Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prehľad právnych predpisov používaných obcou

Prehľad právnych predpisov, podľa ktorých obec Kokava nad Rimavicou koná alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzickým a právnickým osobám vo vzťahu k obci.

 1. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
 2. Zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 3. Zákon č. 416/2011 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a vyššie územné celky
 4. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
 5. Zákon  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 6. Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
 7. Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR
 8. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 9. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
 10. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 11. Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
 12. Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 13. Zákon č. 372/1190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 14. Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
 15. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 16. Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 17. Zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 18. Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 19. Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestanancov pri výkone práce ve verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 20. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 21. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 22. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 23. Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných skôl a školských zariadení
 24. Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 25. Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnmení niektorých zákonov
 26. Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 27. Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
 28. Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
 29. Zákon č. 231/1999 Z.z. štátnej pomoci
 30. Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách
 31. Vyhláška MV SR č. 529/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov
 32. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR
 33. Zákon č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyateľov, domov, bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nietorých zákonov v znení neskorších predpisov
 34. Zákon č. 582/2004 Z. z. o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 35. Zákon č. 50/1976 Ub. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 36. Zákon č. 223/2001o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 37. Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
 38. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
 39. Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 40. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 41. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 42. Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
 43. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 44. Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 45. Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 46. Vyhláška MPŽPR SR č. 419/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazení rozsahu inundačného územia na mapách
 47. Vyhláška MPŽPRR SR č. 418/2010 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona
 48. Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach
 49. Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
 50. Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 51. Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 52. Zákon č. 172/2004 Z.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR na obce alebo vyšší územný celok
 53. Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 54. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 55. Zákon č. 171/2005 Z.z. hazardných hrách
 56. Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách
 57. Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve
 58. Zákon č. 442/2002 Z.z.  verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach
 59. Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
 60. Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 61. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 62. Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

   

 
ÚvodÚvodná stránka