Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát matriky a sociálne veci

- vedie knihu narodení, manželstiev, knihu úmrtí, index zápisov do matričných kníh,
- vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
- vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
- pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
- pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
- povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
- prijíma žiadosti o opätovnom prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva,
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení rodičovstva k dieťaťu, ak je už počaté,
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznamy do matriky,
- podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
- pripravuje na odovzdávanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
- overuje správnosť údajov v žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov zasielanej Generálnej prokuratúre SR,
- vykonáva osvedčenie podpisov a fotokópií listín za správne poplatky, zabezpečuje plnenie úloh v sociálnej a zdravotnej oblasti,
- pripravuje podklady pre rozhodnutie o jednorazových peňažných a vecných dávkach, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov, zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov asociálne odkázaných občanov,
- poskytuje sociálnoprávnu poradňu občanom, poskytuje pomoc deťom a týraným osobám,
- poskytuje poradenskú činnosť pri umiestňovaní občanov v domove dôchodcov, domovoch s opatrovateľskou službou, špecializovaných ústavoch a pri ubytovaní neprispôsobivých občanov,
- vedie evidenciu občanov odkázaných na opatrovateľskú službu, zabezpečuje opatrovateľskú službu v obci a pripravuje pracovné zmluvy pre opatrovateľov,
- zabezpečuje šetrenie majetkových a rodinných pomerov v prípade potreby, spolupracuje pri realizácii sociálnych a zdravotných programov a pri zabezpečovaní agendy nezamestnanosti,
- spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom,
- zabezpečuje priebeh občianskych obradov a slávností ZPOZ, riadenie celej činnosti ZPOZ,
- vedie evidenciu žiadateľov o obecné byty,
- plní ďalšie úlohy uložené starostom, prednostom.

Spádové obce matričného obvodu a pôsobnosť matričného úradu:
Obyvatelia obcí Kokava nad Rimavicou, Šoltýska, Ďubákovo, Šoltýska vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Kokave nad Rimavicou

Pôsobnosť matričného úradu:
Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu a spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

Hlavné matričné činnosti :
1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu
2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
4. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

PODANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA:
  • ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu:

-  tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
- vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky
- ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec

  •  ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:

- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša

  •  ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

- za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
- za cudzieho ŠO platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
- ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci,  musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie ovoerené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille) pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom

  • ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo)

-  predkladajú žiadosť a doklady uvedené pri predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu

  • žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola

Poplatky a náhrady za zvýšené náklady spojené so sobášom:
Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v položke 18.
Náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním občianskych sobášov mimo určenej sobášnej miestnosti sú stanovené uznesením OZ v Kokave nad Rimavicou
Sobášne dni:               piatok a sobota
sobášnymi dňami nie sú štátne sviatky, cirkevné sviatky a nedeľa (deň pracovného pokoja)
Sobášna miestnosť:   obradná sieň v budove OcÚ Kokava nad Rimavicou
                            /prípadne iné vhodné miesto povolené matričným úradom/
 

VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu:
Predkladajú sa listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch, dokladá sa: občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), rodný list, sobášny list, úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby
- úkon nie je spoplatnený

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
-osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.
Spôsob vyžiadania: osobne v kancelárii matričného úradu alebo písomne
Poplatok: 1,50 € za každý exemplár

Potrebné doklady:
- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
- iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada

Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!
Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku novelami z posledných rokov priniesol mnoho možností zmien, napríklad určenie druhého a tretieho mena, zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, používanie len jedného priezviska u osôb, ktoré majú dve a viac priezvisk, zrušenie druhého a tretieho mena...
Tieto úkony vykonáva v zmysle § 2a, § 2b a § 7 citovaného zákona matričný úrad, na ktorom je zapísaná matričná udalosť (nie podľa trvalého bydliska) na základe písomného oznámenia alebo písomného vyhlásenia občana, o ktorého meno alebo priezvisko ide. V prípade dieťaťa podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca. Od 1. februára 2009 platí ďalšia novela zákona o mene a priezvisku, ktorej cieľom je rozšírenie možností zmien, spresnenie pravidiel a prispôsobenie sa postupom zaužívaným v členských štátoch EÚ.
Tlačivá sú použiteľné na podanie príslušného oznámenia alebo vyhlásenia osobne alebo poštou. V prípade podania poštou musia byť podpisy úradne osvedčené! Podanie elektronickou poštou zatiaľ nie je akceptovateľné!

tlačivá na stiahnutie
 

Vybavuje: Bc. Zuzana Lásková

tel.: 047/4293 101, kl. 18

E-mail: zuzana.laskova@kokava.sk,  matrika@kokava.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka