Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rokovací poriadok OZ

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou

                               
Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad Rimavicou  na základe § 12 ods.  7 a § 11, odst. 4, písm. k)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatútu a  Organizačného poriadku Obce Kokava nad Rimavicou a čl. 7 ods. 5 písm. a/, b/ ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v y d á v a  tento 

r o k o v a c í    p o r i a d o k
Obecného zastupiteľstva v KOKAVE  NAD  RIMAVICOU:


§ 1
Úvodné ustanovenia


 

 1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania  obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania  uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších  rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania  úloh obecnej samosprávy.
 2. Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti  vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne  regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej  samospráve.
 3. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok,  ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných  veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa  rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že  dáva o nich hlasovať.

§ 2
Základné úlohy obecného zastupiteľstva
 

 1. Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s  výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa  Štatútu  Obce Kokava nad Rimavicou.

Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie  aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho výhradnej pôsobnosti. Nesmie však pri tom zasiahnúť do výhradnej právomoci starostu obce (§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

 

                                     

Č a s ť  I.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
§ 3
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
 

 1. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách  zvolá doterajší starosta tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 30 dní od vykonania volieb.  Na zasadnutie pozve doterajších a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a novozvoleného starostu obce.
 2. Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu  nového starostu  doterajší starosta resp. zástupca starostu, alebo iný ním poverený poslanec obecného zastupiteľstva. Po zložení sľubu starostu preberá vedenie zasadnutia nový starosta .
 3. Po schválení programu informuje predseda resp. poverený  člen miestnej volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.
 4. Potom zloží starosta obce sľub do rúk  predsedajúceho, podpíše znenie sľubu a po prevzatí vedenia zasadnutia zložia do jeho rúk sľub poslanci obecného zastupiteľstva v súlade s § 26 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
 5. Starosta obce predloží
  návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a návrh predsedov komisií.
  Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie  návrhy.
  Voľby prebiehajú podľa rozhodnutia poslancov  verejným alebo tajným hlasovaním, pričom zvolení  sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.
 6. Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia  tohto rokovacieho poriadku.
 7. Starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu, poverí zastupovaním starostu obce – zástupcu starostu obce, ktorým môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva.
 8. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní odo dňa odvolania zástupcu starostu obce.
 9. Rozsah zastupovania starostu zástupcom starostu určí starosta v písomnom poverení.
 10. Ak starosta v uvedenej lehote nepoverí zastupovaním zástupcu starostu, tohto zvolí obecné zastupiteľstvo.
 11. Ak je v obci  zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

§ 4
Príprava rokovania obecného zastupiteľstva
 

 1. Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje  starosta v súčinnosti  s poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným  zastupiteľstvom.
 2. Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva začína  starosta, podľa plánu najmenej 10 dní pred vymedzeným  termínom a starosta určí:
  - miesto, čas a program rokovania,
  - spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich  vypracovanie, príp. vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej  expertízy od príslušného orgánu.
 3. Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva  sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať  podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp. nariadenie obce.
  Obsahujú najmä:                                   
  - názov materiálu
  - návrh na uznesenie
  - dôvodovú správu
  - v prípade potreby stanovisko príslušnej komisie
  - meno spracovateľa a predkladateľa materiálu
  Ak je na programe rokovania prejednanie  nariadenia obce,  predloží sa  jeho úplné znenie s dôvodovou správou, v ktorej sa uvedie  krátke zhodnotenie doterajšieho právneho  stavu,  dôvod navrhovanej zmeny, hlavné rozdiely oproti doterajšiemu právnemu stavu, vrátane osobitne  zdôvodnených podmienok účinnosti a dopady  na  obec a jej obyvateľov.
 4. Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah,  vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je  v súlade s Ústavou SR, zákonmi, medzinárodnými zmluvami  a všeobecne záväznými právnymi  predpismi.
 5. Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa  podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami  vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Starosta stanoví,  v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené  stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie. 
 6. Materiály resp. odborné podklady a iné písomnosti na  rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad  a predkladá ich na rade na zaujatie stanoviska. Starosta  na návrh úradu stanoví organizačné a technické podmienky  predkladania materiálov /lehoty, rozsah a pod./.

§ 5
Program rokovania obecného zastupiteľstva
 

 1. Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 3 dni  pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo 24 hodín pred  jeho konaním, ak ide o mimoriadne zasadnutie.
 2. Návrh bodov programu a ich poradie predkladá starosta, ktorý vychádza z potrieb obce, prijatých uznesení, návrhov poslancov,  ostatných orgánov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce, ktoré musia byť doručené na obecný úrad  najneskôr 10 dní pred plánovaným rokovaním obecného zastupiteľstva. 
 3.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia.  Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak nie je zástupca prítomný, zasadnutie vedie iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 4. Úvodnými bodmi rokovania obecného zastupiteľstva je otvorenie, kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z  predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
 5. Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá starosta na základe vlastných návrhov, doporučení  a návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov.Tieto návrhy musia byť doručené na obecný úrad  najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného  zastupiteľstva.
 6. V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body  prejednané na najbližšom ďalšom zasadnutí alebo len v  rámci diskusie, príp. môžu byť dodatočne zaradené do  programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s  návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné  písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho  zaradenia rokovať.
 7. Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho  rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať  ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie  pokračovať.
 8. Poslednými bodmi programu sú v poradí:
  - Rôzne
  - Diskusia
  - Záver
  Diskusia je bodom rokovania obecného zastupiteľstva, v ktorom sa môžu hlásiť o slovo i obyvatelia obce. Podstatné a vecné príspevky budú písomne zaznamenané .
 9. Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva  starosta zasadnutie ukončí.

§ 6
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1. Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje ako  riadne, alebo mimoriadne.
 2. Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje  podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace,  spravidla v súlade s plánom práce zastupiteľstva.
 3. Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie  závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov, zasadnutie sa  vtedy  uskutoční najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti na jeho konanie,   a pri  slávnostných príležitostiach.
 4. Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak.

§ 7
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií  sa na zasadnutia obecného zastupiteľstva môžu pozvať  ďalšie osoby: zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR,  zástupcovia okresných úradov a ďalších štátnych úradov,  ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií  a iných právnických osôb zriadených obcou alebo pôsobiacich v  obci. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného  zastupiteľstva určí starosta.
  V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom  utajovania v štátnom záujme, sa môže obecné zastupiteľstvo  uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť  je neverejná.
  O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.
 2. V rokovacej sále poslanci OZ zaujímajú miesta podľa určeného zasadacieho poriadku.
 3. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti  zástupca starostu, resp. poverený poslanec.
 4. Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr  však v čase, keď je podľa prezentácie prítomná nadpolovičná  väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa  ospravedlňuje vopred starostovi, resp. zástupcovi, alebo prostredníctvom iného poslanca.   Dôvod neúčasti sa vyznačí  v prezenčnej listine.
 5. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do  pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného  zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas  rokovania pod nadpolovičnú väčšinu /pri schvaľovaní  uznesení/, resp. 3/5 väčšinu /pri schvaľovaní všeobecne  záväzného nariadenia obce/, zvolá starosta do 14 dní nové  zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho  programu.
 6. V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov a mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej účasti na zasadnutí, ďalej oznámi, či je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné,   predloží na schválenie program rokovania, v prípade potreby návrh  na voľbu návrhovej a  mandátovej /v prípade volieb členov orgánov obce/ komisie, určí zapisovateľa  a overovateľov zápisnice.
 7. Starosta vedie rokovanie v súlade  so schváleným programom.
 8. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné  predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo  poradné orgány / komisie /, vypočuje vždy ich stanovisko  pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný  orgán zriadil.  Odborné stanovisko vo veciach patriacich obecnému  úradu, vyžiada starosta obce.
 9.  Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do  programu rokovania, uvedie spravidla starosta, alebo iný  poverený poslanec, resp. príslušný predseda komisie  obecného zastupiteľstva /ak ide o jej správy, alebo  návrhy/, alebo príslušný zodpovedný vedúci pracovník  organizácie, hlavný kontrolór, atď.
 10. Po predložení správy, resp. návrhu predsedajúci otvorí rozpravu k prerokovanému materiálu, do ktorej sa prihlasujú len poslanci zdvihnutím ruky.
 11. Poslanec môže v rozprave k prerokovanému materiálu vystúpiť, alebo podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce príp. doplňujúce návrhy iba raz. V prípade, že chce poslanec vystúpiť druhýkrát o jeho vystúpení rozhodnú poslanci hlasovaním.
 12. Poslanec sa môže prihlásiť o slovo s faktickou poznámkou, ktorou reaguje na prechádzajúce vystúpenie poslanca v rozprave. Slovo udeľuje predsedajúci v poradí, v akom sa poslanci prihlásili. Faktická poznámka môže trvať max. 1 minútu.
 13. Poslanec môže svoj pozmeňujúci, alebo doplňujúci návrh vziať späť dovtedy, kým obecné zastupiteľstvo nepristúpi k hlasovaniu o ňom.  
 14. Starosta, resp. predsedajúci  udeľuje slovo poslancom v takom poradí, v akom sa prihlásili. Ak starosta, resp. predsedajúci neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný, alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,  vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 15.  Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu   zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu,  predsedajúci mu slovo udelí. 
 16. Pred prijatím rozhodnutia vo veci môže obecné zastupiteľstvo požiadať o odborné stanovisko prednostu obecného úradu, hlavného kontrolóra obce, alebo komisie  zastupiteľstva.
 17. Ak požiada o slovo hlavný kontrolór obce alebo prednosta obecného úradu, ktorí sa zúčastňujú zasadnutia  obecného  zastupiteľstva s hlasom poradným, predsedajúci im udelí slovo.
 18. Ak v rozprave vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci rozpravu ukončí. Návrh na ukončenie rozpravy môže dať aj poslanec obecného  zastupiteľstva.
  O tomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy.
 19. Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na  prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu,  že je pre obec zjavne nevýhodné, alebo sa domnieva, že odporuje zákonu tým že ho v lehote do 10 dní odo dňa schválenia nepodpísal, môže toto svoje uznesenie  potvrdiť  obecné zastupiteľstvo  3/5 - /trojpätinovou/ väčšinou hlasov  všetkých poslancov do dvoch mesiacov od jeho schválenia. Ak v uvedenej lehote nebolo potvrdené, stráca platnosť.
 20. Prítomným občanom sa  môže slovo udeliť až v bode „Diskusia“.
 21. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci  zasadnutia písomne, alebo zdvihnutím ruky, starosta  udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do  diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom  rokovania.
 22. Účastníci sa môžu hlásiť o slovo do diskusie do doby, kým poslanci nerozhodli o  ukončení diskusie. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť,  že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci  len jedenkrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia maximálne na  10 minút.
 23. V prípade, že diskutujúci nehovorí k veci, môže mu predsedajúci  odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto  rozhodnutí hlasovať poslancom.
 24. Účastníci nesmú počas rokovanie obecného zastupiteľstva rušiť starostu, ani iného rečníka  pri  jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. Ak účastníci rušia rečníka pri jeho prejave, je predsedajúci povinný zabezpečiť poriadok.
 25. Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo  prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická  poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného  príspevku. Faktická poznámka nesmie presiahnuť dĺžku 1 minúty. V prípade, že faktická poznámka presiahne  zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu  slovo. Počet faktických poznámok je obmedzený na počet 2.
 26. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili  všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať  každý poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa  hlasuje bez diskusie a mimo poradia.
 27. Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri  štátoprávnych aktoch /napr. uzavieranie manželstva, na  slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s  významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod./  starosta používa insígnie.
  Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať  insígnie zástupca starostu alebo poverený poslanec.

 

Č a s ť II.
Všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
§ 8
Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 1. Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú  súčasne s predkladanými materiálmi.
  Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ  materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom  materiálov pred rokovaním.
 2. Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému  zastupiteľstvu návrhová komisia, ak je zvolená, alebo poverený pracovník obce  a je upravený podľa priebehu rokovania.
 3. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne  s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a  s termínmi pre ich splnenie.
 4. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva,  hlavnému kontrolórovi, prednostovi obecného úradu a vedúcim rozpočtových a príspevkových organizácií obce. 

