Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne kultúrne stredisko

Adresa:
Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou
Námestie 1. mája č. 10
985 05 Kokava nad Rimavicou


Vedúca MKS : Janka Krotáková

tel. : 047/4293245
mobil : 0903 559014
e-mail : janka.krotakova@kokava.sk


 

Miestne kultúrne stredisko - nácviky kolektívov a záujmovej umeleckej činnosti a ostatná pravidelná činnosť MKS

tabulka navcikov


 

Kultúrny kalendár

Kultúrny kalendár približuje výročia osobností, významné udalosti, ktoré sa v našej obci udiali v minulosti a samozrejme propaguje aj podujatia, ktoré sa v obci v aktuálnom roku pripravujú.
Nech sa páči nahliadnuť.


 
Kultúrny kalendár, r. 2019.pdf(234.2 kB)Kultúrny kalendár, r. 2019.pdf
Kulturny kalendar 2018.pdf(213.4 kB)Kulturny kalendar 2018.pdf
Kultúrny kalendár 2017.pdf(232.2 kB)Kultúrny kalendár 2017.pdf
Kulturny kalendar 2016.pdf(234.2 kB)Kulturny kalendar 2016.pdf
Kulturny_kalendar_2015.pdf(186.9 kB)Kulturny_kalendar_2015.pdf
Kulturny_kalendar_2014.pdf(175.7 kB)Kulturny_kalendar_2014.pdf
Kulturny_kalendar_2013.pdf(201.9 kB)Kulturny_kalendar_2013.pdf

Správa o činnosti MKS v Kokave nad Rimavicou za rok 2016

Miestne kultúrne stredisko  – to je osvetová činnosť, pod ktorou sa rozumie súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života.

Osvetová činnosť vo svojej podstate zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí, uspokojuje ich kultúrne a duchovné potreby, efektívne brzdí úpadok emocionálnych a etických hodnôt v spoločnosti, tlmí šírenie nevkusu a kultúrnej negramotnosti, zabezpečuje kultúrny rozvoj jednotlivcov, záujmových kolektívov, obyvateľov sídiel, kultivovanie ich osobnosti, rozvoj ich zručností, kompetencií, odhaľovanie ich nadania a predpokladov
pre plnohodnotné uplatnenie v živote komunity, obce, regiónu  a spoločnosti ako súčasti aktívneho využívania voľného času a výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom osvetovej činnosti je duchovný rozvoj osobnosti človeka, ktorý by mal vyústiť k väčšej spoločenskej zodpovednosti človeka k sebe samému a k spoločnosti ako celku.
Stručne zhodnotím plnenie hlavných úloh MKS pri ktorých spomeniem pozitívne a negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú prácu a výsledky MKS.
Veľkým pozitívom pre nás je spolupráca s Novohradským osvetovým strediskom Lučenec a pri organizovaní Kolieska aj s Národným osvetovým centrom v Bratislave. Ďalej spolupracujeme so všetkými organizáciami v obci a najviac so ZŠ s MŠ. Na dobrej úrovni je aj spolupráca s MAS Malohont, kde okrem Obce Kokava, je členom aj OZ Koliesko.
MKS každoročne vydáva informačnú brožúrku - Kultúrny kalendár, ktorý má za úlohu oboznámiť verejnosť o významných osobnostiach a udalostiach v živote našej obce a poskytnúť širokej verejnosti prehľad a informácie o všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach v obci. Pripravujeme obecné noviny -  Kokavské zvesti, do ktorých dosť ťažko získavame prispievateľov. Dňa 14. novembra 2013 Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad Rimavicou (uzn. č. 5/2013, B 9./a – c) schválilo projekt prípravy vlastivednej monografie obce a v rámci toho aj zloženie redakčnej rady, ktorá pod vedením hlavného zostavovateľa prof. Sokolovského, finišuje s prípravou Monografie obce Kokava nad Rimavicou, ktorá by mala byť vydaná v roku 2017. Bude to veľmi obsiahla publikácia, ale naša obec ju veľmi potrebuje, konečne budeme mať reprezentatívnu publikáciu o obci.
Okrem objektu DK sa staráme aj o synagógu, amfiteáter, objekty, ktoré vytvárajú priaznivé predpoklady na realizáciu väčších kultúrnych podujatí, hlavne v letnom období. V tomto roku sa nám pomocou projektu cez MAS MALOHONT a Mikroregión Sinec – Kokavsko podarilo získať časť financií na prekrytie strechy. Do synagógy konečne nezateká. Aj touto prácou sme zhodnotili objekt synagógy, ktorý by potreboval ešte ďalšie opravy.
Aj tento rok sme získali finančné prostriedky cez kampaň 2% na OZ KOLIESKO. Ďalším OZ je FS KOKAVAN. Cez tieto združenia vypracúvame projekty podľa vyhlásenej výzvy.
Tento rok sme vylepšili opäť niektoré priestory DK – vymaľovali sme chodby, vestibul, bolo nainštalované nové núdzové osvetlenie. Máme platné všetky povinné odborné prehliadky, ktoré musí Dom kultúry mať, okrem ťahov javiskového zariadenia, ktoré spravíme v budúcom roku.
Negatívne faktory: úroveň sociálnych zariadení -  do budúcna je potrebné urobiť rekonštrukciu sociálnych zariadení vo vestibule, pretože ich úroveň nespĺňa požiadavky dnešného návštevníka KD. Navrhujem dať do rozpočtu obce na rok 2017. Opäť začalo zatekať do ďalšej časti DK, kde je plochá strecha, je to dosť nebezpečné, lebo zateká aj do miestnosti elektroinštalácie. Odborník po obhliadke určí aký rozsah opravy tej časti strechy je potrebný.

