Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Životné prostredie

Žiadosť o súhlas na výrub drevín
 Ziadost_vyrub.pdf (165.7 kB) (165.7 kB)

 Ziadost_vyrub.docx (23 kB) (23 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 žiadsoť povolenie na stavbu MZZO.pdf (126.5 kB) (126.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 žiadsoťo suhlas na prevadzku MZZO.pdf (126.5 kB) (126.5 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 Oznámenie údajov-tlačivo.pdf (134.2 kB) (134.2 kB)

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie.pdf (103.9 kB) (103.9 kB)

 Ohlasenie.docx (15.4 kB) (15.4 kB)

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác
 Ohlásenie stav upr.pdf (136.6 kB) (136.6 kB)

 Ohlásenie stav upr.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Návrh_uz_rozh.pdf (109.7 kB) (109.7 kB)

 Návrh_uz_rozh.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_pov.pdf (116.6 kB) (116.6 kB)

 Tlačivo stavebné povolenie.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Ziadost_pedlzenie_terminu.pdf (91.7 kB) (91.7 kB)

 Ziadost_o_predlzenie.doc (36 kB) (36 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 Pov_zmeny_pred_dokoncenim.pdf (108 kB) (108 kB)

 Tlačivo-povolenie zmeny pred dokončením.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby (ak nie je spojená so stavebným konaním)
 Ziadost_zmena_uzivania.pdf (97.7 kB) (97.7 kB)

 Ziadost_zmena_uzivania.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 Ziadost_o_dodatoc_-povol.pdf (112.1 kB) (112.1 kB)

 Ziadost_dodatoc_pov.doc (42 kB) (42 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 Ziadost_o_odstranenie.pdf (110.8 kB) (110.8 kB)

 Ziadost_na_odstranenie_stavby.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

Návrh na kolaudáciu stavby
 Navrh_na_kolaudaciu.pdf (106.5 kB) (106.5 kB)

 Navrh_na_kolaudaciu.doc (46 kB) (46 kB)

Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru
 Prehlasenie.pdf (80 kB) (80 kB)

 Prehlásenie stavebného dozoru.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf (33 kB) (33 kB)

Miestne komunikácie

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
 Ziadost o povolenie zvlast.uziv.komunik..pdf (22.2 kB) (22.2 kB)

Žiadosť o rozkopávkové povolenie
 Ziadost o rozkopavku.pdf (23.3 kB) (23.3 kB)

Žiadosť o uzávierku, obchádzku, odklon
 ziadost_o_uzavierku.pdf (25.2 kB) (25.2 kB)

Žiadosť o povolenie na vjazd (nad 10 m)
 ziadost_o_povolenie.pdf (20.9 kB) (20.9 kB)

Oznámenie o poruche na podzemnom vedení
 Oznamenie o poruche.pdf (14.2 kB) (14.2 kB)

Matrika

Vyhlásenie o zmene mena na jeho cudzojazyčný ekvivalent-plnoletá osoba
 zmena_mena.pdf (29.8 kB) (29.8 kB)

Oznámenie o určení druhého /tretieho/ mena - od 15 do 18 rokov
 zmena_mena-dieta od 15-18.pdf (22.8 kB) (22.8 kB)

Oznámenie o zrušení druhého /tretieho/mena - dieta od 15-18 rokov
 zrusenie_druheho_mena-15-18.pdf (23.3 kB) (23.3 kB)

Oznámenie o prijatí druhého /tretieho/ mena - do 15 rokov
 ozanm_o_urceni_mena-do 15 rokov.pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

Oznámenie o zrušení druhého /tretieho/ mena - do 15 rokov
 zrusenie_druheho_mena.pdf (21.6 kB) (21.6 kB)

Oznámenie o určení druhého /tretieho/ mena - plnoletá osoba
 urcenie_druheho_mena.pdf (29.5 kB) (29.5 kB)

Oznámenie o zrušení druhého /tretieho/ mena- plnoletá osoba
 zrusenie_mena-plnol_osoba.pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska
 oznamenie_o_prijati_mena.pdf (21.7 kB) (21.7 kB)

Žiadosť o uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti
 ziadost_o_uzavretie_manz_mimo.pdf (27.9 kB) (27.9 kB)

Sociálne veci

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie.pdf (33.3 kB) (33.3 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 Ziadost_o_poskyt_jednoraz.davky.pdf (38.8 kB) (38.8 kB)

Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc
 Ziadost_o_nenavratnu_vypomoc.pdf (38.5 kB) (38.5 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
 Vyhlasenie_o_majetku.pdf (16.2 kB) (16.2 kB)

Lekársky nález
 Lek_nalez.pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

Správa daní a poplatkov

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie
 Registacny_list.pdf (128.4 kB) (128.4 kB)

 Registračný list - tlačivo.docx (26.2 kB) (26.2 kB)

Štvrťročné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
 Stvrtrocne_hlasenie.pdf (129.5 kB) (129.5 kB)

 Štvrťročné hlásenie - tlačivo.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
 Ziadost_znizenie_odpustenie.pdf (112.1 kB) (112.1 kB)

 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady a jeho výpočet
 Oznamenie_vypocet_DSO.pdf (110.9 kB) (110.9 kB)

 Oznámenie a výpočet - drobné stavebné odpady.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady vznik alebo zmena poplatkovej povinnosti pre právnické osoby, podnikateľov a pre fyzické osoby, ktoré podnikajú
 U1_oznamenie_poplatkovej_povinnosti.pdf (202.8 kB) (202.8 kB)

 U1-oznámenie poplatkovej povinnosti.rtf (302.2 kB) (302.2 kB)

Ohlásenie zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi
 F2 _Ohlasenie_zaniku_poplatkovej_ povinnosti.pdf (223.6 kB) (223.6 kB)

 F2 _Ohlasenie_zaniku_poplatkovej_ povinnosti.doc (92.5 kB) (92.5 kB)

Oznámenie vzniku/zmeny* poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu
 F1_Oznamenie_vzniku_zmeny_fyzicka_osoba.pdf (170.7 kB) (170.7 kB)

 F1 - Oznámenie vzniku, zmeny poplatkovej povinnosti - fyzická osoba.doc (85 kB) (85 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_FO_a_PO.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácie
 Ziadost_o_inf.doc (45.5 kB) (45.5 kB)

 Ziadost.pdf (19 kB) (19 kB)

Nakladanie s majetkom

Žiadosť o odkúpenie pozemku
 Ziadost_o_dokupeniu.pdf (81.7 kB) (81.7 kB)

 Ziadost_o_dokupenie.doc (30 kB) (30 kB)

Evidencia budov

Čestné vyhlásenie
 Čestné vyhlásenie.rtf (35.8 kB) (35.8 kB)

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove
 Ziadost_sup_cislo.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 Ziadost_sup_cislo.pdf (63.7 kB) (63.7 kB)

ÚvodÚvodná stránka