Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát školstva, kontroly obchodu a fondov

 • poskytuje odbornú, metodickú a poradenskú činnosť škole a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • kontroluje správnosť výpočtu poskytnutých finančných prostriedkov,
 • spolupracuje s Krajským školským úradom a príslušnými ministerstvami,
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko,
 • vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V prípade potreby spolupracuje pri prešetrovaní sťažností a petícií so Štátnou školskou inšpekciou a krajským školským úradom,
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého a zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • vykonáva hodnotenie riaditeľa školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • prerokúva s riaditeľmi a schvaľuje plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov škôl a školských zariadení,
 • zabezpečuje a plní úlohy na úseku rozvoja obchodu a služieb v súlade s platnou právnou úpravou,
 • kontroluje dodržiavanie zákonných podmienok v oblasti obchodu, pohostinstiev a služieb, vrátane kontroly podmienok ambulantného predaja /tržnice/,
 • vedie evidenciu podnikateľských subjektov na území obce a prevádzok, zriadených na území obce, samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany spotrebiteľa,
 • vyhotovuje rozhodnutia o súhlase s umiestneným podnikateľských subjektov na území obce,
 • zabezpečuje plnenie úloh v súlade s platnou legislatívou na úseku chovu domácich zvierat a rybolovu,
 • vydáva štátne rybárske lístky a vedie ich evidenciu ,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku poľnohospodárstva,
 • zabezpečuje vypracovanie podkladov pre využitie fondov Európskej únie a iných finančných mechanizmov,
 • zisťuje možnosti zapojenia sa obce do rôznych podporných programov, grantov a projektov z Európskej únie,
 • spolupracuje s orgánmi a organizáciami štátnej správy, regionálnymi agentúrami a sleduje termíny na predkladanie projektov z Eurofondov a žiadostí o poskytnutie dotácií,
 • zabezpečuje podklady pre vypracovanie projektov na získanie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov, dotácií a pod. v náväznosti na Eurofondy ,
 • vedie evidenciu predložených projektov z Eurofondov, grantov a žiadostí o poskytnutie dotácií  a výšku poskytnutých finančných prostriedkov,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostom, prednostom a vedúcim oddelenia;

Vybavuje: Anna Beracková

tel.: 047/4293 101, kl. 15

E-mail: anna.berackova@kokava.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka