Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

KOLIESKO

Vecné vyhodnotenie Kolieska z pohľadu hlavného organizátora Obce Kokava nad Rimavicou

Festival ľudovej kultúry KOLIESKO 2012 – XXII. ročník sa konal v Kokave nad Rimavicou 2. – 5. augusta 2012.
V obci počas roka usporiadame nemalé množstvo kultúrnych podujatí, ale Koliesko. To je niečo iné. Je to podujatie o nás, našich tradíciách, o tom, ako vieme aj dnes reprezentovať, ako s nimi žijeme a ich rozvíjame, ale tiež o našej pohostinnosti pre všetkých, ktorí prídu do Kokavy nad Rimavicou.
Folklórny festival Koliesko sa počas svojej viac ako 20 ročnej existencie profiluje ako festival mladých. Byť mladý – to je odvaha myšlienky a nápadu, smelosť ísť dopredu, čo sa v našom prípade ukazuje hlavne v programoch, ktoré sú na Koliesku jedinečné. Originálne, lebo nikde inde také nie sú. Aj to robí Koliesko Kolieskom. A nás všetkých to teší a povzbudzuje.
Teší nás aj to, že pán prezident, Ivan Gašparovič nezabúda a aj v tomto roku prijal záštitu nad festivalom a k nemu sa pridal aj predseda nášho BBSK pán Vladimír Maňka. Ďakujeme!
Národné osvetové centrum v dňoch 2. - 3. augusta 2012 v rámci folklórneho festivalu Koliesko 2012 usporiadali Lektorský workshop: pod názvom Študentská letná škola, v ktorej odzneli prednášky lektorov a následne praktické cvičenia a semináre s priamym zapojením študentov.

Tvorivé dielne Malí tanečníci sa predstavili na Koliesku aj ako absolventi štvorročného cyklu tvorivej dielne Malí tanečníci. Odborný garant : NOC Bratislava – Dni tradičnej ľudovej kultúry


Piatok 3.8.2012
V priestoroch Miestnej knižnice na Obecnom úrade bola sústredená literatúra, audio, video a DVD určené na  štúdium, počúvanie, prezeranie a predaj. Návštevníci tu mohli získať nové informácie o folklóre ako aj obohatiť si zbierku o nové ľudovo-umelecké výrobky a predmety.

Program pri kokavskej fontáne sa stal veľmi obľúbeným, pretože návštevník festivalu má možnosť uvidieť nespočetné množstvo jednotlivcov, súborov a skupín, ale aj odvážlivcov, ktorí  chcú predstaviť na pódiu svoje spevácke, hudobné alebo tanečné schopnosti  po prvýkrát. Program sa konal v piatok aj v sobotu.

Aj tento rok boli otvorené DVORY – tanečný, atmosféru zábavy pri Tanečných domoch sa pokúsili vytvoriť v „Tanečnom dvore za kultúrnym domom“ Zábava sa konala formou jednotlivých tanečných kôl pri živej ľudovej hudbe pod vedením poslucháčov Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Účastníci si  na vlastnej koži vyskúšali tance z rôznych regiónov Slovenska – Kokava n./R., Silická Brezová, Kostelec, Važec. Dvor pokračoval aj v sobotu so Školami tanca a spevu.

V priestore pri Dome kultúry bol vytvorený aj Dvor fujaristov, t.j. dvor, na ktorom sa prezentovala fujara ako nástroj neodmysliteľne spätý aj s domácou kokavskou hudobnou tradíciou, fujaru predstavili z viacerých aspektov: hra na fujaru, výtvarná stránka fujary, výroba fujary, fujaristi – majstri muzikantského remesla.  Lektor – Michal Fiľo. Tento dvor bol obohatený triom Mladých umelcov – mladí muzikanti.
Na Koliesku mohli návštevníci navštíviť dvory: kokavský, Dvor MAS Malohont, Miestna akčná skupina (MAS) MALOHONT je združenie obcí, podnikateľských subjektov, občianskych združení a aktívnych občanov, ktoré pôsobí na území 39 obcí vrátane Kokavy nad Rimavicou. Od roku 2009 podporuje rôzne projekty, ktoré menšou i väčšou mierou prispievajú k rozvoju regiónu Malohont. Okrem toho organizuje rôzne vzdelávacie aktivity a propagačné podujatia, na ktorých približuje svoju činnosť i región miestnym obyvateľom i návštevníkom. Jedným z takýchto podujatí je aj Dvor MAS MALOHONT na Koliesku v Kokave nad Rimavicou, v rámci ktorého Vám predstavili najzaujímavejšie danosti nášho regiónu, tradičné špeciality ako štrúdle, boľastníky či syry a šikovné ruky ľudí z rôznych obcí Malohontu.
Osvetársky dvor, ktorý sa predstavil novinkou – Koliesko pod klobúkom – s možnosťou kúpy kokavského klobúka, ďalej boli dvory  Gazdovský na gazdovstve u Spodniakov, medový, rybársky, sklársky, dvor obce Lom nad Rimavicou, všetky ponúkali svoje gastronomické špeciality.

NOS Lučenec pripravilo v rámci festivalu dve výstavy – v synagóge – Kokavské kolešne v obrazoch Františka Tallu, obrazy bývalého kokavského učiteľa, obrazy poskytol Ing. Juraj Švingál a ostatná rodina F. Tallu, ktoré pán inžinier zozbieral.
V klubovni DK – Remeslá v Novohrade včera a dnes, táto výstava predstavila minulosť remeselnej výroby – náradie novohradských kováčov, obuvníkov, remenárov, hrnčiarov a ďalších majstrov.
Facka kockou – pripravili Peter Kollár a Ján Adamove – lučeneckí výtvarníci.
Projekt pozostáva z umiestnenia dvoch priehľadných kociek z plastu (každá 3x3m) do prostredia Kokavy nad Rimavicou, v ktorom sa koná folklórny festival Koliesko.  Jeden z objektov bude naplnený senom, druhý rôznorodými rekvizitami (kroje, kusy nábytku, koberce, fragmenty hudobných nástrojov, keramika, atď.) reprezentujúcimi tradičnú kultúru.

Folklórna scéna o 20,00 hod. v sále DK
„ HODINA DEVÄŤDESIATNIKOM
Program „Hodina deväťdesiatnikom“ je inšpirovaný životom a prácou štyroch nestorov zberateľstva a propagácie ľudovej tvorby. Vzdávame v ňom poctu Jánovi Lazoríkovi (zberateľ, národopisec, osvetový pracovník), Cyrilovi Zálešákovi ( tanečný pedagóg, choreograf, osvetový pracovník, autor publikácií o ľudových tancoch), Františekovi Poloczekovi (zberateľ ľudových piesní, autor prvej filmovej dokumentácie o slovenských ľudových tancoch) a Jánovi Olejníkovi (etnológ, autor množstva príspevkov a publikácie o ľudovej kultúre pod Tatrami). V programe sa využívajú archívne materiály predstavujúce ich celoživotné snaženie, resp. najhodnotnejšie výsledky ich zberateľského a publikačného úsilia. Program je poctou týmto štyrom osobnostiam, ktorých práca ovplyvnila existenciu a rozvoj folklorizmu na celom Slovensku. Spoluautorom programu „Hodina deväťdesiatnikom“ je Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre (zároveň je aj jedným z odborných garantov)
V závere programu sa predstavil FS ŽELEZIAR so svojimi tancami.
Otváracím programom aj s príhovorom starostu obce, Ing. Jánom Chromekom,Ozveny nad Kokavou, signálne nástroje a spevy mužov a žien opäť zneli zo striech a balkónov námestia. Po otváracom príhovore starostu obce, pozdravili účastníkov festivalu hostia - pán Vladimír Maňka – predseda BBSK a pani Janka Laššáková, podpredsedníčka NR SR.

Sobota  4.8.2012 o 10,00 hod. – otvorenie Remeselnej ulice – novinka na Koliesku
Naša Remeselná ulica bude zostavená z tých remesiel, ktoré v Kokave a okolí boli bežnými zručnosťami ľudí. Človek si nemohol vystavať svoju činnosť aktivitami len z prevažujúceho  zamestnania – poľnohospodárstva, práce vo fabrike, v hore, v domácnosti. Vykonával a privyrábal si individuálnymi zručnosťami, čím prispieval aj k samozásobiteľstvu svojej komunity. Využíval dostupný materiál, dostupné zdroje a jeho dobré meno remeselníka šírili ľudia z okolia. Tých dobre poznal a oni dobre poznali jeho. Zlé časy často pomohol prekonať vďaka svojmu remeslu. Z kokavského prostredia máme dobre dochované údaje, keď hospodári v zime zhotovovali a predávali súkenné kapce, kabanice, zhotovovali drevený riad či šindle pre svoju potrebu alebo aj ako daňovú povinnosť. Rovnako spracovanie textílií  v minulosti bola veľmi známa činnosť v mnohých podobách. Z nášho sklárskeho prostredia je taktiež známe maľovanie na sklené výrobky a ich predaj, tak ako je to prezentované v kokavskom Sklárskom dvore. Určite vás napadnú mnohé iné remeslá a o nich by mala byť naša ulica. Tento rok chceme otestovať na  návštevníkoch, aký bude záujem o takúto formu prezentácie remesiel, zámerom do budúcnosti  je Remeselnícku ulicu každoročne špecializovať na to - ktoré remeslo. Tohoročné naše pozvanie preto, prosím, chápte ako sondu do našej povahy, či sme ešte nepodľahli komerčnému konzumu a či vieme ešte oceniť namáhavú ručnú prácu remeselníkov súčasnosti – dedičov remesiel našej minulosti.
Celý deň pokračoval program Koliesko pri fontáne, kde sa predstavil veľký počet účinkujúcich. a o 16,00 sme sa premiestnili do amfiteátra, kde sa konali programy až do nočných hodín.

OD DEDINY DO DEDINY
program detských folklórnych súborov
Sobota 4.8.2012 o 16,30
Účinkovali:
DFS Zornička zo Zvolena, DFS Turiec z Martina, DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša, DFS z Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, ĽH DFS Vartášik z Krupiny
V programe Od dediny do dediny budú deti cestovať vlakom a zastavovať sa v mnohých dedinkách na Slovensku, pričom na každej zastávke spoznajú tamojšie hry, piesne a tance.

PRIŠLI HOSTIA NOVÍ
PROGRAM ZAHRANIČNÝCH SÚBOROV

Sobota 4.8. 2012 o 18,00hod. Amfiteáter V programe účinkujú folklórne súbory z Turecka, Ukrajiny, a Poľska.

KOKAVSKÉ PODOBY
Sobota 4.8.2011 o 19,30 hod.
Fujarôčka moja
Program venovaný fujaristom jubilantom – Martinovi Kubincovi – 70 rokov, Jánovi Krotákovi – 60 rokov.
Účinkovali: FS Kokavan, seniori z Kokavy a  FS Rimavan a fujaristi Dušan Ceber, Milan Katreniak, Michal Fiľo a Matúš Fiľo, fujaristi z Kotošky.

GALAPROGRAM -  FS HORNÁD z Košíc a  FS VÁH z Liptovského Mikuláša
Sobota 4.8.2012 o 20,30 hod.
Po tomto programe starosta obce, Ing. Ján Chromek a Jana Krotáková poďakovali všetkým účinkujúcim a spolu s dramaturgom Kolieska Ivanom Murínom ukončili XXII. ročník FF KOLIESKO 2012.

Zábava  sa konala tiež v amfiteátri pri ľudovej hudbe Michala Pagáča.

Program v synagógeVIVA CULTURA ETHNICA konal sa v sobotu o 22,30hod. Podnázov: Putovanie po histórii najstarších zvukových záznamov slovenskej ľudovej hudby

Nedeľa, 5.8.2012 o 11,00 hod.
Komorný program Žiale žien – v evanjelickom kostole bol dôstojnou bodkou za programami XXII. ročníka FF KOLIESKO 2012.

Celkom sa uskutočnilo: 17 programov, novinka – Remeselná ulica s 33 remeselníkmi, ktorí výrobu predvádzali aj učili záujemcov niekedy už zabudnutému remeslu, 1 Študentská letná škola, Tvorivá dielňa – Malí tanečníci, 3 výstavy, Národopisná knižnica, otvorených bolo 10 dvorov niektoré aj s programom a všetky so svojimi špecialitami, pripravená bola prechádzka po okolí Kokavy s prehliadkou panorámy obce – s turistickým sprievodcom, počas celého festivalu sa konal jarmok ľudových remesiel.
Počet účinkujúcich: 1020
Počet návštevníkov:

Celkom dobre sme zvládli aj parkovanie vozidiel na parkovisku – účinkujúci a hostia a mimo obce a v uličkách obce  - návštevníci.

XXII. ročník FF KOLIESKO považujeme za veľmi vydarený. Dobrým predpokladom na úspešné zvládnutie festivalu, bolo počasie, ktoré bolo tento rok krásne a slnečné po všetky dni festivalu. Náš festival je v porovnaní s ostatnými stále iný, invenčný, čo sa páči aj návštevníkom a hlavne mladým ľuďom, ktorí na Koliesko radi chodia. Z rozhovorov vieme, že sa radi sem vracajú a že vždy nájdu na festivale niečo nové. Tento rok to bola hlavne Remeselná ulica, ktorá sa páčila každému, kto ňou prešiel. Tí, ktorí tu boli prvýkrát, boli prekvapení z rôznorodosti programov a hlavne z toho, že všade sa niečo v obci deje, že Kokava celá žije. Spokojní odchádzali aj zahraniční návštevníci. O tom, čo bude treba vylepšiť, sa bude zaoberať programová rada  na svojom stretnutí v októbri 2012.
Obec Kokava nad Rimavicou ďakuje všetkým spoluorganizátorom, všetkým účinkujúcim, všetkým reklamným partnerom, sponzorom a všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zdarnému uskutočneniu festivalu KOLIESKO 2012.
Poprajme Koliesku do budúcich rokov veľa zaujímavých programov, autorom a organizátorom veľa tvorivých síl, elánu, optimizmu, veľa vďačných divákov a čo je dôležité každý rok  - krásne počasie.
Dovidenia o rok, na  XXIII. ročníku FF KOLIESKO 2013, ktorý sa bude konať v dňoch 1. až 4. augusta 2013.

Spracovala:  Jana Krotáková, vedúca MKS


 
ÚvodÚvodná stránka