Medzi negatívne faktory počítame aj úbytok mladých ľudí z obce, odchod do škôl a hlavne za prácou, čoho dôsledok je nedostatok mládeže na voľno časové aktivity, hlavne v mládežníckom FS Kokavan. ( príklad - dobrý hudobník – mladý primáš pracuje v Bratislave)
Oblasti kultúrno-výchovnej práce:
ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ: touto prácou rozvíjame nadanie, schopnosti a talent detí, mládeže i dospelých. Folklórne tradície uchováva, zveľaďuje a prezentuje FS KOKAVAN a DFS Kokavan.
FS Kokavan má v súčasnosti okolo 30 členov - tanečníkov, tanečníc, hudobníkov a sólistov.Umeleckým vedúcim je Ján Blahuta, organizačnou vedúcou Jana Krotáková.
Nácviky súboru bývajú každý piatok a každú sobotu. Prekážkou pri aktivitách súboru je to, že mladí ľudia študujú na vysokých školách, iní pracujú mimo bydliska, musia dochádzať za prácou a to sú dôvody, pre ktoré je ťažko dodržať termíny nácvikov a niektoré vystúpenia sme museli z dôvodu už spomínaného nedostatku tanečníkov aj odvolať.
Vystúpenia FS KOKAVAN:
1.1.2016 – vystúpenie na Nový rok – vítanie roka 2016
24.1. – vystúpenie v Kokave na pozvanie na mítingu
30.1. – sprievod fašiangových masiek obcou spolu s maskami z Čierneho Balogu
6.2. – vystúpenie FS a Ľudovej hudby v Čiernom Balogu
1.5. – Stavanie mája a vystúpenie folklórnych kolektívov
27.5. – vystúpenie v Hnúšti na Dňoch mesta
15.7. – 17.7. – sústredenie FS na Ďubákove
29.7. – 30.7. – sústredenie súboru v Kokave
5.8. , 6.8. – vystúpenie na FF KOLIESKO 2016
3.9. – vystúpenie FS na festivale v Čiernom Balogu
11.9. – vystúpenie v Dolnej Bzovej
13. – 19.9. – kultúrny zájazd FS KOKAVAN do Čiernej Hory
22.10. – vystúpenie vo Veľkých Teriakovciach – Slovenské mitrovanie
Členov FS pozývajú v priebehu roka mladomanželia na svadobné veselice, kde chodia robiť zavíjanky mladuchy a vedúci súboru robieva starejšieho. Aj to je spôsob prezentácie kokavského folklóru a svadobných zvykov.
18.12. – vianočný program Od Ondreja do Troch kráľov
24. – 25.12. – Betlehemci – vinšovanie po obci a Živý Betlehem
DFS KOKAVAN:
Práca s deťmi je v súbore o to jednoduchšia, že deti máme tu, v ZŠ, teda máme s kým robiť. V tejto práci sa nám darí, deti učíme tancovať už  od prvej triedy ZŠ, Obidva detské súbory, menšie i staršie deti vedú Mgr. Janka Becániová a Janka Obročníková. Naše deti účinkovali na podujatiach v Kokave, na Koliesku, v Lučenci a na školských programoch.
30.1. vystupovali vo fašiangovom sprievode v Kokave
1.5. – v kultúrnom programe
26.6. – vystúpenie na Juniálese
17.7. – vystúpenie  a tvorivé dielne v Lučenci
6.8.  – vystúpenie na FF KOLIESKO 2016
18.12. – vystúpenie vo vianočnom programe
FUJARISTI okrem účinkovania so súborom absolvovali tieto samostatné vystúpenia:
2.5. – vystúpenie v Brezničke
1. – 3.7. – ako ľudoví majstri na festivale vo Východnej
5.8. a 6.8. – vystúpenie na FF KOLIESKO
2.9.až 4.9. - na Dňoch majstrov ľudových remesiel v Bratislave
24. - 25.9. – vystúpenie na celoslovenskom festivale fujaristov v Čičmanoch
22.10. na Slovenskom mitrovaní
HELIGONKÁRI - okrem vystúpení so súborom účinkujú počas roka na mnohých akciách samostatne.
30.1.  - rozlúčka s fašiangami v obci
4.6.  - Stretnutie heligónkarov v Kokave n/R., konal sa 19. ročník, účinkovalo 38 heligonkárov a ľudový rozprávač  a  moderátor Juraj Matiaš a Mária Kropáčová z Veľkého Krtíša. Naši heligonkári sa zúčastňujú  mnohých Stretnutí heligonkárov – v Budinej, v Pohronskej Polhore, v Korytárkach a i.
DYCHOVÁ HUDBA KOKAVČANKA účinkuje na niektorých podujatiach organizovaných v obci k 1. máju, Pamiatka zosnulých. Skúšky bývajú každú nedeľu dopoludnia, na ktoré dochádza z Rim.Soboty JUDr. Piliarik, na akcie vždy privezie aj hudobníkov z Rimavskej Soboty. Tak spolupracujú dychové hudby v celom regióne, lebo hudobníkov na dychové nástroje je všade málo.
MLÁDEŽNÍCKE OCHOTNÍCKE DIVADLO STUŽKA pod vedením Mgr. E. Švingálovej – v spolupráci s DS TIMRAVA pripravuje medzinárodný projekt – ochotnícke divadlá dospelých z Maďarska, Česka a Poľska na tému ALKOHOL.
Opäť spomeniem aj jednotlivcov, občanov, ktorí sa zaoberajú oživenou tradíciou drevorezby, výrobou ľudových hudobných nástrojov a rôznych umeleckých predmetov z kože a kovu. Sú to naši občania, ktorí reprezentujú Kokavu na rôznych podujatiach na Slovensku, Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ, Jozef Badinka, ďalej tkáčky – pani Rozália Murínová a jej dcéra Ľubomíra Žilková, ktorá je hlavnou autorkou Remeselníckej ulice na FF Koliesko. Týchto ľudových majstrov stretnete na mnohých folklórnych festivaloch na Slovensku.
VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
29.1. a 30.1. – Tvorivá dielňa – výroba fašiangových masiek  na detské podujatie a do fašiangového sprievodu
Samostatné rozhlasové relácie sme pripravili k fašiangom, k Veľkej noci, oslobodeniu obce, k májovému oslobodeniu, k SNP,  pri výročí  vyhorenia Kokavy , k Vianociam, k Silvestru, ako aj ku všetkým akciám konaných v obci.
Aerobic –  patrí k zaujímavej pohybovej činnosti z hľadiska estetického aj zdravotného, ženy a dievčatá sa stretávajú na cvičení každý pondelok a štvrtok jedna skupina, utorok a štvrtok druhá skupina vo Fitnescentre, v Kokave v KD cvičia mladšie dámy aj jogu a cvičenie na trampolínkach. Všetky tieto aktivity prispievajú k udržiavaniu telesnej hmotnosti a zdravého ducha.
PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ a ostatné podujatia v Dome kultúry
Podujatia delíme na také, ktoré sú výlučne v réžii zamestnancov MKS ( technické zabezpečenie, organizácia, réžia) a na podujatia iných organizácií alebo tzv. dovezenú kultúru.
1.1. -  Vítanie Nového roka 2016 o 17,00 hod. na námestí, hymna, ohňostroj, príhovor starostu obce a krátky kultúrny program na námestí
26.1 -  Pietny akt položenia kvetov k pomníku padlých + relácia odvysielaná v obecnom  rozhlase- 71. výr. oslobodenia obce
29.1. – Detské  fašiangové podujatie v maskách, zúčastnilo sa  60 detí v maskách, všetky boli odmenené vecnými cenami
30.1. – pochôdzka masiek v obci  – celý deň
4. 2. -  Pampuškový večierok SZZP s kultúrnym programom detí MŠ, spev + HS zo Šoltýsky
13.2. – Valentínsky ples – organizátor MS SČK
20.2. – Valné zhromaždenie – URBÁR
25.2. – piate zasadnutie redakčnej rady Vlastivednej monografie obce
3.3. – Mobilný odber krvi – MS SČK
14.4. – výročná schôdza ZO SZZP s občerstvením
17.4. – Divadelné predstavenie ochotníckeho div. súboru DAXNER z Tisovca – Slučka pre dvoch
1.5. – stavanie mája + kultúrny program, v ktorom vystúpili FS, DFS Kokavan, ĽH, Dychová hudba, heligonkári, rómsky tanečný súbor Romani luludi
7.5. – Detský folklórny festival – speváci – sólisti, detské spevácke skupiny, sólisti –  inštrumentalisti a detské ľudové hudby z celého BBSK v Kokave
7.5. – Pietny akt k 71. výročiu oslobodenia
15.5. – Kultúrny program ku Dňu matiek – Materská škola
24.5. – koncert detí ZUŠ
4.6. – Stretnutie heligonkárov – XIX. ročník, 38 účinkujúcich
4.6. – veľké podujatie k MDD v amfiteátri– hlavný organizátor MS SČK
9.6. – ochranári prírody – súťaže pre deti
24.6. – Mobilný odber krvi – MS SČK
26.6. – Juniáles – program žiakov ZŠ
23.7. – Country festival – usporiadateľ OZ pre šport a kultúru ( P. Bajan)
4.8. – 7.8. – XXVI. ročník FF KOLIESKO -  celkom sa uskutočnilo: 14 programov,  Remeselnícka ulica so 100 remeselníkmi, ktorí výrobu predvádzali aj učili záujemcov niekedy už zabudnutému remeslu, 1 Študentská letná škola, 2 výstavy, Národopisná knižnica, otvorených bolo 7 dvorov niektoré aj s programom a všetky so svojimi špecialitami, počas celého festivalu sa konal jarmok ľudových remesiel.
Počet účinkujúcich: 1025
Počet návštevníkov: 16500 tisíc
26. a 27.8. – Balvalfest, výstava a beseda v KD, koncerty v amfiteátri, usporiadateľ KVOZ  Láčho drom ( Sendrei)
6.9. – pietny akt položenia kvetov pri príležitosti 72. výročia SNP, termín v septembri kvôli účasti žiakov ZŠ, aby sa oboznámili o SNP
9.10. - sa uskutočnilo šieste zasadnutie Redakčnej rady vlastivednej monografie Kokavy nad Rimavicou, prípravy publikácie sa uskutočňujú podľa plánu.
8.10. - Mikroregión Sinec - Kokavsko a Obec Kokava n/R. usporiadali tretí ročník súťaže vo varení tradičných jedál - Tradičný gurmánsky deň, zúčastnilo sa 5súťažných družstiev, 4 z Kokavy, jedno z Lehoty n/Rim. Vyhodnotené boli najlepšie jedlá a najkrajšie vyzdobený stánok. Na dobrú náladu hrala hudobná skupina MIRAL.
Podujatia v obci k Mesiacu úcty k starším:
20.10. – ZO SZZP  – stretnutie s jubilantmi a seniormi organizácie
20.10. – podujatie  pre jubilantov obce organizované ZPOZ
26.10. – stretnutie s jubilantmi Klubu dôchodcov
Do konca roka 2016 sa uskutoční:
28.11. – Burza športových potrieb - SČK
2.12. - Mikuláš pre deti MŠ a ZŠ
11.12. - adventný koncert v evanjelickom kostole
18.12. - vianočný program žiakov ZŠ a MKS pre verejnosť
24. a 25.12. - chodenie Betlehemcov a Berdo, vinšovanie po domácnostiach
25.12. – Štefanská zábava – MS SČK
PROFESIONÁLNE PROGRAMY
7.2. – koncert hudobnej skupiny KOLLÁROVCI
6.3. - Divadlo Clipperton BB – princezná so zlatou hviezdou
26.6. – Detské kočovné divadlo DRAK Prešov – Muzikál: Na skle maľované – pre žiakov ZŠ
8.10. – Divadlo MASKA Zvolen – Kráľ Drozdia brada
16.10. – koncert hudobnej skupiny KANDRÁČOVCI
Do konca roka 2016 sa uskutoční:
12.11. – koncert populárneho speváka Samuela Tomečka
2.12. – Smejko a Tanculienka
Na všetky detské podujatia mohli prísť aj rodičia s deťmi, ktoré ešte MŠ nenavštevujú.
Žiaci ZŠ využívajú na profesionálne divadlá  kultúrne poukazy, ktoré nám preplatí MK SR, lebo sa každý rok zaregistruje aj škola aj naše kultúrne stredisko do programu Kultúrne poukazy. Vďaka kultúrnym poukazom môžu vidieť profesionálne umenie aj deti zo sociálne slabších rodín, ktoré niekedy nemajú na vstupné.
MIESTNA ĽUDOVÁ KNIŽNICA
Samostatné vykonávanie knihovníckej práce
Akvizícia a katalogizácia
Knižnično-informačné služby
Kultúrno - výchovná činnosť v knižnici
Štatistická a vyhodnocovacia činnosť
Od začiatku roka knižnica usporiadala 32 akcii v spolupráci so ZŠ, na ktorých sa zúčastnilo 491 osôb
28.01.2016 sa konal kvíz pre 4. ročník k oslobodeniu Kokavy pod názvom: "Poznáš svoju obec?" Zúčastnilo sa jej 31 detí + 3 pedagógovia, súťažili 4 družstvá po štyroch žiakov, všetci získali odmenu.
18.02.2016 knižnica spolu so školou pripravila súťaž pri príležitosti Dňa materinského jazyka pre 8. ročník. Súťažilo 12 žiakov, z ktorých najlepší 6-ti boli ocenení.
Od začiatku šk. roka chodili žiaci tretích ročníkov do knižnice, kde čítali knihy a zároveň súťažili o najlepšieho čitateľa. Akcia vyvrcholila 1. a 2. júna 2016 kvízom o prečítaných knihách. Najlepšie 4 deti dostali pred Vianocami a aj teraz knižné odmeny. V roku 2016 boli v knižnici 13x, spolu to bolo 196 návštevníkov.
18.03.2016 sa konal maratón čítania so siedmakmi 32 + 2 osoby. Pre víťazov sme pripravili knižné ceny.
10.3.2016 - B triedou sme robili jarné výzdoby k Veľkej noci 11 +1.
Pri príležitosti Marca mesiaca knihy prišli do knižnice 4 triedy prváci a druháci - 45 + 4 osoby
Vyhlásenie najlepšieho detského čitateľa - Blahutová Betka prečítala 14 kníh v sledovanom období január - marec, ako odmenu dostala vecný dar.
1. a 2. apríla sa konala Noc s Andersenom, prítomných bolo 10 detí.
21.4. 2016 pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva pre tretie a štvrté ročníky ZŠ som pripravila s etnologičkou výpravnú prezentáciu o Slovenskom ľudovom umení. Prítomných bolo 64 + 1 osoba.
7. 6. 2016 - špeciálna trieda 6 +1, boli na návšteve v knižnici, kde si pozerali literatúru
10.8.2016 - Letný tábor - Hámor - Regionálna hodina v našej obci -37 detí + 2 vychovávatelia
22.9.2016 - Piate ročníky - metodická hodina -Knižnica - 28 + 2 návštevníkov
- čítanie rozprávok so 4. triedou - 12 + 1 účastníkov
V tomto období sa znova zaevidovalo 207 čitateľov
návštevníci 1495
výpožičiek 4 749 z toho prolongácii 2 130
PROPAGAČNÁ A REKLAMNÁ ČINNOSŤ
Plagáty na programy vydávame na počítači alebo nám ich robí NOS Lučenec, nakoľko majú na to program. Z dôvodu zlepšenia informovanosti občanov, obec Kokava využíva službu pod názvom „Obecný rozhlas“. Služba je určená pre občanov, ktorí nenavštevujú pravidelne webovú stránku mesta, facebook, ale majú záujem dozvedieť sa o novinkách, oznamoch, pripravovaných podujatiach. Osobitne pripravujeme propagačné panely a potrebné označenia na FF KOLIESKO. Tento festival propagujeme v Slovenskom rozhlase, kde osobne nahrávame reklamné šoty. Pomerne dosť času venujeme príprave obecných novín Kokavské zvesti, ktoré vydávame štvrťročne, nakoľko máme málo prispievateľov. Na reklamu využívame obecné noviny – Kokavské zvesti, ale aj okresné noviny -  REKUS, MY - Novohradské noviny,  1 x ročne vydávame Kultúrny kalendár, kde sú skoro všetky podujatia, ktoré sa v priebehu roka konajú v obci, tiež spolupracujeme s MAS Malohont na organizovaní a propagácii podujatí. Veľkou výhodou je, že máme výborných fotografov, niektoré podujatia fotí J. Spišiak, ktorý robí v sekcii fotografia aj pre monografiu obce a všetky akcie fotí P. Vranský, ktorý propaguje naše podujatia aj na sociálnych sieťach a my ich dávame na webovú stránku obce, čo sa návštevníkom páči.
Využiteľnosť  a návštevnosť priestorov Domu kultúry:
Využiteľnosť sa oproti minulému roku nemenila, stáli nájomcovia ostali tí istí.
Bar OÁZA, klubovňa na poschodí – kozmetika a pedikúra. Druhá klubovňa prenajatá na obchod Second hand. Ďalšia klubovňa je prenajatá pre OZ Láčho drom.
Priestory na poschodí:  jednu klubovňu využíva Dychová hudba, v ďalšej klubovni  vyučuje ZUŠ spev a klavír, v malej klubovni vyučuje ZUŠ keybord a husle. ZUŠ využíva tieto priestory každý deň popoludní okrem pondelka.
Priestory na prízemí: kancelária, 2 šatne, využívané každý deň ( pri väčších akciách používame aj priestory na poschodí), krojáreň - veľmi malý a nevyhovujúci priestor.
Predaje a rôzne reklamné akcie a akcie iných organizácií: počas roka 2016 – 46 krát
Nácviky súborov ZUČ:
pondelky – detský folklórny súbor – staršie deti ( 25)
stredy – detský folklórny súbor – najmladšie deti  ( 27 detí)
              detské divadlo  Eňo Ňuňo( 15 detí)
              mládežnícke divadlo STUŽKA ( 10 mládežníkov)
piatky -  mládežnícky FS Kokavan ( 25 mládežníkov)
               ľudová hudba FS Kokavan ( 7 hudobníkov  dospelých)
               folkloristi – seniori ( 12 dospelých )
               spevokol evanjelickej cirkvi a MKS ( 8 dospelých )
soboty -    FS Kokavan ( 25),  
                 mládežnícke divadlo STUŽKA
nedele -    Dychová hudba Kokavčanka ( 7 dospelých)
                 Heligonkári (4 mládež, 4 dospelých )
V rámci týchto nácvikov navštívilo Dom kultúry okolo 5500 osôb.
Kultúrny život v obci podporuje aj rozvoj kultúrnej turistiky, ktorá má mimoriadny význam pre rozvoj cestovného ruchu. Naša obec je mimoriadne bohatá nielen na prírodné krásy, ale aj na kultúrne dedičstvo hlavne nehmotného charakteru. Preto je potrebné chrániť, podporovať a sprístupňovať toto bohatstvo domácim, ale aj zahraničným turistom. O to sa snažíme hlavne prostredníctvom FF Koliesko.
Miestne kultúrne stredisko vrátane Miestnej knižnice v našej obci chce predovšetkým slúžiť človeku, jeho kultúrnemu rozvoju, čo nám sťažuje najmä neúnosná finančná situácia v mnohých rodinách. To ovplyvňuje aj kvalitu kultúrneho života v obci.
Miestna kultúra je pre obce veľmi dôležitá, pretože poskytuje najhodnotnejší spôsob využívania voľného času detí a mládeže a o to sa snaží aj naše zariadenie, aby Dom kultúry bol čím ďalej tým viac navštevovanejší, aby sa naše deti učili kultúrne žiť a realizovať sa v oblasti ZUČ, ktorú im naše zariadenie ponúka, stavať na ľudových tradíciách, ako vzácnych hodnotách, ktoré zviditeľňujú našu obec. Túto prácu pre ľudí môžeme robiť vďaka vedeniu obce a miestnemu zastupiteľstvu, ktoré kultúru v našej obci podporujú.

  V Kokave n/Rim. 29.12.2016                                                         Jana Krotáková

                                                                                                            vedúca MKS

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka