Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Významné osobnosti obce


 

Prof. PhDr. Leon Sokolovský CSc.

Leon SokolovskýUniverzitný profesor histórie, doktor filozofie Leon Sokolovský, kandidát historických vied v odbore pomocné vedy historické, vedúci Katedry archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, historik, heraldik, publicista. Narodil sa 2. novembra 1949 v Kokave nad Rimavicou. Otec Leon Sokolovský (28.11.1919 Kokava n/Rim.-5.2.1987 R. Sobota), matka Júlia, rod. Bálintová, manželka Danuša, rod. Plačeková, dcéry Jana, Dana‚ bratia dvojičky Jozef a Miroslav.
 

Doc. PhDr. Ján Gallo CSc.

Ján Gallo3.7.1922 – 10.12.2008 Doc., PhDr. Ján Gallo, vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník, historik, publicista sa narodil 3. júla 1922 v Chyžnom, okr. Rožňava. Otec Peter Gallo (1894-1978), železozlievač a baník, priamy účastník bojov v Rusku, kde bol aj ranený. Matka Emília, rod. Klementisová (1902-2001), sestra Jolana. Manželka Mária, rod. Hoffmanová (1930-2008), bola učiteľkou materskej školy, jej matka Jozefína Hoffmanová, rod. Švingálová, mala v Kokave na námestí dlhé roky krčmu, obchod s tabakom, neskôr textilom a galantériou. Dom stál na mieste terajšieho Domu kultúry.
 

Mgr. art. Pavel Bútor

Pavel BútorMgr. art. Pavel Bútor- folklorista, tanečník, choreograf, kultúrno-osvetový pracovník sa narodil 6.2.1948 v Rimavskej Sobote a zomrel po krátkej chorobe dňa 5.7.2013 v Bratislave. Pavel Bútor patril medzi významné osobnosti folklórneho hnutia na Slovensku. Detské roky prežil v Kokave nad Rimavicou. V rokoch 1954 – 1963 tancoval v súbore Kokavan, potom v Čierťazni, neskôr bol profesionálnym tanečníkom PUĽS-u v Prešove, účinkoval tiež vo FS Jánošík v Brne a počas štúdií na VŠMU, v triede prof. Štefana Nosáľa, pôsobil ako tanečník a sólista umeleckého súboru Lúčnica. V roku 1975 sa stal vedúcim choreografom súboru Dimitrovec, ktorý sa v roku 1991 premenoval na Lipu.
 

Juraj Kantor

Juraj KantorJuraj Kantor sa narodil 19.apríla 1916 v malej dedinke Palmerton, štát Pensylvánia, USA. Otec Ondrej Kantor pochá-dzal z Ďubákova. Matka Katarína, rodená Rapčanová, pochádzala z osady Kalmánka v Kokave nad Rimavicou. V roku 1908 odišiel jeho otec za prácou do Ameriky, v roku l912 ho nasledovala aj matka. Tu sa narodili ich synovia Andrej ( 1914 – 1934), Juraj a Pavel (1918 – 1978). Juraj Kantor zomrel 9. augusta 2008 v Port St. Lucia, USA. Po skončení 1. svetovej vojny v roku 1919 sa matka spolu so synmi vrátila na Slovensko. Ubytovali sa u starého otca Jána Rapčana v Kalmánke.
 

Doc. RNDr. Milan Bobro CSc.

Doc. RNDr. Milan Bobro CScDoc., RNDr. Milan Bobro, CSc., geológ, vedeckovýskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ sa narodil 15. júna 1940 v Kokave nad Rimavicou v učiteľskej rodine. Otec Štefan Bobro, riaditeľ meštianskej školy, kultúrny pracovník. Matka Mária, rodená Beracková-Madarásová, učiteľka, kultúrna pracov-níčka, choreografka. Rodičia viedli v Kokave nad Rimavicou folklórny súbor Kokavan. Ženatý, s manželkou mal dvoch synov, starší Martin, Ing., ekonóm a mladší Igor, Ing., architekt. Brat Ivan Bobro, Ing.
 

Igor Kovačovič

Igor Kovačovič24. apríla 1938 sa v rodine učiteľa v Kokave nad Rimavicou narodil Igor Kovačovič. Základnú školu vychodil v rodnej obci, maturoval na jedenásťročnej škole v Lučenci a učiteľské štúdium absolvoval na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave s titulom promovaný pedagóg v roku 1958. Neskôr absolvoval dlhodobé školenia Osvetového ústavu so zameraním na choreografiu a pedagogiku ľudového tanca, štúdium tanečnej pedagogiky na VŠMU a štúdium národopisu na FFUK v Bratislave.
 

Jozef Beláčik

"Aj keď som sa nenarodil v Kokave, prisťahovali sme sa sem v roku 1938, keď sa Maďari dostali do Hodejova a mnohí Slováci museli bez majetku a mnohých ďalších hnuteľností odísť, aby si zachránili aspoň holý život, odvtedy sa Kokavčanom nielen cítim, ale ním aj som. Po vyše štyridsaťročnom pôsobení v Rimavskej Sobote som sa už v dôchodkovom veku rozhodol, že jeseň života spolu s manželkou prežijeme tam, kde sme vyrastali a kde nás viažu nezabudnuteľné spomienky. Na dôchodku mám viacej času na premýšľanie, viac si všímam to, čo ma niekedy nieže nezau-jímalo, ale popri mnohých pracovných povinnostiach som nemal čas na to, aby som sa hlbšie zaoberal minulosťou Kokavy."
 

Darina Bancíková

Darina BancíkováDarina BANCÍKOVÁ, ThB., prvá evanjelická farárka na Slovensku, spisovateľka sa narodila 31. decembra 1922 na evanjelickej fare v Kokave nad Rimavicou. Matka Mária Bancíková (18.10.1888-3.3.1957). V Kokave nad Rimavicou strávila prvé roky svojho života, pretože rodinná tragédia jej znemožnila stráviť svoj život v rodinnom kruhu. Po smrti starého otca i krstného otca (Dr. Samuela Bancíka, prvého riaditeľa Evanjelického lýcea v Bratislave po prvej Svetovej vojne), od piateho roku života žila aj s matkou pri jej mladšej sestre, Izabele, vydatej za Jozefom Riečanom.
 

Aladár Bancík

Aladár BancíkAladár BANCÍK, farár ECAV sa naro-dil 19.januára 1892 v Kokave nad Rima-vicou. Otec Samuel Cyril Bancík (1857-1925), farár ECAV. Matka Mária, rod. Bullová (1862-1911). Po ukončení základnej školy v rodnej obci šiel študovať na gymnázium do Rimavskej Soboty. Po ukončení štúdia na teologickej fakulte v Bratislave pôso-bil ako farár v Sedmohradsku v Čováry. Po smrti svojho otca Samuela Bancíka v roku 1925 prevzal jeho úrad v Kokave nad Rimavicou. V roku 1925 založil v Kokave Združenie evanjelickej mládeže.
 

Samuel Cyril Bancík

Samuel Cyril BancíkSamuel Cyril BANCÍK, farár, dekan, konsenior ECAV, náboženský spisova-teľ a básnik sa narodil 15. feb-ruára 1857 v Betliari. Otec Pavel Bancík (1821-1896), učiteľ-kantor, v rokoch 1861-1892 pôsobil na evanjelickej cirkevnej škole v Kokave nad Rimavi-cou. Matka Jozefína, rod. Lešková (1827-1887). Manželka Mária, rod. Bullová (1862-1911). Sobášili sa 22.11.1880 vo Zvole-ne, mali spolu dvanásť detí, z ktorých nažive zostalo šesť: Samuel Theodor (1881-1924), PhDr., stredoškolský pro-fesor; Pavel (1885-1941), vedúci notár v Klenovci; Mária (1888-1957); Aladár (1892-1936), farár ECAV; Oskár Dezi-der (1895-1959), farár ECAV; Izabela, (1901-1941), vyd. Riečanová.
 
ÚvodÚvodná stránka