Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta obecného úradu

Prednosta

Elena Doricková

 Elena Doricková

Adresa: Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou, Námestie 1. mája č.1, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Tel: 047/4293103

Mobil: 0908 976110

E-mail: elena.dorickova@kokava.sk


 

 

 
 1.  Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce. Prednosta za svoju činnosť zodpovedá starostovi.
 2. Prednosta obecného úradu plní najmä tieto úlohy:
 • riadi, organizuje a kontroluje administratívnu činnosť obecného úradu a priamo riadi zamestnancov jednotlivých referátov,
 • kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť obecného úradu
 • riadi sa záujmami obce a dbá o dobré meno obce a obecného úradu a zabezpečuje vysokú úroveň služieb poskytovaných obyvateľom
 • spolupracuje pri zostavení návrhu rozpočtu obecného úradu, sleduje jeho čerpanie a plnenie
 • organizuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva a podkladov pre tieto zasadnutia
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí starostu a uznesení obecného zastupiteľstva
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným
 • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • zostavuje pracovné náplne zamestnancov obecného úradu
 • predbežne schvaľuje nástup na dovolenku zamestnancov referátov
 • sleduje právne normy týkajúce sa činnosti obecného úradu a oboznamuje s nimi jeho zamestnancov
 • zabezpečuje vytváranie podmienok na ochranu utajovaných skutočností, ochranu pred požiarmi, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • zabezpečuje vytváranie podmienok na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá za jeho dodržanie
 • rieši sťažnosti občanov na činnosť obecného úradu a jeho zamestnancov, ktorí sú mu priamo podriadení
 • spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami
 • pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení obce
 • zabezpečuje – po odsúhlasení starostom – materiálne-technické vybavenie obecného úradu, jeho zariadení a iných pracovísk a stará sa o ich údržbu
 • zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh na úseku civilnej ochrany
 • organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti so starostom – základné práce v čase nebezpečenstva povodne, prípadne iných životných pohrôm a havárii
 • koncepčne a koordinačne zabezpečuje súťažné podklady s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania
 • vyhlasuje výberové konania zverejnením vo vestníku pre verejné obstarávanie
 • vypracováva a dohliada na prípravu podkladov a na ich distribúciu uchádzačom
 • vypracováva menovacie dekréty pre členov komisií, spracováva výsledky vyhodnotenia a zápisnice o vyhodnotení ponúk, uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom a archiváciu dokladov

  3.  Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a  starosta, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade s platnou právnou úpravou.

 


 
ÚvodÚvodná stránka