 
§ 9
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 1. Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá predsedajúci, príp.  navrhovateľ, alebo  návrhová komisia, ak je zvolená.
 2. Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú,  aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o  jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí  starosta resp. predsedajúci.
 3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch  variantoch alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné  zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom navrhovateľom, resp. návrhovou  komisiou. Schválením jedného variantu alebo alternatívy sa  ostatné považujú za neprijaté.
 4. O doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch poslancov k uzneseniu sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené.  
 5. Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie  alebo žiadnu z navrhovaných alternatív, starosta resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému  zastupiteľstvu na schválenie.
 6. Hlasuje sa verejne - spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná  väčšina prítomných poslancov. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že v určitej  záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.
 7. Pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia sa vyžaduje 3/5 väčšina prítomných poslancov. V ostatných prípadoch postačuje nadpolovičná väčšina  prítomných poslancov.
 8. Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta a  určení overovatelia do 10 dní odo dňa schválenia uznesenia.
 9.  Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom  v mieste obvyklým /na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce /.

§ 10
Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil  zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia /najmä § 4  ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  zmien a doplnkov/.  Nariadenie obce nemôže odporovať Ústave SR, zákonom,  Štatútu obce  a  Organizačnému poriadku Obce Kokava nad Rimavicou.
 2. Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
 3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní navrhovateľ jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci a to v lehote najmenej 15 dní pre rokovaním obecného zastupiteľstva.
 4. Návrh nariadenia sa zverejní v rovnakej lehote aj na internetovej stránke obce.
 5. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas, ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia  buď v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v stanovenej lehote navrhnúť nový text alebo doporučiť úpravu  textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ prihliadať, najmä vtedy, keď nie sú zdôvodnené.
 6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ návrhu nariadenia po prerokovaní v príslušnej komisii zriadenej obecným zastupiteľstvom na tento účel.
 7. Vyhodnotenie pripomienok predloží predkladateľ návrhu nariadenia poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
 8. Vyvesenie nariadenia po jeho schválení na úradnej tabuli v obci na dobu najmenej 15 dní  je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia, ak nie je určený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo ohrozenia možno určiť skorší začiatok účinnosti.                                                                                                                                  
 9. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.              

§ 11
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 1. Starosta prostredníctvom poverených pracovníkov obce rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje  plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného  zastupiteľstva.
 2. Kontrolu plnenia uznesení  obecného zastupiteľstva vykonáva hlavný kontrolór obce a na rokovanie obecného zastupiteľstva predkladá o plnení uznesení správu.
 3. Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh  stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva  všeobecne záväzné nariadenia obce.


Č a s ť III.

§ 12
Dopyty poslancov - interpelácia

 1. Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva  klásť otázky starostovi, zástupcovi starostu obce, hlavnému kontrolórovi, prednostovi obecného úradu, pracovníkom obecného úradu, vo  veciach výkonu ich práce a požadovať od riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácii obce vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.
 2. V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje,  aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné  opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí  sa poslancovi odpoveď poskytnúť najneskôr na budúcom rokovaní obecného zastupiteľstva.

Č a s ť IV.

§ 13
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní  obecného zastupiteľstva

 1. O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica  na základe zvukového alebo písomného  záznamu, ktorý obsahuje záznam o tom,  kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov,  schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia.  Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení  overovatelia a prednosta obecného úradu do 10 dní odo dňa schválenia uznesenia. Zápisnica sa musí vyhotoviť do troch dní od konania  obecného zastupiteľstva.
 2. Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa  archivujú.  Poslanci a ďalšie osoby určené starostom, majú k  týmto materiálom prístup na obecnom úrade.
 3. Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných  materiálov z nich.
 4. Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného  zastupiteľstva obce a obecnej rady a dokumentuje ich  zmeny, doplnky, alebo zrušenie.


Osobitná časť V.
Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
§ 14
Komisia

 1. Obec na zasadaní obecného zastupiteľstva zriaďuje osobitnú komisiu /ďalej len „komisia“/ s názvom : „Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných zamestnancov obce“.
 2. Komisia môže byť zložená len z poslancov obecného zastupiteľstva, najmenej 3 členná.
 3. Každá politická strana, politické hnutie a nezávislí poslanci, ktoré subjekty majú zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, majú v komisii po jednom zástupcovi. V prípade, že v zastupiteľstve nie sú zastúpené politické strany /hnutia/ tak, aby bolo možné vytvorenie 3 člennej komisie, komisia sa doplní o zástupcov /zástupcu/ politickej strany, ktorá má v zastupiteľstve najvyšší počet poslancov.

   

§15
Úlohy komisie

 1. Komisia prijíma písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce vypracované podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. /ďalej len úst. zákon“/ do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu funkcie starostu obce a počas výkonu funkcie, vždy do 31. marca a čl. 8 ods. 5 úst. zákona do 30 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie starostu obce.
 2. Podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania v prípade pochybností o úplnosti a pravdivosti písomných oznámení.
 3. Sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach spôsobom ustanoveným v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám s rešpektovaním zákazu nezverejňovania údajov o majetkových pomeroch a osobných údajoch manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú so starostom v domácnosti.
 4. Skúmať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu funkcionármi obce  a hlavným kontrolórom a v odôvodnených prípadoch  predkladať zastupiteľstvu návrhy na začatie konania.

   

§16
Povinnosti a obmedzenia funkcionárov obce

 1. Starosta obce  je povinný dodržiavať povinnosti, obmedzenia a zákazy uvedené v čl. 4 ústavného zákona, nesmie vykonávať funkcie, zamestnania  a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou starostu obce podľa Ústavy SR a zákona o obecnom zriadení,  na rokovaniach obecného zastupiteľstva sú povinný vopred pred svojim vystúpením oznámiť osobný záujem na veci, ktorá je predmetom rokovania, podať do 30  dní od zloženia sľubu a počas výkonu funkcie vždy do 31. marca písomné oznámenie o splnení podmienok nezlučiteľnosti funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomeroch v rozsahu podľa čl. 7 ústavného zákona.
 2. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva  podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú  podnikateľskú činnosť, okrem vedeckej pedagogickej,  lektorskej, prednášateľskej, prekladateľskej, publikačnej, literárnej alebo umeleckej činnosti a správy vlastného majetku alebo majetku svojich  maloletých detí. Tiež nesmie byť poslancom obecného zastupiteľstva, starostom,  členom orgánov právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iným zamestnancom obce v ktorej vykonáva funkciu HK a zamestnancom podľa osobitného zákona (napr. zák. č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry). 


§ 17
Konanie a rozhodovanie o ochrane verejného záujmu

 1. Obecné zastupiteľstvo začne konanie vo veci ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi obce z vlastnej iniciatívy alebo na základe odôvodneného podnetu. V obidvoch prípadoch predkladá písomný návrh na začatie konania zriadená komisia. Návrh obsahuje osobné údaje dotknutého funkcionára obce, údaje o ním porušených povinnostiach alebo obmedzeniach a návrh na rozhodnutie vo veci.
 2. Konanie začína uznesením obecného zastupiteľstva o začatí konania o návrhu komisie. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa umožní vystúpenie  dotknutému funkcionárovi na vyjadrenie prípadne k dôkazom, ktoré zavinenie vyvracajú.
 3. Rozhodnutie vo veci prijíma obecné zastupiteľstvo hlasovaním. Návrh na konečné rozhodnutie musí byť predložený na hlasovanie do 60 dní odo dňa začatia konania. Na prijatie rozhodnutia  je potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak nie je dosiahnutá nadpolovičná väčšina platných hlasov, konanie sa zastavuje.


Časť VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 18

 1. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho  poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou  všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.                                                             
 2. Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa  týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho  ustanovenia.
 3. Tento rokovací poriadok sa primerane vzťahuje aj na  rokovanie komisií obce s poukazom na § 20 Štatútu Obce Kokava nad Rimavicou.
 4. Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné  zastupiteľstvo v Kokave nad Rimavicou,   dňa  9 . septembra  2010.           
 5. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom:  1. októbra 2010 a platnosť týmto stráca Rokovací poriadok, zo dňa  22. marca 2007.


V  Kokave nad Rimavicou,   dňa  9. septembra   2010


                                                       


 
ÚvodÚvodná stránka