Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Realizované projekty v obci

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obci Kokava nad Rimavicou

baner_loga.pngObec Kokava nad Rimavicou uspela so svojou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obci Kokava nad Rimavicou“ v rámci výzvy Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK (kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky).

Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obci Kokava nad Rimavicou
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS, konkrétne prostredníctvom vytvorenia 2 pracovných miest pre príslušníkov  MRK - členov MOPS
Doplnkové ciele:

• Skvalitnenie spolunažívania a životných podmienok obyvateľstva prostredníctvom miestnej občianskej poriadkovej služby členmi MRK v obci
• Zvýšenie zapojenia členov MRK na zabezpečení poriadku a pokoja zamestnaním pracovníkov MOPS z radov MRK

• Skvalitnenie činnosti MOPS vzdelávaním a odbornou prípravou zamestnancov
Cieľové skupiny:

• Príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

• Zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami
Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
Trvanie projektu:

09/2019-08/2021  (24 mesiacov)

Celkové oprávnené výdavky projektu: 49 997,47 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 47 497,60 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Prijímateľ: Obec Kokava nad Rimavicou
Poskytovatelia pomoci:

Riadiaci orgán:
-Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán:
- Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie: Stredsné Slovensko, Bánskobystrický kraj, okres Poltár, obec Kokava nad Rimavicou
Merateľné ukazovatele: počet zamestncov poskytujúcich asistenčné služby =2
Očakávané prínosy projektu:

• Zlepšenie kvality života všetkých občanov obce
• Zlepšený nočný pokoj v obci a dodržiavanie domového poriadku
• Zníženie miery nezamestnanosti v obci vytvorením nových pracovných miest
• Zvýšenie zodpovednosti občanov MRK a ich participácia na riešení problémov obce
• Lepší zdravotný stav občanov MRK
• Menej konfliktov v komunite a zlepšený verejný poriadok v obci
• Lepšie a krajšie životné prostredie – zlepšený stav nakladania s odpadmi

• Zlepšená situácia v oblasti užívania drog a alkoholu u mladistvých na verejných priestranstvách.
Zmluva o poskytnutí NFP:

Číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK3-2019-002462
Odkaz na zmluvu:
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=4044362&text=1

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka