Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne kultúrne stredisko

Adresa:
Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou
Námestie 1. mája č. 10
985 05 Kokava nad Rimavicou


Vedúca MKS : Janka Krotáková

tel. : 047/4293245
mobil : 0903 559014
e-mail : janka.krotakova@kokava.sk


 

Miestne kultúrne stredisko - nácviky kolektívov a záujmovej umeleckej činnosti a ostatná pravidelná činnosť MKS

tabulka navcikov


 

Kultúrny kalendár

Kultúrny kalendár približuje výročia osobností, významné udalosti, ktoré sa v našej obci udiali v minulosti a samozrejme propaguje aj podujatia, ktoré sa v obci v aktuálnom roku pripravujú.
Nech sa páči nahliadnuť.


 
Kultúrny kalendár, r. 2019.pdf(234.2 kB)Kultúrny kalendár, r. 2019.pdf
Kulturny kalendar 2018.pdf(213.4 kB)Kulturny kalendar 2018.pdf
Kultúrny kalendár 2017.pdf(232.2 kB)Kultúrny kalendár 2017.pdf
Kulturny kalendar 2016.pdf(234.2 kB)Kulturny kalendar 2016.pdf
Kulturny_kalendar_2015.pdf(186.9 kB)Kulturny_kalendar_2015.pdf
Kulturny_kalendar_2014.pdf(175.7 kB)Kulturny_kalendar_2014.pdf
Kulturny_kalendar_2013.pdf(201.9 kB)Kulturny_kalendar_2013.pdf

SPRÁVA O ČINNOSTI MIESTNEHO KULTÚRNEHO STREDISKA KOKAVE NAD RIMAVICOU ZA ROK 2017

Miestne kultúrne stredisko sa vo svojej práci snaží nájsť cestu k občanovi v oblasti rozvoja kultúry a osvety, lebo kultúrna úroveň národa, jeho identita, je determinovaná miestnou kultúrou.

Našim cieľom je vytvárať kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré podnietia občanov k tomu, aby poznali, kde žijú, aká je to lokalita, aké tradície nás formovali a formujú, ako sa vzájomne musíme pozitívne ovplyvňovať, aby sme spolu prežili príjemný a hodnotný život.            Miestna kultúra je v našej obci dostatočne  podporovaná, preto môžeme vytvárať podmienky na jej rozvoj takmer pre všetky generácie žijúce v obci.  Určitú podporu v oblasti kultúry poskytuje aj vyšší územný celok a ústredné orgány štátnej správy, hlavne prostredníctvom grantových a podporných mechanizmov, ktoré sa snažíme využívať v plnej miere a to predkladaním projektov, v ktorých sme úspešní. Dary a sponzorovanie kultúry sú nie výsledkom pochopenia jeho významu, ale skôr výsledkom dobrých osobných vzťahov. Domáci podnikatelia prispejú skôr materiálne ako finančne, ale aj táto forma sponzorstva sa stáva čím ďalej tým zriedkavejšia. Aj na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek formou na niektoré podujatia. Snažíme sa pomôcť si podnikateľskými aktivitami, akou je prenajímanie priestorov KD. To môžeme robiť len do takej miery, aby sme mohli plniť svoje základné poslanie a aby boli spokojní domáci podnikatelia, ktorí sú vlastníkmi obchodov a nechcú v obci konkurenciu. Pre nás je to na škodu, lebo strácame čisté príjmy, ktoré nevieme nahradiť kultúrnymi aktivitami.
Pre deti a mládež sú prínosom Kultúrne poukazy, ktoré využívajú na kultúrne podujatia.
Plán práce MKS  je v Kultúrnom kalendári, ktorý obsahuje aj aktivity ostatných združení a organizácií, ktoré sú vytvorené v obci a realizujú kultúrne aktivity. MKS vo svojej práci vychádza z potrieb a záujmov obyvateľov našej obce ako i z finančných možností.
Veľkým pozitívom pre nás je spolupráca s Novohradským osvetovým strediskom Lučenec a pri organizovaní Kolieska aj s Národným osvetovým centrom v Bratislave. Ďalej spolupracujeme so všetkými organizáciami v obci a najviac so ZŠ s MŠ. Na dobrej úrovni je aj spolupráca s MAS Malohont, kde okrem Obce Kokava, je členom aj OZ Koliesko.
MKS každoročne vydáva informačnú brožúrku - Kultúrny kalendár, ktorý má za úlohu oboznámiť verejnosť o významných osobnostiach a udalostiach v živote našej obce a poskytnúť širokej verejnosti prehľad a informácie o všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach v obci. Pripravujeme obecné noviny -  Kokavské zvesti, do ktorých dosť ťažko získavame prispievateľov. Dňa 14. novembra 2013 Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad Rimavicou (uzn. č. 5/2013, B 9./a – c) schválilo projekt prípravy vlastivednej monografie obce a v rámci toho aj zloženie redakčnej rady, ktorá pod vedením hlavného zostavovateľa prof. Sokolovského, finišuje s prípravou Monografie obce Kokava nad Rimavicou, ktorá bude  vydaná v roku 2018. Bude to veľmi obsiahla publikácia, ale naša obec ju veľmi potrebuje, konečne budeme mať reprezentatívnu publikáciu o obci.
Okrem objektu DK sa staráme aj o synagógu, amfiteáter, objekty, ktoré vytvárajú priaznivé predpoklady na realizáciu väčších kultúrnych podujatí, hlavne v letnom období. Aj tento rok sme získali finančné prostriedky cez kampaň 2% na OZ KOLIESKO. Ďalším OZ je FS KOKAVAN. Cez tieto združenia vypracúvame projekty podľa vyhlásenej výzvy.
Máme platné všetky povinné odborné prehliadky, ktoré musí Dom kultúry mať, okrem ťahov javiskového zariadenia, ktoré spravíme v budúcom roku.
Negatívne faktory: úroveň sociálnych zariadení -  je potrebné čo v najkratšom čase urobiť rekonštrukciu sociálnych zariadení vo vestibule, pretože ich úroveň nespĺňa požiadavky dnešného návštevníka KD. Nejaké finančné prostriedky sme už dostali z MF SR, ostatné bude financovať obec. Medzi negatívne faktory počítame aj úbytok mladých ľudí z obce, odchod do škôl a hlavne za prácou, čoho dôsledok je nedostatok mládeže na voľno časové aktivity, hlavne v mládežníckom FS Kokavan. ( príklad - dobrý hudobník – mladý primáš pracuje v Bratislave)
Navrhujem tieto potrebné opravy na budove Domu kultúry a iných zariadeniach, ktoré patria do kompetencie kultúry v obci:

 1. rekonštrukcia mužských a ženských WC s celkovou výmenou zariadenia a znížením stropu v mužskom WC + nový prívod vody
 2. predný  hlavný vchod – položenie  protišmykovej dlažby – 43 m2
 3. zadný núdzový východ – schodisko – položiť protišmykovú dlažbu a premaľovať bočné steny
 4. zadný vchod na javisko – schodisko – dlažbu protišmykovú
 5. schody príchod na javisko od šatní – položiť dlažbu protišmykovú
 6. javisko v sále – preložiť novú palubovku z dreva, rozmer – 120m2
 7. vyrezať do múru 2 vetráky  v priestore krojárne – už boli urobené
 8. obnovenie náteru na plechu na fasáde KD
 9. obnovenie pomníka v parku padlých  - úprava marmolitom?, návrh na opravu máme urobený autorom pomníka
 10.  kúpiť náter na vonkajšie pódium – 80m2, - LAZURA LUSONOL S 1023 ( náter na drevo svetlohnedý)
 11. obnoviť nápis – „Desatoro Božích prikázaní“ na synagóge


Oblasti kultúrno-výchovnej práce:
ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ: touto prácou rozvíjame nadanie, schopnosti a talent detí, mládeže i dospelých. Folklórne tradície uchováva, zveľaďuje a prezentuje FS KOKAVAN a DFS Kokavan.
FS Kokavan má v súčasnosti okolo 30 členov - tanečníkov, tanečníc, hudobníkov a sólistov.
Umeleckým vedúcim je Ján Blahuta, organizačnou vedúcou Jana Krotáková.
Nácviky súboru bývajú každý piatok a každú sobotu. Prekážkou pri aktivitách súboru je to, že mladí ľudia študujú na vysokých školách, iní pracujú mimo bydliska, musia dochádzať za prácou a to sú dôvody, pre ktoré je ťažko dodržať termíny nácvikov a niektoré vystúpenia sme museli z dôvodu už spomínaného nedostatku tanečníkov aj odvolať.

Vystúpenia FS KOKAVAN:
1.1.2017 – vystúpenie na Nový rok – vítanie roka 2017
6.1. – FS na Betlehemských hrách v Lome n/Rimavicou
25.2. – sprievod fašiangových masiek obcou
30.4. – Stavanie mája a vystúpenie folklórnych kolektívov
3.6. – vystúpenie na akcii Heligónky
17.6. – sústredenie FS Kokavan
24.6. – vystúpenie ĽH na GMFS v Klenovci
15.7. – sústredenie FS v Kokave
16.7. – vystúpenie FS v Malatinej – Bačovské dni
22.7. – 23.7. – sústredenie súboru v Kokave
28.7. – vystúpenie ĽH a speváci v Lučenci na Novohradských slávnostiach
4.8. , 5.8. – vystúpenie na FF KOLIESKO 2017
7.10. – vystúpenie v Kokave – Gurmánsky deň
17.12. – vystúpenie v Kokave – Vianočný program
24. – 25.12. – Betlehemci – vinšovanie po obci a Živý Betlehem

Členov FS pozývajú v priebehu roka mladomanželia na svadobné veselice, kde chodia robiť zavíjanky mladuchy a vedúci súboru robieva starejšieho. Aj to je spôsob prezentácie kokavského folklóru a svadobných zvykov.

DFS KOKAVAN:

Práca s deťmi je v súbore o to jednoduchšia, že deti máme tu, v ZŠ, teda máme s kým robiť. V tejto práci sa nám darí, deti učíme tancovať už  od prvej triedy ZŠ, Obidva detské súbory, menšie i staršie deti vedú Mgr. Janka Becániová a Janka Obročníková. Naše deti účinkovali na podujatiach v Kokave, na Koliesku, v Lučenci a na školských programoch.

25.2. vystupovali vo fašiangovom sprievode v Kokave
21.4. – vystúpenie na okresnej prehliadke v Lučenci
30.4. – v kultúrnom programe
25.6. – vystúpenie na Juniálese
17.7. – vystúpenie  a tvorivé dielne v Lučenci
4.8. a 5.8.  – vystúpenie na FF KOLIESKO 2017
7.10. – vystúpenie na Gurmánskom dni
17.12. – vystúpenie vo vianočnom programe v Kokave

FUJARISTI okrem účinkovania so súborom absolvovali tieto samostatné vystúpenia:
19.5. – vystúpenie v lučenskej synagóge v programe venovanom majstrovi Koblíčekovi
25.5. – vystúpenie v lučenskej synagóge pre Ministerstvo obrany SR
27.5. -  na Dni obce Utekáč
1. – 2.7. – ako ľudoví majstri na festivale vo Východnej
4.8.,5.8. a 6.8. – vystúpenie na FF KOLIESKO
2.9.a 3.9. - na Dňoch majstrov ľudových remesiel v Bratislave
20.9. – vystúpenie na Lešti pre MO SR
22. - 24.9. – vystúpenie na celoslovenskom festivale fujaristov v Čičmanoch

HELIGONKÁRI - okrem vystúpení so súborom účinkujú počas roka na mnohých akciách samostatne.

25.2.  - rozlúčka s fašiangami v obci
3.6.  - Stretnutie heligónkarov v Kokave n/R., konal sa 20. ročník, účinkovalo 32 heligonkárov a ľudový rozprávač  a  moderátor Ján Jankov zo Šumiaca.
Naši heligonkári sa zúčastňujú  mnohých Stretnutí heligonkárov – v Budinej, v Pohronskej Polhore, v Korytárkach a i.

DYCHOVÁ HUDBA KOKAVČANKA účinkuje na niektorých podujatiach organizovaných v obci k 1. máju, Pamiatka zosnulých. Skúšky bývajú v nedeľu dopoludnia, na ktoré dochádza z Rim.Soboty JUDr. Piliarik, na akcie vždy privezie aj hudobníkov z Rimavskej Soboty. Tak spolupracujú dychové hudby v celom regióne, lebo hudobníkov na dychové nástroje je všade málo. Tento rok oslávila Dychová hudba Kokavčanka 70. výročie svojho vzniku, 21.10.2017 sme mali koncert DH, ako hosť vystúpil Prešovský dixieland. Dychovej hudbe za prácu poďakoval starosta obce, Ing. Ján Chromek, zavinšovali kamaráti z dychových hudieb z Hnúštea Tisovca, z NOS Lučenec. Po koncerte sa uskutočnilo spoločenské posedenie s DH. Škoda, že divákov bolo málo, hoci reklama na podujatie bola dobrá. Kokavčania nepokladajú za potrebné uctiť si 70 rokov nepretržitej práce dychovej hudby.

MLÁDEŽNÍCKE OCHOTNÍCKE DIVADLO STUŽKA pod vedením Mgr. E. Švingálovej – nacvičuje každú nedeľu. Vyhrali okresnú súťaž s hrou Fragmenty cesty na námety K. Horáka a postúpili na kraj, kde získali II. miesto a cenu diváka a cenu laickej poroty, ktorú udeľujú študenti. Stužka má toho času 16 členov vo veku od 14 do 25 rokov.

DETSKÉ DIVADLO EŇO ŇUŇO – zúčastnili sa krajskej prehliadky Sládkovičova Radvaň, kde obsadili III. miesto s divadlom poézie – Fóbia na námety básne Pampulóni od Miroslava Válka( vystupovali veľmi talentované deti ZŠ– Nina Vrábľová, Emma Sojková, Daniela Blahutová, Martin Ňuňuk) Nacvičujú každú stredu.

Opäť spomeniem aj jednotlivcov, občanov, ktorí sa zaoberajú oživenou tradíciou drevorezby, výrobou ľudových hudobných nástrojov a rôznych umeleckých predmetov z kože a kovu. Sú to naši občania, ktorí reprezentujú Kokavu na rôznych podujatiach na Slovensku, Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ, Jozef Badinka, ďalej tkáčky – pani Rozália Murínová a jej dcéra Ľubomíra Žilková, ktorá je hlavnou autorkou Remeselníckej ulice na FF Koliesko. Týchto ľudových majstrov stretnete na mnohých folklórnych festivaloch na Slovensku.

VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
24.1. a 25.1. – Tvorivá dielňa – výroba fašiangových masiek  na detské podujatie a do fašiangového sprievodu
10.4. – Tvorivá dielňa – maľovanie kraslíc a výroba veľkonočných ozdôb
26.7. a 27.7. – Tvorivá dielňa – výroba venčekov pre družičky do súboru

Samostatné rozhlasové relácie sme pripravili k fašiangom, k Veľkej noci, oslobodeniu obce, k májovému oslobodeniu, k SNP,  pri výročí  vyhorenia Kokavy , k Vianociam, k Silvestru, ako aj ku všetkým akciám konaných v obci.

Aerobic –  patrí k zaujímavej pohybovej činnosti z hľadiska estetického aj zdravotného, ženy a dievčatá sa stretávajú na cvičení každý pondelok a štvrtok jedna skupina, utorok a štvrtok druhá skupina vo Fitnescentre, v Kokave a cvičenie na trampolínkach, tiež vo fitnescentre. Všetky tieto aktivity prispievajú k udržiavaniu telesnej hmotnosti a zdravého ducha.

PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ a ostatné podujatia v Dome kultúry
Podujatia delíme na také, ktoré sú výlučne v réžii zamestnancov MKS ( technické zabezpečenie, organizácia, réžia) a na podujatia iných organizácií alebo tzv. dovezenú kultúru.

1.1. -  Vítanie Nového roka 2017 o 17,00 hod. na námestí, hymna, ohňostroj, príhovor starostu obce a krátky kultúrny program na námestí
26.1 -  Pietny akt položenia kvetov k pomníku padlých + relácia odvysielaná v obecnom  rozhlase- 72. výr. oslobodenia obce
27.1. – Detské  fašiangové podujatie v maskách, zúčastnilo sa  52 detí v maskách, všetky boli odmenené vecnými cenami
28.1. – Rómsky ples – KVOZ Láčho drom ( Sendrei)
4.2. – ples – organizátor MS SČK
10. 2. -  Pampuškový večierok SZZP s kultúrnym programom detí MŠ, spev + HS
15.2. – fašiangové podujatie pre rómske deti
25.2. – Valné zhromaždenie – URBÁR
25.2. – pochôdzka masiek v obci  – celý deň
3.3. – siedme zasadnutie redakčnej rady Vlastivednej monografie obce
6.4. – výročná schôdza ZO SZZP s občerstvením
11.4. – Mobilný odber krvi – MS SČK
28.4. – Krajský festival detských folklórnych súborov z BBSK
30.4. – stavanie mája + kultúrny program, v ktorom vystúpili FS, DFS Kokavan, ĽH,Dychová hudba, heligonkári, rómsky tanečný súbor Romani luludi
30.4. – Kokavský majáles, organizátor MS SČK
5.5. – Pietny akt k 72. výročiu oslobodenia
14.5. – Kultúrny program ku Dňu matiek v spolupráci so súkromnou podnikateľkou    Stanislavou Katreniakovou, vystúpil spevák Ján Hruška so synom
3.6. – Stretnutie heligonkárov – jubilejný XX. ročník, 32 účinkujúcich
3.6. – veľké podujatie k MDD v amfiteátri– hlavný organizátor MS SČK
19.6. – exkurzia žiakov zo ZŠ Lieskovec v našom KD a v knižnici
25.6. – Juniáles – program žiakov ZŠ
7.7. – ôsme zasadnutie Redakčnej rady Monografie obce Kokava n/Rim.
14.7. a 15.7. – Country festival – usporiadateľ OZ pre šport a kultúru ( P. Bajan)
24.7. – nahrávanie reklamných šotov k festivalu Koliesku v Rádiu Regina v Banskej Bystrici
3.8. – 6.8. – XXVII. ročník FF KOLIESKO -  celkom sa uskutočnilo: 14 programov,  Remeselnícka ulica so 100 remeselníkmi, ktorí výrobu predvádzali aj učili záujemcov niekedy už zabudnutému remeslu, 1 Študentská letná škola, 2 výstavy, Národopisná knižnica, otvorených bolo 8 dvorov niektoré aj s programom a všetky so svojimi špecialitami, počas celého festivalu sa konal jarmok ľudových remesiel.Počet účinkujúcich: 1175 Počet návštevníkov: 17000 tisíc
14.8. – Mobilný odber krvi – MS SČK
18. a 19.8. – Balvalfest, výstava a beseda v KD, koncerty v amfiteátri, usporiadateľ KVOZ  Láčho drom ( Sendrei)
5.9. – pietny akt položenia kvetov pri príležitosti 73. výročia SNP, termín v septembri kvôli účasti žiakov ZŠ, aby sa oboznámili o SNP
28.9. - sa uskutočnilo deviate zasadnutie Redakčnej rady vlastivednej monografie Kokavy nad Rimavicou, prípravy publikácie sa uskutočňujú podľa plánu.
7.10. - Mikroregión Sinec - Kokavsko a Obec Kokava n/R. usporiadali štvrtý ročník súťaže vo varení tradičných jedál - Tradičný gurmánsky deň, zúčastnilo sa 6 súťažných družstiev, 2 z Kokavy, z Rimavskej Bane, z Klenovca, z Utekáča a z Uhorského. Vyhodnotené boli najlepšie jedlá a najkrajšie vyzdobený stánok. Na dobrú náladu hrala hudobná skupina Ľudová hudba z Kokavy n/Rim. a vystúpili detské folklórne súbory z Kokavy a z Hnúšte.

Podujatia v obci k Mesiacu úcty k starším:
27.9. – stretnutie s jubilantmi Klubu dôchodcov
17.10. – ZO SZZP  – stretnutie s jubilantmi a seniormi organizácie
20.10. – podujatie  pre jubilantov obce organizované ZPOZ
Do konca roka 2017 sa uskutoční:
12.11. – Divadelné predstavenie Divadlo Havran z Rim. Soboty – Láska v studni
3.12. – adventný koncert v evanj. kostole a posvätenie adventného venca na námestí
6.12. - Mikuláš pre deti MŠ a ZŠ
17.12. - vianočný program žiakov ZŠ a MKS pre verejnosť
24. a 25.12. - chodenie Betlehemcov a Berdo, vinšovanie po domácnostiach
25.12. – Štefanská zábava – MS SČK

PROFESIONÁLNE PROGRAMY
19.3. – Profesionálny muzikál pre deti PACI PAC
12.4. – Muzikál – Ako zachrániť – Škola života
23.4. – koncert hudobnej skupiny KOLLÁROVCI
23.5. – Variete Carlson – cirkus pre deti
26.6. – Buďme ľudia divadlo pre žiakov ZŠ – Umelecká agentúra AMOS
10.10. koncert v synagóge - CHAVIVA – hudobná skupina RUACH z Budapešti ( Maďarsko)
6.12. – Zbojník Rumcajs – divadlo Clipperton

Na všetky detské podujatia mohli prísť aj rodičia s deťmi, ktoré ešte MŠ nenavštevujú.

Žiaci ZŠ využívajú na profesionálne divadlá  kultúrne poukazy, ktoré nám preplatí MK SR, lebo sa každý rok zaregistruje aj škola aj naše kultúrne stredisko do programu Kultúrne poukazy. Vďaka kultúrnym poukazom môžu vidieť profesionálne umenie aj deti zo sociálne slabších rodín, ktoré niekedy nemajú na vstupné.

MIESTNA ĽUDOVÁ KNIŽNICA

Samostatné vykonávanie knihovníckej práce
Akvizícia a katalogizácia
Knižnično-informačné služby
Kultúrno - výchovná činnosť v knižnici
Štatistická a vyhodnocovacia činnosť

Podujatia:

Pokračovanie Osmijankového čítania so žiakmi 4tého ročníka každý týždeň: 24 stretnutí, na ktorých bolo zúčastnených 343 osôb.
1. 2. 2017 - Kvíz: "Poznáš svoju obec?" - zúčastnených 30 osôb, súťažili všetky deti v družstvách.
15. 2. 2017 – knižnica zorganizovala spolu so ZŠ netradičnú hodinu zemepisu s mladými cestovateľmi, ktorí im porozprávali o cestovaní po Indii a okolitých krajinách - 35 zúčastnených osôb.
V marci - mesiaci knihy, knižnicu navštívili 3 triedy škôlkarov - 54 osôb
a žiaci prvého stupňa ZŠ 7 tried - 104 osôb.
Individuálne po obede prišlo čítať v tomto mesiaci 11 detí.
20.04. - jedna trieda z Utekáča - informačná hodina s čítaním (12 osôb)
25.05. - Deň Európy - geografická súťaž 8-ho ročníka (31 osôb)
7. 6. - Pamiatky - k Svetovému dňu kultúrneho dedičstva prebehla prednáška s besedou na tému pamiatok so žiakmi 3. a 4. ročníka, zúčastnených bolo 48 osôb
8. 8. - Letný tábor - Hámor - 29 detí
17.9. - I.C - Učime sa čítať - 13 osôb
18. 9. - I. A a I.B - Učíme sa čítať - 25 osôb
Za člena do knižnice sa prihlásilo, alebo znova obnovilo členstvo 240 čitateľov.
Počet výpožičiek : 5 066 z toho prolongácii 2563.
Návštevníkov knižnice v sledovanom období - 1723 osôb, 45 podujatí

PROPAGAČNÁ A REKLAMNÁ ČINNOSŤ
K propagačnej činnosti môžem napísať to, čo každý rok.
Plagáty na programy vydávame na počítači alebo nám ich robí NOS Lučenec, nakoľko majú na to program. Z dôvodu zlepšenia informovanosti občanov, obec Kokava využíva službu pod názvom „Obecný rozhlas“. Služba je určená pre občanov, ktorí nenavštevujú pravidelne webovú stránku mesta, facebook, ale majú záujem dozvedieť sa o novinkách, oznamoch, pripravovaných podujatiach. Osobitne pripravujeme propagačné panely a potrebné označenia na FF KOLIESKO. Tento festival propagujeme v Slovenskom rozhlase, kde osobne nahrávame reklamné šoty. Pomerne dosť času venujeme príprave obecných novín Kokavské zvesti, ktoré vydávame štvrťročne, nakoľko máme málo prispievateľov. Na reklamu využívame obecné noviny – Kokavské zvesti, ale aj okresné noviny -  REKUS, MY - Novohradské noviny,  1 x ročne vydávame Kultúrny kalendár, kde sú skoro všetky podujatia, ktoré sa v priebehu roka konajú v obci, tiež spolupracujeme s MAS Malohont na organizovaní a propagácii podujatí. Veľkou výhodou je, že máme výborných fotografov, niektoré podujatia fotí J. Spišiak, ktorý robí v sekcii fotografia aj pre monografiu obce a všetky akcie fotí P. Vranský, ktorý propaguje naše podujatia aj na sociálnych sieťach a my ich dávame na webovú stránku obce, čo sa návštevníkom páči.

Využiteľnosť  a návštevnosť priestorov Domu kultúry:

Využiteľnosť sa oproti minulému roku nemenila, stáli nájomcovia ostali tí istí.

Bar OÁZA, klubovňa na poschodí – kozmetika a pedikúra. Druhá klubovňa prenajatá na obchod Second hand. Ďalšia klubovňa je prenajatá pre OZ Láčho drom.

Priestory na poschodí:  jednu klubovňu využíva Dychová hudba, v ďalšej klubovni  vyučuje ZUŠ spev a klavír, v malej klubovni vyučuje ZUŠ keybord a husle. ZUŠ využíva tieto priestory každý deň popoludní okrem pondelka.

Priestory na prízemí: kancelária, 2 šatne, využívané každý deň ( pri väčších akciách používame aj priestory na poschodí), krojáreň - veľmi malý a nevyhovujúci priestor.

Predaje a rôzne reklamné akcie a akcie iných organizácií: počas roka 2017 – 42 krát

Nácviky súborov ZUČ:
pondelky – detský folklórny súbor – staršie deti ( 28)
stredy – detský folklórny súbor – najmladšie deti  ( 30 detí)
              detské divadlo  Eňo Ňuňo( 15 detí)
              piatky -  mládežnícky FS Kokavan ( 25 mládežníkov)
               ľudová hudba FS Kokavan ( 7 hudobníkov  dospelých)
               folkloristi – seniori ( 12 dospelých )
               spevokol evanjelickej cirkvi a MKS ( 8 dospelých )
soboty -    FS Kokavan ( 25), 
nedele -    Dychová hudba Kokavčanka ( 7 dospelých)
                 Heligonkári (4 mládež, 4 dospelých )
                 Mládežnícke divadlo STUŽKA ( 15 mládežníkov)

 V rámci týchto nácvikov navštívilo Dom kultúry okolo 6350 osôb + k tomu deti, ktoré navštevujú ZUŠ – 4 x týždenne.

Človek nie je len chlebom živý, ľudské šťastie nie je iba v jeho dostatku. Preto podpora ochrany a rozvoja kultúrnych hodnôt v minulosti, ale aj nových kultúrnych hodnôt a diel, je dôležitou oblasťou života spoločnosti, teda aj života obce. Miestna kultúra je pre obce veľmi dôležitá, pretože poskytuje najhodnotnejší spôsob využívania voľného času detí a mládeže a o to sa snaží aj naše zariadenie, aby dom kultúry bol čím ďalej tým viac navštevovanejší, aby sa naše deti učili kultúrne žiť a realizovať sa v oblasti ZUČ, ktorú im naše zariadenie ponúka, stavať na ľudových tradíciách, ako vzácnych hodnotách, ktoré zviditeľňujú našu obec. Vedeniu obce a obecnému zastupiteľstvu patrí poďakovanie za uznanie a za podporu kultúry, lebo kultúra, ktorú spoluvytvárame, má v porovnaní s tou, ktorú len pasívne prijímame, neporovnateľne vyššiu hodnotu.

  V Kokave n/Rim. 10.12.2017                                                         Jana Krotáková

                                                                                                            vedúca MKS

 


 
ÚvodÚvodná stránka