavebný odpad tehly, kúsky betónu, obkladačiek, keramika, stavebné drevo, kamenivo

1. kontajner pristavený na objednanie u OPS,
2. kontajner vo dvore obecného úradu

šatstvo, textílie použité šatstvo, textílie, obuv 1. kontajner vo dvore obecného úradu
kuchynský olej a tuky rastlinný olej, rastlinné a živočíšne tuky použité pri príprave jedál 1. v PET fľaši vo dvore obecného úradu

Žiadame občanov, aby  sa zapojili do separovania a tým pomohli k zmenšeniu množstva odpadu. Finančné prostriedky vynaložené na odpadové hospodárstvo sú v konečnom dôsledku peniazmi nás všetkých, pretože sú to financie z rozpočtu obce a určite si každý z nás vie predstaviť ich lepšie využitie!


 
ÚvodÚvodná stránka