Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa vydáva obec v prenesenom  výkone štátnej správy v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o ochrane prírody a krajiny).

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca.
Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť musí obsahovať prílohy:
• list vlastníctva nie starší ako tri mesiace,
• doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce alebo na účet obce
• kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne s vyznačením miesta výrubu

Poplatky:
• fyzické osoby = 10,00 EUR
• právnické osoby = 100,00 EUR

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2, 
b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu, 
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych osadách, 
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, 
e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78)
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, 
g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny, 
h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2, 
i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín, 
j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.
 

AKO POSTUPOVAŤ PRED VÝRUBOM DREVÍN

1. Strom bezprostredne ohrozuje svoje okolie (suchý,  ide padnúť) - dohodnúť ohliadku

2. STROM - Zistiť obvod kmeňa vo výške 130 cm
a) ak je menší ako 40 cm – výrub bez akéhokoľvek povolenia či oznámenia (neplatí na verejných pozemkoch!)
b) rastie v súkromnej záhrade – na liste vlastníctva v kolónke druh pozemku je uvedené „Záhrady“ – ak je obvod kmeňa meraného vo výške 130cm menej ako 80cm – výrub bez akéhokoľvek povolenia či oznámenia

3. Krovité porasty rozloha pod 10 m2. (Veľkosť  krov  a  krovitých  porastov  sa  zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného  jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov.  Pri  zoskupení  krovín rovnakého  druhu sa vypočíta priemerná  výška z nameraných hodnôt.  Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou  stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri  ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov  sa vzájomne korunami dotýka  alebo spon  medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m - výrub bez akéhokoľvek povolenia či oznámenia.

4. Ostatné prípady - vyplniť Tlačivo – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, priložiť prílohy, zaplatiť správny poplatok, podať do podateľne.


 
ÚvodÚvodná stránka