Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát stavebného úradu a verejného poriadku

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku a vyvlastňovania ako stavebný úrad 1. stupňa podľa Stavebného zákona,
 • prijíma ohlasovanie drobných stavieb, jednoduchých stavieb, vydávanie povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení,
 • prijíma príslušné opatrenia v súlade so stavebným zákonom na úseku stavebného poriadku,
 • vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa Stavebného zákona,
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie, vedie stavebné, kolaudačné, búracie konanie a konanie o odstránení stavby a vydáva príslušné povolenie alebo rozhodnutie, a vydáva rozhodnutie o zmene využitia stavby, vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia, vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,
 • vybavuje žiadosti občanov týkajúce sa stavebnej činnosti a vydáva stanovisko k funkčnému využitiu pozemkov,
 • kontroluje dodržiavanie stavebného zákona a v prípade jeho porušenia prijíma potrebné opatrenia,
 • vypracúva podklady na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce a zabezpečuje jej prerokovanie a schválenie prednostom starostom a obecným zastupiteľstvom,
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe a vlastníkovi nehnuteľnosti nariaďuje vykonanie zabezpečovacích prác, ak stavba ohrozuje život, zdravie osôb alebo majetkové a kultúrne hodnoty,
 • vykonáva komplexnú prípravu a zabezpečenie realizácie všetkých druhov stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác v investorstve obce,
 • vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych a účelových komunikáciách (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie a pod.).
 • povoľuje reklamné, informačné a propagačné zariadenia rôzneho druhu v súlade so stavebným zákonom, prípadne nariaďuje ich odstránenie,
 • zabezpečuje a realizuje nové stavby a rekonštrukcie nehnuteľností, komunikácií, vodovodov, kanalizácie, energetických a plynových rozvodov vo vlastníctve obce,
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostom, prednostom

Vybavuje:  Ing. Soňa Ňuňuková

tel.: 047/4293 101, kl. 16

E-mail: sona.nunukova@kokava.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka