Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát životného prostredia

 • zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s právnou úpravou,
 • vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonomč.543/2002,
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • vydáva rozhodnutia a stanoviská k žiadostiam občanov a organizácií o výrub stromov v zmysle zák.č.543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 • plní samosprávne funkcie obce v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny,
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť - životného prostredia, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, zabezpečuje dodržiavanie VZN
 • rokuje s komisiami obecného zastupiteľstva, občanmi, občianskymi združeniami a iniciatívami a ochranárskymi organizáciami o zabezpečení ochrany a tvorby životného prostredia,
 • plní povinnosti pôvodcu odpadu, vypracúva program odpadového hospodárstva, rieši otázky týkajúce sa TKO a drobného stavebného odpadu, vedie evidenciu o množstve a druhoch odpadu z územia obce v zberných nádobách,
 • plní samosprávne funkcie obce v oblasti odpadového hospodárstva - vyjadruje sa k návrhom programu odpadového hospodárstva producentov odpadov, ku konaniam pre nakladanie s nebezpečným odpadom, k zámerom, návrhom, investičnej a podnikateľskej činnosti na úseku odpadového hospodárstva,
 • vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane ich zmien a na ich užívanie,
 • vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich prevádzku,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a vykonáva správu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a vydáva rozhodnutia o poplatkoch pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle zák. č.478/2002 a č.401/1998 Z.z.,
 • v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia zabezpečuje ostatné úlohy,
 • zabezpečuje úlohy v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy,
 • rozhoduje vo veciach povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností),
 • upravuje zásobovanie pitnou vodou, prípadne obmedzuje používanie vody z verejného vodovodu, spracúva návrhy regulačných opatrení,
 • vydáva povolenie na zriadenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, zabezpečuje úlohy v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy,
 • rozhoduje vo veciach povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností),
 • upravuje zásobovanie pitnou vodou, prípadne obmedzuje používanie vody z verejného vodovodu, spracúva návrhy regulačných opatrení,
 • vydáva povolenie na zriadenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostom, prednostom

Vybavuje: Ing. Soňa Ňuňuková

tel.: 047/4293 101, kl. 16

E-mail: sona.nunukova@kokava.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka