Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

písomne na adresu:                                   Obec Kokava nad Rimavicou
                                                                        Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou
                                                                        Námestie 1. mája č.1
                                                                        985 05 Kokava nad Rimavicou

ústne:                                                            v čase 8.00 hod. – 15:30 hod. (úradné hodiny)

telefonicky na číslo:                                   047/4293101

faxom na číslo:                                           047/4222357

elektronicky na e-mailovú adresu:          obec@kokava.sk

Podateľňa je otvorená:                              v pracovných dňoch
                                                                      od 8:00 h do 11.30 h
                                                                      od 12:30 h do 15:00 h
                                                                      tel.: 047/4293101
 

Základné informácie
Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie Obec Koakava nad Rimavicou ako povinnú osobu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie, či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiaosti podľa §17 zákona o slobode informácií.
Odvolanie sa podáva poštou na adresu:    Obec Kokava nad Rimavicou
                                                                             Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou
                                                                             Námestie 1. mája č.1
                                                                             985 05 Kokava nad Rimavicou


 

Základné dokumenty

ÚvodÚvodná stránka