Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát miestnych daní, majetku obce a evidencie obyvateľov

Referát správy miestnych daní a poplatkov plní tieto úlohy

 • ako správca daní vedie evidenciu pozemkov a stavieb na území obce, ich vlastníkov, spracúva podklady a rozhodnutia k vyrubovaniu daní, spracúva daňové priznania, vypočítava daň z nehnuteľnosti a spracúva platobné výmery,
 • vykonáva  vyhľadávanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie dane, daňové konanie, daňovú kontrolu, evidovanie daní a preddavkov vrátane vrátenia  daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, daňové exekučné konanie a ďalšie činnosti správcu dane,
 • kontroluje plnenie daňových povinností, miestnych poplatkov; v prípade neplnenia daňových povinností vykonáva úkony na zabezpečenie ich plnenia,
 • overuje úplnosť evidencie a registrácie daňových subjektov, kontroluje termíny splátok a urguje nezaplatenie  dane z nehnuteľnosti,
 • vypracúva výkaz nedoplatkov pre evidenciu pohľadávok a ich vyrovnanie podľa zákona o správe daní a poplatkov,
 • zriaďuje záložné právo
 • prihlasuje pohľadávky v prípade vyhlásenia konkurzu a exekučných dražieb,
 • vyrubuje pokuty a sankčný úrok
 • tvorí všeobecne záväzné nariadenia
 • spracúva a predkladá štatistické hlásenia v predmetnej oblasti a informatívne správy,
 • vykonáva potvrdzovanie tlačív na príspevok na bývanie,
 • zabezpečuje správu  a kontrolu miestnych daní v zmysle platných právnych predpisov
 • vedie evidenciu psov, preberá evidenčný list pre psy, vyrubuje daň za psa, kontroluje jej plnenie
 • vedie evidenciu nehnuteľného majetku obce,
 • vykonáva inventarizáciu nehnuteľného majetku a poskytuje aktuálne výpisy listov vlastníctva k inventarizácii
 • realizuje prevod nehnuteľného majetku obce, objednáva GP a znalecké posudky na nehnuteľnosti
 • pripravuje návrhy zmlúv o prevode majetku a podáva návrhy na vklad do katastra
 • vykonáva register katastrálnych informácii a pravidelne zabezpečuje jeho aktualizáciu
 • zabezpečuje agendu a evidenciu súpisných a orientačných čísiel domov a budov na území obce a vedie evidenciu názvov ulíc a námestí v obci,
 • vyhotovuje rozhodnutia o určení, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla stavbám, pre účely vyhotovenia rozhodnutia vykonáva šetrenie a oznamuje pridelenie čísla príslušným úradom
 •  spolupracuje s katastrálnym úradom žiada príslušný index domu, zabezpečuje vyhotovovanie domových čísel a uličných tabúľ,
 • ykonáva a vedie evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území obce,
 • vykonáva a vedie aktualizáciu všetkých zmien osobných údajov týkajúcich sa občanov obce,
 • vykonáva a vedie prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie, občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR,
 • vydáva doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu ,
 • vydáva potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov ,
 • vybavuje dožiadania orgánov činných v trestnom a občianskoprávnom konaní,
 • pripravuje a zodpovedá za spracovanie harmonogramu a technického zabezpečenia volieb, referenda ako aj miestneho hlasovania občanov, vedie stály zoznam voličov a zabezpečuje všetky úlohy a náležitosti týkajúce sa volieb, referenda a miestneho hlasovania,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostom, prednostom

Vybavuje: Elena Doricková

tel.: 047/4293 101, kl. 13, 047/4293 103

E-mail: elena.dorickova@kokava.sk


 

 

Daň za ubytovanie

Obec Kokava nad Rimavicou vyberá daň za ubytovanie na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 5/2012.
 

Evidencia psov na území obce

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný do 30 dní splniť si ohlasovaciu povinnosť vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti k dani za psa. Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.
 
ÚvodÚvodná stránka