Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

REFERENDUM 2015

Oznam pre voličov

Referendum 2015Vytlačiť
 

referendumRozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky z 27. novembra 2014 bolo vyhlásené  referendum na deň 7. februára 2015 v čase od 7.00 h. do 22.00 h. o otázkach:

„1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“.


Informácia pre voličov
V našej obci sa bude konať referendum dňa 7. februára 2015 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Budú otvorené tri miestnosti na hlasovanie. Pre okrsok  č. 1 -  Dom kultúry v Kokave nad Rimavicou, pre okrsok  č. 2 - Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou   a pre okrsok č.3 – Materská škola.

Okrsok č. 1 Kultúrny dom zahŕňa ulice:

Chorepa, Huta, Hámor, I.Krasku, Nám. Požiarnikov, Nám. 1. mája, Požarina, Sinec, Červenej armády, Bakulíniho, Mateja Hrebendu, Kyseľovo, Sládkovičova, F.S.Figuliho.

Celkový počet voličov: 782
 

Okrsok č.2 Obecný úrad zahŕňa ulice:

Hviezdoslavova, J.Kráľa, Štúrova, Komenského,  Kotoška , SNP, Partizánska, Kukučínova, Ďurovka, Vyšná Chorepa, Diel, Kokavka, Čertove Potočky, Farkaška, Lipovo, Močiar, Háj, Belá , Potočky, Liešnica, Vlkovo

Celkový počet voličov: 813
 

Okrsok č.3 Materská škola zahŕňa ulice:

Dobšinského, Jánošíkova, Daxnerova, Francisciho, Sídlisko Rovienka, Lúčna, Riečna

Celkový počet voličov: 794


Okrsky na konanie referenda a delegovanie do komisií pre referendum
Spôsob vykonania referenda upravuje zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.
Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre referendum, ktorými sú:
Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky,
obvodné komisie pre referendum,
okrskové komisie pre referendum.

Do komisií pre referendum jednotlivých stupňov oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh prezident  Slovenskej republiky prijal.

do Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky      najneskôr 7. 1. 2015
do obvodných komisií pre referendum                                           najneskôr 7. 1. 2015
do okrskových komisií pre referendum                                           najneskôr 7. 1. 2015

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
MOST - HÍD,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita.

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu členov okrskovej komisie  a ich náhradníkov je potrebné oznámiť písomne na adresu:

Obecný úrad
Nám. 1. mája 1
985 05 Kokava nad Rimavicou
e-mail: obec@kokava.sk

a doručiť najneskôr 7. januára 2015, a to v pracovných dňoch v pracovnom čase do podateľne Obecného  úradu v Kokave nad Rimavicou .
Pri osobnom doručení po úradných hodinách 7.1.2015 od 15,30 hod. je preberanie oznámení zabezpečené u p. Dorickovej, tel.č. 0908976110

 

Právo hlasovať v referende

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a :
1/ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
2/ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

1/ Hlasovanie oprávnených občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Preukazovanie totožnosti
Občianskym preukazom preukáže svoju totožnosť oprávnený občan, ktorý sa dostaví do miestnosti na hlasovanie v mieste svojho trvalého pobytu. Ak oprávnený občan nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní. Po preukázaní totožnosti oprávneného občana občianskym preukazom a po zázname v oboch rovnopi­soch zoznamu (zakrúžkovaním poradového čísla oprávneného občana) dostane oprávnený občan od okrskovej komisie hlasovací lístok.

2/ Hlasovanie oprávnených občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň konania referenda do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území Slovenskej republiky, dopíše okrsková komisia do oboch rovnopisov zoznamu na základe predloženého slovenského cestovného dokladu.

Úprava hlasovacieho lístka a hlasovanie
Oprávnený občan vstúpi s hlasovacím lístkom do osobitného priestoru určeného na jeho úpravu. Na hlasovacom lístku, v príslušnom rámčeku značkou X vyznačí, že na otázku odpovedá  „ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá „NIE“. Vzhľadom na to, že sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, tento postup platí pre každú z týchto otázok samostatne. Po úprave hlasovací lístok zloží tak, aby jeho úprava nebola viditeľná. Oprávnený občan, ktorý sa neodobral do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka, komisia hlasovanie neumožní.
Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného občana, nie však člena okrskovej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil.
Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov oprávnený občan vloží hlasovací lístok pred okrskovou komisiou do schránky na hlasovanie. Za oprávneného občana, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť hlasovací lístok do schránky na hlasovanie, môže ho do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný oprávnený občan, nie však člen okrskovej komisie.
Hlasovanie do prenosnej schránky na hlasovanie
Oprávnený občan môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú  komisiu o  to, aby  mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie, a to len v územnom obvode okrsku, pre ktorý bola okrsková  komisia zriadená. V takom prípade okrsková komisia vyšle k oprávnenému občanovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou  schránkou na hlasovanie a hlasovacím lístkom; vyslaní  členovia okrskovej komisie zabezpečia, aby aj v tomto prípade bola zachovaná tajnosť hlasovania.

Hlasovací preukaz
Oprávnený občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu v okrsku na konanie referenda, v ktorého zozname oprávnených občanov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda.
Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda (t.j. najneskôr 5.2.2015) v úradných hodinách obce. Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp. elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.

O vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan požiadať osobne, prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom, písomne alebo elektronicky (e-mailom).
V splnomocnení oprávnený občan uvedie svoje
meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie hlasovacieho preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky oprávnený občan uvedie svoje
meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať.

     Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Hlasovací preukaz spolu s občianskym preukazom predloží okrskovej komisii oprávnený občan, ktorý sa dostaví do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území Slovenskej republiky. Ak oprávnený občan nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní.

Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. 

 

 

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka